Dato for udgivelse
22 jun 2006 14:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 maj 2006 11:07
SKM-nummer
SKM2006.411.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1880-1062
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kursus, NLP, driftsudgift
Resumé
En tandlæge kunne ikke fradrage udgifter til deltagelse i NLP kursus om kommunikation og formidling samt udgifter til Mensendieckundervisning vedrørende kropslig vedligeholdelse.
Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.A.2.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.B.3.4

Der klages over, at udgift til deltagelse i NLP kursus ikke er anset for en driftsudgift, og dermed ikke er godkendt fradraget.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Fradrag for udgifter til NLP kursus ikke godkendt fradraget

25.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse på dette punkt.

Fradrag for udgifter til Mensendieck ikke godkendt fradraget

4.500 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse på dette punkt.

Sagens oplysninger

Klageren er tandlæge og har for indkomståret haft et virksomhedsoverskud på 425.986 kr.

Virksomheden er sammensat således, at der er 3 tandlægefirmaer, 3 ejere, som arbejder i et klinikfællesskab under samme ydermur. Virksomheden har ansat 4 klinikassistenter og 1 tandplejer. Hver tandlæge/ejer har i virksomheden hvert sit ansvarsområde f.eks. klinik administration, Edb, materialer, teknik og udstyr, hygiejne og personale.

Klagerens ansvarsområde i virksomheden er bl.a. leder af personaleadministrationen. Denne funktion består af følgende opgaver:

  • at udføre lønsamtaler og forhandlinger, personalesamtaler, afholde tandlægemøder, personalemøder,

administrere de ansattes ferie, overarbejde, afspadsering og øvrige personaleforhold,

  • at udføre ansættelsesprocedurer og virksomhedsledelse generelt i virksomheden
  • at sørge for uddannelse af personale og medejere, specielt indenfor kommunikation og formidling i forbindelse med patientplejen.

Klageren har i år 2002 deltaget i et 1-årigt kursus af navnet NLP Practitioner. Uddannelsen bestod af 21 undervisningsdage fordelt på 6 moduler. Undervisningen foregik imellem kl. 9:30 og 17:00 svarende til 6 effektive undervisningstimer.

NLP-kurset havde følgende moduler:

  • Modul 1: Grundlaget for god kommunikation 3 dage

Modulet lægger grundlaget for hele uddannelsen. Det at være en god (måske endda mesterlig) kommunikator har en afgørende forudsætning bag sig: At man skaber en tillidsfuld kontakt mellem sig selv og andre mennesker. Uden tillid i kontakten - ingen dybde og dermed meget lidt mulighed for at påvirke og skabe forandring. De grundlæggende modeller for forståelse af den indre og ydre kommunikation, sansespecifik kommunikation, målsætning, samt feedback gennemgås og øves på dette modul.

  • Modul 2: Fra problem til ressource og personlig fleksibilitet 3 dage

På dette modul begynder vi at lære og anvende nogle grundlæggende modeller for at kunne bevæge sig fra problem til ressource/løsning. Vi arbejder endvidere med en model til at forstå menneskers oplevelsesniveauer, introduktion til nye synsvinkler vi kan anlægge i en situation samt til spørgeteknik. Teknikken fra dette modul danner basis for forståelsen af flere af de følgende modeller, lige som de giver en grundlæggende forståelse for, hvordan vi kan strukturere forandringsprocesser og give energi til de mål, vi ønsker at nå.

  • Modul 3: Spørgeteknik og strukturen af vores tanker

Sproget danner nøglen til at kunne skabe forandringer hos os selv og de relationer, vi er en del af. På dette modul går vi i dybden med sproget og danner derved et grundlag for: aktiv lytning, spørgeteknik, fleksibel kommunikation og coaching. Et af de afgørende grundlag for at få fleksibel kommunikation er, hvor meget selvforståelse og forståelse for andre mennesker, vi kan mobilisere. Men hvad danner grundlag for denne forståelse? På dette modul arbejder vi med to ud af de tre områder, der tilsammen udgør en stor del af det, vi kalder forståelse: Hvad vores tanker er bygget op af, og hvilke synsvinkler vi optimalt kan lægge på en situation. Vi går endnu mere ned i detaljen på dette modul - for derigennem at give mulighed for at bevæge sig fleksibelt i kommunikationssituationen.

  • Modul 4: Fleksibilitet og personlige strategier 3 dage

Det tredje element i at opnå personlig fleksibilitet handler om, hvilke indre strategier, vi hver især har skabt, og som udgør det, vi i daglig tale kalder: tankegange eller tankemønstre. Forståelse for hvordan vores tanker er bygget op og de forskellige synsvinkler vi kan lægge på enhver situation, danner sammen med vores indre strategier grundlaget for fleksibilitet i den daglige kommunikation og en større selvforståelse. Der er (ubevidste) strategier bag alt hvad vi gør. Nu får du en evalueringsmulighed for, om det er de bedste du bruger. I både det private og professionelle liv er vi ofte i situationer, hvor det at kunne skabe enighed og samarbejde er en eftertragtet kompetence. På dette modul bevæger vi os ind i en model for forhandling - at skabe win - win situationer.

  • Modul 5: Ressoursefuldt sprog 4 dage

På modul 3 arbejdede vi med en grundlæggende model for forståelse af, hvordan sproget overhovedet er bygget op. Hvilke informationer det udtrykker i det talte og det skrevne og - ikke mindst - alt det, der ikke udtrykkes men blot forudsættes. På dette modul bruger vi vores indsigt på et endnu dybere plan: Hvordan mestrer vi sproget? Hvad er ressourcefuldt sprog? Hvad er grundlaget for at kunne fortælle historier, der transformerer? Hvordan forhandler man med succes - på de indre planer? Hvordan kan vi skabe nye betydninger?

7 metaprogrammer gennemgås og evnen til at bruge dem i daglig kommunikation trænes. På dette modul vil vi desuden lave en skriftlig selvtest, således at du kan få et indtryk af, hvordan det kommer til at foregå på 6. modul.

  • Modul 6: Opsamling, NØGLE, metaforen som forandringens værktøj og evaluering 4 dage

Med udgangspunkt i NØGLE modellen samles op på alt det, vi har været igennem på uddannelsen og det sættes i perspektiv til den enkeltes fremtidige arbejde med og brug af NLP. Metaforer, storytelling, historier der forvandler - en teknik, der taler til vores kreative dele og giver dig en model for, hvordan du kan skabe dine egne fortællinger.

Klageren er uddannet tandlæge i 1984. Uddannelsen indeholdt på daværende tidspunkt følgende fag: Almen kemi, anatomi, genetik, organisk kemi, tandmorfologi, almen kirurgi, bidfunktionslære, farmakologi, generel medicin, mikrobiologi, oral patologi og medicin, propædeutisk odontologi, radiologi, statistik, biokemi, fysiologi, teknologi, oral kirurgi, parodontologi, protetik, pædodonti og tandsygdomslære.

I dag indeholder tandlægeuddannelsen desuden kommunikationsundervisning. Kommunikationsundervisningen på 1. semester består af:

"- 3 timers forelæsning med øvelser

- 4 efterfølgende timers holdundervisning

- et besøg på en hospitalsafdeling eller en afdeling på Tandlægeskolen

Forelæsningen drejer sig om basal kommunikation med øvelser. Her hører du bl.a. om, hvordan du personligt kan lære at forbedre din kommunikation. Desuden får du praktiske oplysninger om besøget på enten hospitalsafdelingen eller på Tandlægeskolen den efterfølgende dag.

Samme eftermiddag holdes de to første af fire holdtimer i kommunikation kaldet SAU (Studenter Aktiverende Undervisning). Her foregår flere kommunikationsøvelser i tæt samarbejde med den enkelte kommunikationslærer, og du hører mere om formålet med erhvervsbesøget....

Derfor er der indført kommunikationsundervisning på læge- og tandlægestudierne:

Kommunikation er et meget centralt element i arbejdet som læge og tandlæge. En læge og tandlæge skal dels kunne kommunikere med sine patienter, dels med kolleger og andre medarbejdere.

Med kommunikation menes både de talte og skrevne ord, kropssproget og kommunikationshandlinger mellem to eller flere parter. Det er væsentligt at kunne lytte og forstå, hvad patienterne forsøger at fortælle og at give dem svar, de kan forholde sig til. Desuden er en vellykket kommunikation med f.eks. kolleger helt afgørende for at kunne mestre sit fag og for at udvikle sig fagligt. Introduktionen til kommunikation vil give dig nogle redskaber til at forstå det talte og skriftlige sprog ud fra denne synsvinkel."

I 2005 undervises der i psykologi, etik og kommunikation på 1. semester.

C har i 2004 og 2005 udbudt kurser i ledelse og kommunikation. Et af de kurser der udbydes er "Kommunikation og coaching" med underviser B, der er uddannet tandlæge og har sin egen undervisningsvirksomhed. B er NLP træner og udbyder gennem sin virksomhed NLP kurser. Klageren har taget sin NLP Practitioner hos B.

Ovennævnte kurser i kommunikation og ledelse blev ikke udbudt af C i 2002, hvor klageren ønskede at ajourføre sin viden på området.

B har udtalt følgende om NLPs relevans for tandlæger:

"NLP uddannelsen giver kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Som tandlæge er det meget vigtigt at besidde disse evner både i relation til ledelse af klinikken og i relation til patienterne. Der undervises teoretisk men ikke så uddybende i det på tandlægeuddannelsen. Meget af den kompetence man her erhverver sig inden for kommunikation, foregår ved eksemplets magt og ikke så systematisk - desværre.

Jeg har i flere omgange undervist på NLP kurser arrangeret af C men det er aldrig lykkedes dem at udbyde en hel NLP uddannelse. For at tandlæger derfor kan efteruddanne sig indenfor kommunikation og samarbejde, må de derfor tage kurset hos andre udbydere - f.eks. mig.

Et kursus i NLP Kommunikation og coaching er ligeledes 2 gange forsøgt udbudt af Tandlægehøjskolens Odontologiske Fakultet, Københavns Universitet, i deres efteruddannelsesprogram. De har aflyst kurserne pga. for få tilmeldte. (ca. 15 hver gang, men det er ikke nok til at få det til at løbe rundt)

Aftenkurser i NLP udbydes af D i samarbejde med C. Kurset kaldes "På sporet af effektiv kommunikation på klinikken". Det udbydes i Jylland, på Sjælland og på Bornholm.

Jeg har flere tandlæger på mine kurser. På det næste kursus der starter i januar 2006, er der på nuværende tidspunkt tilmeldt 2 tandlæger.

NLP kurset sigter på at efteruddanne deltagerne således, at de kan omsætte teori og praktisk kunnen i de omgivelser de kommer fra. Der bliver brugt eksempler fra mange brancher, bl.a. tandlægebranchen, og ikke mindst træner tandlægerne deres kommunikative evner i sammenhæng med andre deltagere, - og da de jo alle er patienter hos andre tandlæger, er der masser af eksempler at tage udgangspunkt i.

At tage et NLP kursus må i den grad siges direkte at kunne sikre og vedligeholde indkomsten - endda forøge den."

Klageren har i øvrigt modtaget undervisning i Mensendieck. Klageren har fremlagt følgende forklaring om Mensendieck:

"Mensendieck er en gymnastikform, som primært handler om at finde balancen i kroppen. Hensigten med Mensendieck er at få kroppens to sider til at arbejde godt sammen. Mensendieck er ikke en behandling, men et undervisningsforløb, hvor læreren underviser eleven i, hvordan kroppen bruges mest fornuftigt. Eleven tager så at sige kørekort til sin egen krop.

Som Mensendiecklærer er man uddannet til at analysere kroppen ned i mindste detalje, til at se, hvad der sker i led og muskler under hver enkelt bevægelse. Som elev lærer man sin krop bedre at kende, så fejlindstillinger, og derved eventuelle gener, undgås. Mensendieck kan bruges som almen træning, genoptræning, før- og efterfødsel og meget mere. Mensendieck er velegnet, når det handler om bedre arbejdsstillinger indenfor alle fag. Samarbejdet mellem lærer og elev gør det muligt at udarbejde den bedst mulige løsning for den enkelte."

Klagerens Mensendiecklærer har udtalt følgende vedrørende klagerens undervisning:

"Jeg ser det, som meget vigtigt for hende at få denne ugentlige undervisningstime. Da hun ellers vil få kroniske skader i nakke, skulderled, arm og rygsøjle. Det grundet hendes ofte ekstremt belastende arbejdsstillinger som tandlæge og dermed følgende risiko for nedsat arbejdsevne. Hun har brug for at blive rettet op og for at få undervisning og øvelser der modvirker de overanstrengelser, hun udsætter sig for ved at sidde i de arbejdsstillinger hver dag."

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke anset kursusudgift til deltagelse i NLP kursus for fradragsberettiget.

Som begrundelse herfor har skatteankenævnet anført, at NLP kurset efter sagens oplysninger, er et meget generelt kursus - dvs. ikke henførbart til klagerens erhverv som praktiserende tandlæge, hvorved fradrag ikke kan imødekommes.

Skatteankenævnet har ikke anset udgiften til Mensendieckundervisning for fradragsberettiget.

Som begrundelse herfor har skatteankenævnet anført, at udgiften ikke har en sådan tilknytning til klagerens erhverv, at den kan fratrækkes med begrundelse i Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har påstået, at klagerens overskud af virksomhed nedsættes med 25.000 kr. for udgift til NLP kursus og 4.500 kr. for udgift til Mensendieck undervisning.

Til støtte for påstanden om fradrag for udgiften til NLP kurset har klagerens repræsentant anført, at kommunikation og formidling udgør en mere og mere væsentlig del af klagerens arbejde. Blandt patienterne er der ikke bare et krav om behandling, men i meget høj grad også krav om oplysning om forebyggelse og sundhed generelt samt om de specifikke behandlingsmuligheder. Tandlægearbejdet stiller særlige krav til formidlingen, da patienterne ofte er i ubalance, og har angst, når de er hos tandlægen.

Vedrørende det øgede informationsbehov har repræsentanten anført følgende:

"Det skal bemærkes, at der i dag er et voksende behov hos patienterne. Den gennemsnitlige patient stiller større krav til informationen om deres tænder, sundheden, behandlingsmetoderne og prisen. Flertallet af patienterne forventer at være så velinformerede om behandlingsmetoderne, at patienten mere eller mindre selv kan vælge behandlingsmåden, hvilket stiller store krav til service, information og behandling.

Ifølge Patientklagenævnets årsberetninger 2001 og 2002 er problemerne med kommunikation blevet et centralt problemområde for tandlæger. Det skal bemærkes, at antallet af klagesager er fordoblet siden slutningen af 80'erne og frem til i dag.

Endvidere udvises der en tiltagende tandlægeangst. Ca. 40 % af befolkningen lider i dag af tandlægeangst, hvorfor op til ca. 40 % af min klients behandlingstid består af information til patienten, hvilket kræver en øget kompetence indenfor kommunikation og formidling, modsat for kun 5 år siden, hvor tandlægen brugte mellem 10 og 20 % på ovennævnte information.

Virksomheden har derfor undergået en stor forandring indenfor de sidste 5 år fra udelukkende at være en behandlende virksomhed til at være en sundhedsvirksomhed, der er formidlende, kommunikativ, forebyggende og behandlende.

Der lægges således i dag stor vægt på den forebyggende tandpleje. Det skal bemærkes, at dette i øvrigt følger af sygesikringsoverenskomsten. Forebyggende tandpleje kræver en øget kompetence hos den enkelte tandlæge indenfor kommunikation og formidling for at kunne fastholde sine kunder/patienter og dermed sit indtjeningsgrundlag."

Det er velkendt, at der også internt i moderne virksomheder stilles høje krav til kommunikation og formidling. Den funktion som klageren har som personaleansvarlig, kan vanskeligt udøves uden ajourføring af klagerens ledelsesmæssige kompetencer, herunder færdigheder i god kommunikation.

Kurset har været udbytterigt for klageren, både i forhold til patienterne og til hendes arbejde som personaleansvarlig. Kurset har således medvirket til at gøre tandlægevirksomheden attraktiv både for patienter og personale, og derved dels fastholde indtjeningsgrundlaget og dels medvirke til en bedre indtjening.

Repræsentanten har endvidere anført, at der ikke var mulighed for at tage et kursus med samme indhold gennem C i 2002, men at der efterfølgende i 2005 er kommet en ny efteruddannelse i ledelse. Efteruddannelsen er kommet på baggrund af et stort behov for efteruddannelse i ledelse og kommunikation hos de praktiserende tandlæger. Nogle af hovedemnerne i efteruddannelsen er kommunikation med patienter og personale samt personlige ledelsesværktøjer.

Den nye efteruddannelse er i høj grad sammenlignelig med det NLP kursus, som klageren har taget.

Desuden har repræsentanten anført følgende:

"Årsagen til, at min klient valgte dette kursus var, at C tidligere havde udbudt NLP-kurser ved tandlæge B, som også udbød dette kursus med tilsvarende indhold."

…..

"Som nævnt ovenfor har et tilsvarende kursus med samme lærer, tandlæge B, været udbudt af C og var fradragsberettiget. Det var i øvrigt yderst relevant for tandlægevirksomheder. Jeg kan oplyse, at C nu i år 2004 udbyder et kursus for tandlæger om samarbejde og ledelse herunder kommunikation, som ligeledes er fradragsberettiget. Jeg vedlægger til orientering Uddannelseschef E's skrivelse af 4. december 2003, hvoraf det fremgår som nævnt før, at man har afholdt "NLP-kommunikationskursus" med samme lærer, som det min klient har deltaget i, og dette kursus var fradragsberettiget for kursisterne.

Endvidere skal det oplyses, at bl.a. på grund af den stigende tendens der er til, at virksomhederne/klinikkerne bliver større, som er tilfældet for min klients virksomhed, har sundhedsstyrelsens tandplejeprognose netop påpeget, at ledelse og herunder kommunikation og information er et af de arbejdsområder, som tandlæger må regne med at bruge mere tid og kræfter på i fremtiden."

Der henvises til Ligningsrådets afgørelse offentliggjort i TfS1987.467LR med påstand om, at NLP kurset skal sidestilles med efteruddannelse i C's regi, hvilket medfører fradrag i henhold til Ligningsrådets arbejdsregel.

Skattemyndighedens bemærkninger

Skattemyndigheden anførte under retsmødet, at Mensendieck vedrører kropslig vedligeholdelse, som ligger i privatsfæren, og derfor er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Vedrørende NLP-Practitioner blev det bemærket, at der på trods af klagerens rimelige behov for ajourføring af sin uddannelse, ikke kunne godkendes fradrag for udgifter til en selvstændig uddannelse, der havde strukket sig over 10 semestre.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradrages ved indkomstopgørelsen. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten.

Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, der er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Udgifter til deltagelse i faglige kurser, det vil sige kurser, der har relation til den pågældendes erhverv, er fradragsberettigede, når der er tale om kurser, der har til formål at ajourføre og vedligeholde deltagerens faglige viden og uddannelse. Heri ligger nærmere, at et kursus ikke må være af for generel og almen karakter, idet det i så fald ikke anses for tilstrækkeligt tæt relateret til den pågældende persons indkomsterhvervelse. Kurset må desuden ikke have karakter af videreuddannelse eller være foretaget med etableringsformål.

Retten finder, at klagerens deltagelse i NLP Practitioner kurset må anses for at gå ud over rammerne for ajourføring og vedligeholdelse af klagerens tidligere erhvervede uddannelse. Der er herved henset til kursernes generelle og personlighedsudviklende karakter og den brede målgruppe. Kursernes emneområde betragtes hverken som helt eller delvist sammenfaldende med indholdet af klagerens oprindelige uddannelse. Endvidere kan kurset ikke betragtes som værende af samme karakter, som de af C senere udbudte kurser i kommunikation, da NLP Practitioner er af meget længere varighed og med langt større intensitet. Retten finder herefter, at der ikke kan godkendes fradrag for udgifterne i NLP Practitioner, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Retten finder endvidere, at klagerens udgifter til Mensendieck undervisning er af privat karakter. Der er herved henset til, at den kropslige vedligeholdelse hører ind under den enkeltes privatsfære. Der er således ikke tale om en fradragsberettiget driftsudgift, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.