Dato for udgivelse
28 Mar 2006 09:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Mar 2006 09:30
SKM-nummer
SKM2006.172.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-1781-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Søgsmålsfrist, Landsretten
Resumé

Landsskatteretten afviste ved kendelse af 7. marts 2005 at behandle en klage fra sagsøgeren, idet klageadgangen til skatteankenævnet ikke havde været udnyttet. Sagsøgeren anlagde sag mod Skatteministeriet ved stævning, der blev modtaget af landsretten den 8. juni 2005. Da søgsmålsfristen på tre måneder fra sagsanlæg ikke var overholdt, afviste landsretten sagen.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3

Henvisning
Processuelle regler 2006-1 I.1.3

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Christian Andersen)

Afsagt af landsdommerne

Blinkenberg, Taber Rasmussen og Gitte Rubæk Pedersen

Ved kendelse af 7. marts 2005 i sag 2-1-1907-1136 afviste Landsskatteretten at behandle en klage fra sagsøgeren, registreret revisor A, over en afgørelse fra den kommunale skattemyndighed vedrørende indkomstårene 2001 og 2002, idet betingelserne i § 23, stk. 2, i den dagældende skattestyrelseslov ikke fandtes opfyldt.

Under denne sag, der er anlagt den 8. juni 2005, har sagsøgeren indbragt denne afgørelse for landsretten med påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, anmodes om en genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2001 og 2002 enten hos Skatteankenævnet eller ved Landsskatteretten.

Sagsøgte har principalt nedlagt påstand om afvisning under henvisning til, at sagen er anlagt for sent, og har subsidiært påstået frifindelse.

Over for sagsøgtes påstand om afvisning har sagsøgeren påstået sagen fremmet.

Spørgsmålet om afvisning er udskilt til særskilt afgørelse i medfør af retsplejelovens § 253.

Procedure

Sagsøgte har til støtte for påstanden om afvisning anført, at søgsmålsfristen på 3 måneder i § 31, stk. 3, i den dagældende skattestyrelseslov (nu § 48, stk. 3, i skatteforvaltningsloven) ikke er overholdt, idet sagen er anlagt en dag for sent. Denne søgsmålsfrist på skatterettens område håndhæves strengt, jf. navnlig Højesterets kendelse i UfR 1999.722 H, og der ses ikke bort fra fristen hverken i tilfælde af mindre fristoverskridelser eller af undskyldende omstændigheder. Sagen må derfor afvises som anlagt for sent.

Sagsøgeren har til støtte for påstanden om sagens fremme anført, at fristoverskridelsen ikke bestrides. Det gøres heller ikke gældende, at den skyldes undskyldende omstændigheder. Sagsøgeren påberåber sig imidlertid den praksis, der foreligger inden for skattekontrollovens område, jf. §§ 4 og 5, hvor en mindre overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse accepteres. Det gøres gældende, at søgsmålsfristen for indbringelse af Landsskatterettens afgørelser må administreres på samme måde. Sagen bør derfor fremmes.

Landsrettens bemærkninger

Da søgsmålsfristen ikke er overholdt, og da der ikke findes grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen af de af sagsøgeren påberåbte grunde, tages sagsøgtes påstand om afvisning til følge.

Efter sagens udfald må sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte (med moms). Under hensyn til på den ene side den oplyste sagsværdi og på den anden side, at sagen er afgjort uden realitetsbehandling, skal sagsøgeren herefter betale 5.000 kr. til sagsøgte til dækning af dennes udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Sagsøgeren, registreret revisor A, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 5.000. kr. til sagsøgte, Skatteministeriet.