Dato for udgivelse
03 Apr 2006 15:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Oct 2005 08:33
SKM-nummer
SKM2006.201.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-1324-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, uregistreret virksomhed, strafudmåling
Resumé

T blev tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven og arbejdsmarkedsfondloven ved med forsæt til unddragelse af skat at have angivet sit indkomstgrundlag for lavt i sin selvangivelse for 2001 , hvorved der blev unddraget 50.288 kr. i skat og 10.559 kr. i bidrag. T blev endvidere tiltalt for overtrædelse af momsloven ved med forsæt til unddragelse at have drevet uregistreret virksomhed i perioden fra den 1. april til den 22. oktober 2001 og ikke at have afregnet opkrævet moms, hvorved der blev unddraget 52.150 kr. i moms.

Byretten fandt T skyldig i den rejste tiltale og idømte T, under hensyn til det lange tidsrum, der var forløbet siden forholdene var begået, betinget fængsel i 20 dage og en tillægsbøde på 110.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen dog med den ændring, at den betingede fængselsstraf blev nedsat til 14 dage under hensyn til beløbenes størrelse.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Momsloven § 81, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 2

Henvisning
 

Vestre Landsrets dom af 3. oktober 2005, 4. afdeling, S-1324-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Lars Dahl-Nielsen, Vejle)

Afsagt af landsdommerne

Sigrid Ballund, John Lundum og Kristin Bergh (kst.) med domsmænd

----------

Fredericia byrets dom af 19. april 2005, SS 194/2005

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, har politimesteren ved anklageskrift af 8. februar 2005 tiltalt

T til straf for overtrædelse af

1.

skattekontrolloven - jf. nu lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001 - § 13, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat i sin selvangivelse for indkomståret 2001 at have angivet skattepligtige indkomst for lavt med 131.993 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skatter til i alt 50.288 kr.

2.

lov om arbejdsmarkedsfond - jf. nu lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002 - § 18, stk. 2, jf. stk. 1 litra a,

ved med forsæt at unddrage staten bidrag for indkomståret 2001 i sin selvangivelse at have givet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved staten blev unddraget bidrag i alt 10.559 kr.

3.

momsloven - jf. nu bekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003 - § 81, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 2. jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt. og § 52, stk. 6, 1. pkt. (jf. tidligere § 52, stk. 3, 1. pkt.),

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. april - 22. oktober 2001 trods afmeldelse fra momsregistrering pr. 31. marts 2001 at have fortsat med at drive registreringspligtig virksomhed (H1) og ved trods den manglende registrering at have anført og opkrævet moms på fakturaer, uden at dette blev angivet og afregnet til ToldSkat, alt hvorved statskassen blev unddraget moms med i alt 52.150 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse.

Tiltalte har bestridt, at han har udvist en forsætligt forhold.

Tiltalte har ikke rejst indvendinger imod de beløb, der er nævnt i de respektive forhold.

Der er foretaget dokumentation.

Der henvises herved til retsbogen.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1.

Under den 12. april 2005 er forklaringerne gengivet således i retsbogen:

"Tiltalte forklarede, at han har drevet H1 som et personligt firma siden 1997. Det gik ikke så godt med driften af firmaet. Han havde flere møder med ToldSkat og efter hans opfattelse pressede ToldSkat ham til at stoppe virksomheden. Han afmeldte herefter virksomheden. Han kom i kontakt med revisor V.2. Tiltalte og tiltaltes ægtefælle havde drøftet, om tiltalte skulle fortsætte virksomheden i ægtefællens navn. Han håbede på, at han kunne drive en bæredygtig virksomhed og han mente, at han havde lært af de fejl, som han havde begået tidligere. Revisor V.2 foreslog ham, at der skulle købes et anpartsselskab. Det var revisor V.2, der foreslog ham, at han skulle udføre arbejder og at de fakturaer, som han udstedte, skulle udgøre de værdier, som han skulle skyde ind i selskabet. Det var revisor V.2, der skulle sørge for købet og revisoren skulle sørge for, at tiltalte kunne fortsætte sin virksomhed i dette selskabs regi. Det kan godt passe, at der skulle tilvejebringes en kapital på 125.000 kr. Han havde ikke disse penge. Han havde tillid til det, som revisor V.2 fortalte ham. Han husker ikke, hvilke formularer han underskrev og om han udfyldte en begæring om momsregistrering. Han drev virksomheden og han udførte forskellige arbejder, som han fakturerede. Det var tiltalte, der udskrev fakturaerne. Han brugte de fakturaerformularer, som han tidligere havde anvendt. Han foretog udstregninger i fakturablanketterne og tilføjede på blanketterne, at der var tale om "H2 ApS" . Det er muligt, at han ikke har fået tilføjet "ApS" på alle blanketter. Han underskrev forskellige ting på revisor V.2s kontor, men han husker ikke nærmere, hvad han underskrev. Han husker ikke, om han i den forbindelse har underskrevet momsangivelser.

Afhørt af forsvareren forklarer tiltalte, at han er uddannet indenfor landbruget. Han er selvlært indenfor anlægsgartner og entreprenørbranchen.

Forevist bilag 8 erklærer han, at det er rigtigt, at han har underskrevet i fogedbogen, hvorefter H1 blev afmeldt pr. 31. marts 2001. Han drev igen virksomheden for anlægsgartner og entreprenørbranchen. Som nævnt er det ham, der har udstedt de forskellige fakturaer i denne forbindelse. Han kan ikke sige, hvorfor de fakturaer, der er fremlagt i kopi som bilag 24, er dateret den 22. oktober 2001. Det kan godt passe, at disse fakturaer i alt lyder på ca. 132.000 kr. Han husker ikke, hvornår "H2 ApS" blev stiftet. Det er revisor V.2, de har udfærdiget den som bilag 10 fremlagte åbningsbalance og det er revisor V.2, der har anført de beløb, der er indeholdt i denne balance.

Vedrørende bilag 24 forklarer tiltalte, at det var revisor V.2, der havde sagt til ham, at han skulle skrive "H2 ApS". Han mener, at han har underskrevet dokumenter, der skulle sendes til Erhvers- og Selskabsstyrelsen. Han ved ikke, om selskabet er blevet registreret i Erhvers- og Selskabsstyrelsen. Han driver fortsat virksomhed under navnet "H2 ApS".

Vedrørende bilag 11 bekræfter han, at der er tale om en årsrapport for perioden 22. oktober 2001 til 31. december 2002. Han bekræfter, at han har underskrevet ledelsespåtegningen den 20. juni 2003. Han ved ikke, om der senere er udfærdiget tilsvarende årsrapporter. Han havde nogen indtjening i anpartsselskabets regi, men det gik op og ned med indtjeningen. Han har fortsat problemer med at få afregnet momsen.

Vedrørende de fakturaer, der er fremlagt i kopi som bilag 24 forklarer tiltalte, at han ikke ved, om virksomheden er blevet momsregistreret. Han ved, at man fra ToldSkats side har stillet krav om, at han skulle stille en sikkerhed for at få et momsnummer. Han har fået dette at vide af revisor V.2. Revisor V.2 har nævnt, hvilket beløb der skulle stilles i sikkerhed. Han mener, at der blev stillet den ønskede sikkerhed, men han husker ikke, hvornår sikkerhedsstillelsen skete. På et tidspunkt kom ToldSkat på besøg hos ham. Han mener, at besøget fandt sted den 19. februar 2002. Fra ToldSkats side sagde man, at man gerne ville have udleveret papirer. Han udleverede de papirer, som han var i besiddelse af. Han ved ikke, om ToldSkat har fået yderligere bilag udleveret af revisor V.2. Han ved ikke, hvad udleveringen af papirerne resulterede i.

Det kan godt passe, at han har modtaget de bilag, der er fremlagt som bilag 14, 15 og 16.

Forsvareren dokumenterede bilag 16, side 1-2, punkt 1.1. og forsvareren dokumenterede bilag 22.

Han fik at vide, at der skulle betales moms. Der har ikke været tale om, at han personligt hæftede for denne moms.

Vedrørende bilag 24 forklarer tiltalte, at revisor V.2 ikke har sagt til ham, at han skulle anføre, at selskabet var under stiftelse. Han har alene gjort det, som han har fået at vide af revisor V.2, at han skulle gøre. Han har aldrig hørt om, at man kan stifte et selskab med tilbagevirkende kraft. Han har på intet tidspunkt skjult de udstedte fakturaer for ToldSkat. Det er ToldSkat, der har overført indtægterne fra anpartsselskabet til hans personlige regi. Han har på intet tidspunkt haft til hensigt at unddrage moms. Da han modtog den som bilag 13 fremlagte bilag, hvorefter hans indkomst blev forhøjet med 131.993 kr., afleverede han de papirer, som han modtog, til revisor V.2.

Forsvareren dokumenterede bilag 11, 16a, 22, 15 og 16 samt bilag 21.

V.3 oplyste, at H2 ApS har ansøgt om momsregistrering den 9. januar 2002. Vidnet kan ikke oplyse, om anpartsselskabet er blevet momsregistreret.

Afhørt af politiassessoren forklarer tiltalte, at han ikke husker, hvorfor de bilag, der er fremlagt som bilag 22, er dateret den 22. oktober 2001.

Forsvareren anmodede om, at V.1 bliver afhørt som vidne.

Der var enighed om, at V.1 ikke har pligt til at afgive forklaring og at en eventuel forklaring sker uden strafansvar.

Herefter fremstod som vidne V.1, der blev gjort bekendt med, at hun ikke har pligt til at afgive forklaring.

Vidnet V.1 erklærede sig indforstået med at afgive forklaring og vidnet forklarede, at revisor V.2 er hendes tidligere svigerfar. Vidnet er driftsassistent, men hun har foretaget bogføring for klienter i revisionsfirmaet. Vidnet har ikke noget med stiftelse af selskaber at gøre. Hun kom ind i sagskomplekset i forbindelse med at ToldSkat havde stillet krav om, at der skulle stilles en sikkerhed for at virksomheden kunne blive momsregistreret. Der blev korresponderet og det endte med, at der blev stillet krav om sikkerhed på 16.000 kr. Hun mener, at dette krav blev stillet primo 2002. Hun ved ikke, hvornår anpartsselskabet er blevet momsregistreret. ToldSkat ville rette fejlen og overføre fakturaerne fra anpartsselskabet til tiltalte personligt. Der var også forskellige andre rettelser. Det er ToldSkat, der har udarbejdet den som bilag 22 fremlagte opgørelse. Efter det som hun har erfaret er der ikke fundet yderligere fakturaer end de der altid havde foreligget.

Afhørt af politiassessoren forklarede vidnet, at det er hende, der har udfærdiget den som bilag 25 fremlagte opgørelse. Bilaget er udarbejdet i forbindelse med at man ville dokumentere, at der alene var grundlag for at stille en mindre sikkerhedsstillelse end krævet."

Domsmandsretten skal udtale

Det lægges til grund, at tiltalte pr. 31. marts 2001 afmeldte den hidtil peronlig drevne virksomhed fra momsregistrering, men at han trods afmeldelsen fortsatte med at drive virksomhed. En væsentlig del af det arbejde, der blev udført er faktureret den 22. oktober 2001. Disse fakturaer anvendes som indskudskapital i anpartsselskabet. Tiltalte har ikke bestridt de i de respektive anførte forhold anførte beløb. Disse beløb findes herefter at kunne lægges til grund. Når henses til størrelsen af de unddragne beløb og idet retten ikke finder, at det forhold, at tiltalte havde kontaktet revisor V.2 og anmodet om dennes bistand, at kunne fritage tiltalte for straf findes tiltalte ved et forsætligt forhold at have unddraget det offentlige skat, bidrag og moms. Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale og tiltalte anses efter skattekontrolloven jf. nu lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001 - § 13, stk. 1, efter lov om arbejdsmarkedsfond - jf. nu lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002 - § 18, stk. 2, jf. stk. 1 litra a og efter momsloven - jf. nu bekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003 - § 81, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 2. jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt. og § 52, stk. 6, 1. pkt. (jf. tidligere § 52, stk. 3, 1. pkt.). Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage. Når henses til det lange tidsrum, der er forløbet sidem forholdene blev begået finder retten det upåkrævet, at straffen kommer til fuldbyrdelse. I medfør af straffelovens § 56, stk. 2 bestemmes det, at fuldbyrdelsen af den forskyldte straf udsættes og bortfalder efter forløbet af nedennævnte prøvetid. I medfør af straffelovens § 50, stk. 2 anses tiltalte med en tillægsmøde på 110.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage. Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 20 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 2 år fra denne doms dato på betingelse af,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Tiltalte anses med en tillægsbøde på 110.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 40 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 3. oktober 2005, 4. afdeling, S-1324-05

Kriminalretten i Fredericia har den 19. april 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 194/2005).

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at fængselsstraffen gøres ubetinget. Anklagemyndigheden har subsidiært nedlagt påstand om, at tiltalte i forhold 1 og 2 dømmes for groft uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven og lov om arbejdsmarkedsfonde.

Der er under ankesagens behandling fremlagt en registreringsblanket dateret den 22. oktober 2001 vedrørende momsregistrering af et selskab (H2) under stiftelse. Det fremgår af blanketten, at den er modtaget af ToldSkat den 9. januar 2002. Der er endvidere fremlagt en afgørelse af 29. januar 2002 fra ToldSkat, hvor momsregistrering nægtes, da der ikke inden fristen blev stillet en krævet sikkerhed.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet vidneforklaringer af V.2 og V.4.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han startede som anlægsgartner i personligt regie i 1977. Han drev den virksomhed i ca. 4 år. Han startede på ny som anlægsgartner i en personligt drevet virksomhed i 1997. Han kan ikke huske, at han den 8. marts 2001 har underskrevet afmeldingsblanketten vedrørende momsregistreringen af virksomheden, men det er hans underskrift, der er på blanketten. Han fortsatte uden pause med at arbejde som anlægsgartner. Revisor V.2 sagde, at tiltalte skulle lave arbejde for ca. 125.000 kr. Efter fakturering fra et anpartsselskab under stiftelse kunne beløbene bruges til at stifte anpartsselskabet for. Vidnet skulle aflevere fakturaerne til revisor V.2. Han overlod såvel momsregistrering og selskabsregistrering til revisor V.2. Han havde heller ikke nogen viden om, hvorvidt den fremgangsmåde, som revisor V.2 havde foreslået, var lovlig. Han kan ikke huske, hvorfor han udstedte 18 fakturaer netop den 22. oktober 2001, men han er sikker på, at det er sket efter instruks fra revisor V.2. Han ved ikke, om han har underskrevet momsangivelser på revisor V.2s kontor. Han har underskrevet den udvidede selvangivelse for 2001. Tallene har han ikke selv påført. De var påført af nogen på revisor V.2s kontor. Han hæftede sig ikke meget ved tallene. Han har ikke gjort sig tanker om, hvorvidt indtægterne fra de 18 fakturaer, han udstedte den 22. oktober 2001, skulle beskattes hos ham personligt eller i selskabet. Han har ikke undersøgt, om indtægterne fra de 18 fakturaer indgik i revisorens opgørelse i selvangivelsens angivelse af hans personlige indkomst for 2001. Han har heller ikke kontrolleret, om indtægterne fra de pågældende fakturaer indgik i anpartsselskabets årsresultat. Han overlod i det hele alt opgørelsesmæssigt til revisor V.2. I februar 2002 var der kontrolbesøg hos ham privat fra ToldSkat. Der var to personer, herunder V.4, der var den, der førte ordet. Han kan ikke huske, hvad de drøftede. Han mener dog, at der blandt andet blev drøftet noget vedrørende de 18 fakturaer fra den 22. oktober 2001. Han var selvfølgelig klar over, at der skulle betales moms af de 18 fakturaer, der blev udstedt den 22. oktober 2001. Han har ikke gjort sig tanker om, hvordan det nærmere skulle ske, idet det var noget, V.2 tog sig af.

V.2 har forklaret, at han er rådgiver. Han er ikke revisoruddannet, men er oprindelig uddannet som smed. Han var direktør for et revisionsfirma, R1 Revisionsfirma, hvor han havde ansatte registrerede revisorer til at godkende regnskaber. Han kom i forbindelse med T, efter at T havde fået problemer med ToldSkat. Tiltalte havde intet kendskab til eller forstand på bogholderi og regnskabsførelse. Han fik nødtørftig instruktion af vidnet om, hvordan han skulle holde orden på fakturaer og bilag. Aftalen var herefter, at tiltalte skulle aflevere alle bilag m.v. til revisionsselskabet. Vidnet rådede tiltalte til at lade virksomheden overgå til et anpartsselskab. Da tiltalte imidlertid ikke havde de 125.000 kr., rådede vidnet tiltalte til, at selskabet blev stiftet ved apportindskud indskud i form af udestående fordringer. Tiltalte kom på et tidspunkt med fakturaer for ca. 130.000 kr. ekskl. moms, og de udgjorde indskudskapitalen i det ApS, vidnet stiftede for tiltalte. Der er fra revisionskontorets side indsendt momskort med angivelse af momsen vedrørende de 18 fakturaer fra den 22. oktober 2001. Han ved selvfølgelig ikke, om tiltalte eller selskabet så rent faktisk har betalt momsen. ToldSkat ville ikke anerkende, at de 18 fakturaer fra 22. oktober 2001 kunne indgå som indtægt i selskabet. Beløbene blev derfor af ToldSkat overført til tiltalte som personlig indkomst. Dette var efter vidnets opfattelse helt forkert, men han kunne ikke trænge igennem med det over for myndighederne. Han fik dog medhold af en medarbejder hos skattevæsenet i, at hvis de pågældende beløb skulle indgå i tiltaltes personlige indkomst, skulle de ikke også indgå i selskabets opgørelse af indtægtsgrundlaget.

V.4 har forklaret, at hun nu er på efterløn, men at hun i 2001 og 2002 var ansat i ToldSkat. Når der blev foretaget en uanmeldt kontrol den 19. februar 2002 hos tiltalte, skyldtes det, at han var blevet nægtet momsregistrering. Kontrolafdelingen blev derfor bedt om at undersøge, om tiltalte alligevel drev virksomhed. På kontrolbesøget fik de at vide af tiltalte, at han forsat havde drevet virksomhed uanset den manglende registrering. De fik nogle papirer fra tiltalte. Hun mener, at tiltalte selv ville få revisoren til at kontakte dem. De havde inden kontrolbesøget kontrolleret, at der ikke var betalt moms hverken i personligt regie eller i selskabets regie. Hun har endvidere efterfølgende kontrolleret, at momsen ikke blev efterangivet. Under kontrolbesøget oplyste tiltalte, at fakturaerne under den fortsatte drift efter afmeldingen var udstedt af anpartsselskabet. Hun oplyste ham i den forbindelse om, at indskud i et anpartsselskab ikke kunne tilvejebringes af det pågældende selskab selv. Hun oplyste ham om, at beløbene på de 18 fakturaer ikke vedrørte selskabet skattemæssigt eller afgiftsmæssigt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte fortsatte uden ophold sin virksomhed som anlægsgartner mv., efter at han havde afmeldt sin personligt drevne virksomhed fra momsregistrering med virkning fra den 31. marts 2001. Det må lægges til grund, at tiltalte af sin "revisor", V.2, var blevet rådet til at oprette et anpartsselskab med henblik på at lade virksomhedens drift overgå til selskabet. Han udstedte i den forbindelse den 22. oktober 2001 18 fakturaer i anpartsselskabets navn med henblik på, at de aktiver, fordringerne udgjorde, kunne udgøre apportindskud i anpartsselskabet. Da et selskab ikke kan stifte sig selv, er det klart, at anpartsselskabet under stiftelse ikke kunne være skattepligtigt af de 18 fakturaer, som blev anvendt som apportindskud i selskabet. Af samme grund kunne selskabet ikke være momspligtigt af beløbet. Da tiltalte herefter personligt var skattepligtig, arbejdsmarkedsbidragspligtig og momspligtig med hensyn til de 18 fakturaer, og da det er godtgjort, at beløbene ikke er indberettet af tiltalte eller repræsentanter for denne, er spørgsmålet alene, om der er bevis for, at tiltalte forsætligt har overtrådt skattekontrolloven, arbejdsmarkedsfondsloven og momsloven.

For så vidt angår spørgsmålet om overtrædelse af skattekontrolloven og arbejdsmarkedsfondsloven, er det afgørende tidspunkt herefter den 30. juni 2002, hvor tiltalte underskrev sin selvangivelse for 2001.

Indtægterne fra de 18 fakturaer blev ikke anført i selvangivelsen. På grundlag af den forklaring, som V.4 har afgivet, er det bevist, at tiltalte under ToldSkats kontrolbesøg den 19. februar 2002 blev orienteret om, at de 18 fakturaer ikke kunne indgå i anpartsselskabets indtægt og ikke vedrørte selskabet. Allerede som følge heraf er det bevist, at tiltalte var klar over, at han på sin selvangivelse skulle medtage de 18 fakturaer. Tiltalte har underskrevet selvangivelsen med de ukorrekte oplysninger, og han har ikke blot kunnet stole på sin revisor og skrive under uden at undersøge forholdene nærmere. Under hensyn hertil og til beløbets størrelse er det bevist, at tiltalte forsætligt har afgivet urigtige oplysninger i selvangivelsen for 2001 om størrelsen af sine personlige indtægter, hvilket ville medføre, at staten blev unddraget arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat. Da det ikke kan tillægges betydning, om de lokale skattemyndigheder måtte være blevet orienteret om forholdene fra ToldSkat, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 1 og 2.

For så vidt angår spørgsmålet om overtrædelse af momsloven (forhold 3) må det tillægges afgørende betydning, at tiltalte ikke har indsendt momsangivelser i tidsrummet fra den 1. april 2001 til den 22. oktober 2001, efter at han havde afmeldt sin personligt drevne virksomhed med virkning fra den 31. marts 2001. Tiltalte har herved været klar over, at de momsbeløb, han oppebar efter afmeldingen, ikke blev angivet til ToldSkat.

Det tiltrædes derfor, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 3 som sket.

Straffen der fastsættes i medfør af skattekontrolloven (nu lov nr. 869 af 12. august 2004) § 13, stk. 1, momsloven (nu lov nr. 703 af 8. august 2003) § 81, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., og § 52, stk. 6, 1. pkt., og lov om arbejdsmarkedsfond (nu lov nr. 863 af 2. september 2005) § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, nedsættes under hensyn til beløbenes størrelse til fængsel i 14 dage. Det tiltrædes under hensyn til den tid, der er forløbet siden overtrædelserne, at fængselsstraffen er blevet gjort betinget som sket.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at den betingede fængselsstraf nedsættes til fængsel i 14 dage.

Prøvetiden regnes fra denne doms afsigelse.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.