Dato for udgivelse
27 Jun 2006 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2006 08:48
SKM-nummer
SKM2006.424.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, B-3958-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Søgsmålsfrist, overskridelse, afvisning
Resumé

Sagen var anlagt senere end tre måneder efter Landsskatterettens kendelse, hvorfor sagen blev afvist, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3
Henvisning
Processuelle Regler 2006-2 I.1.3

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Martin Henrichsen)

Afsagt af landsdommerne

Erik Kjærgaard, Kaspar Linkis og Louise Saul (kst.)

Ved stævning modtaget i Østre Landsret den 20. december 2005 har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at: hendes indkomst for indkomståret 2001 nedsættes med 10.000 kr., subsidiært med 7.470 kr. eller mere subsidiært med 4.485 kr. Sagsøgeren har mest subsidiært nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling ved de administrative skattemyndigheder.

Sagen relaterer sig til Landsskatterettens kendelse afsagt den 14. september 2005 vedrørende beskatning af arbejdsgiverbetalt rejse til Portugal i indkomståret 2001.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Spørgsmålet om afvisning har i medfør af retsplejelovens § 253 været behandlet særskilt, og sagsøgeren har i den anledning afgivet replik af 24. marts 2006, ligesom sagsøgte har afgivet duplik af 5. april 2006. Parterne har ikke haft indvendinger mod, at landsretten på skriftligt grundlag tager stilling til afvisningspåstanden.

Procedure

Sagsøgte har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at sagsøgeren ikke har overholdt den i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, (tidligere skattestyrelseslovens § 31, stk. 3,) fastsatte søgsmålsfrist. Sagsøgte har hverken udtrykkeligt eller stiltiende accepteret en overskridelse af søgsmålsfristen. Sagsøgte bestrider i øvrigt at have modtaget nedenfor nævnte henvendelse af 24. november 2005 fra sagsøgeren herom.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagen ikke afvises, og har til støtte herfor henvist til en kopi af en henvendelse, angiveligt pr. telefax, dateret 24. november 2005 til Told- og Skattestyrelsen, hvorved sagsøgeren anmoder om styrelsens vurdering af sagen i henhold til dagældende § 32 i skattestyrelsesloven, og hvorved styrelsen anmodes om senest den 15. december 2005 at give sagsøgeren meddelelse, såfremt en overskridelse af søgsmålsfristen agtes påberåbt. Sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgte ved ikke at reagere herpå stiltiende har accepteret en overskridelse af søgsmålsfristen.

Landsrettens afgørelse

Da sagen ikke er anlagt senest 3 måneder efter kendelsens afsigelse, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, og da sagsøgeren ikke har dokumenteret, at sagsøgte har erklæret sig indforstået med, at fristen fraviges, tager landsretten sagsøgtes afvisningspåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Sagsøgeren, A, betaler inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, i sagsomkostninger 3.000 kr.