Dato for udgivelse
19 maj 2006 13:38
SKM-nummer
SKM2006.318.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
06-22168
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning, massetilladelse, Aarhus United A/S
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har givet tilladelse til, at aktionærerne i Aarhus United A /S skattefrit kan ombytte deres aktier i dette selskab til aktier i Aarhus Karlshamn AB i forbindelse med sidstnævnte selskabs overtagelse af Aarhus United A/S, jf. den dagældende aktieavancebeskatningslov § 13, stk. 1 og 2. Der er tale om en generel tilladelse, som kan udnyttes af alle aktionærer i Aarhus United A/S, som er skattepligtige til Danmark.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1 og 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.G.18.6

Aktieombytningen ønskes gennemført vedrørende aktionærernes samlede aktiebeholdning i Aarhus United A/S. Ved aktieombytningen vil aktionærerne i Aarhus United A/S blive vederlagt dels med nyudstedte aktier i et svensk selskab og dels med en kontant udligningssum

Aarhus United A/S modtog den 26. maj 2005 meddelelse om, at United International Enterprises Limited planlagde en "fusion" mellem Aarhus United A/S og det svenske selskab Karlshamns AB. "Fusionen" påtænkes gennemført via dannelsen af et fælles holdingselskab, der skal eje såvel Aarhus United A/S som Karlshamns AB. Det nystiftede holdingselskab er under navneændring til Aarhus Karlshamns AB

United International Enterprises Limited har offentliggjort sin intention om sammen med Karlshamns ABs hovedaktionær, Melker Schörling AB, at fremsætte frivillige købstilbud over for samtlige aktionærer i Aarhus United A/S og Karlshamns AB. De frivillige købstilbud vil blive afgivet af Aarhus Karlshamns AB, der er erhvervet af United International Enterprises Limited og Melker Schörling AB til formålet.

Aktionærerne i Aarhus United A/S forventes at blive tilbudt muligheden for at modtage (i) op til 100 % af vederlaget i nye aktier i Aarhus Karlshamns AB eller alternativt (ii) et garanteret kontant vederlag på op til 50 % af aktionærernes samlede aktiebeholdning i Aarhus United A/S og det resterende vederlag i nye Aarhus Karlshamns AB- aktier. Hver aktionær kan dog få tilbudt muligheden for at anmode om en større andel end de garanterede 50 % af vederlaget udbetalt kontant, i det omfang andre aktionærer accepterer en større andel af vederlaget i nye Aarhus Karlshamns AB-aktier.

Tilbuddene fra Aarhus Karlshamns AB forventes at være betingede af, at Aarhus Karlshamns AB erhverver en nærmere fastsat majoritet i Aarhus United A/S, formentlig mere end 90 % af stemmer og kapital, således at der efter tilbudsperioden kan gennemføres tvangsindløsning af resterende aktionærer, hvorved Aarhus Karlshamns AB kommer til at eje samtlige aktier i Aarhus United A/S.

Told- og Skattestyrelsen meddelte tilladelse til, at ombytningen af aktier kunne ske ved en skattefri aktieombytning efter den dagældende aktieavancebeskatningslov § 13, stk. 1 og 2.

Styrelsen lagde ved sin afgørelse vægt på, at de materielle betingelser i aktieavancebeskatningslovens § 13 var opfyldt, at der var tale om en forretningsmæssigt begrundet omstrukturering, samt at hovedformålet med den skattefri aktieombytning ikke vurderedes at være skatteundgåelse eller -unddragelse.

Der er tale om en generel tilladelse, som således kan udnyttes af alle aktionærer i Aarhus United A/S, som er skattepligtige til Danmark.

Det er et vilkår for tilladelsen, at det oplyses til SKAT, hvis der, indenfor de første 3 år efter ombytningen er gennemført, sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen.

Anmeldelsen skal være skriftlig og bør være SKAT i hænde senest 3 måneder før ændringen ønskes gennemført.