Dato for udgivelse
23 okt 2006 11:09
SKM-nummer
SKM2006.634.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-121000
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktindsigt, meroffentlighed
Resumé

En journalist anmodede om aktindsigt i Skatterådets dagsorden fra et nærmere angivet møde. Det fremgik imidlertid af sagen, at journalisten specielt ønskede oplysning om, hvorvidt sagen X var sat på dagsordenen for det pågældende møde. Rådets dagsorden er efter offentlighedslovens almindelige regler undtaget fra aktindsigt, da dagsordenen uanset videregivelsen fra SKAT til Skatterådet klart har karakter af internt arbejdsmateriale, jf. lovens § 10, nr. 3, om undtagelse af dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed.

Skatterådet oplyste imidlertid efter princippet om meroffentlighed, at rådets dagsorden for det pågældende møde omfattede den omtalte sag X samt, at der ikke blev taget stilling til sagen på mødet.

Reference(r)

Offentlighedsloven § 10, nr. 3
Offentlighedsloven § 4, stk. 1, 2. pkt.

Henvisning
Vejledning om processuelle regler på SKATs område 2006-4 M.1.2.2.

De har ved telefonisk henvendelse den 16. august 2006 anmodet om aktindsigt i Skatterådets dagsorden for mødet den 22. august 2006.

Det fremgår af telefonnotat vedrørende Deres henvendelse, at De var vidende om, at SKAT behandlede en sag vedrørende X, og at De ønskede oplysning om, hvorvidt specielt denne sag var sat på dagsordenen for Skatterådets møde den 22. august 2006.

Skatterådet kan efter princippet om meroffentlighed oplyse, at rådets dagsorden for mødet den 22. august 2006 omfattede den omtalte sag. Der blev imidlertid ikke taget stilling til sagen på det pågældende møde. Det er Skatterådets opfattelse, at Deres anmodning herved i realiteten er imødekommet.

Der henvises i øvrigt til rådets gennemgang af sagen og begrundelse nedenfor.

Da Deres anmodning om aktindsigt i rådets dagsorden ikke vedrører en afgørelsessag, hvori De er part, er afgørelsen af Deres anmodning som udgangspunkt omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt for enhver med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7 - 14, jf. § 4, stk. 1, 1. pkt.

Skatterådets dagsorden er udarbejdet af SKAT, Hovedcentret som sekretariat for rådet. En dagsorden har klart karakter af internt arbejdsmateriale og er derfor uanset den senere videregivelse til Skatterådet undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen i lovens § 10, nr. 3, om undtagelse af dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed. Dagsordenen indeholder endvidere ikke oplysninger, der skal meddeles efter ekstraheringsbestemmelsen om faktiske forhold, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, jf. lovens § 11, stk. 1.

Skatterådets dagsorden er derfor som helhed undtaget fra aktindsigt efter lovens almindelige regler.

En forvaltningsmyndighed kan dog give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv., jf. lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., og Skatterådet har derfor overvejet, om Deres anmodning kan imødekommes efter dette princip om meroffentlighed.

Det følger af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt efter skatteforvaltningslovens § 17, at rådet ikke til private, herunder pressen, må videregive oplysninger om en fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold. Da hovedparten af punkter på dagsordenen vedrører konkrete sager om fysiske eller juridiske personer, kan der heller ikke efter meroffentlighedsprincippet meddeles aktindsigt i disse oplysninger.

Spørgsmålet om, hvorvidt sagen X var sat på dagsordenen for Skatterådets møde den 22. august 2006, indeholder imidlertid ikke oplysninger omfattet af den særlige tavshedspligt, og rådet har derfor efter en konkret vurdering imødekommet Deres anmodning.

Skatterådets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan uden tidsfrist indbringes for domstolene, jf. skatteforvaltningslovens § 48.