Dato for udgivelse
13 Jan 2006 12:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Dec 2004 14:43
SKM-nummer
SKM2006.29.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, S-3328-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig af særlig grov karakter, skrot
Resumé

T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter, idet han i perioden fra august 1998 til december 2003 i flere tilfælde undlod at afregne moms som hidrørte fra salg af skrot. Unddragelsen beløb sig til 10.113.352 kr. Byretten idømte T fængsel i 2 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 4.850.000 kr. Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81, stk. 3

Østre Landsrets dom af 9. december 2004, 18. afdeling, S-3328-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Bjarne Flemming Skov, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Inge Neergaard Jessen, Kallehauge og Østerborg med domsmænd

----------

Roskilde Byrets dom af 11. august 2004, 1. afdeling, S 1-1517/04

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 16. juni 2004.

T er tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, nu momssvig af særlig grov karakter efter § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3,

ved i perioden fra den 3. august 1998 til den 2. december 2003 med det formål at skaffe sig uberettiget vinding svigagtigt at have tilegnet sig moms gennem misbrug af momsafregningssystemet, hvorved statskassen blev tilføjet et tab på 10.113.352,00 kr. under følgende omstændigheder:

A

i perioden fra august 1998 til 20. november 2003 solgte tiltalte metalskrot til en værdi af 14.031.651,62 kr. til fa.G1-Metal uden at afregne moms, hvorved statskassen blev påført et formuetab på 2.806.330,32 kr.

B

i perioden fra juni 2000 til 2. december 2003 solgte tiltalte metalskrot til en værdi af 2.990.880,78 kr. til G2X Jern & Metal A/S, nu G2 A/S uden at afregne moms, hvorved statskassen blev påført et formuetab på 747.720,19 kr.

C

1.

I perioden fra den 17. februar 1999 til den 5. maj 1999 solgte tiltalte metalskrot til en værdi af 92.351,69 kr. til G3 Produkthandel A/S uden at afregne moms, hvorved statskassen blev påført et formuetab på 18.472,34 kr.

2 .

I perioden fra den 15. juni 1999 til den 24. november 2003 udfærdigede tiltalte i forening med direktør for G3 Produkthandel A/S, JJ, fakturaer, hvoraf fremgik, at tiltalte til G3 Produkthandel havde solgt skrot til en samlet værdi af 32.704.157,06 kr., hvor momsen samlet udgjorde 6.540.831,00 kr., alt med det formål at JJ efter aftale med tiltalte svigagtigt afløftede købsmomsen i sit momsregnskab, således at statskassen blev påført et formuetab på 6.540.831,00 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået tiltalte idømt en tillægsbøde på 4.850.000,00 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte T har den 29. januar 2004 forklaret, at det er mange år siden, at han er startet med skrothandel nærmere omkring 1980, hvor han havde et bugserings- og transportfirma og bl.a. havde skrotbiler. Han var momsregistreret på det tidspunkt. Derefter var han lønmodtager et stykke tid, men fra 1. juni 1995 blev han igen moms- og SE-registreret jf. det registreringsbevis, der ligger som bilag i sagen. Det hang sammen med, at han begyndte at handle med skrot igen. Det var først, da han begyndte at arbejde med G3 Produkthandel, at der kom snyderi med i spillet. Oprindelig købte han skrot i Sverige af G4. Han lærte NN at kende i forbindelse med bl.a. nedbrydning på Malmø havn og på benzinøen i København. De kom at snakke sammen, og NN leverede så metalskrot af alle mulige forskellige former, aluminium, messing og kobber, på en plads i København, hvor bl.a. G3 Produkthandel havde containere stående. Tiltalte har ikke nogen adresse på NN, men mødte ham rundt omkring, og tiltalte havde også hans mobiltelefonnummer. Blandt andet mødte han ham på dobbelttanken på motorvejen. Når NN leverede et læs skrot, undersøgte tiltalte dagspriserne ved at ringe til G1-Metal og til G2 og til G3 Produkthandel, og skrottet blev så leveret enten i G1 eller hos G2 alt efter, hvem der havde de bedste priser.

Når leverancen gik til G1-Metal jf. forhold A modtog tiltalte afregning, men undlod så at momsafregne. Det samme gjaldt når der var tale om leverancer til G2, jf. forhold B. Med hensyn til G1-Metal modtog han checks fra G1-Metal, som blev hævet i G1-Metals bank og det sammen gjaldt vedrørende G2, hvor checkene blev hævet i deres bank.

Med hensyn til G3 Produkthandel A/S, jf. forhold C, oplyste tiltalte, idet der henvises til de bilag, der sidder i mappen bilag 16, under fane 2, at i starten er leverancerne reelle, d.v.s. de fakturaer, der er dateret fra og med 17. februar 1990 til og med 5. maj 1999. Herefter er der ikke tale om reelle leverancer af metalskrot til G3 Produkthandel A/S.

Der skete nærmere det, at JJ på et tidspunkt spurgte tiltalte om han var interesseret i at skrive på købsnotaer, underforstået fiktive købsnotaer, og på en sådan måde, at tiltalte skulle have en vis procentdel af momsen som betaling herfor, nærmere 10 %. Hertil sagde tiltalte umiddelbart nej, det var for lidt. Tiltalte ved ikke helt, hvor længe han havde handlet med JJ på det tidspunkt. Nogen tid senere tabte han 100.000 kr. i spil. Der var tale om ulovligt spil, og han fik 3 dage til at betale beløbet, og det var sandsynligvis nogen rimeligt ubehagelige inkassatorer, nærmere rockerrelaterede, der ville være kommet, hvis han ikke havde betalt. Tiltalte henvendte sig så til JJ, om han kunne låne tiltalte 100.000 kr. Derefter begyndte de så igen at snakke om, hvorvidt tiltalte ville skrive på fiktive bilag, og JJ holdt i starten på de 10 % i afregning af den fiktive moms til tiltalte, men de sluttede på 20 % og så fik tiltalte 100.000 kr. udleveret som lån, som han betalte til de nævnte inkassatorer.

Herefter foregik det på den måde, at tiltalte fik en check udleveret på det beløb, som stod på den pågældende købsnota. Denne købsnota var sommetider udfærdiget i forvejen, og somme tider blev den udfærdiget på stede, når tiltalte ankom til G3 Produkthandel A/S. Tiltalte indløste herefter checken i JJs bank, d.v.s. den bank, som checken var trukket på, og afleverede herefter pengene tilbage til JJ, for at JJ kunne få sit kassebogholderi til at stemme. Herefter afregnede JJ de 20 % i moms, som tiltalte skulle have for ulejligheden. I den første tid skete afregningen som afdrag på de 100.000 kr., som tiltalte havde lånt af JJ, men da lånet var afdraget, fik tiltalte de 20 % udbetalt kontant og tiltalte regner med, at JJ stak de sidste 80 % af momsen i egen lomme.

Tiltalte er enig i, at tiltaltes samlede indkomst i forholdene A, B og C i retsmødebegæringen har været ca. 5,3 mill jf. side 3 af den som bilag 37 fremlagte afhøringsrapport af 25. januar 2004, og at tiltalte har været medvirkende til, at statskassen blev unddraget tab på de ca. 10 mill. kroner, som er angivet i retsmødebegæringen, i kraft samtlige de købsnotaer, der er fremlagt i sagen.

Tiltalte oplyste, at pengene dels gik til privatforbrug, dels til spil og dels rejste han til Thailand et par gange om året.

Tiltalte har endelig forklaret, at store dele af de beløb, han har modtaget, er gået til andre end ham selv, da han af en række rocker-relaterede personer har modtaget trusler mod sig selv og sin familie. Han tør ikke politianmelde forholdene. Han skønner, at han selv har fået mindre end en million kr. ud af det hele.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 2 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, nu § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på størrelsen af de unddragne beløb og på, at unddragelserne er foregået systematisk over en periode på over 5 år. Tiltalte har forklaret, at de strafbare forhold er foregået under trusler mod ham selv og hans familie. Da disse forhold ikke er politianmeldt og heller ikke i øvrigt er underbygget ved bevisførelsen, har retten ikke fundet grundlag for at bringe straffelovens § 84, stk. 1, nr. 5, i anvendelse.

Særligt henset til, at unddragelserne er foregået systematisk over en årrække, finder retten ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 4.850.000 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte har været varetægtsfængslet fra den 2. december 2003 til den 29. januar 2004.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på 4.850.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 9. december 2004, 18. afdeling, S-3328-04

Roskilde Rets 1. afdelings dom af 11. august 2004 (S 1-1517/04) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold og bl.a. oplyst, at han er blevet separeret. Han er nu kørselsleder i et vognmandsfirma. Han tjener 22.000 kr. pr. måned. Han er stadig forfulgt på grund af spillegæld. Uanset hvad han reelt skylder og betaler, bestemmer inkassatorerne selv, hvor meget han skylder. Han tør ikke indgive politianmeldelse om afpresning mod inkassatorerne eller deres bagmand, fordi de tilhører rockermiljøet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Fem dommere udtaler

Selv om tiltalte ikke er eneskyldig i de begående forhold og heller ikke selv måtte have fået det fulde udbytte af momsunddragelserne, findes dette ikke at udgøre særligt formildende omstændigheder, der kan begrunde strafnedsættelse.

Det tiltrædes, at straffen under hensyn til størrelsen af det unddragne momsbeløb ikke bør gøres betinget, hverken helt eller delvis.

Herefter og tillige af de i den indankede dom anførte grunde findes straffen og tillægsbøden passende udmålt.

En dommer stemmer for at nedsætte straffen til 2 års fængsel.

Der gives dom efter stemmeflertallet.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.