Dato for udgivelse
06 Jun 2006 12:49
SKM-nummer
SKM2006.348.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1753-0052
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé

En anmodning om fritagelse for skattetillæg blev imødekommet under henvisning til, at der forelå særlige omstændigheder i forbindelse med en revisors akutte sygdom.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 5, stk. 1
Redaktionelle noter
Dokumenttype er efterfølgende ændret til afgørelse.

Klagen skyldes, at skattemyndigheden ikke har imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

Skattemyndighedens afgørelse ændres i overensstemmelse med klagerens påstand.

Sagens oplysninger

Den 28. juni 2005 anmodede klagerens revisionsfirma skattemyndigheden om henstand til den 21. juli 2005 med indsendelse af bl.a. klagerens selvangivelse for indkomståret 2004 på grund af sygdom på kontoret. Anmodningen blev ikke imødekommet af skattemyndigheden.

Den 21. juli 2005 indsendte revisionsfirmaet klagerens selvangivelse m.m. for indkomståret 2004 og anmodede i brev af samme dato om fritagelse for skattetillæg med henvisning til, at partner i revisionsfirmaet var blevet uarbejdsdygtig. Der vedlagdes som dokumentation herfor lægeerklæring af 29. juni 2005.

Af lægeerklæringen fremgår, at partneren havde angivet at være uarbejdsdygtig fra den 20. juni 2005, og at lægen skønnede ham uarbejdsdygtig i yderligere 2 måneder.

Klagerens selvangivelse for indkomståret 2004 blev registreret modtaget af Skattecenteret den 22. juli 2005.

Som følge heraf pålagde Skattecenteret klageren et skattetillæg på 1.800 kr.

I forbindelse med påklagen af skattemyndighedens afgørelse har revisor oplyst, at han har ansøgt skattemyndigheden om fritagelse for skattetillæg for fire klienter. En af klienterne er meddelt fritagelse for skattetillæg, medens de tre andre klienters anmodninger ikke er imødekommet.

Af det fremlagte materiale vedrørende den klient, som skattemyndigheden har godkendt fritagelse for skattetillæg for, fremgår, at revisors anmodning om henstand med indgivelse af selvangivelse blev afslået, men at den efterfølgende anmodning om fritagelse for skattetillæg blev imødekommet.

Skattemyndighedens afgørelse

Skattemyndigheden har afslået klagerens anmodning om fritagelse for skattetillæg.

Det oplyste om, hvorfor selvangivelsen blev indsendt for sent kan ikke anses som særlige omstændigheder.

I en udtalelse til Landsskatteretten har skattemyndigheden yderligere anført, at akut sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor skatteyderen ikke har mulighed for at finde en anden revisor inden selvangivelsesfristens udløb, vil kunne begrunde en eftergivelse af skattetillæg.

Klageren benytter et revisionsfirma, der ikke kan betragtes som et mindre revisionsselskab. Sygdom blandt en af medarbejderne omkring selvangivelsestidspunktet kan ikke anses som en særlig omstændighed, da der i revisionsfirmaet må være god mulighed for at finde en anden revisor.

Til det oplyste om, at en af revisionsfirmaets klienter er meddelt fritagelse for skattetillæg, er anført at klageren ikke kan støtte ret herpå, da han blev meddelt afslag på fritagelsen den 27. juli 2005, medens den klient, der fik fritagelse, blev meddelt dette den 6. september 2005.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens revisor har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for skattetillæg imødekommes.

Der er fra revisors side anmodet om fritagelse for skattetillæg i fire sager ved Skattecenteret  . De fire anmodninger er fuldstændig identiske. Begrundelsen for fritagelse er i alle fire tilfælde sygdom hos en medarbejder, og der er ved alle anmodninger vedlagt en lægeerklæring, som dokumenterer dette.

Skattecenteret har i tre af de fire sager givet afslag på anmodningen om fritagelsen for skattetillæg og bevilget fritagelse i en af sagerne. Den sidste sag er behandlet af en anden medarbejder. Skatteydere bør behandles ens, uanset hvilken medarbejder der bedømmer sagen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Selvangivelsen er indsendt for sent i forhold til fristen i skattekontrollovens § 4, stk. 1. Der blev derfor med rette pålagt klageren skattetillæg efter skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste pkt., kan der efter ansøgning ske hel eller delvis fritagelse for betaling af skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Ved særlige omstændigheder forstås omstændigheder, der alene skyldes den skattepligtiges forhold og ikke tredjemands forhold. Dog kan f.eks. dokumenteret akut sygdom hos den skattepligtiges revisor på et tidspunkt, hvor den skattepligtige ikke har været i stand til at finde en anden revisor inden selvangivelsesfristens udløb, begrunde en fritagelse for skattetillæg.

Landsskatteretten anser det for tilstrækkelig godtgjort, at en partner i klagerens revisionsfirma på selvangivelsestidspunktet led af en akut opstået sygdom.

Retten har ikke tilstrækkelig belæg for at antage, at revisionsfirmaet inden selvangivelsesfristens udløb desuagtet kunne have udarbejdet klagerens selvangivelse.

Ved bedømmelsen af, om der i sådan en situation foreligger særlige omstændigheder i skattekontrollovens § 5, stk. 1, forstand, bør det derfor tillægges vægt om revisionsfirmaet før udløbet af selvangivelsesfristen har søgt at sikre sig fristens overholdelse, f.eks. ved at anmode om henstand ved indsendelse af selvangivelsen.

Da revisionsfirmaet før udløbet af selvangivelsesfristen anmodede om henstand med indgivelse af klagerens selvangivelse og indgav selvangivelsen umiddelbart efter det tidspunkt, hvortil der var anmodet om henstand, må der antages at foreligge særlige omstændigheder, der begrunder fritagelse for skattetillæg.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.