Dato for udgivelse
06 jul 2006 14:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 jun 2006 11:15
SKM-nummer
SKM2006.460.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-1431
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Salg, aktier, udstedende selskab, direkte tredjemand
Resumé
Salg af aktier til udstedende selskab reelt anset for salg direkte til tredjemand, og avancen blev derfor anset for skattepligtig.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 2, stk. 1 (dagældende)

Klagen skyldes, at salg af aktier til det udstedende selskab er anset for salg direkte til tredjemand, og avancen er således skattepligtig, jf. den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1.

Landsskatterettens afgørelse

Skattemyndigheden har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 47.533.636 kr., idet selskabet er anset for skattepligtig af aktieavancen ved salg af aktier i C A/S, jf. den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

A A/S var i det omhandlede indkomstår leverandør af systemløsninger enten ved direkte salg til kunder, eller ved salg gennem dattervirksomheder, som udgør en betydelig del af virksomhedens aktivitet. Kundekredsen omfatter hospitalslaboratorier, forskningsinstitutioner og farmaceutiske virksomheder.

A A/S ejedes af B A/S og havde en nominel aktiekapital pr. 31. december 2002 på nom. 61.682.000 kr.

A A/S ejede salgs- og produktionsselskaber mv. i Europa, samt i Australien, Japan, Canada og USA.

Indkomståret omfattede perioden fra 1. juli 2001 til 31. december 2002, således i alt 18 måneder.

A A/S var i indkomståret sambeskattet med et antal datterselskaber.

A A/S afstod sine aktier i datterselskabet C A/S nom. 1.000.000 kr. ved at sælge aktierne tilbage til det udstedende selskab pr. 31. oktober 2001. Datterselskabet var ejet 100 pct. af A A/S. Et amerikansk selskab, D, tegnede samtidig ny kapital i C A/S ved en kapitalforhøjelse på nom. 1.000.000 kr.

A A/S erhvervede oprindeligt aktiekapitalen i C A/S i april 1999 for 1 USD, og foretog samtidig en kapitaltilførsel ved konvertering af en fordring, således at den samlede anskaffelsessum var 8.055.873 kr.

A A/S indtægtsførte den regnskabsmæssige avance ved tilbagesalget af aktierne med 52.045.743 kr. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst tilbageførtes beløbet på 52.045.743 kr., hvorefter beløbet herved ikke kom til beskatning.

Ifølge referat af ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2001 i C A/S blev følgende forslag behandlet:

1. Forslag om kapitalnedsættelse mod samtidig kapitalforhøjelse

2. Forslag om kapitalforhøjelse med samme nominelle beløb som kapitalnedsættelsen, jf. pkt. 1.

Det fremgår af referatet med hensyn til pkt. 1, at aktiekapitalen foreslås nedsat med nom. 1.000.000 kr. til nom. 0 kr. i sammenhæng og betinget af vedtagelsen af dagsordenens pkt. 2 om kapitalforhøjelse med nom. 1.000.000 kr. fra nom. 0 kr. til nom. 1.000.000 kr.

Kapitalnedsættelsen sker til kurs ca. 5.559, idet der udbetales i alt 55.593.903,80 kr.

Udbetalingen af nedsættelsesbeløbet skal ske umiddelbart efter, at indbetalingen fra kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det fremgår af referatet med hensyn til pkt. 2, at aktiekapitalen foreslås forhøjet med 1.000.000 kr. fra nom. 0 kr. til nom 1.000.000 kr., idet det bemærkes, at denne forhøjelse i sin helhed er betinget af vedtagelse af beslutning under dagsordenens pkt. 1.

Det fremgår endvidere, at aktionærernes fortegningsret fraviges, idet samtlige aktier udstedt i medfør af kapitalforhøjelsen tilbydes D. Tegningen skal ske til kurs ca. 5.665 og foretages ved tegning på særskilt tegningsliste senest på datoen for afholdelsen af generalforsamlingen.

Skattemyndigheden har anmodet revisor om at opgøre avancen, såfremt A A/S' afhændelse af aktierne i C A/S skal beskattes efter aktieavancebeskatningsloven. Revisor har oplyst, at avancen under de givne forudsætninger vil udgør 47.533.636 kr.

Skattemyndighedens afgørelse

Selskabets skattepligtige indkomst forhøjes med 47.533.636 kr., idet selskabet er anset for skattepligtig af aktieavancen ved salg af aktier i C A/S efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1.

Det er skattemyndighedens opfattelse, at salget af nom. 1.000.000 kr. aktier i C A/S i skattemæssig henseende reelt er sket fra A A/S til det amerikanske selskab D, hvorfor reglerne i ligningslovens § 16 B og selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 ikke finder anvendelse.

De foretagne dispositioner omkring aktierne i C A/S, det vil sige tilbagesalget af aktierne til det udstedende selskab, hvorefter kapitalen i det udstedende selskab nedsættes med henblik på udbetaling, som er betinget af en samtidig kapitalforhøjelse fra D, er efter skattemyndighedens opfattelse alene begrundet i skattemæssige hensyn, idet formålet med den anvendte model er undgåelse af aktieavancebeskatningslovens regler om beskatning af aktieavance ved afståelse inden for 3 års ejertid, jf. den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1.

Beskatningen skal således foretages i forhold til dispositionernes realindhold ud fra en samlet vurdering, hvorefter aktierne anses for afstået direkte til tredjemand.

Avancen, som er opgjort af revisor til 47.533.636 kr. er således skattepligtig efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1, som var salget foregået direkte mellem A A/S og D.

Den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2 omhandlede beskatning af fortjeneste af aktier med en ejertid, der ikke oversteg 3 år. Det er skattemyndighedens opfattelse, at A A/S ikke har ejet aktierne i C A/S i over 3 år, idet aktierne anskaffes i april 1999 og sælges i oktober 2001.

Der henvises til SKM2005.235.VLR (TfS 2005, 490).

Klagerens påstand og argumenter

Der nedlægges påstand om, at skattemyndighedens forhøjelse tilsidesættes, og skatteansættelsen sker som selvangivet.

Uenigheden vedrører spørgsmålet om, hvorvidt den af A A/S foretagne afståelse af aktier i C A/S pr. 31. oktober ved tilbageslag af aktier til det udstedende selskab skal behandles efter reglerne i den dagældende aktieavancebeskatningslov eller efter reglerne i ligningslovens § 16 B og selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Det er repræsentantens opfattelse, at afståelse skal behandles efter udbyttebeskatningsreglerne.

Der er ikke hjemmel i skattelovgivningen til at bortse fra gyldige selskabsretlige dispositioner. Der henvises til Højesterets dom i SKM2003.482.HR (TfS 2003, 889), hvor Højesteret fandt, at den i den pågældende situation anvendte fremgangsmøde var udtryk for en lovlig udnyttelse af en dengang gældende udtrykkelig undtagelse i ligningslovens § 15 fra de almindelige regler om tab ved underskud i forbindelse med ejerskifte.

Tilsvarende i A A/S' situation gælder i medfør af ligningslovens § 16 B en udtrykkelig undtagelsesbestemmelse til stk. 1, hvorefter der skal ske udbyttebeskatning, medmindre der søges og opnås dispensation til aktieavancebeskatning.

Den i den foreliggende sag valgte fremgangsmøde er med Højesterets ord udtryk for en legitim skatteudnyttelse.

Der er således meget snævre grænser for, i hvilket omfang lovlige selskabsretlige dispositioner kan tilsidesættes i skatteretlig henseende ud fra en realitetsbedømmelse. De skattemæssige konsekvenser af en kapitalnedsættelse og en kapitalforhøjelse er udtømmende reguleret i ligningslovens § 16 B og selskabsskattelovens § 13.

Den af A A/S anvendte fremgangsmåde har været offentligt kendt i en årrække og således været såvel Folketinget, Skatteministeriet som de skatteansættende myndigheder bekendt, uden at der har været taget initiativ til lovændring eller udsendt meddelelse eller instruks til de skatteansættende myndigheder om, at fremgangsmåden ikke kunne accepteres. Der er derfor også tale om en praksisændring, som ikke kan foretages med tilbagevirkende kraft.

Vestre Landsret har i sagen SKM2005.235.VLR taget stilling til en tilsvarende situation. Landsretten fandt under de i den pågældende sag gældende omstændigheder, at overdragelsen reelt var sket til køber, således at overdragelsen til det udstedende selskab måtte anses for gennemført alene for at undgå skat. Overdragelsen fandtes således ikke, uanset at det blev anerkendt, at de selskabsretlige dispositioner var gyldige, at have karakter af en overdragelse af aktier til det udstedende selskab, som efter udbyttebeskatningsreglerne var skattefri. Vestre Landsret motiverer dette med, at baggrunden for de særlige regler om salg til det udstedende selskab efter forarbejderne må antages at have været at sikre, at overdragelser, der reelt har karakter af udbytte, ikke beskattes lempeligere end udbytte. Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, har efter Landsrettens opfattelse karakter af en undtagelsesbestemmelse, som de er grundlag for at fortolke snævert, herunder med hensyn til tilfælde, der reelt har karakter af overdragelse til tredjemand.

Repræsentanten er ikke enig i Landsrettens standpunkt, der strider mod lovens klare ordlyd og mod hidtidig praksis, uanset det af Landsretten anførte.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det lægges til grund, at uenigheden mellem A A/S og skattemyndigheden alene vedrører spørgsmålet om, hvorvidt selskabets salg i indkomståret 2002 af aktierne i C A/S skal anses for sket enten til det udstedende selskab, C A/S, i hvilket tilfælde der ikke ses at være uenighed om, at salget er omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1, eller til D i hvilket tilfælde der ligeledes ikke ses at være uenighed om, at avance ved salget er skattepligtig efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1. 

Ud fra en samlet bedømmelse anses der at være en sådan sammenhæng mellem de foretagne dispositioner omkring ændringerne af aktieforholdene i C A/S, at D A/S' aktieafståelse i skattemæssig henseende reelt må anses for at være sket til D. Det bemærkes herved, at det må lægges til grund, at tegningsbeløbet fra den indtrædende aktionær var forudbestemt at skulle anvendes til udbetalingen til A A/S, hvorfor dispositionen må anses uden risiko for denne, og at der i øvrigt ikke er grundlag for at antage, at dispositionen var begrundet i forretningsmæssige hensyn, men alene havde til formål at undgå den almindeligt gældende aktieavancebeskatning ved et selskabs aktieafståelse inden for 3 års ejertid.

Retten kan derfor i overensstemmelse med skattemyndighedens opfattelse tiltræde, at avancen ved salget anses for skattepligtig efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2, stk. 1, jf. SKM2005.235.VLR og SKM2006.91.ØLR.

Skattemyndighedens afgørelse stadfæstes derfor, idet det herved er lagt til grund, at der ikke er uenighed om den beløbsmæssige opgørelse af avancen ved aktieoverdragelsen.