Dato for udgivelse
27 Sep 2006 13:05
SKM-nummer
SKM2006.583.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-089893
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet og det ene datterselskab kan omlægge deres indkomstår fra perioden 1. januar - 31. december til perioden 1. maj - 30. april. Skatterådet giver dog ikke tilladelse til den ønskede omlægningsperiode 1. januar 2006 - 30. april 2006. Skatterådet giver i stedet tilladelse til omlægningsperioden 1. januar 2005 - 30. april 2005.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.D.4.3.2
Sagsfremstilling og begrundelse

A ApS ejer datterselskabet B ApS. A ApS har ved beslutning på generalforsamling den 29. september 2005 overtaget anpartsmajoriteten i C ApS.

A ApS og B ApS har indkomstår 1. januar - 31. december. C ApS har indkomstår 1. maj - 30. april.

Reglerne om sambeskatning blev ændret i 2005. Det medfører, at selskaberne i koncernen skal sambeskattes, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1. Det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, skal udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

De nye regler om sambeskatning har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, jf. § 15, stk. 3 i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

For A ApS og for B ApS har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder den 1. januar 2005. For C ApS har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder 1. maj 2005.

Fra den 1. januar 2005 er A ApS administrationsselskab i sambeskatningen med B ApS, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da det fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen.

Den 29. september 2005 overtager A ApS majoriteten i C ApS, hvorfor koncernforbindelsen med dette selskab anses for etableret denne dag. C ApS skal derfor sambeskattes med A ApS fra den 29. september 2005.

Hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele året, medregnes indkomsten i den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, jf. § 31 C, ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, at alle selskaber i en sambeskatning omfattet af selskabsskattelovens § 31 skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 5.

Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår.

Det medfører, at C ApS ved indtræden i sambeskatningen med A ApS skal omlægge sit indkomstår, så det udløber samtidig med A ApS' indkomstår med omlægningsperioden 1. maj 2004 - 31. december 2005.

Ansøgeren har anmodet om Skatterådets tilladelse til i stedet at omlægge administrationsselskabets, A ApS' og datterselskabet, B ApS' indkomstår med omlægningsperioden 1. januar 2006 - 30. april 2006.

Ansøgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ansøgeren foretrækker at omlægge administrationsselskabets indkomstår, da A ApS' sæson med portrætfotografering begynder ved skoleårets begyndelse i august. Efter overgang til digital fotografering er produktionstiden væsentligt forkortet, og udsendelsen af billedpakkerne er gennemført lige inden den 31. december. Billedpakkerne bliver så udsendt til gennemsyn med mulighed for returnering uden betaling, eller erhvervelse til en lav tilbudspris i en periode, hvorefter betaling skal ske til normalpris.

Indkomstopgørelsen kan ikke udfærdiges straks efter indkomstårets udløb den 31. december med mindre den baseres på forventede skøn, der involverer flere usikkerhedsmomenter. Pr. 30. april er alle tilbudsperioder udløbet, og alle returnerede billedpakker er registreret. Med et indkomstår, der udløber den 30. april vil selskabet være i stand til straks efter indkomstårets udløb at færdiggøre og udskrive årsrapporten og den skattemæssige opgørelse baseret på realiserede hændelser, hvilket vil give en mere præcis indkomstopgørelse.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos ansøgeren. Ansøgeren har oplyst, at der ikke er bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1. SKAT indstiller ligeledes, at tilladelse til omlægning af B ApS' indkomstår gives.

Der kan dog ikke gives tilladelse til den ønskede omlægningsperiode 1. januar 2006 - 30. april 2006. Den ønskede omlægningsperiode kan ikke imødekommes, da den ville medføre, at koncernforbindelsen mellem A ApS og C ApS ville blive etableret i A ApS' indkomstår 2005, men i C ApS' indkomstår 2006. Sambeskatningen skal efter selskabsskattelovens § 31, stk. 1 ske fra koncernforbindelsens etablering, det vil i denne situation sige fra den 29. september 2005. Der ses ikke at være hjemmel til at sambeskatte A ApS' indkomstår 2005 med C ApS' indkomstår 2006.

SKAT indstiller, at ansøgeren i stedet får omlægningsperioden 1. januar 2005 - 30. april 2005, der bliver indkomståret 2005 for A ApS. Indkomståret 2006 vil for A derefter udgøre perioden 1. maj 2005 - 30. april 2006.

Sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2005 vil derefter bestå af A ApS' og B ApS' indkomster i perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005.

For indkomståret 2006 vil sambeskatningsindkomsten omfatte A ApS' og B ApS' indkomster i perioden 1. maj 2005 - 30. april 2006 og C ApS' indkomst i perioden 29. september 2005 - 30. april 2006. C ApS skal selvangive sin indkomst i perioden 1. maj 2005 - 28. september 2005 særskilt, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter X og Skattecenter Y. Skattecenter X udtaler, at skattecenteret fuldt ud kan tilslutte sig SKAT's indstilling og begrundelse. Skattecenter Y udtaler, at skattecenteret ikke har yderligere oplysninger af faktisk karakter, der har betydning for sagens afgørelse. Skattecenter Y bemærker, at selskabet har indsendt selvangivelsen for indkomståret 2005 for perioden 1. januar - 31. december 2005.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.