Dato for udgivelse
04 jul 2006 09:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 apr 2006 13:49
SKM-nummer
SKM2006.453.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
FS 6-3108/2004, FS 6-3667/2005 og FS 6-3815/2005
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Udlæg, erhvervsevne, erstatning, udlægsbeskyttelse, gældseftergivelse
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT kunne foretage udlæg i henholdsvis provenuet hidrørende fra salg af en fast ejendom og i en anden fast ejendom tilhørende skyldner, eller om SKAT var forhindret heri i medfør af retsplejelovens § 513 som følge af, at ejendommene var blevet købt og istandsat for midler hidrørende fra en af skyldner tilkendt erhvervsevnetabserstatning.

 

Under sagen kunne det lægges til grund, at skyldner i 1996 var blevet tilkendt en erhvervsevnetabserstatnings, der var blevet indsat på en separat konto i BG Bank.

 

Det kunne under sagen videre lægges til grund, at der på kontoen i BG Bank i perioden 1998 - 2001 var blevet indsat ca. kr. 60.000,-, der ikke hidrørte fra erhvervsevnetabserstatningen.

 

Skyldneren erhvervede i 1997 to ejendomme, hvor midlerne hertil blev trukket på kontoen i BG Bank.

 

Skylderen istandsatte efterfølgende ejendommene, hvor udgifterne hertil ifølge det af skyldneren oplyste blev trukket på kontoen i BG Bank.

 

Endelig optog skyldneren i 2003 et lån med pant i en af ejendommene. En del af lånet blev indsat på kontoen i BG Bank, hvorfra det blev hævet, uden at beløbet blev anvendt til dækning af udgifter vedrørende ejendommen.

 

Spørgsmålet var herefter, om skyldnerens dispositioner havde bevirket, at midlerne indestående på kontoen i BG Bank havde mistet deres udlægsbeskyttelse, jf. retsplejelovens § 513, som følge af, at der var sket sammenblanding af den udbetalte erhvervsevnetabserstatning med skyldnerens almindelige midler.

 

Dette fastslog fogedretten var tilfældet.

 

Herudover fastslog fogedretten, at eftersom kontoen i BG Bank ikke nød udlægsbeskyttelse, jf. retsplejlovens § 513, gjorde den ene af ejendommene det ligeledes ikke, idet ejendommen var blevet ombygget med midler hidrørende fra kontoen.

 

Der kunne derfor foretages udlæg i provenuet hidrørende fra salget af ejendommen.

 

Fogedretten fastslog vedrørende den anden ejendom, at den ligeledes ikke nød beskyttelse i medfør af retsplejelovens § 513.

 

Reference(r)

Retsplejeloven § 513, stk. 1

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2006-2 G.5.3.4.1

Frederikssund Byrets kendelse 
3. april 2006
FS 6-3108/2004, FS 6-3667/2005 og FS 6-3815/2005

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokat Jesper Saugmandsgaard Øe)

mod

A
(Advokat Mikael E. Krüger, besk.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag angår spørgsmålet om rækkevidden af en skyldners beskyttelse mod udlæg i henhold til retsplejelovens § 513, stk. 1.

Sagen er indbragt af skyldner A i anledning af kommunen den 21. september 2004 foretog udlæg i provenuet fra As salg af ejendommen ...1, for 381.462 kr. Kommunen den 26. oktober 2005 foretog udlæg i As ejendom ...2, for 104.993,18 kr. ToldSkat, den 26. oktober 2005 foretog udlæg i As ejendom ...2, for 316.233 kr.

SKAT har nedlagt påstand om, at de foretagne udlæg stadfæstes.

A har nedlagt påstand om, at de foretagne udlæg ophæves.

A har ikke bestridt den beløbsmæssige opgørelse af de foreliggende restancer for restskat, restarbejdsmarkedsbidrag og told/afgifter mv.

Oplysninger i sagen

Denne kendelse indeholder alene en forkortet sagsfremstilling, jf. princippet i retsplejelovens § 218 a, stk. 2, jf. § 218 b.

I 1996 blev A tilkendt en erhvervsevnetabserstatning. Erstatningsbeløbet på 1.042,443,75 kr. blev den 17. oktober 1996 indsat på konto nr. ... i den daværende Bikuben Girobank A/S (nu BG Bank).

Af indlånsaftalen for denne konto fremgår bl.a.:

"Øvrige vilkår: Invaliditetsdækning. (paragraf 513 beskyttelse)."

Ved endeligt skøde af 12. maj 1997 erhvervede A ejendommen ...2. Af det endelige skøde fremgår blandt andet:

"...

§ 2

Ejendommen overtages af køber den 15. maj 1997 fra hvilken dato den henligger for købers regning og risiko i enhver henseende med ret til i tilfælde af ildsvåde at oppebære assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. Ejendommen er fuld og nyværdiforsikret

...

§ 5

Købesummen er aftalt til kr. 95.503,29, skriver kroner nitifemtusinde femhundredeogtre 29/100. Købesummen berigtiges kontant. (...)

§ 6

Køber oplyser, at ejendommen erhverves for midler, køber har modtaget i erhvervsevnetabserstatning fra Tryg-Baltica Forsikring. Denne oplysning begæres tinglyst i ejendommens byrderubrik.

..."

Ved endeligt skøde af 9. april 2000 erhvervede A ejendommen ...1. Af det endelige skøde fremgår blandt andet:

"...

§ 3

Byggemodning og tilslutningsomkostninger udføres og bekostes af køber.

§ 4

Grunden overtages den 15. april 2000, fra hvilken dag denne henstår for købers regning og risiko i enhver henseende.

...

Købesummen er aftalt til kr. 55.000,00

skriver femtifemtusinde og 00 øre, der berigtiges således:

Ved købsaftalens underskrift har køber hos R1 deponeret et beløb stort kr. 55.000,00

Købesum i alt

kr. 55.000,00

Det kan oplyses, at købesummen, kr. 55.000,00, stammer fra købers personskadeerstatning, som er kreditorbeskyttet, jfr. Retsplejelovens § 513."

På As konto ... i BG Bank er der i perioden fra 13. januar 1998 til 20. marts 2001 foretaget følgende indbetalinger:

"...

Dato

Tekst

Indsat

 

13.01.98

Overført

1.500,00

04.02.98

Indbetaling

1.500,00

09.03.98

Indbetaling

1.500,00

08.04.98

Indbetaling

1.500,00

20.05.98

Indbetaling

1.500,00

23.06.98

SS

1.500,00

31.07.98

Indbetaling

1.500,00

17.09.98

Overført

1.500,00

02.11.98

Indbetaling

1.500,00

30.11.98

Indbetal ved

1.500,00

01.02.99

Indbetaling ved

1.500,00

29.03.99

Indbetaling

1.500,00

29.05.99

Indbetal ved check

1.500,00

30.07.99

Indbetaling

23.000,00

12.08.99

Checkindbetaling på posthus ...

1.500,00

29.09.99

Indbetaling på posthus ...

1.500,00

03.11.99

Checkindbetaling på posthus ...

1.500,00

07.12.99

Indbetaling på posthus ...

1.500,00

29.02.00

Checkindbetaling på posthus ...

1.500,00

17.04.00

Checkindbetaling på posthus ...

1.500,00

22.08.00

Indbetaling

5.000,00

29.01.01

Indbetaling

10.000,00

20.03.01

NO.MEDIA, rente batch

200,67

..."

Under sagen har der været fremlagt komplet kontoudtog for perioden 17. oktober 1996 til 1. december 2004 for den omhandlede konto i BG Bank

I sommeren 2003 foretog A en belåning af ejendommen ...2. I den anledning fremkom et provenu, som ved låneafregning fra BRF-kredit af 25. juli 2003 blev opgjort til 432.524,73 kr. Dette beløb blev den 26. juli 2003 af statsaut. ejendomsmægler R2 med fradrag af udgift til tingbogsoplysning på 175 kr. sendt med check til A. Beløbet blev med et fradrag af 45.000 kr. indbetalt den 29. juli 2003 på den nævnte konto i BG Bank.

Der har været fremlagt en række fakturaer vedrørende køb af materialer mv. fra vognmand KP i perioden fra 31. august 2003 til 29. februar 2004, G1 Byggecenter fra den 19. november 2003, G2 fra den 29. oktober 2003, G3 fra den 6. november 2003 og fra G4 Handelscenter i perioden fra 25. august 2003 til 15. december 2003.

Parterne er enige om, at det samlede indkøb efter disse faktuarer er i alt 50.872,95 kr.

Ved endeligt skøde af 6. september 2004 solgte A ejendommen ...1 for 300.000 kr. til JJ og TD med overtagelse den 1. september 2004.

Ved brev af 21. september 2004 foretog kommunen denunciation overfor R3, idet man meddelte, at kommunen d.d. havde foretaget udlæg i provenuet vedrørende salget af ejendommen. R3 svarede ved brev af 22. september 2004, at udlægget var noteret med forbehold for indeholdt salær mv. Endvidere anførtes, at hele købesummen på 300.000 kr. var deponeret hos R3 idet det ikke havde været muligt at finde en bank, som ville tage sig af ejerskiftesagen.

Forklaringer

A har forklaret, at han købte ejendommen ...2, i maj 1997. Der var faktisk kun tale om et skur, som dels skulle moderniseres, dels tilbygges. Han har blandt andet lavet en tilbygning på 30 m2 samt lavet fundament, ligesom han har bygget og moderniseret udenpå det eksisterende skur. Alle hævningerne på den beskyttede konto i perioden 1997-2000 er brugt til at sætte huset i stand. Byggeriet er trukket ud i en del år.

I april 2000 erhvervede han grunden ...1. Da han købte grunden, stod der kun træer på den. Han købte grunden for 55.000 kr.

Han hævede beløbet på den beskyttede konto. Endvidere hævede han 5.000 kr. til advokaten for at lave skøde. I 2003, da han var færdig med at arbejde på ejendommen ...2, begyndte han at arbejde på ejendommen ...1. Han havde søgt om byggetilladelse i sommeren 2003. Sagsbehandleren på kommunen sagde imidlertid, at han så småt kunne gå i gang, selv om byggetilladelsen først kom senere. Det er korrekt, at han først fik byggetilladelsen i november 2003. Han har opført en carport med redskabsskur samt støbt fundament på 115 m2 Han har i den forbindelse købt materialer for ca. 50.000 kr. Disse materialer er alle købt med midler fra den beskyttede konto. Generelt er det foregået således, at han har hævet kontantbeløb fra kontoen, og han har herefter brugt disse penge til at betale i byggecentrene for køb af materialer.

Da han var ved at være færdig med at renovere ejendommen ...2 i 2003, ville han foretage en belåning. Meningen var, at han så ville sælge ejendommen og flytte op til ejendommen ...1. Han skulle bruge låneprovenuet til at bygge et hus. Det er korrekt, at han i juli 2003 fik udbetalt ca. 432.000 kr. på en check, der kom fra ejendomsmægleren. Han tog 45.000 kr. ud kontant og satte resten af beløbet ind den beskyttede konto. Beløbet på 225.000 kr., som blev hævet den 6. oktober 2003, sendte han til sin kone, som var blevet boende i huset i ... Det var meningen, at hun for dette beløb kunne klare udgifterne vedrørende denne ejendom.

Med hensyn til de foretagne indbetalinger på kontoen har A forklaret, at indbetalingerne på 1.500 kr. stammer fra hans datter og svigersøn, SS. Der var tale om, at han lånte dem et beløb i størrelsesordenen 36.-38.000 kr. De skulle leje et hus, og de brugte lånet til at betale 3 måneders depositum samt forudbetale en måneds husleje. Aftalen var, at de skulle afdrage lånet med 1.500 kr. om måneden. Når deres ejerlejlighed var solgt, skulle de herefter indfri lånet til ham. Med hensyn til indbetalingen på 23.000 kr. den 30. juli 1999 kan der muligvis være tale om, at han havde solgt en motorcykel for et beløb i denne størrelsesorden. Beløbet kan måske derfor hidrøre fra salgssummen for motorcyklen. Med hensyn til indbetalingerne på 5.000 kr. den 22. august 2000 og 10.000 kr. den 29. januar 2001 kan der være tale om, at han har hævet beløbene for at købe materialer, men da det ikke er sket, har han sat beløbene ind igen.

Han har i alt 2 konti, dels den beskyttede konto, hvor han alene har hævet til køb af byggematerier, dels en almindelig konto, hvor hans pension går ind. Han alle sine private udgifter fra den almindelige konto.

Årsagen, til at han fik tilkendt erhvervsevnetabserstatningen, var et piskesmæld, som han fik i 1993. Hans hukommelsesevne blev svækket ganske væsentligt. Derfor har han også svært ved at huske alt om konteringer, som går så mange år tilbage.

Parternes synspunkter (procedure)

SKAT har til støtte for sin påstand gjort gældende blandt andet, at der i forbindelse med de indsatte beløb på kontoen i BG Bank i perioden 13. januar 1998 - 20. marts 2001 er foretaget indbetalinger med beløb, der hidrører fra skyldners almindelige formue. Skyldner har ikke løftet bevisbyrden for, at de indsatte beløb stammer fra beskyttede midler. Dette medfører, at udlægsbeskyttelsen for kontoen allerede da bortfaldt. Som følge heraf vil surrogaterhvervelser med midler fra denne konto heller ikke være beskyttet. På denne baggrund vil erhvervelsen af ...1 ikke være beskyttet i medfør af retsplejelovens § 513, stk. 1. Hertil kommer, at den foretagne ombygning på ...2 efter skyldners forklaring er sket med midler fra kontoen. Herefter kan det lægges til grund, at der også vedrørende ...2 er sket en sammenblanding, hvorfor udlægsbeskyttelsen for ...2 er bortfaldet.

Endvidere har SKAT gjort gældende, at belåningen i sommeren 2003 medfører, at udlægsbeskyttelsen for ejendommen ...2 er bortfaldet. SKAT har i den forbindelse principalt gjort gældende, at når der optages lån med sikkerhed i en ejendom, der er erhvervet for beskyttede midler, bortfalder beskyttelsen, jf. Østre Landsrets kendelse af 5. januar 2005 (11. afd. B-3666-04). Subsidiært er det gjort gældende, at skyldner ikke har godtgjort, at provenuet er anvendt til forbedring af ejendommen. Det kan derimod lægges til grund, at provenuet er indsat på kontoen, og at det er brugt til forbedring af en anden ejendom.

Endelig har SKAT gjort gældende, at hvis det lægges til grund, at ...1 var beskyttet i medfør af retsplejelovens § 513, stk. 1 ved erhvervelsen, er denne beskyttelse bortfaldet ved de skete forbedringer. Der er således tale om, at materialer mv. er indkøbt fra kontoen i BG Bank. Herved er der sket en sammenblanding med skyldners almindelige formue.

A har til støtte for sin påstand gjort gældende blandt andet, at der ikke er sket en sammenblanding på kontoen i BG Bank ved de skete indbetalinger i perioden 13. januar 1998 - 20. marts 2001. Over en periode på 3 år er der indsat i alt ca. 60.000 kr., og for størstedelens vedkommende er der tale om tilbagebetaling af et lån ydet til hans datter og svigersøn. Alt i alt er der tale om så ubetydelige beløb, at der ikke kan siges at være sket en sammenblanding med hans almindelige formue. Det kan efter hans forklaring lægges til grund, at de hævede beløb fra kontoen alle er brugt til forbedringer på de to ejendomme. Begge ejendomme er således fortsat udlægsbeskyttede i medfør af retsplejelovens § 513, stk. 1.

Endvidere har A gjort gældende, at udlægsbeskyttelsen for så vidt angår ejendommen ...2, ikke er bortfaldet ved den skete belåning i sommeren 2003. Afgørelsen fra Østre Landsret af 5. januar 2005 kan ikke umiddelbart overføres til denne sag. Hertil kommer, at låneprovenuet blev indsat på den beskyttede konto. Pengene er efterfølgende brugt til forbedringer på ejendommene.

Endelig har A gjort gældende, at de skete forbedringer på ejendommen ...1 for ca. 50.000 kr. er hævet fra den beskyttede konto. Beløbet svarer i det væsentlige til de fremlagte fakturaer fra vognmand KP og byggecentrene. Det må således anses for bevist, at forbedringerne er sket med midler fra den beskyttede konto.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Udlæg i provenuet fra salg af ejendommen ...1

A har forklaret, at har har købt materialer mv. for ca. 50.000 kr. til brug for de skete forbedringer på ejendommen, og at disse materialer er betalt med penge fra den udlægsbeskyttede konto i BG Bank.

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at der på kontoen i BG Bank i perioden fra januar 1998 til og med marts 2001 er foretaget 23 indbetalinger med et samlet beløb på i alt ca. 60.000 kr. Fogedretten finder på denne baggrund, at der herved er sket en sådan sammenblandning mellem As udlægsbeskyttede midler og hans almindelig formue, at udlægsbeskyttelsen efter retsplejelovens § 513, stk. 1, i forhold til kontoen ikke længere kan opretholdes.

Dette indebærer, at materialer mv., der er betalt med penge hævet fra denne konto, må anses for indkøbt med As frie midler. Hertil kommer, at A i øvrigt ikke har godtgjort, at de indkøbte materialer er betalt med penge fra kontoen, idet de enkelte hævninger ikke kan relateres til betaling af konkrete, specificerede fakturaer.

På denne baggrund lægger fogedretten til grund, at de udførte arbejder på ejendommen i form af opførelse af udhus/carport og støbning af fundament til et sommerhus er finansieret med penge hidrørende fra As almindelige formue. Der er derfor sket en sammenblanding af midler, der er udlægsbeskyttede efter retsplejelovens § 513, stk. 1, og As almindelige formue. Som følge heraf var ejendommen ved salget ikke udlægsbeskyttet, hvorfor provenuet fra salget heller ikke er udlægsbeskyttet.

Herefter, og idet der er enighed om den beløbsmæssige opgørelse af skatterestancen, stadfæster fogedretten udlægget foretaget af SKAT den 21. september 2004.

Udlæggene i ejendommen ...2

Det fremgår af sagen, at A købte ejendommen i 1997 for en købesum på 95.503,29 kr. med midler hidrørende fra erhvervsevnetabserstatningen. Endvidere fremgår det, at A i juli 2003 optog et lån på 461.000 kr. med pant i ejendommen, og at provenuet dels blev udtaget kontant, dels blev indsat på kontoen i BG Bank og senere hævet, uden at hævningerne vedrørte betalinger af udgifter til ejendommen.

Under disse omstændigheder finder fogedretten, at A ved pantsætning af ejendommen har disponeret på en sådan måde, at udlægsbeskyttelsen i medfør af retsplejelovens § 513, stk. 1, er bortfaldet.

Herefter, og idet der er enighed om den beløbsmæssige opgørelse af skatterestancerne, stadfæster fogedretten udlæggene foretaget af SKAT den 26. oktober 2005.

Med hensyn til sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

T h i   b e s t e m m e s

SKAT's udlæg af 21. september 2004 for 381.462 kr., 26. oktober 2005 for 104.993,18 kr. og 26. oktober 2005 for 316.233 kr. stadfæstes.

Inden 14 dage skal A betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til SKAT.