Dato for udgivelse
09 maj 2006 11:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 mar 2006 10:18
SKM-nummer
SKM2006.298.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1613-0006
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Godtgørelse, energiafgift, kuldioxidafgift
Resumé
Et kraftvarmeværk var berettiget til godtgørelse af afgift vedrørende energiforbrug anvendt til stilstandsvarme i forbindelse med produktion af elektricitet.
Reference(r)

Gasafgiftsloven § 8, stk. 2
Kuldioxidafgiftsloven § 7, stk. 1, nr. 2

Redaktionelle noter
J.nr. er efterfølgende rettet.

Klagen skyldes, at regionen ikke har imødekommet A Kraftvarme A/S's (herefter benævnt selskabet) anmodning om godtgørelse af energiafgifter og kuldioxidafgift på i alt 389.066 kr.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Regionens afgørelse ændres.

 

 

Sagens oplysninger

 

Selskabet fremstiller varme og elektricitet på et decentralt kraftvarmeværk, ligesom der i mindre omfang fremstilles varme på 4 varmecentraler, der er beliggende forskellige steder i byen.

 

El-produktionen afsættes til et elforsyningsselskab, og varmeproduktionen afsættes til B Fjernvarme, C Fjernvarme samt boligselskaber.

 

Selskabet har i brev af 2. september 2003 bl.a. anmodet om afgiftsgodtgørelse af naturgas anvendt til procesformål for perioden fra 1. juli 1999 til 31. juli 2003 med i alt 389.066 kr.

 

Afgiftsbeløbet vedrører naturgas anvendt til stilstandsvarme i hjælpedampkedlen i forbindelse med produktion af elektricitet.

 

Selskabet har oplyst, at hjælpedampkedlen til kraftvarmeværket kun anvendes, når kraftvarmeværket ikke er i drift, og at hjælpedampkedlen producerer damp til en damplomme i akkumuleringstanken, der skal hindre iltoptagelse og dermed tæring af tanken.

 

Hjælpedampkedlen producerer endvidere damp til at holde damptrykket i kraftvarmeværkets beholdere, hvilket bl.a. gør det hurtigere at starte værket op igen.

 

Når værket er i drift, producerer hovedkedlen damp til damplommen og sørger for, at der er det rette damptryk.

 

I forbindelse med samproduktion af el og varme producerer værket i store dele af året en større varmemængde, end der umiddelbart er behov for. Denne overskydende varmemængde opbevares i akkumuleringstanken og anvendes i de perioder, hvor værket ikke er i drift. Typisk er værket i drift i dagtimerne og ligger stille i nattetimerne.

 

Der er ikke foretaget målinger af energiforbruget fra hjælpedampkedlen, der kan danne grundlag for en fordeling mellem forbrug i hovedanlæg og akkumuleringstank.

 

For så vidt angår afgiftsbeløbet på 389.066 kr., der er opgjort som den del af energiforbruget til hjælpedampkedlen, der vedrører el-produktionen, er energiforbruget opgjort som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den fremstillede mængde elektricitet og på den anden side summen af energiindholdet i den fremstillede elektricitet og den fremstillede mængde varme (pro rata metoden).

 

Der er ikke foretaget måling af energiforbruget til damplomme i akkumuleringstanken. I selskabets opgørelse er der således ikke taget hensyn til, at en del af energien er anvendt til akkumuleringstanken, mens hele energiforbruget er fordelt efter pro rata metoden.

 

Af en af regionen udarbejdet kontrolrapport af 7. oktober 1999 fremgår, at selskabet blev udtaget til revision i forbindelse med den almindelige kontrolplanlægning, og at revisionen omfattede perioden fra 1. januar 1996 til 30. juni 1999. Kontrolrapportens punkt 1.1.3. og 2.1. omfattede godtgørelse af energiafgift og kuldioxidafgift. Af punkt 2.1. fremgår, at Told- og Skattestyrelsen havde nedsat en arbejdsgruppe, der nærmere skulle analysere kraftvarmeværkers og fjernvarmeværkers eget forbrug af elektricitet og varme samt mulighederne for godtgørelse herfor. Videre fremgår, at kontrollen af dette område derfor blev udsat til arbejdsgruppen havde afsluttet sit arbejde og i forlængelse heraf udstukket nærmere retningslinier.

 

Endelig fremgår det af kontrolrapportens punkt 3.0. vedrørende kontrollerede lovområder, at kontrollen ikke har omfattet selskabets momsregnskab og godtgørelse af energiafgifter og kuldioxidafgift.

 

Regionens afgørelse

 

Regionen har ikke imødekommet selskabets anmodning om godtgørelse af energiafgifter og kuldioxidafgift for perioden fra 1. juli 1999 til 31. juli 2003 på i alt 389.066 kr.

 

Den manglende måling af energiforbruget til damplommen i akkumuleringstanken medfører, at der ikke er noget grundlag for en fordeling af det resterende energiforbrug i hjælpedampkedel, der anvendes til stilstandsvarme til gasturbineanlægget på henholdsvis el- og varmeproduktion, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 5, pkt. 4.

 

Selskabets påstand og argumenter

 

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at selskabet er berettiget til godtgørelse af energiafgifter og kuldioxidafgift med i alt 389.066 kr.

 

Selskabet er berettiget til godtgørelse af afgifterne på energiforbruget medgået til el-produktion efter gasafgiftslovens § 8, stk. 2. En manglende måling efter gasafgiftslovens § 10, stk. 5, pkt. 4, af energiforbruget til dampspærren i akkumuleringstanken kan ikke tilsidesætte denne ret. Det er tilnærmelsesvis muligt at opgøre energiforbruget til dampspærren på anden måde.

 

Endvidere har selskabet en berettiget forventning om, at det er berettiget til afgiftsgodtgørelse uden at have foretaget måling af energiforbruget, idet regionen ikke stillede et sådant krav under den foretagne revision i 1999.

 

Det godtgørelsesberettigede beløb vedrørende produktion af elektricitet er opgjort korrekt, idet energiforbruget i hjælpedampkedlen er opgjort som en pro rata fordeling med udgangspunkt i værkets totale el- og varmeproduktion. I den samlede varmeproduktion indgår således også den mængde varme/damp, som fra hjælpedampkedlen er tilført akkumuleringstanken.

 

Ved opgørelsen af afgiftskravet er der alene medregnet 10% af CO2-afgiften (dog 20% i 1999) på energiforbruget til elproduktion. Kravet skal derfor forhøjes med 40.863 kr. til i alt 429.929 kr.

 

SKAT, Hovedcentrets, udtalelse

 

SKAT, Hovedcentret, har indstillet, at den påklagede afgørelse ændres, således at selskabet er berettiget til godtgørelse af afgiften af den gas, der er anvendt til stilstandsvarme i hjælpedampkedlen i forbindelse med produktionen af elektricitet.

 

Akkumuleringstanken er ikke en integreret del af selve kraftvarmeanlægget til fremstilling af el og varme, men skal derimod betragtes som en del af selskabets anlæg, der anvendes til opbevaring og håndtering af den fremstillede varme. Den energi, der tilføres akkumuleringstanken, er derfor energi, der direkte tilføres varmeproduktionen - uden indflydelse på elproduktionen.

 

Brændselsforbruget til fremstilling af varme, der anvendes til etablering af damplommen i akkumuleringstanken, skal således forlods fradrages det samlede brændselsforbrug i hjælpedampkedlen.

 

Såfremt der ved anvendelsen af den producerede damp fra hjælpedampkedlen frigives varme, der udnyttes via en varmeveksler eller lignende, skal brændselsforbruget, der kan henføres til et sådant varmeudtag, forlods fradrages forbruget af brændsel, der kan henføres som stilstandsvarme - henholdsvis til varme- og elproduktion.

 

Den resterende del af brændslet fordeles herefter efter samme forhold som brændslet til el- og varmefremstilling i kraftvarmeanlægget.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Der ydes afgiftsfritagelse eller -godtgørelse af varer, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der er registreret efter gasafgiftsloven, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet, jf. gasafgiftslovens § 8, stk. 2.

 

Af bestemmelsen fremgår endvidere, at andre kraft-varme-værker end dem, der er omfattet af bilaget, kan vælge at beregne den andel af det samlede forbrug af afgiftspligtige varer, som er medgået til fremstilling af elektriciteten, som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den fremstillede elektricitet og på den anden side summen af energiindholdet i den fremstillede elektricitet og den fremstillede mængde varme (pro-rata-fordeling).

 

Selskabet er ikke omfattet af bilaget til gasafgiftsloven.

 

Tilsvarende fremgår det af kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 1, nr. 2, at afgiftspligtig naturgas, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, er fritaget for afgift efter bestemmelsen i gasafgiftslovens § 8, stk. 2.

 

Den gas, der er anvendt til stilstandsvarme i hjælpedampkedlen i forbindelse med produktionen af elektricitet, må anses for anvendt til fremstilling af elektricitet.

 

Selskabet er derfor berettiget til godtgørelse af afgiften af den gas, der er anvendt til stilstandsvarme i hjælpedampkedlen i forbindelse med produktionen af elektricitet.

 

Ved beregningen af den andel af det samlede forbrug af afgiftspligtig gas i hjælpedampkedlen, som er medgået til fremstilling af elektricitet, skal selskabet anvende en pro rata fordeling, jf. gasafgiftslovens § 8, stk. 2 og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 1, nr. 2.

 

Ved opgørelsen af denne pro rata fordeling skal brændselsforbruget til fremstilling af varme, der anvendes til etablering af en damplomme i akkumuleringstanken, fradrages det samlede brændselsforbrug i hjælpedampkedlen forud for pro rata fordelingen.

 

Såfremt der ved anvendelsen af den producerede damp fra hjælpedampkedlen frigives varme, der udnyttes via en varmeveksler eller lignende, skal brændselsforbruget, der kan henføres til et sådant varmeudtag, også fradrages det samlede brændselsforbrug i hjælpedampkedlen forud for pro rata fordelingen.

 

Den resterende del af det samlede brændselsforbrug i hjælpedampkedlen fordeles herefter ud fra pro rata fordelingen.

 

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed, idet det overlades til det stedlige skattecenter at foretage den talmæssige opgørelse af det godtgørelsesberettigede beløb.