Dato for udgivelse
25 Aug 2006 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jan 2006 13:05
SKM-nummer
SKM2006.517.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-3754-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Svig, skat, moms, uregistreret, virksomhed, socialt, bedrageri, personlige, forhold, strafudmåling
Resumé

T blev tiltalt for skatte- og momssvig ved med forsæt til unddragelse dels at have drevet uregistreret virksomhed i perioden fra 1. november 1999 til 31. december 2002, herunder at have udstedt fakturaer med deklareret moms, hvorved der blev unddraget 327.798 kr. i moms, og dels at have undladt, inden 4 uger efter underretningen om skatteansættelserne for 1999, 2000, 2001 og 2002, at give skatteforvaltningen meddelelse om, at nævnte ansættelser var for lave, hvorved der blev unddraget 757.704 kr. i skatter. T blev desuden tiltalt for bedrageri ved i perioden fra 1. december 1999 til 31. december 2002 ved retsstridigt at have fremkaldt den vildfarelse, at han var arbejdsløs, hvorved han formåede kommunen til at udbetale kontanthjælp i alt 377.143 kr., uagtet at han havde indtægter fra uregistreret virksomhed.

Byretten idømte T fængsel i 9 måneder, men under hensyn til det oplyste om tiltaltes personlige forhold, herunder især oplysningerne om hans hustrus alvorlige sygdom og afhængighed af T, blev de 6 måneder gjort betinget. Tillægsbøden blev fastsat til 1.075.000 kr.

Endvidere blev T pålagt at betale en erstatning på 377.143 kr. til kommunen.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 279

Østre Landsrets dom af 3. januar 2006, 3. afdeling, S-3754-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Mette Lauritzen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Talevski, Teilmann og Peter Thønnings (kst.) med domsmænd

----------

Københavns Byrets dom af 13. oktober 2005, SS 24.16271/05

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 15. juni 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. (I)

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, nr. 1 og § 57, stk. 1, nr. 1

ved i perioden fra den 1. november 1999 til 31. december 2002 med fortsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet momsregistreringspligtig virksomhed, herunder at have udstedt fakturaer med deklareret moms samt at have modtaget moms uden at indsende momsangivelser, alt hvorved statskassen blev unddraget momstilsvar for i alt 327.798,00 kr.

2. (III)

bedrageri efter straffelovens § 279

ved i perioden fra den 1. december 1999 til den til 31. december 2002, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, overfor personale på kommunen retsstridigt at have fremkaldt den vildfarelse, at han var arbejdsløs, hvorved sigtede formåede personalet til uberettiget at udbetale kontanthjælp i alt 377.143,00 kr., uagtet at han i samme periode havde indtægt fra uregistreret virksomhed.

3. (II)

Overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat, inden 4 uger efter modtagelse af underretningen om skatteansættelserne for 1999 udskrevet den 30. oktober 2000, for 2000 udskrevet den 22. maj 2001, for 2001 udskrevet den 21. marts 2002, for 2002 udskrevet den 20. marts 2003, at have undladt at give Skatteforvaltningen meddelelse om, at ansættelserne for indkomstårene 1999, 2000, 2001 og 2002 var for lave med henholdsvis 85.141,00 kr., 363.519,00 kr., 491.563,00 kr. og 188.651,00 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget skatter for i alt 757.704,00 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes en tillægsbøde på ikke under 1.075.000 kr. vedrørende sagens forhold 1 og 3.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har afgivet forklaring om forholdene.

Kommunen har nedlagt påstand om erstatning på 377.143 kr.

Tiltalte har anerkendt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf blandt andet fremgår, at han skønnes egnet til at modtage en betinget dom, herunder en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er sygemeldt på ubestemt til. Han har fået ordineret antidepressiv medicin og er henvist til behandling hos psykolog. Hans hustru er meget syg på grund af sclerose og kræver hjælp til alt.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, nr. 1 og § 57 stk. 1, nr. 1, og skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, til fængsel i 9 måneder.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdenes systematiske karakter og grovhed, herunder at forholdene er begået over en årrække samt beløbenes størrelse.

Efter karakteren af den begåede kriminalitet skønnes anvendelse af ubetinget fængselsstraf påkrævet, men under hensyn til det oplyste om tiltaltes personlige forhold, herunder især oplysningerne om hans hustrus alvorlige sygdom og afhængighed af tiltalte, finder retten det forsvarligt at gøre 6 måneder af straffen betinget som nedenfor anført, jf. straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 56, stk. 2.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 1.075.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Den nedlagte erstatningspåstand tages til følge som nedenfor bestemt. Der tillægges procesrente fra 30 dage efter kravets fremsættelse, hvilket skete den 13. oktober 2005.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 9 måneder.

Fuldbyrdelsen af 6 måneder af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af,

at

tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden

at

tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.075.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 5.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Mette Lauritzen.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage til kommunen betale 377.143 kr. med tillæg af procesrente fra den 13. november 2005 til betaling sker.

----------

Østre Landsrets dom af 3. januar 2006, 3. afdeling, S-3754-05

Københavns Byrets dom af 13. oktober 2005 (SS 24.16271/05) er anket af T med påstand om formildelse, således at hele straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, af såvel straffens længde som af den ubetingede del heraf.

Det bemærkes, at anklagemyndigheden med rettens og tiltaltes samtykke har berigtiget anklageskriftes forhold 1 til at angå momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., § 52, stk. 6, og § 57, stk. 1, 1. pkt. Endvidere tilføjes i linie 3 efter "virksomhed", "uden at have anmeldt virksomheden til registrering hos told- og skattemyndighederne", og "herunder" i linie 3 erstattes med "og".

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Landsretttens resultat

Frihedsstraffen findes passende udmålt, og det tiltrædes af de grunde, der er anført i dommen, at 6 måneder af straffen er gjort betinget. Uanset oplysningerne om tiltaltes personlige forhold findes der imidlertid ikke grundlag for at gøre hele straffen betinget, og landsretten stadfæster derfor dommen, så vidt den er anket, og således at prøvetiden regnes fra endelig dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes. Prøvetiden regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.