Dato for udgivelse
11 Apr 2006 16:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2006 13:46
SKM-nummer
SKM2006.233.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-1336
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Overdragelsessum, salg af aktier, konkurrenceklausul, tilskud
Resumé

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte uafhængige parters aftale om overdragelse af aktier i et selskab, med den virkning at en del af den aftalte overdragelsessum ansås som vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul. Tilskudsbeskatning af selskabet kunne derfor ikke foretages.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 40
Statsskatteloven § 4

Klagen skyldes, at en del af overdragelsessummen ved salg af aktier i selskabet er henført til vederlag for sælgernes påtagelse af konkurrenceklausul, hvorefter et beløb svarende til denne del af overdragelsessummen er anset for tilskud fra køberen til selskabet.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteforvaltningen har anset selskabet for at have modtaget et skattepligtigt tilskud i form af konkurrenceklausuler til en værdi af 50.000.000 kr.

Skatteforvaltningen har godkendt fradrag for afskrivninger på beløbet med 7.142.857 kr.

Landsskatteretten nedsætter tilskuddet til 0 kr., hvorefter fradrag for afskrivninger ligeledes nedsættes til 0 kr.

Sagens oplysninger

A A/S (herefter selskabet) var oprindeligt ejet af 15 aktionærer. Selskabet hed dengang B A/S.

Ved aktiekøbsaftale af 10. marts 2000 med tillæg af 11. september 2000 solgte de 15 aktionærer samtlige aktier i selskabet, nominelt 1.620.000 kr., til C, London, England.

Den samlede købesum for aktierne udgjorde 200.000.000 kr.

Af aktiekøbsaftalen (oversat fra engelsk) fremgår blandt andet:

"2.0 Salg og Køb af Aktierne

2.1 Sælgerne indvilliger hermed i at sælge og udlevere deres respektive beholdninger af Aktierne i Selskabet til Køberen og Køberen forpligter sig til at købe Aktierne til Købsprisen (som defineret i § 3.1) i henhold til denne Aftales bestemmelser og vilkår.

(...)

3.0 Købspris

(...)

3.2 Hvis både Selskabets Omsætning (som defineret i § 33) og Selskabets EBIT (indtjening før renter og skat) (defineret i § 3.3) i det første fulde regnskabsår efter den 31. december 1999 (i det følgende benævnt omsætningen og EBIT for kalenderåret 2000, også selvom Selskabets regnskabsår måtte været blevet ændret i mellemtiden) stiger med mere end 5 % sammenlignet med 1999 samtidig med overdragelsesprisfastsættelsen mellem Selskabet og dets franchise- og samarbejdspartnere forbliver uændret for år 2000 sammenlignet med år 1999 op til inklusive Closing (og der ikke udfærdiges nogen aftale mellem Selskabet og Aktionærerne før Closing om en anden overdragelsespris efter Closing), så vil en Afvigelse fra den Aftalte Pris skulle betales for Aktierne.

(...)

3.3(i) Parterne er enige i, at Købsprisen er udregnet på baggrund af en indtjening før renter og skat (EBIT) på minimum DKK 18.600.000 i overensstemmelse med årsregnskabet, Bilag 3.3 (I). Parterne accepterer endvidere, at ved beregning af EBIT inkluderer EBIT ikke Éngangsbeløb (...).

-Parterne er enige i, at hvis det viser sig (uanset om det viser sig før eller efter Closing), at EBIT (indtjening før renter og skat) - efter justering i form af neutralisering af alle Éngangsbeløb - rent faktisk ikke beløber sig til minimum DKK 18.600.000, har Køber ret til at forlange Købsprisen reduceret med det beløb, der ikke skulle have været inkluderet i EBIT (indtjening før renter og skat), ganget med 15, jævnfør § 12.

(...)

4.0 Betingelser

4.1                

(...)

(ii) De seks nøglemedlemmer af ledelsesgruppen udarbejder og underskriver et dokument, som bekræfter, at medlemmerne efter Købsdatoen ønsker at forsætte deres samarbejde med Virksomheden i henhold til de betingelser, der er anført i Bilag 4.1 (ii) (som ændret i ledelsesmotivationsprogrammet), og ikke har intentioner om at afslutte samarbejdsaftalen i umiddelbar fremtid.

(...)

(iv) Det er en betingelse, at alle Sælgere og franchiseindehavere, der ikke er Sælgere, D, underskriver vedlagte samarbejdsaftale (Bilag 4.1 (iv) i stedet for den eksisterende franchiseaftale, der er indgået af Virksomheden.

(...)

6.0 Sælgernes garantiforpligtelser

(...)

6.17 Selskabet og Datterselskaberne har ubegrænsede og salgbare rettigheder til alle og et hvilket som helst af de patenter, anvendelsesmodeller og varemærker, som er specificeret i Bilag 6.17 inklusive, men ikke begrænset til registreringer eller ansøgning om registreringer deraf, varebetegnelser, servicemærker, forretningsnavne, copyrights, knowhow og andre industrielle enerettigheder, der bruges eller er nødvendige for udførelsen af Selskabets og Datterselskabernes forretningsaktiviteter, og der eksisterer ingen privilegier, tilbageholdelsesrettigheder eller andre byrder med hensyn til sådanne industrielle enerettigheder, ingen af de ansatte eller andre persons, der direkte eller indirekte er i Selskabets og Datterselskabernes tjeneste, inklusive en hvilken som helst af franchisetagerne og samarbejdspartnerne har nogen form for rettigheder eller krav vedrørende knowhow og opfindelser, alle registreringer eller ansøgning om patenter, varemærker, designs eller andre immaterielle rettigheder, der er nødvendige eller brugbare for Virksomheden.

(...)

6.21 Selskabets og Datterselskabernes forretningsaktiviteter er en "stand alone" business, hvilket betyder, at Virksomheden ikke er afhængig af godkendelse af og/eller indblanding af nogen tredjepart, inklusive de franchise-tagere og samarbejdspartnere, der er opført i Bilag 6.19 (ii) i den betydning, at en hvilken som helst opsigelse af Aftalen med franchise-tagerne og samarbejdspartnerne ikke vil forhindre Selskabet og Datterselskaberne i at fortsætte deres Virksomhed. En hvilken som helst juridisk, driftsmæssig og forretningsmæssig ordning med og rettigheder med hensyn til en hvilken som helst og alle kunder, som serviceres af Selskabet, Datterselskaberne, franchise-tagerne og samarbejdspartnerne (sådanne kunder, som er opført i Bilag 6.21 (i)) er overgivet til Selskabet, og Datterselskaberne og franchise-tagerne og samarbejdspartnerne skal ikke have lov til at deltage i aktiviteter, der er i konkurrence med Virksomheden, jf. Paragraf 10, så længe som franchise-aftalerne og eller samarbejds-aftalerne er i kraft. Selskabets og Datterselskabernes Virksomhed skal have den fulde kontrol med forbindelsen til deres kunder; således er kontakten mellem franchise-tagerne og samarbejdspartnerne og disse kunder begrænset til udførelsen af servicen.

(...)

10.0 Konkurrenceklausul

10.1 Hver af Sælgerne forpligter sig til i en periode på 5 år efter Closing (i), hvis Sælgeren er en person hos en sådan Sælger og en hvilken som helst kollektiv enhed, der enten er direkte eller indirekte kontrolleret af Sælgeren, hverken - direkte eller indirekte - vil være involveret i nogen form for virksomhed, som konkurrerer med Virksomheden og (ii) hvis Sælgeren er et selskab, at en sådan Sælger og en hvilken som helst af Sælgers aktionærer og en hvilken som helst kollektiv enhed kontrolleret direkte eller indirekte af Sælgeren eller aktionæren ikke vil, - hverken direkte eller indirekte - være involveret i nogen form for virksomhed, som konkurrerer med Virksomheden.

10.2 Hver gang, denne konkurrenceklausul overtrædes, skal den part, der overtræder konkurrenceklausulen betale DKK 1 mio. i konventionalbod til Køberen. Betalingen af konventionalboden skal være i tillæg til en hvilken som helst anden rettighed i henhold til dansk lov, som Køberen måtte have, som konsekvens af overtrædelse af bestemmelserne i denne konkurrenceklausul.

10.3 The Parties har aftalt, at sædvanlige kørselsaktiviteter, som ikke inkluderer ledelse af eller marketing af en hvilken som helst national eller international fordeling af daglige kommercielle pakker, ikke skal indeholdes i Paragraf 10.1."

Efter overdragelsen af aktierne blev der indgået samarbejdsaftaler mellem selskabet og regionslederne. Aftalerne indeholdt blandt andet en konkurrenceklausul gældende i kontraktsperioden og 12 måneder efter kontraktens ophør.

Ved selvangivelsen for indkomståret 2000 selvangav samtlige sælgere hele deres andel af salgssummen som vederlag for afståelse af aktier.

Det er oplyst, at C tillige har anset hele overdragelsessummen som vederlag for aktier.

Skatteforvaltningens afgørelse

Selskabets indkomst er forhøjet med 50.000.000 kr., idet selskabet er anset at have modtaget et skattepligtigt tilskud i form af C's betaling for konkurrenceklausuler ansat til denne værdi. Der er godkendt fradrag for afskrivninger på beløbet med 7.142.857 kr.

Der er en klar uoverensstemmelse mellem aktiekøbsaftalens ydre formelle fremtoning og aftalens indre realitet. Aftalens indre realitet er, at konkurrenceklausulen vedrører forholdet mellem regionslederne/aktionærerne og selskabet, at vederlaget for konkurrenceklausulen ligeledes vedrører forholdet mellem regionslederne/aktionærerne og selskabet, at ingen vil påtage sig en konkurrenceklausul af en lignende længde og på lignende betingelser uden vederlag herfor, samt at vederlaget for konkurrenceklausulen er indeholdt i aktiernes salgssum.

Den omstændighed at en eventuel konventionalbod skal betales til aktiekøberen kan ikke tillægges nogen vægt, idet konkurrenceklausulen er en yderligere beskyttelse af indtjeningen i selskabet. De tidligere regionsledere/aktionærer har ved påtagelse af konkurrenceklausulen bundet sig til ikke at påføre selskabet en konkurrerende virksomhed for en periode på 5 år. Hvis aktiesælgerne overtræder konkurrenceklausulen har overtrædelsen en direkte effekt på selskabets indtjening. Dette understreger den direkte sammenhæng mellem disse to parter, samt at konkurrenceklausulen kunne være indgået direkte mellem parterne.

C har således - inkluderet i købesummen for aktierne - ydet et vederlag, der beskytter selskabets virksomhed. Selskabet har modtaget et formuegode af pengeværdi, det vil sige et sparet vederlag til de tidligere aktieejere for at påtage sig den supplerende konkurrenceklausul. Dette formuegode af pengeværdi er et skattepligtigt tilskud til selskabet, jf. statsskattelovens § 4. 

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet ikke skal anses at have modtaget et skattepligtigt tilskud i form af C's betaling for konkurrenceklausuler.

Aftalen om køb af aktier er indgået mellem uafhængige parter og bør alene af denne grund accepteres af skattemyndighederne, med mindre det kan påvises, at parterne ikke har modstående interesser. En forøget købesum betyder, at køber ikke kan afskrive på den forøgede købesum for aktierne. I de situationer, hvor sælger er et selskab, vil et øget salgsprovenu for en aktie, der ejes af et selskab, give en øget skattefri avance. Køber og sælger har således klart modstridende interesser. Skattemyndighederne har således tilsidesat indholdet af juridisk bindende aftaler mellem uafhængige parter, men har ikke kunnet påvise, at en ændring af vilkårene i forhold til de indgåede aftaler afspejler det reelle indhold i aftalen om køb af aktier.

Købsforhandlingerne forløb helt sædvanligt på samme måde som C havde erfaring med fra utallige transaktioner i udlandet.

Selskabet var ikke forhandlingspartner. Antog man, at parterne havde ageret, som skattemyndighederne påstår, ville selskabet opnå et fradrag på 50 mio. kr. Repræsentanten er overbevist om, at skattemyndighederne ville tilsidesætte en sådan skævvridning af de faktiske forhold, hvis de oprindelige aftaler blev konstrueret efter den tankegang skattemyndighederne anlægger. Værdien af en konkurrenceklausul for selskabet ligger i en meget begrænset periode efter ophør af samarbejde med en vognmand.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det lægges til grund, at både sælgerne af selskabet og C anså hele købesummen på 200.000.000 kr. som vederlag for aktier, jf. Aktiekøbsaftalens punkt 2 og 3 samt det forhold, at samtlige parter har lagt dette til grund ved selvangivelsen. Det lægges endvidere til grund, at sælgerne af selskabet og C både generelt og konkret i skattemæssig forstand er uafhængige parter med modstående økonomiske interesser. Der er herefter ikke grundlag for at tilsidesætte parternes aftale om, at vederlaget alene vedrørte aktierne, og at sælgerne således ikke skulle vederlægges for påtagelse af konkurrenceklausuler. Allerede af denne grund lægges parternes fordeling af vederlaget til grund, således at vederlag for aktier ansættes til 200.000.000 kr., og vederlag for påtagelse af konkurrenceklausuler ansættes til 0 kr.

Alene af den grund har selskabet ikke modtaget tilskud i form af C's betaling for konkurrenceklausuler. Den påklagede ansættelse ændres i overensstemmelse hermed.