Dato for udgivelse
07 apr 2006 12:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 mar 2006 11:47
SKM-nummer
SKM2006.214.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-011409
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ophørspension, landbrug
Resumé
Et bortforpagtet landbrug var ikke passiv virksomhed, jf. pensionsbeskatningsloven § 15 A, stk. 3, 3. pkt.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 15 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 A.C.1.1.6.3

Spørgsmål

Kan Skatterådet godkende, at der foretages indbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A solgte pr. 1. september 2005 sin landbrugsejendom beliggende X-vej. Ejendommen er på 37 ha. og havde tilhørt A siden 1974.

Driftsbygninger og jordtilliggendet har i alle årene været udlejet til As far, hos hvem A også i alle årene har været ansat. Stuehuset har ligeledes i alle årene været udlejet. 

As far afgik ved døden den 26. februar 2006.

Ved salget er der opgjort en ejendomsavance på ca. 2,3 mio. kr. samt fortjeneste ved salg af betalingsrettigheder på 300.000 kr.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Det er repræsentantens opfattelse, at spørgsmålet kan besvares bekræftende, da betingelserne i § 15 A er opfyldt.

SKATs indstilling og begrundelse

Pensionsbeskatningsloven § 15 A bestemmer, at personer, der opnår en skattepligtig fortjeneste i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradrag for det indskudte beløb.

Bestemmelsen omfatter personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år. Det er dog en betingelse, at der ikke har været tale om passiv virksomhed.

Efter pensionsbeskatningsloven § 15 A, stk. 3, 3. pkt. anses bortforpagtning af fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 1 og 7, dvs. landbrug, gartneri mv. ikke som passiv virksomhed.

SKAT bemærker, at As virksomhed har været bortforpagtning af et landbrug, og at virksomheden dermed ikke har været passiv.

SKAT indstillede derfor, at spørgsmålet blev besvaret med "Ja".

Der er ikke herved taget stilling til størrelsen af fortjenesten ved virksomhedsophøret.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode:

5 år fra afgørelsens dato.