Dato for udgivelse
01 mar 2006 13:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 dec 2005 11:01
SKM-nummer
SKM2006.102.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1227-0035
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé

En forening deltog som interessent i en erhvervsvirksomhed, hvorfor foreningen blev anset for selv at drive erhvervsmæssig virksomhed. Overskudsandel fra interessentselskabet blev ikke anset for indvundet ved levering til medlemmerne, hvorfor den var skattepligtig.

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6 og stk. 4

Der klages over bindende ligningssvar, hvor spørgsmålet var:

 

Er skattemyndighederne enige i, at andel af resultat fra B I/S ikke skal medregnes ved opgørelse af foreningens skattepligtige indkomst, idet resultatandelen anses for at hidrøre fra omsætning med medlemmer i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 5.

 

Skattemyndigheden har svaret "nej" til spørgsmålet.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Landsskatteretten stadfæster svaret.

 

Sagens oplysninger

 

Foreningen blev dannet ved skattepligtig fusion pr. 1. januar 2004 af foreningerne C og A.

 

C var den fortsættende forening, som skiftede navn til A.

 

I forbindelse med fusionen indskød de to foreninger samlet deres rådgivningsaktivitet i interessentskabet B. Her videreføres rådgivningsaktiviteten i samarbejde med de øvrige interessenter, som ligeledes er landboforeninger.

 

Det fremgår af foreningsvedtægtens § 3, at foreningens formål er:

 

3.0. Foreningens formål:

 

3.1. Foreningens formål er at virke til landbrugets fremme gennem fagligt oplysningsarbejder og gennem varetagelse af landbofamiliens interesser overfor det øvrige samfund samt udøvelse af virksomhed med regnskabs- og revisionsbistand, konsulentvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter.

 

3.2. Foreningens bestyrelse kan til opfyldelse af foreningens formål indgå aftaler om samarbejde med andre landøkonomiske foreninger, hvis formål i det væsentlige er i overensstemmelse med foreningens.

 

Af interessentskabskontraktens § 1 fremgår om interessentskabets formål:

 

Det er rådgivningsselskabets formål at tilbyde service og rådgivning inden for alle relevante områder, hvoraf især nævnes planteavl, regnskab og driftsøkonomi, kvægbrugsrådgivning, svineproduktionsrådgivning, ejendomsoverdragelse og juridisk rådgivning.

 

Interessenterne er forpligtede til at tilskynde deres medlemmer til i størst mulig omfang at gøre brug af konsulenterne i Hedens og Fjordens Landbrugscenter i/s.

 

Videre fremgår af interessentskabskontraktens § 6, at interessentskabets bestyrelse består af 18 medlemmer, hvoraf 2 er medarbejdervalgte repræsentanter, samt at:

 

Bestyrelsen er rådgivningsselskabets øverste myndighed. Den har den overordnede ledelse af Hedens og Fjordens Landbrugscenter i/s. Den fastsætter selv i en forretningsorden de nærmere regler for dens funktioner og træffer afgørelse i de foreliggende sager vedrørende Hedens og Fjordens Landbrugscenter i/s.

 

(...)

 

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

For så vidt angår disponering af interessentskabets driftsandel fremgår af interessentskabskontraktens § 11:

 

Driftsoverskuddet udloddes ikke, men fordeles og tilskrives indskudskapitalkonti i forhold til antal aktive medlemmer der er registreret pr. 1. juli. Dobbelt medlemskab medregnes ikke.

 

Avance og tab ved salg af fast ejendom og øvrige aktiver, konjunktur- og kursreguleringer, der ikke indgår i driftsresultatet fordeles i forhold til medlemstal og reguleres på indskudskapital konti."

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at foreningen er repræsenteret ved ca. 1/3 af de 16 medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af interessenterne.

 

Det er oplyst, at de fem bestyrelsesmedlemmer, der sidder i begge bestyrelser er: D, E, F, G og H

 

Det er endvidere oplyst, at omsætningen vedrørende den indskudte rådgivningsaktivitet ligeledes udgør ca. 1/3 af den samlede omsætning i interessentskabet.

 

Foreningen beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

 

C beskattedes oprindeligt og frem til og med 31. december 2000 efter fondsbeskatningslovens regler. Ved afgørelse truffet af den skatteansættende myndighed overgik C fra og med 1. januar 2001 til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

 

Det er oplyst, at virksomhedsdriften efter 1. januar 2004 er uændret i forhold til den i perioden 2001-2003 udførte virksomhed.

 

Skattemyndighedens afgørelse

 

Skattecenteret har svaret "nej" til foreningens spørgsmål om skattefrihed for modtaget resultatandel.

 

Det er skattemyndighedens opfattelse, at resultatandelen fra interessentskabet ikke kan anses for at hidrøre fra omsætning med foreningens medlemmer, hvorfor denne ikke er en skattefri indtægt i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 5.

 

Myndigheden har lagt vægt på, at interessentskabet har overtaget foreningens vedtægtsbestemte erhvervsmæssige formål og som mellemhandler har leveret ydelser til foreningens medlemmer. Ydelserne kan herefter ikke anses for medlemsleverancer, men som ydelser til foreningen som er omfattet af foreningens erhvervsmæssige virksomhed, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

 

I modsætning til det af foreningens repræsentant i klagen anførte er det skattemyndighedens opfattelse, at sammenfaldet af bestyrelsesmedlemmer i foreningen og interessentskabet ikke har betydning for sagens afgørelse.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Foreningens repræsentant har fremsat påstand om, at resultatandelen ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for foreningen, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5.

 

Til støtte herfor har repræsentanten anført, at den i foreningen efter 1. januar 2004 drevne virksomhed er uændret i forhold til den i perioden 2001-2003 drevne virksomhed, samt at skattemyndighederne vedrørende perioden 2001-2003 har anerkendt, at der ikke var tale om erhvervsmæssig virksomhed.

 

Videre har repræsentanten gjort gældende, at den nøje sammenhæng mellem medlemsantal i foreningen og resultatandel fra interessentskabet medfører, at foreningens andel af resultatet fra B I/S hidrører fra omsætning med foreningens egne medlemmer.

 

Repræsentanten har i den forbindelse fremhævet, at der er sammenfald af bestyrelsesmedlemmer i foreningen og B I/S, idet fem af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen samtidig sidder i bestyrelsen for B I/S.

 

Da interessentskabets bestyrelse består af 18 medlemmer, hvoraf to er medarbejderrepræsentanter, er foreningen således repræsenteret ved ca. 1/3 af de 16 medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af interessenterne. Det er herefter repræsentantens opfattelse, at interessentskabet drives af foreningen, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4, 2. punktum.

 

Da resultatandelen består i overskud indvundet ved leverancer til medlemmer, er der ikke tale om overskud indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed. Resultatandelen skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for foreningen, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med selskabsskattelovens § 1, stk. 5.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, er skattepligtige af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, 2. pkt.

 

Ved indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed forstås dels indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, dels indtægt som flyder fra en ret til andel i overskuddet af en erhvervsvirksomhed, som ikke drives af den pågældende forening selv, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4.

 

Da virksomheden drives i interessentskabsform, og foreningen som interessent modtager andel i virksomhedens resultat, må foreningen anses for selv at drive erhvervsmæssig virksomhed og ikke blot at modtage en andel af overskud i en virksomhed.

 

Den modtagne overskudsandel er udtryk for en ideel andel af interessentskabets samlede omsætning, som er sket både med medlemmer af foreningen og medlemmer af andre landboforeninger. Overskuddet kan derfor ikke anses for indvundet ved levering til medlemmer. Indtægten er derfor erhvervet ved erhvervsmæssig virksomhed og er dermed skattepligtig for foreningen.

 

Landsskatteretten stadfæster det bindende ligningssvar.