Dato for udgivelse
25 Aug 2006 13:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Jan 2006 14:36
SKM-nummer
SKM2006.519.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-2332-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, særlig, grov, karakter, foreløbig, fastsættelse, direkte, forsæt
Resumé

T blev tiltalt for med forsæt til unddragelse ved i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2002 ikke at have angivet momstilsvaret i sin transportvirksomhed, hvilket medførte, at virksomhedens momstilsvar for perioden som konsekvens af de manglende momsangivelser blev foreløbig fastsat til 30.000 kr., selv om det reelle momstilsvar var 609.574 kr., hvorved der blev unddraget 579.574 kr. i moms.

Byretten idømte T ubetinget fængsel i 6 måneder og en tillægsbøde på 575.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 289

Østre Landsrets dom af 9. januar 2006, 2. afdeling, S-2332-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Carsten Halle, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Hedegaard Madsen, Norman E. Cleaver og Louise Saul (kst.) med domsmænd

----------

Tåstrup Byrets dom af 6. juni 2005, SS 799/2005

I denne sag, som er behandlet med domsmænd, har Politimesteren ved et anklageskrift af 9. maj 2005, hvilket er modtaget i retten den 10. maj 2005, og efter berigtigelse rejst endelig tiltale mod T for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1,

ved i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2002 i forbindelse med sin transportvirksomhed H1 v/T med forsæt til at unddrage det offentlige afgift ikke at have angivet virksomhedens momstilsvar, hvilket medførte, at virksomhedens momstilsvar for perioden som konsekvens af de manglende momsangivelser blev foreløbig fastsat til i alt kr. 30.000, selv om det reelle momstilsvar for perioden var kr. 609.574,00, hvorved det offentlige blev unddraget moms på 579.574,00 kr.

De nedlagte påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om 6 måneders fængselsstraf og en bøde på 575.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, men har derudover påstået frifindelse.

Den beløbsmæssige opgørelse af det unddragne momsbeløb, således som det er opgjort efter berigtigelsen, er ikke bestridt, ligesom det ikke er bestridt, at tiltalte ikke har indsendt momsangivelser i den anførte periode, men alene har indbetalt beløb svarende til de foreløbige ansættelser.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne V.1 og V.2.

Tiltalte har vedstået sin forklaring afgivet i et retsmøde den 14. januar 2005, hvoraf det fremgår:

"...

Sigtede forklarede, at han drev H1 i personlig regi fra 1998 og indtil marts 2003. Han udbragte hårde hvidevarer. De første år afleverede han papirerne til sin revisor, der ordnede regnskaberne for ham. Fra år 2000 havde han ikke penge til at betale revisoren, og hun hørte op med at ordne regnskaberne for ham. Herefter ophørte han med at indgive indberetninger for 2000 og 2001, og indtil han stoppede i marts år 2003. Det skyldtes pengenød. Han prioriterede sin indkomst og anvendte den til betaling af løn og omkostninger på bilerne. Han håbede at komme op igen. Derefter ville han betale det, han skyldte. Han er håndværkerminded og ikke egnet til kontorarbejde. De foreløbige ansættelser, som han modtog fra ToldSkat, betalte han, så godt han kunne. Han var dengang ikke klar over, at det var løbet op i så mange penge. Han har indgået afdragsordning med ToldSkat om tilbagebetaling af den unddragne moms med ca. 633.000 kr. Da han drev forretning, var han løbende i kontakt med ToldSkat og var til møde med dem 2 - 3 gange. Regnskabet for 2001 er netop blevet færdig i år 2003. Han har endnu ikke fået aflagt regnskab for år 2002.

Forevist sagens bilag 7 forklarede sigtede, at han har underskrevet samtlige blanketter. Den skyldige moms for år 2000 og 2001 er udregnet efter regnskaber. Den skyldige moms for år 2002 er skønsmæssigt fastsat på grundlag af de bilag, han medtog til ToldSkat.

Sigtede vil således ikke bestride den størrelsesmæssige opgørelse af det unddragne beløb."

Tiltalte har supplerende forklaret, at han startede firmaet i 1997. Han havde V.2 som revisor. Hun stod for bogføringen og revisionen af regnskaberne. Det var tiltalte, der indbetalte til ToldSkat. Det var også tiltalte, der selv udskrev fakturaer. Tiltalte havde rod i sit regnskab og havde ikke penge til at betale til revisoren, hvorfor samarbejdet ophørte. Der har ikke tidligere været kontrol i hans virksomhed af ToldSkat. Tiltalte har dog været hos ToldSkat, hvor de har drøftet, at han har været bagud med betalingen. Tiltalte var klar over, at han skulle have betalt moms, men han valgte at bruge pengene til andre omkostninger.

Afhørt af sin forsvarer har tiltalte forklaret, at i 2000 begyndte hans firma at gå dårligt, men tiltalte beholdte alligevel sit personale. Tiltalte sørgede for at betale sine faste udgifter og lønudgifter til personalet. Han sørgede endvidere for, at der blev afregnet A-skat. Da han modtog acontoopkrævningerne på hver 3.000 kr. var han sådan set klar over, at beløbene var for små, men han tænkte ikke nærmere over det. Revisoren ville kun hjælpe, hvis tiltalte havde penge til at betale hende for. Det var først, da tiltalte fik lavet regnskaberne, at han blev klar over, hvor meget der var indbetalt for lidt i moms. Revisoren er nu næsten færdig med regnskaberne for 2002 og 2003. Tiltalte har fra revisoren fået oplyst, at der for 2002 vil være et skattemæssigt underskud på ca. 200.000 kr.

V.1 har som vidne forklaret, at han er ansat i ToldSkat, men at det ikke er ham, der har behandlet tiltaltes sag. Vidnet har gennemgået det regnskabsmæssige i sagen. Det er normalt således, at de halvårlige indberetninger skal indsendes 2 måneder og 20 dage efter udløbet af halvåret. Sker dette ikke, bliver der lavet foreløbige ansættelser. Disse bliver lavet enten ud fra tidligere angivelser, branchenummer eller mindstebeløb. De foreløbige ansættelser laves centralt, hvorefter de lokale Told og Skatteregioner har mulighed for at rette i beløbene, før de foreløbige ansættelser udsendes. Sker der betaling af de foreløbige ansættelser, foretages der ikke umiddelbart yderligere. Vidnet var ikke bekendt med baggrunden for, at det blev besluttet at gennemføre regnskabskontrol for tiltalte. Det fremgår af sagen, at regnskabsmaterialet blevet sendt ind, hvorefter det er blevet bearbejdet. Det blev da konstateret. at de reelle momsbeløb var væsentlige højere end de foreløbige ansættelser. Opgørelsen i sagens bilag 6, sidste side, er lavet ud fra det modtagne materiale. For 2000 og 2001 forelå der komplet bogføring, hvorfra tallene kunne udledes. Tallene for 2002 blev lavet ud fra optælling af fakturaer og anslået købsmoms. Vidnet er bekendt med, at der i 1998 blev lavet udbetalingskontrol, hvilket medførte, at tiltalte skulle foretage indbetaling.

Afhørt af forsvareren har vidnet forklaret, at de foreløbige ansættelser er lavet med mindstebeløbene. Det er fogeden, der nærmere undersøger, om der er grundlag for at ændre i de foreløbige ansættelser, og det har det ikke været i tiltaltes tilfælde. Der kan godt gå nogle år, før en virksomhed udtages til kontrol. Det fremgår af sagen, at der første gang er rettet henvendelse til tiltalte den 31. marts 2003.

V.2 har som vidne forklaret, at hun har været revisor for tiltaltes virksomhed siden starten af denne. Hun bogførte efter bilag samt lavede regnskaber og selvangivelser. Regnskab for 2000 blev lavet og rettidigt indsendt. På et tidspunkt i 2001 ophørte samarbejdet, idet hun ikke fik nogen penge fra tiltalte. Hun talte med tiltalte, som ville skaffe nogle penge. De talte også om, at tiltalte kunne risikere, at der ville komme ansættelser vedrørende skat. Vidnet har lavet regnskabet for 2001 i maj 2003, og vidnet har i maj 2005 lavet udkast til regnskab for 2002 og 2003. Ifølge det foreløbige regnskab for 2002 skylder tiltalte 81.624 kr. i moms til ToldSkat.

Afhørt af forsvareren har vidnet forklaret, at der alene er tale om udkast for 2002, idet hun endnu ikke har afstemt lønningerne for dette år.

Dokumenter

Der har været fremlagt opgørelse over unddraget momsbeløb for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002, hvilken opgørelse er berigtiget under domsforhandlingen, således at opgørelsen for de enkelte år udgør

2000

250.964 kr.

2001

264.986 kr.

2002

 63.624 kr.

I alt

579.574 kr.

Der har endvidere været fremlagt kopi af årsregnskab for 2000 samt udkast til årsregnskab for 2002.

Personlige oplysninger

Der har været fremlagt § 808-undersøgelse udarbejdet den 28. februar 2005 af Kriminalforsorgen, hvoraf det blandt andet fremgår:

"...

Konklusion

Såfremt retten finder at den verserende sag kan afgøres med en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

..."

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han stadigvæk er ansat som servicemontør.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Domsmandsrettens bemærkninger

Ved forklaringen afgivet af tiltalte lægges det til grund, at det var tiltalte selv, der udarbejdede fakturaer i firmaet. Retten finder, at tiltalte således måtte være klar over, at de foreløbige ansættelser, som blev udsendt som følge af at tiltalte ikke overholdt sin pligt til at foretage indberetning, var alt for lave i forhold til de reelle beløb. Herefter, og da det efter det foreliggende må lægges til grund, at tiltalte intet foretog sig, end ikke efter at han blev bekendt med årsregnskabet for 2000, finder retten det ubetænkeligt at anse det for bevist, at tiltalte havde forsæt til at unddrage det offentlige afgift. Retten finder det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, og retten kan tiltræde, at forholdet er henført til straffelovens § 289, jf. det unddragne beløbs størrelse.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, til fængsel i 6 måneder og efter straffelovens § 50, stk. 2, til en bøde på 575.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på det unddragne beløbs størrelse. Retten har ikke fundet grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 6 måneder og en bøde på 575 .000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 5.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Carsten Halle, og endeligt afholde tidligere udlagt salær på 1.700 kr. + moms til samme forsvarer.

----------

Østre Landsrets dom af 9. januar 2006, 2. afdeling, S-2332-05

Tåstrup Rets dom af 6. juni 2005 (SS 799/2005) er anket af T med påstand om frifindelse for overtrædelse af straffelovens § 289, subsidiært formildelse navnlig således at der ikke idømmes en ubetinget frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, ToldSkat, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at da han så regnskabet for år 2000 håbede han på, at virksomheden ville gå bedre, så han fik mulighed for at betale det skyldige beløb. Han flyttede til ... i 2005, hvor han har fået et arbejde med at køre hårde hvidevarer for et boligselskab. Han tjener 18.000-20.000 kr. månedligt.

Landsrettens begrundelser og resultat

Fem voterende udtaler

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det af de grunde, der er anført i dommen til grund, at tiltalte har vidst, at de af ToldSkat foreløbigt ansatte momsbeløb for de pågældende 3 år var alt for lave i forhold til de faktisk skyldige beløb. Idet den omstændighed, at tiltalte har håbet på, at han senere ville være i stand til at betale de skyldige beløb, ikke kan fritage tiltalte for strafferetligt ansvar, findes tiltalte skyldig som fastslået i dommen.

En voterende finder ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed kan fastslås, at tiltalte har haft forsæt til at unddrage statskassen de pågældende beløb. Denne voterende stemmer derfor alene for at anse tiltalte for skyldig i overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1.

Efter stemmeflertallet findes tiltalte skyldig efter den rejste tiltale.

Straffen, herunder den idømte bøde, findes passende udmålt.

Det tiltrædes, at forvandlingsstraffen er fastsat til fængsel i 60 dage.

Der findes ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.