Dato for udgivelse
03 mar 2006 13:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 jan 2005 09:35
SKM-nummer
SKM2006.122.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-2592-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Urigtig, selvangivelse, momsangivelse, uregistreret virksomhed
Resumé

T blev tiltalt for overtrædelse af skattekontrollovens § 13 og arbejdsmarkedsfondloven § 18 ved for årene 2000 og 2001 med forsæt til unddragelse at have angivet den skattepligtige indkomst- og bidragsgrundlaget for lavt, hvorved der blev unddraget 119.012 kr. i skat og 30.987 kr. i bidrag. T blev ligeledes tiltalt for overtrædelse af momslovens § 81 ved med forsæt til unddragelse dels at have foretaget urigtige momsangivelser for perioden fra 1. januar 1999 til 31. marts 2001, og dels at have drevet uregistreret virksomhed i perioden fra 1. april 2001 til 31. december 2001, at have undladt at afregne opkrævet moms, og at have anvendt den afmeldte virksomheds Cvr. nr., hvorved der blev unddraget moms med hhv. 63.283 kr. og 38.844 kr.

Byretten idømte T ubetinget fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 250.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2
Arbejdsmarkedsfonsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a

Vestre Landsrets dom af 12. januar 2005, 1 . afdeling, S-2592-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Pia Egsgaard).

Afsagt af landsdommerne

Kirsten Thorup, Henrik Twilhøj og Peter Larsen (kst.) med domsmænd)

----------

Kjellerup byrets dom af 9. september 2004,SS 318/04

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 6. august 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt i årene 2000 og 2001 i sine selvangivelser at have angivet henholdsvis 199.543 kr. og 187.805 kr. for lidt i skattepligtig indkomst, hvorved det offentlige blev unddraget 119.012 kr. i skat.

2.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a (lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2001)

ved med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag til arbejdsmarkedsfonde for indkomstårene 2000 og 2001 at have angivet bidragsgrundlaget for lavt med henholdsvis 199.543 kr. og 187.805 kr. i skattepligtig indtægt, hvorved det offentlige blev unddraget 30.987 kr. i bidrag.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven - lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige moms, for perioden 1. januar 1999 til 31. marts 2001 at have indsendt urigtige momsangivelser vedrørende den af ham personligt drevne virksomhed, H1 v/T, idet der, uagtet virksomheden har udstedt fakturaer med deklareret moms, udelukkende er indsendt nul-angivelser for perioden, hvorved det offentlige blev unddraget 63.283 kr. i moms

4.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, og 5, og § 52, stk. 6, bekendtgørelse af merværdlafgiftsloven - lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003,

ved med forsæt at unddrage det offentlige moms, for perioden 1. april 2001 til den 31. december 2001 at have drevet virksomheden efter denne var blevet afmeldt pr. 31. marts 2001, og uden på ny at anmelde virksomheden til registrering, idet anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed og desuden

ved, uagtet den manglende registrering, at have opkrævet moms på udstedte fakturaer uden at indsende momsangivelser og afregne den opkrævede moms til ToldSkat og tillige ved, på de udstedte fakturaer at have anvendt den afmeldte virksomheds Cvr.nr. ..., alt hvorved det offentlige blev unddraget 38.844 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig, men har nedlagt påstand om en betinget dom. Der er henvist til, at tiltalte fra start har lagt kortene på bordet, at tiltalte virkelig har ydet en indsats i forhold til en afdragsordning, og at tiltalte har gode personlige forhold.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han i 2000 og 2001 udførte entreprenørarbejde på free-lance vilkår. Han udførte arbejdet og sendte derefter regning. Han arbejdede mest for G1. Han indsendte selvangivelse for 2000, hvor han angav sin indkomst til 0 kr. Han havde ikke penge til at betale skatten, og det var derfor, han gjorde det. Det er rigtigt, at han i 2000 tjente 199.543 kr. og i 2001 187.805 kr. Det er også rigtigt, at han ikke selvangav det korrekte beløb vedrørende 2001. For 2001 selvangav han en indtægt på 10.000 kr. og renteudgifter på ca. 7.000 kr. Det var med samme begrundelse. Han havde ikke penge til at betale skat med. Det samme gjorde sig gældende vedrørende bidragene til arbejdsmarkedsfondene. Han er enig i de beløb, som det er angivet, at han har unddraget i skat og arbejdsmarkedsbidrag. Han var momsregistreret med sit firma H1 i perioden fra 1. januar 1999 til 31. marts 2001, og i den forbindelse udstedte han fakturaer. Han afregnede ikke moms til ToldSkat. I en del af perioden indsendte han opgørelser med 0 kr. Han havde heller ikke penge til at betale moms. Efter afmelding af virksomheden fortsatte han med at udstede fakturaer, hvor der burde have været afregnet moms, hvilket han ikke gjorde. Han er enig i beløbene. Det var almindeligt forbrug, der gjorde, at han ikke havde penge til at betale skat og moms.

Tiltalte har videre forklaret, at han startede på en afdragsordning til kommunen for længe siden. Nok for et par år siden. Han har haft 2 jobs for også at kunne afdrage til ToldSkat. Han afdrager nu til ToldSkat. Han arbejder på en fabrik. Han blev i 2003 indkaldt til et møde hos ToldSkat, hvor han erkendte forholdene, og han har den 25. marts 2004 været til afhøring hos politiet, hvor han også erkendte forholdene.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Der er efter retsplejelovens § 808 foretaget en personundersøgelse.

Rettens begrundelse og resultat

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a), momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, og stk. 5, og § 52, stk. 6.

Efter forholdets karakter er der - uanset oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold - ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Efter oplysningerne om de unddragne beløb idømmes tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 250.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f or   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 250.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 12. januar 2005, 1 . afdeling, S-2592-04

Retten i Kjellerup har den 9. september 2004 afsagt dom i 1. instans (SS 318/04).

Tiltalte T har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han de sidste halvandet år har afdraget på sin gæld til ToldSkat og kommunen, ligesom der i denne periode har været fore taget lønindeholdelse. Han er for nylig blevet afskediget på grund af manglende ordretilgang, men vil hurtigt kunne opnå ny ansættelse et andet sted.

V.1, ToldSkat, forklarede, at tiltalte i dag skylder 142.438 kr. i skat og 94.127 kr. i moms, hvortil kommer et rentetillæg på 16.451 kr. Han kan ikke oplyse, om der indgår andre restancer end de af sagen omhandlede i disse tal.

Landsrettens begrundelse og resultat

Under hensyn til omfanget af den skete skatte- og momsunddragelse skal der som udgangspunkt fastsættes en ubetinget straf. Oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder de økonomiske forhold, kan ikke begrunde en fravigelse af det nævnte udgangspunkt.

Med denne bemærkning og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.