Dato for udgivelse
24 mar 2006 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 dec 2005 15:47
SKM-nummer
SKM2006.166.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1859-0153
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fond, hensættelse, erhvervsmæssig
Resumé

En erhvervsdrivende fond, der havde til formål at fremme succesfuld anvendelse af aluminium, var ikke berettiget til fradrag for hensættelser efter fondsbeskatningsloven § 4, stk. 4, da fondens formål ikke kunne anses for almenvelgørende.

Reference(r)
Fondsbeskatningsloven  § 4, stk. 4

Sagen drejer sig om ikke godkendte fradrag for hensættelser for erhvervsdrivende fond, da fondens formål ikke er anset for almenvelgørende.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2002

Regionen har ikke godkendt hensættelse efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4, selvangivet med 682.046 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede ansættelse.

Indkomståret 2003

Regionen har ikke godkendt hensættelse efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4, selvangivet med 396.418 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede ansættelse.

Sagens oplysninger

Følgende fremgår af fondens vedtægter:

"Vedtægter for Fonden A

(...)

§ 3

Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål at fremme succesfuld anvendelse af aluminium i såvel nye som eksisterende virksomheder, og derigennem fremme en god erhvervsmæssig udvikling.

Fondens formål søges bl.a. opnået igennem:

  • at etablere, udvikle og drive et kompetence- og videnscenter indenfor praktisk
  • anvendelse af aluminium.
  • Samarbejde med industri, uddannelsesinstitutioner, organisationer og offentlige myndigheder.
  • At udbyde højt kvalificeret rådgivning indenfor aluminium.
  • At skabe netværk med henblik på innovation og kompetenceudvikling.

(...)

§ 9

Fondens aktiver må alene anvendes til fremme af fondens drift.

Driftsmidler skal, med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, anbringes på betryggende måde i godkendt pengeinstitut.

(...)"

Ved selvangivelsen for indkomståret 2002 har fonden hensat 682.046 kr. i henhold til fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4, og for indkomståret 2003 har fonden hensat 396.418 kr.

Regionens afgørelse

De selvangivne fradrag for hensættelser med henholdsvis 682.046 kr. for indkomståret 2002 og med 396.418 kr. for indkomståret 2003 er ikke godkendt i henhold til fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4, idet fonden ikke anses at være almenvelgørende.

Fradraget for hensættelser i henholdt til § 4, stk. 4, forudsætter, dels at det almenvelgørende eller almennyttige formål fremgår af fondens vedtægter, dels at de enkelte uddelinger eller hensættelser hertil efter en konkret vurdering opfylder disse formål. Der henvises til ligningsvejledningen for 2004, afsnit S.H.21.3. og en udtalelse fra Skatteministeriets departement offentliggjort i TfS 1994.404.

Fondens vedtægter indeholder ikke bestemmelser om almenvelgørende eller almennyttige formål. Overskud skal ifølge vedtægtens § 12 anvendes til fondens formål, eventuelt kan der foretages rimelige hensættelser til konsolidering af fonden. Formålet med fonden er efter vedtægternes indhold at fremme succesfuld anvendelse af aluminium i såvel nye som eksisterende virksomheder og derigennem fremme en god erhvervsmæssig udvikling. Dette formål er af økonomisk og erhvervsmæssig art.

Fondens nonprofit aktiviteter er ifølge det oplyste primært rettet mod skoler, læreanstalter og virksomheder med det formål at skabe større kendskab og interesse for aluminium og de muligheder, der ligger i materialet, blandt både virksomheder og kommende ingeniører mv. Aktiviteten er således indirekte af erhvervsmæssig karakter.

Henlæggelserne vil isoleret set ikke kunne bruges til dækning af fremtidige underskud ved fondens innovative virksomhed, idet denne virksomhed ikke er almennyttig.

For så vidt angår det overfor Landsskatteretten anførte om, at den ydede offentlige støtte vil være ulovlig, såfremt den påklagede skatteansættelse stadfæstes, har regionen anført, at offentlige myndigheders eventuelle overtrædelse af kommunalfuldmagten ikke kan tillægges betydning ved vurderingen af fondens formål i relation til fondsbeskatningsloven.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om godkendelse af de selvangivne hensættelser, idet fonden skal anses at være almennyttig i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4's forstand.

Repræsentanten har til støtte herfor bl.a. anført, at der i Vestsønderjylland er en meget stor koncentration af virksomheder, der forarbejder aluminium. Som følge heraf tog Vestsønderjyllands Erhvervsknudepunkt i foråret 1999 initiativ til etablering af forprojektet "A" med henblik på at undersøge mulighederne og behovet for et videns- og kompetencecenter for praktisk anvendelse af aluminium. Forprojektet blev en succes, og der viste sig hurtigt et behov for et permanent videns- og kompetencecenter. Det blev derfor besluttet at stifte Fonden A i februar 2002. Fonden blev stiftet af 5 erhvervsvirksomheder: B A/S, C a.s., D a.s, E A/S og F A/S. Fonden har siden stiftelsen modtaget massiv offentlig støtte fra bl.a. 1 Amt og fra 6 kommuner.

Under henvisning til vedtægternes § 3 og forretningsplan 2001, s. 2, har repræsentanten anført, at fonden driver non-profit virksomhed, idet fonden består af to enheder, en business- og en innovationsdel. I businessdelen er hovedformålet salg af kurser og rådgivning, mens det i innovationsdelen er fastholdelse, udvikling og etablering af nye arbejdspladser indenfor aluminiumssektoren. Overskud fra businessdelen vil bl.a. blive brugt til medfinansiering af innovationsdelen.

Et af fondens primære virkeområder er formidling af viden og information om aluminium til en lang række uddannelsesinstitutioner, bl.a. gennem temadage, informationsaftener og afholdelse af indlæg på ingeniørhøjskoler, gymnasier mv. Desuden formidler fonden viden via en række hjemmesider og et teknisk informationsblad. Desuden har fonden deltaget i udarbejdelse og udvikling af et stort uddannelsesmateriale. Der henvises til fremlagte notat af 11. august 2004 vedrørende fondens oplysende aktivitet.

Fonden må på baggrund heraf efter gældende praksis anses for almennyttig. Der henvises i denne forbindelse til TSS-cirkulære 2004-08.

Fondens mission er at skabe kompetence indenfor aluminium med henblik på at skabe meromsætning og flere arbejdspladser. Set i lyset af, at fondens virke er non-profit, er denne mission i almenhedens interesse. Det må således formodes, at fonden vil være medvirkende til at skabe økonomisk og kompetencemæssig vækst i regionen. Dette vil være i almenhedens interesse, idet fonden dermed vil være medvirkende til at generere ressourcer i form af nyinvesteringer, nye arbejdspladser, bedre uddannelsesmuligheder og i det hele taget øget velstand i regionen.

Endvidere opfylder fonden kravet om uddannelsesmæssige formål/forskning, idet et kerneområde for fondens virke er at opbygge et videns- og kompetencecenter.

At fondens formål ikke kan anses at være af økonomisk eller erhvervsmæssig art ses endvidere af den kommunale og amtskommunale ydede offentlige støtte, som vil være ulovlig, såfremt den påklagede skatteansættelse stadfæstes, idet dette vil være en overtrædelse af kommunalfuldmagten.

SKATs indstilling

SKAT (tidligere Told- og Skattestyrelsen) har indstillet den påklagede ansættelse stadfæstet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved opgørelsen af en fonds skattepligtige indkomst kan der foretages fradrag for hensættelser til opfyldelse af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Dette fremgår af bestemmelsen i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen og af praksis, at politiske, økonomiske, erhvervsmæssige og familiemæssige formål ikke anses at være almennyttige.

Det fremgår af bestemmelsen i § 3 i fondens vedtægter, at fonden har til formål at "fremme succesfuld anvendelse af aluminium (…) og derigennem fremme en god erhvervsmæssig udvikling".

På grundlag af fondens formål, som dette fremgår af § 3 i vedtægterne, må fondens formål anses at være af erhvervsmæssig karakter, hvorfor fonden ikke kan anses for almennyttig i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4's forstand.

Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor.