Dato for udgivelse
04 Dec 2006 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Nov 2006 08:59
SKM-nummer
SKM2006.734.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 266/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Skadesløsbrev, udlæg, interessesammenfald, konfusion
Resumé

Moder havde afgivet kautionserklæring for søns skyld til et hende tilhørende selskab. Moderen havde af sønnen til sikkerhed for sit eventuelle regreskrav i anledning af kautionserklæringen modtaget pant i et tinglyst skadesløsbrev i sønnens ejendom. Ved en efterfølgende ejendomshandel erhvervede moderen 80% af sønnens ejendom, uden at der i den forbindelse blev taget skridt til, at skadesløsbrevet blev aflyst, for så vidt angik moderens ideelle andel på 80%. Senere foretog skattemyndighederne udlæg i sønnens ideelle andel på 20% af ejendommen. Landsretten udtalte, at der ved et senere salg af hele ejendommen i fri handel skulle ske fordeling af gælden i henhold til skadesløsbrevet, således at moderens krav under skadesløsbrevet, uanset den opståede konfusion, skulle belaste sønnens ideelle andel på 20% og moderens ideelle andel på 80% forholdsmæssigt ved fordeling af salgsprovenuet.

Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse i det væsentlige i henhold til de anførte grunde.

Reference(r)

Tinglysningsloven § 40, stk. 4

Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2006-4 G.5.9.4

Parter

B
(advokat Ole Lund-Thomsen)

mod Skattecenter Fredensborg (tidligere ToldSkat Nordsjælland-Bornholm) på vegne af ... Kommune
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Poul Sørensen, Børge Dahl, Jon Stokholm og Vibeke Rønne

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 14. afdeling den 21. juni 2005.

Påstande

Appellanten, B, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skattecenter Fredensborg på vegne af ... Kommune, har påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, som landsretten har anført om fordelingen af provenuet, og idet oplysningerne om låneforholdet ikke giver grundlag for at opgøre den underliggende fordring med renter til et større beløb end påstået af skattevæsnet, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal B betale 60.000 kr. til Skattecenter Fredensborg på vegne af ... Kommune.

De idømte beløb skal betates inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes eiser rentelovens § 8 a.