Dato for udgivelse
12 Sep 2006 08:52
SKM-nummer
SKM2006.544.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-095586
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Arbejdsvederlag, skattefrit
Resumé

Skatterådet godkender, at elever der deltager i indsamlingen ikke beskattes af de arbejdsvederlag, der genereres via deres arbejde på indsamlingsdagen

Reference(r)
 

Operation Dagsværk ønsker at gennemføre en landsdækkende indsamling i november 2006 til fordel for et uddannelsesprojekt for udsatte unge i forstæderne til Cape Town, Sydafrika.

Indsamlingen vil som de tidligere år blive foretaget af elever fra de gymnasiale uddannelser m.fl. Der vedlægges en beskrivelse af projektet, som bl.a. indeholder budget for projektet, se bilag 1.

Operation Dagsværk vil op til indsamlingen desuden arbejde med oplysning og undervisning om emnet i Danmark.

Eleverne vil den 8. november 2006 tilbyde deres arbejdskraft til virksomheder m.fl. mod et beløb på mindst 250 kr. Virksomhederne m.fl. afregner direkte med eleven på et arbejds-/kontrolkort, og får kvittering for beløbet, som illustration vedlægges kopi af sidste års arbejdssedler og vejledning hertil bilag 2. Beløbet vil ubeskåret gå til indsamlingen.

Projektets overordnede formål er gennem etablering af et ungdomscenter, tilbud om uddannelse og selvudviklingskurset samt oprettelse af ungdoms- og familiestøttegrupper at give udsatte unge redskaber og faglige kompetencer til at undgå kriminel løbebane / og eller et liv med prostitution og stofmisbrug. Ved at inddrage de unge familier og etablere familiestøttegrupper i lokalsamfundene, er det desuden projektets formål, gennem netværksdannelse og oplysningsarbejde, at have en kriminalpræventiv effekt i forhold til vold i hjemmet, voldtægt samt spredning af HIV/AIDS.

Målgruppen er udsatte unge mellem 12 og 25 år og deres familier i slumområderne i Cape Town.

Operations Dagsværks partner og garant for projektets gennemførelse er Sydafrika Kontakt (SAK) (se nærmere herom i projektbeskrivelsen bilag 1).

Operation Dagsværk Sydafrika 2006 - ansøger om, i lighed med tidligere år, at få tilladelse til:

- at de udbetalte beløb ikke regnes som skattepligtig indkomst for de enkelte elever, og at virksomhederne derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag.

- at virksomhederne kan føre det udbetalte beløb som omkostning i driftsregnskabet.

- at eleverne ikke skal medregne beløbet på deres selvangivelse.

Afgørelse

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

SKAT indstiller til Skatterådet, at man i lighed med tidligere år, imødekommer anmodningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk