Dato for udgivelse
03 maj 2006 12:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 apr 2006 11:38
SKM-nummer
SKM2006.283.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-3500-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning, selvangivelser, frist, ansøgning, indsendelse
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt der for indkomståret 1996 rettidigt var søgt om tilladelse til sambeskatning af to selskaber. Fristen for ansøgning var den 1. juli 1997. Skattemyndighederne havde givet afslag på sambeskatning, idet årsregnskabets specifikationer og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det ene selskab var modtaget en dag for sent, mens skattemyndighederne ikke havde modtaget noget materiale overhovedet vedrørende det andet selskab. Da selvangivelserne således ikke var indgivet rettidigt - respektivt ikke var modtaget - var betingelserne for sambeskatning ikke opfyldt. Selskabet gjorde gældende, at Københavns Kommune inden for fristen var i besiddelse af alt materiale. Landsretten lagde til grund, at skattemyndighederne ikke havde modtaget det nødvendige materiale pr. den 8. september 1997, hvor myndighederne traf afgørelse i sagen, og meget muligt først modtog materialet den 18. september samme måned. Da der ikke var oplyst særlige omstændigheder, der kunne føre til at se bort fra denne fristoverskridelse, frifandt landsretten Skatteministeriet. Den omstændighed, at skattemyndighedernes afgørelse alene var tilsendt selskabets revisor, kunne ikke føre til et andet resultat.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31, stk. 1, sidste pkt. (dagældende)

TSS-cirkulære 1996-14, pkt. 1.4

TSS-cirkulære 2004-42, pkt. 1.4

Parter

H1 Holding ApS
(Direktør A)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Hanne Weirup Sørensen).

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Henrik Gam og Merete Engholm (kst.)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der rettidigt er søgt om tilladelse til sambeskatning af selskaberne H1 Holding ApS og H2 ApS for indkomståret 1996.

Vilkårene for sambeskatning fremgår af TSS-cirkulære 1997-21, punkt 1.4. Her anføres bl.a. følgende:

"Ansøgning om sambeskatning fra et givent indkomstår og selvangivelserne for det pågældende indkomstår skal indgives senest inden udløbet af fristen for rettidig selvangivelse."

Sagsøgeren, H1 Holding ApS, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at selvangivelserne for H1 Holding ApS og H2 ApS og ansøgning om sambeskatning er afleveret rettidigt, og indrømme ret til sambeskatning for 1996.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Med skrivelse af 1. juli 1997 til Skatteforvaltningen fremsendte sagsøgerens revisor, statsautoriseret revisor PV, regnskab og specifikationer for H1 Holding ApS for 1996 og oplyste samtidig, at dette ved en fejl ikke var vedlagt selvangivelsen. Materialet er stemplet modtaget den 2. juli 1997 i Skatteforvaltningen. På skrivelsen er der med håndskrift anført - formentlig af en medarbejder i skatteforvaltningen, - at selvangivelsen ikke ses modtaget.

Ved skrivelse af 8. september 1997 til statsautoriseret revisor PV meddelte Skatteforvaltningen, at man havde opfattet det indsendte årsregnskab, der var modtaget i skatteforvaltningen den 2. juli 1997, som en anmodning om tilladelse til sambeskatning af H1 Holding ApS og datterselskabet H2 ApS. Man angav betingelserne for sambeskatning, jf. TTS 1997-21 punkt 1.4, og meddelte endvidere følgende:

"Årsregnskabet, specifikationer og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for moderselskabet er, jf. ovenfor, først modtaget her den 2. juli 1997, selve selvangivelsesblanketten er endnu ikke modtaget. For datterselskabet er der ikke modtaget noget materiale overhovedet.

Da selvangivelsen således ikke er indgivet rettidigt, respektive ikke er modtaget, er den ovennævnte betingelse ikke opfyldt og Deres anmodning om sambeskatning kan derfor ikke imødekommes.

Da selvangivelsen/opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1996, jf. ovenfor for moderselskabet, er indkommet 1 dag for sent, vil skatten i medfør af skattekontrollovens § 5, stk. 1, blive forhøjet med kr. 200. For datterselskabet vil skatten blive forhøjet med kr. 5000."

På skatteforvaltningens journalark for H1 Holding ApS er der anført: "SA 1996 2/9-97" med angivelse af sagsbehandlerens initialer, og det fremgår endvidere, at der den 8. september 1997 er givet afslag på sambeskatning. Der er endvidere anført "Regnskab + opg sktpl indk modt. 02/07 97. Selvang. blanketten ikke modtaget. Regnskab/selvang/opg. af sktpl indk for datterselskab ikke modtaget."

Selvangivelsesblanket for indkomståret 1996 for H2 ApS er stemplet modtaget den 18. september 1997 i Skatteforvaltningen. I rubrikken "Antal dage for sent" er med håndskrift anført 25 dage.

Selvangivelsesblanket for H1 Holding ApS for indkomståret 1996 er ligeledes stemplet modtaget den 18. september 1997 i Skatteforvaltningen. I rubrikken "Antal dage for sent" er med håndskrift anført 1 dag.

Det er i begge selvangivelsesblanketter anført, at der er medsendt følgende bilag: "årsregnskab for 1996, specifikationshæfte 1996, brev vedrørende ansøgning om sambeskatning."

Begge selvangivelser er underskrevet af A. Det er med håndskrift anført, at sted for underskrift er ..., og datoen er den 17. september 1997.

Skrivelse dateret den 24. juni 1997 fra statsautoriseret revisor PV til Skatteforvaltningen, hvori der søges om sambeskatning for H1 Holding ApS og H2 ApS, er ligeledes stemplet modtaget den 18. september 1997 i Skatteforvaltningen.

Ved skrivelse af 3. september 2003 påklagede statsautoriseret revisor PV afgørelsen om at nægte tilladelse til sambeskatning for selskaberne til Ligningsrådet, der den 19. oktober 2004 stadfæstede Skatteforvaltningens afgørelse af 8. september 1997, idet selvangivelse, regnskab og opgørelse af den skattepligtige indkomst for moder- og datterselskabet blev modtaget for sent. For datterselskabet er materialet modtaget ca. 2 ½ måned for sent, for moderselskabet 1 dag.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A, PV og TD.

A har forklaret, at han var direktør i H1 Holding ApS, H2 ApS og to andre selskaber. Alle selskaber havde samme regnskabsår. Når selvangivelserne blev modtaget i februar måned, underskrev han disse in blanco og sendte dem derefter til selskabernes revisor. Når der var afholdt generalforsamling i maj, og regnskaberne var godkendt, udarbejdede revisor selvangivelserne. Han modtog i juni 1997 en pakke med regnskaber og selvangivelser fra revisor, som han derefter sendte til skattemyndighederne. Selvangivelserne er fremsendt rettidigt, således at de er modtaget senest den 1. juli 1997 hos skattevæsenet. Ansøgningen om sambeskatning blev sendt direkte til skattemyndighederne af revisor. H1 Holding ApS og H2 ApS fusionerede i 2000. Selskaberne ville ikke være fusioneret, hvis han havde vidst, at der ikke var givet tilladelse til sambeskatning. Det fik han først at vide i 2002, idet afslaget kun er sendt til revisor. Han har ikke dokumentation for, at ansøgning om sambeskatning, selvangivelse og regnskaber er sendt til skattevæsenet. Det er ikke ham, der har anført dato og sted for underskriften på selvangivelserne. Det må være påført i Skattevæsenet. Det er aldrig sket tidligere, at selvangivelserne er indgivet for sent.

Statsautoriseret revisor PV har forklaret, at han har været revisor i 15 - 20 år for As selskaber, og han er det stadig. Der blev lavet regnskaber for alle selskaber samtidig, idet der ellers ikke kunne udarbejdes regnskab for holdingselskabet. Der skulle søges om tilladelse til sambeskatning senest samtidig med aflevering af selvangivelserne. Han sendte ansøgning om sambeskatning direkte til Skattevæsenet med brev af 24. juni 1997. Han sendte den 18. juni 1997 regnskabet for H1 Holding ApS til sagsøgeren og for H2 ApS den 24. juni 1997. Sagsøgeren sendte selv selvangivelser og regnskaber til skattevæsenet. Han modtog den 1. juli 1997 regnskab og specifikationer for H1 Holding ApS, som var beregnet for skattevæsenet, fra sagsøgeren. Han videresendte materialet samme dag til skattevæsenet, der herefter modtog det den 2. juli 1997. Han modtog skattevæsenets brev af 8. september 1997, hvor der blev meddelt afslag på ansøgningen om sambeskatning. I praksis sender skattemyndighederne besked til både revisor og skatteyder. Han reagerede ikke på brevet af 8. september 1997, idet han som revisor skal have et opdrag, før han foretager sig noget. Han synes, at det er højst besynderligt, at skattemyndighederne har stemplet modtaget den 18. september 1997 på ansøgningen om sambeskatning, der af hans kontor er dateret og sendt den 24. juni 1997. Han kan ikke med sikkerhed udtale sig om, hvorvidt ansøgningen om sambeskatning tillige - som anført på selvangivelsesblanketterne - har været vedlagt selvangivelserne, idet det var hans sekretær, der i givet fald vedlagde bilagene. Skattemyndighederne må have modtaget skrivelsen af 24. juni 1997 tidligere end anført, idet de jo allerede den 8. september 1997 meddelte afslag på ansøgningen.

TD har forklaret, at hun var ansat hos sagsøgeren fra 1985 til 2000 som sekretær og senere administrationschef. Når revisor havde udarbejdet selvangivelserne, blev de sendt til sagsøgeren. Selvangivelserne for alle selskaber blev sendt samlet til skattevæsenet. Hun husker ikke, at selvangivelserne var underskrevet in blanco, inden de blev sendt til revisor. Som regel anførte hun sted og dato for underskriften, men det er ikke hende, der har skrevet sted og dato for As underskrift på selvangivelserne for 1996, og hun mener heller ikke, at det er A. Hun mener ikke, at hun har fremsendt udaterede selvangivelser. Hun husker ikke, at der var noget specielt, da selvangivelserne blev fremsendt i 1997.

Procedure

Sagsøgeren har gjort gældende, at anmodningen om sambeskatning og selvangivelserne for 1996 for H1 Holding ApS og H2 ApS er afsendt rettidigt med posten og derfor må være modtaget rettidigt hos sagsøgte. Som det fremgår af revisor PVs brev af 1. juli 1997, var sagsøgte allerede den 2. juli 1997 bekendt med, at selvangivelserne var afleveret, men sagsøgte foretog sig ikke noget i anledning heraf. Selvangivelserne burde på det tidspunkt have været efterlyst internt i skattevæsenet, eller der burde have været rettet henvendelse til sagsøgeren om, at man ikke kunne konstatere, at selvangivelserne var afleveret. Sagsøgte har været i besiddelse af selvangivelserne senest den 1. juli 1997. Den dato, der er anført på selvangivelsesblanketterne ved siden af hans underskrift, er påført efter, at sagsøgte har modtaget selvangivelserne.

Afslaget på anmodning om sambeskatning er alene fremsendt til sagsøgerens revisor og ikke til sagsøgeren, hvilket er en ukorrekt fremgangsmåde. Dette medførte, at sagsøgeren først i 2002 efter fusion af H1 Holding ApS og H2 ApS blev gjort bekendt med, at der var givet afslag på sambeskatning.

Sagsøgtes passivitet og rod i dokumentationen for så vidt angår modtagelse af det fremsendte materiale bør komme sagsøgeren til gode, således at der indrømmes ret til sambeskatning af H1 Holding ApS og H2 ApS for 1996.

Sagsøgte har gjort gældende, at ansøgningen om sambeskatning for indkomståret 1996 og selvangivelserne for det pågældende indkomstår ikke er modtaget inden udløbet af fristen for rettidig selvangivelse, som var den 1. juli 1997. Da kommunen den 8. september 1997 meddelte afslag på sambeskatning havde skatteforvaltningen kun modtaget årsregnskab samt specifikationer og opgørelse af den skattepligtige indkomst for moderselskabet H1 Holding ApS, men selve selvangivelsesblanketten var ikke modtaget. Der var ikke modtaget noget materiale for datterselskabet overhovedet. Selvangivelsesblanketter for H1 Holding ApS og H2 ApS blev først modtaget i kommunen den 18. september 1997.

Der er ikke grundlag for at tilsidesætte Ligningsrådets afgørelse om ikke at se bort fra fristoverskridelsen, idet det ikke er godtgjort, at Ligningsrådets afgørelse er ugyldig på grund af formelle mangler, eller at Ligningsrådets skøn er udøvet på et klart forkert grundlag.

Over for sagsøgerens påstand om, at det skyldes forhold i kommunens posthåndtering, at selskabernes selvangivelser først er modtaget den 18. september 1997, har sagsøgte gjort gældende, at det er sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at selvangivelserne er fremsendt tidligere, og denne bevisbyrde er ikke løftet.

Sagsøgte har afvist sagsøgerens påstand om, at kommunen ikke på tidspunktet for afslaget på sambeskatning kunne være vidende om, at sagsøgeren anmodede om sambeskatning af selskaberne, medmindre kommunen havde modtaget selvangivelserne (samt revisors brev), og at sagsøgte derfor må have modtaget selvangivelserne tidligere end den 18. september 1997. Sagsøgte har herved henvist til, at anmodningen om sambeskatning fremgår af selvangivelsen for indkomståret 1996, og at kommunen afslog anmodningen allerede ved skrivelse af 8. september 1997, idet de øvrige betingelser for sambeskatning ikke var opfyldt.

Den omstændighed, at der på selvangivelserne er noteret antal dage for sent indleveret - for H1 Holding ApS 1 dag og for H2 ApS 25 dage - dokumenterer ikke, at selvangivelserne er modtaget før end den 18. september 1997. Baggrunden for, at skattemyndighederne anfører antal dage for sent modtaget er, at skattemyndighederne i henhold til skattekontrollovens § 5 har hjemmel til at opkræve et tillæg ved for sen indlevering af selvangivelser. Det følger af bestemmelsen, at dette højst kan udgøre 5.000 kr. svarende til forsinket indsendelse af selvangivelse på 25 dage á 200 kr. Forsinkelse ud over dette antal dage har således ikke betydning for beregning af tillægget, hvorfor skattemyndighederne ved indlevering af selvangivelser senere end 25 dage efter fristens udløb alene anfører en forsinkelse på 25 dage. Sagsøgeren har bevisbyrden for, at der på selvangivelserne ved indsendelsen til kommunen ikke var anført sted og dato for underskrift, og at angivelserne herom er påført af kommunen. Denne bevisbyrde er ikke løftet.

Sagsøgte har endvidere anført, at det er berettiget at fremsende kommunens afgørelse af 8. september 1997 om afslag på sambeskatning til sagsøgerens revisor, idet denne på dette tidspunkt fremstod som befuldmægtiget for sagsøgeren.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at skattemyndighederne ikke havde modtaget det nødvendige materiale pr. 8. september 1997 og meget muligt først modtog det den 18. samme måned. Der er ikke oplyst særlige omstændigheder, som kan føre til at se bort fra denne fristoverskridelse. Den omstændighed, at afgørelsen er sendt til sagsøgerens revisor, kan ikke føre til andet resultat.

Herefter kan der ikke gives sagsøgeren medhold. Sagsøgte frifindes derfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren, H1 Holding ApS, 15.000 kr. til sagsøgte.