Dato for udgivelse
29 jun 2006 08:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 nov 2005 12:51
SKM-nummer
SKM2006.432.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-2083-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, særlig, grov, karakter, dokumentfalsk, negativ, momsangivelse
Resumé

T blev tiltalt for dokumentfalsk ved at have gjort brug af en deponeringskvittering om modtagelse af 150.000 kr. med henblik på opnåeIse af momsregistrering af H1 ApS. T blev endvidere tiltalt for med forsæt til uberettiget at opnå udbetalinger dels at have indsendt negative momsangivelser for juli kvartal 2001 samt januar kvartal 2002 med et for stort beløb, hvorved der blev unddraget moms på 169.717 kr., og dels at have indsendt en negativ momsangivelse for april kvartal 2002, der var udfærdiget på baggrund af en fiktiv faktura, hvorved der blev forsøgt unddraget moms på 1.187.403 kr. T blev endelig tiltalt for overtrædelse af hastighedsbestemmelserne i færdselsloven.

Byretten idømte T fængsel i 6 måneder og en tillægsbøde på 1.350.000 kr.

Landsretten forhøjede fængselsstraffen til 10 måneder og stadfæstede i øvrigt dommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Østre Landsrets dom af 29. november 2005, 19. afdeling, S-2083-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Helle Gregersen, besk.).

Afsagt af landsdommerne

Hans Chr. Thomsen, Ulla Langholz og Anna-Christina Langmaack (kst.) med domsmænd

----------

Tåstrup Byrets dom af 31. maj 2005, SS 245/05

Tiltalen og parternes påstande.

T er ved anklageskrift af 26. januar, 2005 tiltalt for

1. (3.)

dokumentfalsk efter straffelovens § 171,

ved i perioden 12. til 19. juli 2001 med henblik på opnåelse af momsregistrering for firmaet "H1 Ejendomme ApS" overfor revisionsfirmaet "R1", revisor V.1, at have gjort brug af en deponeringskvittering om modtagelse af 150.000 kr., der falskeligt var underskrevet med navnet V.2.

2.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for juli oktober kvartal 2001 samt for januar kvartal 2002 til ToldSkat med forsæt til uberettiget at opnå udbetalinger, at have indsendt negative momsangivelser på i alt 198.656 kr. vedrørende firmaet "H1 Ejendomme ApS", selv om det af T udfærdigede regnskab kun udviste et negativt tilgodehavende på moms på i alt 28.939 kr., hvorved det offentlige blev unddraget i alt 169.717 kr. i afgift.

3. (1.)

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved den 22. maj 2002 til ToldSkat med forsæt til uberettiget at opnå udbetaling at have indsendt en negativ momsangivelse for april kvartal 2002 på i alt 1.187.403 kr. vedrørende firmaet "H1 Ejendomme ApS", hvilken momsangivelse var udfærdiget på baggrund af en fiktiv faktura af 21. maj 2002 fra "G1" på i alt 6.000.000 kr., hvorved T forsøgte at unddrage det offentlige moms.

4.

overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1 og bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 § 131, stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 1,

ved den 3. oktober 2003 ca. kl. 23.15 at have ført personbil ... ad ..., med en hastighed på mindst 92 km/t, selv om hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t samt undladt at fremstille bilen til syn, selv om der var foretaget konstruktive ændringer, idet der var eftermonteret turbo og intercooler.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte straffes med frihedsstraf og en tillægsbøde på 1.350.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har desuden påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske betinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, jf. stk. 2.

Tiltalte har i forhold 4 erkendt sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, som beskrevet. Tiltalte har i øvrigt nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Forklaringer

Tiltalte har afgivet forklaring.

Vidnerne V.3, V.4, V.5, V.2 og V.1 har afgivet forklaring.

Tiltaltes personlige forhold

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold og har i erklæring af 6. december 2004 udtalt, at tiltalte skønnes egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte er tidligere straffet

ved udenretlig bødevedtagelse den 15. maj 2004 for tyveri.

Rettens begrundelse og resultat

Forhold 1

Tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 171 som beskrevet i tiltalen.

Tiltalte har forklaret, at han underskrev den omhandlede kvittering med V.2s underskrift. Kvitteringen skulle bruges som dokumentation med henblik på at hans selskab H1 Ejendomme ApS skulle momsregistreres

Han har forklaret, at han underskrev med V.2s navn, fordi denne udtrykkeligt havde givet ham lov til det. Det har V.2 imidlertid bestridt. Der er ikke oplysninger, der støtter tiltaltes forklaring frem for V.2s forklaring. Derfor er det bevist, at tiltalte underskrev med falsk navn.

Forhold 2

Tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Tiltalte har erkendt, at hans momsangivelser af negativt afgiftstilsvar var urigtige, og at det beløb, han skulle have udbetalt er væsentligt mindre. Han har forklaret, at han ikke havde forsæt til afgiftsunddragelse, men at han må være kommet til at blande bilag sammen fra sit selskab H1 Ejendomme ApS og sit firma H2 Gruppen. Han har imidlertid ikke fremlagt nogen bilag, og han har først under domsforhandlingen forklaret, at han havde sendt alle bilag til et bogføringsfirma, der skulle lave årsregnskab. Retten forkaster derfor denne forklaring. Retten lægger herved også vægt på, at fejlen skete ved tre kvartalsangivelser efter hinanden, hvor det negative momstilsvar hver gang blev angivet for højt med et beløb på omkring 50.000 kr. Retten finder det således bevist, at tiltalte havde forsæt til uberettiget udbetaling af moms.

Forhold 3

Tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Retten lægger til grund, at tiltalte foretog momsangivelse på grundlag af en faktura fra G1 på 6.000.000 kr. Fakturaen vedrørte levering af 10 huse, tegninger og opstart af byggeri. Retten lægger til grund, at der ikke var leveret noget. Der var ikke noget reelt husprojekt. Der var ingen grund, og der var ingen tegninger. Der var heller ingen aftaler. Og der var ingen penge, selv om tiltalte over for skattevæsenet ifølge V.5s forklaring fortalte, at regningen var betalt. Retten lægger herved vægt på tiltaltes egen forklaring om, at der ikke forelå andet end fakturaen, og på V.2s forklaring om, at han eller hans firma G1 ikke havde at gøre med opførelsen af huse.

Det er uden betydning for afgørelsen af skyldsspørgsmålet, om fakturaen måtte være udfærdiget af tiltalte selv eller af andre.

Forhold 4

Tiltalte er skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1.

Retten lægger herved vægt på tiltaltes erkendelse.

Tiltalte frifindes for den øvrige del af tiltalen, som der ikke er ført bevis for.

Straffen

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, alt jf. straffelovens § 89.

Retten har under hensyn til, at der er tale om momssvig af betydeligt omfang, ikke fundet grundlag for at gøre nogen del af frihedsstraffen betinget.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.350.000 kr., jf. § straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 60 dage.

Tiltalte har i forhold 4 ført motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham. Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke inden for 3 år fra endelig dom igen fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham, jf. færdselslovens § 128, jf. § 126, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.

Det følger af færdselslovens § 60, stk. 3, at tiltalte desuden skal bestå en kontrollerende køreprøve.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte skal betale en bøde på 1.350.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, der kræver kørekort.

Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han ikke igen inden for 3 år fra endelig dom fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes ham.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 29. november 2005, 19. afdeling, S-2083-05

Tåstrup Rets dom af 31. maj 2005 (SS 245/05) er anket af T med påstand om frifindelse for så vidt angår forhold 1, 2 og 3, subsidiært til formildelse for så vidt angår disse forhold.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for byretssagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og af vidnet V.2, der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.

De i byretten af vidnerne V.3, V.6, V.4, V.5 og V.1s afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Henset til sagens karakter og det besvegne beløbs størrelse findes den forskyldte straf at burde forhøjes til fængsel i 10 måneder ligesom der ikke er grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 10 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.