Dato for udgivelse
29 Jun 2006 08:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2005 13:30
SKM-nummer
SKM2006.433.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-1904-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatte- og momsunddragelse, grov, uagtsomhed, faktura, urigtigt, indhold, samfundstjeneste
Resumé

T blev som eneanpartshaver og direktør i H1 ApS tiltalt for forsætlig overtrædelse af skattekontrolloven og momsloven ved efter aftale med tre personer at have udstedt fakturaer med urigtigt indhold til de pågældendes virksomheder. Fakturaernes udformning var egnede til at blive anvendt som grundlag for opgørelse af skattepligtig indkomst og afgiftstilsvar, hvorved der i alt blev unddraget 297.596 kr. i person- og selskabsskatter og 96.705 kr. i moms. T blev som eneanpartshaver og direktør i H1 ApS endvidere tiltalt for med grov uagtsomhed til skatte- og momsunddragelse dels at have udeholdt et beløb fra H1 ApS' omsætning for 2000, hvilket beløb ansås som udloddet til T, hvorved der blev unddraget 15.262 kr. i skat, og dels i H1 ApS for perioden fra den 1. oktober 1999 til den 30. september 2000 at have angivet 7.811 kr. for lidt i moms.

Byretten idømte T ubetinget fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 10.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen, dog med den ændring at fængselsstraffen blev gjort betinget bl.a. med vilkår om ulønnet samfundstjeneste i 40 timer.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 2
Skattekontrolloven § 13 B
Momsloven § 81, stk. 1, nr. 1
Momsloven § 81, stk. 4

Vestre Landsrets dom af 30. november 2005, 11. afdeling, S-1904-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Annagrete Pagter Kristensen)

Afsagt af landsdommerne

Lars E. Andersen, Stig Glent-Madsen og Chris Olesen (kst.) med domsmænd

----------

Randers Byrets dom af 30. juni 2005, SS 4.00297/05

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 9. februar 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

skattekontrollovens § 13 B

ved henholdsvis den 22. august 2000 og den 19. september 2000 , forsætlig som eneanpartshaver og direktør i selskabet H1 entreprenørforretning ApS, CVR nr. ..., efter aftale med den i særskilte sag sigtede direktør NJ at have udstedt fakturaer med urigtigt indhold til nævntes selskaber,G1 og G2, hvilke fakturaer var egnede til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvilket medførte en for NJ unddraget personskat på 161.576 kr. og unddragne selskabsskatter for de to nævnte selskaber på 103.392 kr. - eller i alt 264.968 kr.

2

momslovens § 81, stk. 4,

ved henholdsvis den 22. august 2000 og den 19. september 2000, forsætlig som eneanpartshaver og direktør i selskabet H1 Entreprenørforretning, CVR-nr. ..., efter aftale med den i særskilte sag sigtede direktør NJ at have udstedt fakturaer med urigtigt indhold til nævntes selskaber,G1 og G2, hvilke fakturaer var egnede til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af et afgiftstilsvar, hvorved der blev unddraget moms for et beløb af 80.787 kr.

3

skattekontrollovens § 13 B

ved den 24. januar 2000 forsætlig som eneanpartshaver og direktør i selskabet H1 Entreprenørforretning ApS, CVR-nr. ..., efter aftale med direktør MD, hvis sag er administrativ afgjort af ToldSkat, at have udstedt faktura med urigtigt indhold til G3 A/S, i hvilket selskab MD var hovedaktionær og direktør, hvorved MD har unddraget skat med 25.677 kr.

4.

momslovens § 81, stk. 4 ,

ved den 24. januar 2000 forsætlig som eneanpartshaver og direktør i selskabet H1 Entreprenørforretning, efter aftale med MD som direktør i selskabet G3 A/S, at have udstedt faktura med urigtigt indhold til G3 A/S, hvilken faktura blev anvendt som grundlag for opgørelse af afgiftstilsvar, hvor der blev unddraget moms med 12.719 kr.

5

skattekontrollovens § 13 B

ved den 27. august 2000 som eneanpartshaver og direktør i H1 Entreprenørforretning ApS, forsætligt at have udstedt faktura med urigtigt indhold, idet han efter aftale med/anmodning fra CT, udstedte faktura til nævntes virksomhed, ..., uagtet arbejdet, der lå til grund for udstedelse af fakturaen var udført på CTs private villa, hvorved der er unddraget skatter med i alt 6.951 kr.

6.

momslovens § 81, stk. 4,

ved den 27. august 2000 forsætligt som eneanpartshaver og direktør i H1 Entreprenørforretning ApS, efter anmodning fra CT, ..., på hvis private villa anførte sted tiltaltes firma havde udført arbejder, at have udstedt faktura med urigtigt indhold, idet fakturaen blev udstedt til CTs virksomhed, ..., hvorved der blev unddraget moms med kr. 3.199.

7

skattekontrollovens § 13, stk. 2,

ved som direktør og eneanpartshaver i selskabet H1 Entreprenørforretning ApS , med grov uagtsomhed til skatteunddragelse at udeholde omsætning på 39.055 kr. i indkomståret 2000, hvilket beløb anses som udloddet til tiltalte, hvorefter skatteunddragelsen hos denne andrager 15.262 kr.

8

momslovens § 81, stk. 1, nr. 1

ved grov uagtsomhed i selskabet H1 Entreprenørforretning ApS, hvori tiltalte var eneanpartshaver og direktør i perioden fra 1. oktober 1999 til 30. september 2000 at have angivet 7.811 kr. for lidt i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf samt en tillægsbøde på 10.000 kr. vedrørende forhold 7 og 8.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har afgivet forklaring i overensstemmelse med tiltalen.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. skattekontrollovens § 13 B, og § 13, stk. 2, samt momslovens § 81, stk. 4, og § 81, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 10.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Uanset at tiltalte ikke som sådan har haft en ekstra indtjening ved at udføre arbejdet, finder retten, at tiltaltes deltagelse har været en forudsætning for de enkelte firmaers unddragelse af afgiftsbetaling. Under henvisning hertil og sammenholdt med størrelsen af det beløb, der er unddraget i skat og moms finder retten, at der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage:

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 30. november 2005, 11. afdeling, S-1904-05

Retten i Randers har den 30. juni 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 4.00297/05).

Tiltalte T har påstået formildelse, således at der alene udmåles en bøde, subsidiært at fængselsstraffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået en skærpelse af fængselsstraffen.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans virksomhed startede i 1997. Han startede med en kammerat, men allerede efter et års tid var han alene om virksomheden. Virksomheden udviklede sig hastigt. Det var NJ, der opfordrede ham til at udskrive en faktura til NJs firma. Han tænkte ikke nærmere over det, men han fokuserede på, at han selv skulle betale moms og skat. Der var et tilsvarende forløb med MD og CT. De pågældende erhvervsdrivende udnyttede, at han ikke havde den store erfaring. Baggrunden for, at virksomheden gik konkurs, var, at der ikke skete betaling for et stort byggeri. Da virksomheden gik konkurs, skulle han aflevere alle virksomhedens bilag. Han afleverede det hele, og det fremgik tydeligt heraf, at der ikke var overensstemmelse mellem hans fakturaer og arbejdssedler. Han forsøgte således ikke at skjule noget. I dag er han ansat i en virksomhed, der ejes af hans mor. Der er i højsæsonen 10 ansatte.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes, at fængselsstraffen, tillægsbøden og forvandlingsstraffen er fastsat som sket.

Navnlig under hensyn til at tiltalte efter det foreliggende ikke har oppebåret ekstra indtjening ved den begåede kriminalitet i forhold 1-6 og til tiltaltes gode personlige forhold, herunder at han er ustraffet, findes det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at fængselsstraffen gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, at tiltalte i længstetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 40 timer efter kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder.

Prøvetiden ophører, når længstetiden er udløbet.

Byrettens afgørelse om tillægsbøde, forvandlingsstraf og sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.