Dato for udgivelse
27 Sep 2006 13:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2006 12:50
SKM-nummer
SKM2006.585.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-089930
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé
Skatterådet bekræfter, at to selskaber kan fusionere skattefrit uden, at der skal ske fuld genbeskatning af underskud fra udenlandske datterselskaber, som er fradraget i opgørelsen af koncernens skattepligtige indkomst i tidligere år.
Reference(r)
Selskabsskatteloven
Ligningsloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3  S.D.4.4
Spørgsmål

Kan A A/S og B A/S fusionere skattefrit, uden at der skal ske fuld genbeskatning af underskud fra udenlandske datterselskaber, som er fradraget i opgørelsen af koncernens skattepligtige indkomst i tidligere indkomstår?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Koncernen har tidligere indgået i sambeskatning med en række udenlandske datterselskaber, som der tidligere er udnyttet underskud fra.

Koncernen indgår ikke i international sambeskatning efter reglerne i selskabsskatteloven § 31 A, men beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven § 31 om tvungen national sambeskatning.

A A/S og B A/S ønsker at fusionere skattefrit efter bestemmelserne i fusionsskatteloven med B A/S som fortsættende selskab.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgerens opfattelse, at overgangsreglen i den dagældende ligningslovs § 33 E, stk. 7 finder anvendelse, såfremt det udenlandske datterselskab efter fusionen kunne være med i sambeskatningen, det vil sige, at selskabet opfyldte de dagældende regler for at kunne være med i sambeskatningen.

Spørgeren mener, at den skattefri fusion mellem B A/S og A A/S indebærer, at der ikke skal ske fuld genbeskatning af underskud, da de udenlandske datterselskaber anses at være omfattet af den dagældende selskabsskattelovs § 31.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos spørgerens repræsentant. Spørgerens repræsentant har meddelt, at der ikke er yderligere bemærkninger til sagen.

SKATs indstilling og begrundelse

I 2005 blev der vedtaget nye regler om sambeskatning af selskaber.

Efter den tidligere gældende ligningslovs § 33 E, stk. 7 udløses der ikke genbeskatning af underskud, når et moderselskab deltager i en skattefri fusion, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende i Danmark, og det udenlandske datterselskab efter fusionen er omfattet af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31. I stedet videreføres genbeskatningssaldoen i det modtagende selskab.

Ifølge ligningslovens § 33 E, stk. 7 er det en betingelse for at undgå genbeskatning ved en fusion, at det udenlandske datterselskab fortsætter med at være omfattet af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31.

Som følge af de nye sambeskatningsregler er koncernens udenlandske datterselskaber udgået af sambeskatningen efter § 31 i selskabsskatteloven.

Der er i lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8 indsat en overgangsregel. Overgangsreglen omhandler situationer, hvor sambeskatningen med et udenlandsk datterselskab ophører i det førstkommende indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere. § 15, stk. 8, 12. pkt. bestemmer, at dispositioner, som ville udløse genbeskatning efter de tidligere regler i ligningslovens § 33 E, fortsat udløser genbeskatning, indtil genbeskatningssaldiene er udlignet.

Det er derfor SKATs opfattelse, at der ikke vil blive udløst genbeskatning, hvis koncernens udenlandske datterselskaber kunne have været inddraget under dansk sambeskatning med det nye moderselskab efter de tidligere sambeskatningsregler.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter X. Skattecenter X udtaler, at skattecenteret ikke har yderligere oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Skattecenter X er desuden enig i de konklusioner, som fremgår af sagsfremstillingen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.