Dato for udgivelse
23 Nov 2006 10:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Nov 2006 09:24
SKM-nummer
SKM2006.698.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0340-06
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Syn, skøn, ejendom, markedsværdi
Resumé

Skatteyderen solgte den 5. maj 2001 en beboelsesejendom til en koncern, hvori han var ansat og havde en mindre ejerandel. Den 8. august 2001 videresolgte koncernen ejendommen til en uafhængig trediemand for en pris, der var ca. kr. 550.000,- lavere end ved købet. Skattemyndighederne fandt, at skatteyderen havde fået en overpris ved salget af ejendommen på kr. 550.000,-, der ansås som yderligere løn til skatteyderen.

Under retssagen ønskede skatteyderen syn og skøn med henblik på at belyse ejendommens handelsværdi i maj 2001. Skatteyderen gjorde i den forbindelse gældende, at der ikke skulle tilgå skønsmanden oplysninger og dokumenter vedrørende de faktiske handler, ejerforholdene i koncernen og hans ansættelsesforhold.

Landsretten bemærkede, at oplysningerne om de faktisk anvendte handelspriser i 2001 kunne have betydning for skønsmandens vurdering af handelsværdien den 5. maj 2001, og det kunne heller ikke udelukkes, at oplysningerne om sagsøgerens ansættelsesforhold og ejerforholdene i koncernen kunne have betydning for vurderingen af handelsprisen.

Landsretten tog derfor Skatteministeriets påstand om, at de omstridte oplysninger og dokumenter skulle tilgå skønsmanden, til følge.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 47

Retsplejeloven § 343

Henvisning
Processuelle regler 2006-4 H.3.4.1

Parter

A

mod

Skatteministeriet

Afsagt af landsdommer

Peter Buhl

Landsretten afsagde følgende kendelse

Under denne sag, der er anlagt den 10. februar 2006, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at den i sagsøgers indkomstansættelse for indkomståret 2001 ansatte overpris på 550.000 kr. ved salg af ejendom nedsættes til 0 kr. Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers indkomstansættelse for indkomståret 2001 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne med henblik på nedsættelse af den fastsatte overpris ved salg af ejendom.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

A har under sagen begæret syn og skøn og har udarbejdet udkast til skønstema af 15. maj 2006. Det er oplyst, at parterne i det væsentlige er enige om skønstemaet, men parterne er ikke enige om, hvilke oplysninger der skal sendes til skønsmanden.

A har nedlagt påstand om, at skønsmanden ikke skal forelægges de i bilag 1, bilag 5, bilag 6, bilag 11, bilag D samt bilag E indeholdte oplysninger om ejendommens værdi og handelspriser, og skal ikke forelægges de i bilag 1 indeholdte oplysninger om As ansættelsesforhold og ejerforholdene i H1 Holding A/S.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om, at skønsmanden forelægges retssagens bilag 1, 5, 6, C, D og E uden bortekstraheringer.

Parterne er enige om, at bilag C skal sendes til skønsmanden, og at bilag 11 ikke sendes til skønsmanden.

Anbrindender

A har anført, at skønstemaet omhandler værdiansættelse af den faste ejendom på overdragelsestidspunktet 5. maj 2001. Vurdering af markedsværdien på dette tidspunkt skal ske på objektivt grundlag for så vidt angår ejendommens forhold, herunder ejendommens generelle stand. For så vidt angår oplysningerne i bilagene om ejendommens værdi og anvendte handelspriser skal skønsmanden foretage sin sagkyndige vurdering af markedsprisen uafhængig af tidligere foretagne vurderinger af markedsværdien af den overdragne ejendom og uafhængig af anvendte overdragelsespriser. Derfor har skønsmanden alene brug for oplysninger om de faktiske forhold på tidspunktet for overdragelsen. Af samme årsag er en forelæggelse af oplysninger om tidligere indhentede mæglervurderinger og overdragelsespriser for det første unødvendig. For det andet er der risiko for, at prisoplysningerne kan forstyrre skønsmandens uafhængige, sagkyndige vurdering. Derfor skal oplysningerne ikke tilgå skønsmanden. Oplysningerne i bilagene om sagsøgers ansættelsesforhold og ejerforhold i H1 Holding A/S skal heller ikke tilgå skønsmanden. Oplysninger om ansættelses- og ejerforhold kan aldrig få betydning for skønsmandens besvarelse, da skønsmandens opgave er at finde frem til markedsværdien af ejendommen.

Skatteministeriet har anført, at de omstridte bilag alle har betydning for skønsmandens besvarelse, eller at dette i hvert fald ikke kan udelukkes på forhånd, og at ingen af bilagene er af en sådan karakter, at skønsmanden skal afskæres kendskab hertil. Oplysningerne i bilagene om ejendommens værdi og anvendte handelspriser har betydning for vurdering af ejendommens værdi i maj 2001, da det i hvert fald har væsentlig betydning at få oplyst, hvilke priser ejendommen faktisk er handlet til på det relevante tidspunkt, herunder navnlig den handel, der fandt sted mellem uafhængige parter i august 2001. Skønsmanden skal derfor gøres bekendt med de to handler i maj og august 2001. Oplysningerne i bilagene om sagsøgers ansættelsesforhold og ejerforhold i H1 Holding A/S er af betydning for skønsmandens vurdering af, hvilken vægt han skal lægge på de oplyste salgspriser. Skønsmanden må ikke efterlades med det indtryk, at sagsøgeren og H1 Holding A/S var uafhængige tredjemænd på samme måde som H1 Holding A/S og køberne af ejendommen ifølge købsaftalen i bilag D og skødet i bilag 6. Tilsvarende er det vigtigt, at skønsmanden får kendskab til de nærmere vilkår, handlerne er sket på, idet vilkårene selvsagt har betydning for de priser, parterne har aftalt. Skønsmanden vil endvidere kunne forsynes med de omstridte oplysninger ved at stille neutrale spørgsmål.

Landsrettens begrundelse og resultat

Oplysningerne om de faktisk anvendte handelspriser i 2001 kan have betydning for skønsmandens vurdering af handelsværdien 5. maj 2001, og det kan ikke udelukkes, at oplysningerne om sagsøgerens ansættelsesforhold og ejerforholdene i H1 Holding A/S kan have betydning for vurderingen disse handelspriser.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand til følge.

T h i    b e s t e m m e s

Bilagene 1, 5, 6, D og E tillades forelagt skønsmanden.

Sagen udsat til den 27. november 2006 med henblik på udarbejdelse af endeligt skønstema samt på, at parterne i fællesskab bringer en egnet skønsmand i forslag.