Dato for udgivelse
03 mar 2006 14:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 mar 2005 14:43
SKM-nummer
SKM2006.125.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-2709-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Urigtige angivelser, forsæt, rette indkomstmodtager, skøn, strafudmåling, gamle forhold, delvis frifindelse
Resumé

T blev tiltalt for i 1997 og 1998 at have overtrådt skattekontrolloven og lov om arbejdsmarkedsfonde ved med forsæt til unddragelse af skat og bidrag at have angivet urigtige og vildledende oplysninger om sin skattepligtige indkomst og bidragsgrundlag, hvorved der blev unddraget 235.463 kr. i skat og bidrag. T blev endvidere tiltalt for i oktober kvartal 1997 at have overtrådt momsloven ved at have afgivet urigtige og vildledende oplysninger om afholdelse af udgifter, hvorved der blev unddraget 23.548 kr. i moms. T blev endelig tiltalt for i 1998 at have overtrådt skattekontrolloven ved som direktør, daglig leder og hovedanpartshaver i ApS under konkurs at have udeholdt 466.038 kr., hvorved der blev unddraget 148.861 kr. i skat. De unddragne skatter, moms og bidrag beløb sig til i alt 407.872 kr.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig overtrædelse i samtlige forhold, men fandt på baggrund af forklaringerne om hvorledes og på hvilken baggrund de anførte unddragne beløb er blevet beregnet, at T alene havde unddraget et beløb til statskassen på ikke under 250.000 kr. T blev idømt betinget fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 250.000 kr., idet retten lagde vægt på den tid, der er gået siden overtrædelserne blev begået.

Landsretten fandt T skyldig i overtrædelserne for 1997. For 1998 fandt landsretten det godtgjort, at T i sin selvangivelse havde udeholdt løn på ikke under 200.000 kr. For unddragelsen i relation til ApS blev T frifundet. Landsretten idømte T betinget fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 150.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, nr. 1 og 2
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1

Østre Landsrets dom af 8. marts 2005, 19. afdeling, S-2709-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jan Birger Aarup, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Chr. Thomsen, Ulla Langholz og Michael Willemoes Larsen (kst.) med domsmænd).

----------

Hillerød byrets dom af 5. maj 2004, SS 315/2004

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift af den 16. juni 2002 og tillægsanklageskrift af 23. april 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved i sin selvangivelse for 1997 til kommunen med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 137.574 kr., idet han udeholdt indtægter fra salg af fyrværkeri, hvorved det offentlige blev unddraget 34.915,60 kr. i skat.

2.

momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1, og 2,

ved som indehaver af unavngiven firma med SE nr. ... med forsæt til afgiftsunddragelse urigtigt for perioden 1. oktober 1997 til den 31. december 1997 at have indgivet negativ momsangivelse, idet han til brug for afgiftskontrollen afgav urigtige eller vildledende oplysninger om afholdelse af udgifter på 192.738 kr., hvorved statskassen blev unddraget 23.548 kr. af for meget angivet indgående moms.

3.

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jfr. stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage staten bidrag, for indkomståret 1997 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved det offentlige blev unddraget bidrag med 5.005 kr.

4.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved som direktør og daglig leder og hovedanpartshaver i H1 ApS under konkurs i virksomhedens selvangivelse for 1998 til kommunen med forsæt til skatteunddragelse, at have udeholdt indtægter med 466.038 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 148.861 kr. i skat.

5.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved i sin selvangivelse for 1998 til kommunen med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 460.212 kr., idet han udeholdt løn og udlodning fra H1 ApS under konkurs, hvorved det offentlige blev unddraget 182.129 kr. i skat.

6.

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jfr. stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage staten bidrag, for indkomståret 1998 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved det offentlige blev unddraget bidrag med 13.414 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, nedlagt påstand om tillægsbøde på ikke under 400.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af revisor V.1, V.2 samt V.3 og V.4 fra ToldSkat.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Efter tiltaltes egen forklaring og bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalte i sin selvangivelse for 1997 har undladt at selvangive indtægter for salg af fyrværkeri, at tiltalte urigtigt for perioden 1. oktober 1997 til den 31. december 1997 indgav negativ momsangivelse på baggrund af urigtige eller vildledende oplysninger om afholdelse af udgifter, at tiltalte som direktør, daglig leder og hovedanpartshaver i H1 ApS under konkurs i virksomhedens selvangivelse for 1998 til kommunen udeholdt indtægter samt at tiltalte i sin selvangivelse for 1998 til kommunen angav sin skattepligtige indkomst for lavt, idet tiltalte udeholdt løn og udlodning fra H1 ApS med den følge, at det offentlige også blev unddraget bidrag. Uanset tiltaltes forklaring og benægtelse af at have handlet forsætligt finder retten at må karakterisere tiltaltes handlinger som forsætlige. Henset til forklaringerne om hvorledes og på hvilken baggrund de i anklageskrifterne anførte unddragne beløb er blevet beregnet finder retten alene at kunne lægge til grund, at tiltalte samlet har unddraget statskassen for et beløb på ikke under 250.000 kr, hvorfor tiltalte findes skyldig i samtlige forhold i dette omfang.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1, og 2, samt lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jfr. stk. 1, til fængsel i 3 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har herved lagt vægt på den tid, der er gået, siden overtrædelserne blev begået.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en bøde på 250.000 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 250.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder i salær 16.000 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Jan Aarup, Hillerød.

Det offentlige betaler dog endeligt 9.000 kr. med tillæg af moms til den tidligere beskik kede forsvarer, advokat Jørn Haandbæk Jensen

----------

Østre Landsrets dom af 8. marts 2005, 19. afdeling, S-2709-04

Hillerød Rets dom af 5. maj 2004 (SS 315/2004) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en tillægsbøde på 400.000 kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.2, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af vidnerne V.1, V.3 og V.4 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

ToldSkat har på rettens forespørgsel oplyst ad forhold 5-6, at følgende beløb kan lægges til grund, såfremt det ikke selvangivne beløb udgår 200.000 kr.: 78.044 kr. i unddragne skatter og 13.414 kr. i unddraget beløb i forhold 6 med hensyn til arbejdsmarkedsbidrag.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ad forhold 1-3

Det er ubestridt, at tiltalte i 1997 solgte fyrværkeriartikler for 667.000 kr. incl. moms. Skattevæsenet godkendte i forbindelse hermed varekøb for 495.032 kr., mens man ikke ville godkende 4 fakturaer på i alt 199.476 kr., idet disse fakturaer var udstedt af tiltalte på vegne firmaet H1 ApS til tiltalte selv. Skattevæsenet ansatte derfor tiltaltes yderlige udgifter skønsmæssigt til 75.000 kr.

Tiltalte har forklaret, at nogle leverandører fejlagtigt havde faktureret til H1, hvorfor han var nødt til at foretage viderefaktureringer til hans selskab.

Landsretten lægger vægt på, at ToldSkat allerede i sommeren 1998 stillede spørgsmål til de af tiltalte udfærdigede fakturaer. Uanset om H1 på dette tidspunkt var under konkursbehandling, og tiltalte således ikke længere havde rådighed over selskabets bilag, må tiltalte antages uden større besvær ved henvendelse til kurator eller sine samhandelspartnere at kunne have fremskaffet den fornødne dokumentation, såfremt denne havde foreligget. Herefter findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen i disse forhold.

Ad forhold 4

Efter bevisførelsen finder landsretten ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed godtgjort, at de af ToldSkat konstaterede yderligere indtægter endeligt tilkom H1 ApS. Landsretten lægger herved vægt på, at konkursboet efter H1 blev sluttet i medfør af konkurslovens § 143, og det kan ikke udelukkes, at indtægterne helt eller delvist endeligt tilkom H1, som forklaret af tiltalte. Tiltalte frifindes derfor i dette forhold.

Ad forhold 5 og 6

Efter det for landsretten oplyste, herunder den foreliggende privatforbrugsopgørelse finder landsretten det godtgjort, at tiltalte i sin selvangivelse har udeholdt løn for et beløb på ikke under 200.000 kr.

Det tiltrædes, at de foretagne unddragelser er forsætlige.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage.

Henset til den tid der er gået, siden overtrædelsen blev begået og til det oplyste om tiltaltes personlige forhold findes fuldbyrdelsen af straffen at kunne udsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte.skal betale en tillægsbøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 30 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.