Dato for udgivelse
29 aug 2006 16:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 aug 2006 13:01
SKM-nummer
SKM2006.529.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-083259
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kapitalnedsættelse, kapitalforhøjelse, salg til udstedende selskab
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en rettet kapitalnedsættelse i selskabet A, hvorved alle X' aktier i A indfris ved kontant udlodning til X, og hvor X herefter indskyder provenuet i B, således at X herefter ejer 50 % af aktiekapitalen i B, ikke medfører beskatning af hverken X eller den anden aktionær i A, nemlig Y.

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 13
Ligningsloven § 16B
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.C.1.2.4
Spørgsmål
  1. Vil X blive beskattet i forbindelse med en rettet kapitalnedsættelse i selskabet A, hvorved alle X' aktier i A indfris ved udlodning af 80.000.000 kr. kontant til X, og hvor X herefter indskyder disse 80.000.000 kr. i B således, at X herefter ejer 50 % af aktiekapitalen i B?
  2. Vil Y blive beskattet i forbindelse med en rettet kapitalnedsættelse i selskabet A, hvorved alle X' aktier i A indfris ved udlodning af 80.000.000 kr. kontant til X, og hvor X herefter indskyder disse 80.000.000 kr. i B således, at X herefter ejer 50 % af aktiekapitalen i B.

Svar

Spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2 besvares med "nej".

Beskrivelse af de faktiske forhold

Z ejer indirekte 100 % X. X ejer 50 % af anparterne i A. Y ejer de resterende 50 % af anparterne i A.

A ejer 100% af aktiekapitalen i B og B ejer 100% af selskabet C.

C ejer nominelt ca. 21,5% af aktiekapitalen i D. C har  i 2005 solgt andre nominelt ca. 21,5% af aktiekapitalen i D.

Der er ingen familiemæssig eller lignende forbindelse mellem Z og Y.

Aktionærerne bag D har indgået aftale med et udenlandsk selskab om at gennemføre en aktieombytning, således at aktionærerne i D bliver aktionærer i det udenlandske selskab mod, at det udenlandske selskab bliver 100 % aktionær i D.

De ved aktieombytningen modtagne aktier i det udenlandske selskab må ikke omsættes før efter 31. december 2006.

X har ejet aktierne i A mere end 3 år.

X og Y ønsker at foretage en kapitalnedsættelse i A således, at selskabskapitalen nedsættes med halvdelen. Det kapitalnedsatte beløb vil være anparterne tilhørende X.

Kapitalnedsættelsen gennemføres således, at der for kapitalnedsættelsen udloddes et beløb til X.  Koncernen vil forinden foretage de nødvendige udlodninger, således at A har pengene i besiddelse.

Efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i A foretages der efterfølgende en kontant kapitalforhøjelse i B, med et tilsvarende beløb.

Der vil ikke være foretaget udlodninger fra B i perioden for beslutning om kapitalnedsættelse i A til gennemførelsen af kapitalforhøjelsen i B eller være foretaget kapitalændringer i dette selskab.

Der er ikke indgået aftale mellem X ( og Z) eller Y om, hvordan der skal forholdes med koncernen og dette selskabs likvide midler samt aktier i det udenlandske selskab.

Der er imidlertid ikke planer om investering i nye aktiviteter, og det er forventningen, at aktiebesiddelsen i det udenlandske selskab afhændes, når fastlåsningsperioden er udløbet, dog afhængig af kurs og salgsmuligheder.

Spørgers opfattelse

Et selskabs salg af aktier til et udstedende selskab er udbytte jf. Ligningslovens § 16 B. X kan modtage udbytte skattefrit i medfør af selskabsskattelovens § 13, idet X har en anpartsbesiddelse i A på mere end 20 %, og har haft denne anpartsbesiddelse i mere end 1 år. Salget til udstedende selskab udløser derfor ikke skat.

Selv hvis skattemyndighederne anser salget til det udstedende selskab som en anpartsoverdragelse efter aktieavancebeskatningsloven i medfør af principperne i Vestre Landsrets dom refereret i TfS 2005,490, så er et sådant salg skattefrit, idet X har ejet aktierne mere end 3 år.

Kapitalforhøjelsen i B er skattefri for dette selskab i medfør af selskabsskattelovens § 13. Det er i den henseende irrelevant, at det ved kapitalforhøjelsen modtagne beløb efterfølgende helt eller delvist måtte blive udbetalt som udbytte til selskabets aktionærer.

Effekten af de forespurgte transaktioner er, at Y bliver eneanpartshaver i A. Dette for Y hensigtsmæssige resultat kan ikke begrunde, at de forespurgte transaktioner skattemæssigt bedømmes på anden vis, end hvad der er det civilretlige indhold af disse transaktioner. Det er ikke muligt ud fra nogen blot rimelig forståelse at anse de forespurgte transaktioner som en overførelse til Y af aktier i A, eller i øvrigt, at han har modtaget udlodninger fra dette selskab.

Det indebærer, at uanset hvordan de ikke lovfæstede realitetsbetragtninger anvendes, og uanset hvordan præmisserne i TfS 2005,490 anvendes, så kan de foreliggende transaktioner ikke på nogen vis skattemæssigt omkvalificeres til, at der er sket udlodninger til Y eller overdragelse af aktier i A til Y.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

X ejer 50% af anpartskapitalen i A.

X ønsker at sælge anparten tilbage til det udstedende selskab og bruge provenuet til kontant tegning af nye aktier i B.

Salg af aktier eller anparter til det udstedende selskab beskattes ifølge ligningslovens § 16 B, stk. 1 som udbytte. Ifølge selskabsskattelovens § 13, stk. 1 nr. 2 medregnes udbytte som skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1 modtager fra andre selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1 ikke, såfremt det udbyttemodtagende selskab har ejet mindst 20 pct. af aktiekapitalen i det udbytteudloddende selskab i en periode på mindst 1 år. 

Såfremt transaktionen betragtes som salg af anparter tilbage til det udstedende selskab og dermed som udbytte, vil udbyttet derfor kunne modtages skattefrit af X.

X har ejet anparterne i A i over 3 år. Afstås aktier/anparter ejet af en skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1 til andre end det udstedende selskab, og har aktierne/anparterne været ejet i mere end 3 år, medregnes en gevinst ikke til den skattepligtige indkomst jf. aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 modsætningsvis.

X kan således efter aktieavancebeskatningsloven skattefri afstå anparterne til andre end det udstedende selskab.

Uanset om transaktionen bedømmes som salg af anparter til udstedende selskab ellers salg af anparter til andre end det udstedende selskab, findes der ikke at være hjemmel til at beskatte X af et salgsprovenu.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et "nej".

Ad spørgsmål 2.

Ved den påtænkte rettede kapitalnedsættelse i A bliver Y eneanpartshaver i A.

Rådgiver har oplyst, at der ikke er familiemæssig eller lignende forbindelse mellem Z og Y.

Ys nominelle beholdning af anparter i A er uændret ved transaktionen.

SKAT finder derfor ikke, at der er hjemmel til beskatning af Y ved den påtænkte transaktion.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et "nej". 

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.