Dato for udgivelse
29 Jun 2006 09:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Dec 2005 12:01
SKM-nummer
SKM2006.436.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-2151-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Toldloven, indsmugling, guldsmykker
Resumé

T blev tiltalt for overtrædelse af toldloven ved med forsæt til unddragelse i forbindelse med indrejse den 5. august 2002 fra Saudi Arabien over Københavns Lufthavn at have undladt at angive 221 gram diverse guldsmykker, hvorved der blev unddraget 4.989 kr. i told- og afgiftsbeløb.

Byretten idømte T en bøde på 9.500 kr. samt betaling af 4.989 kr. i told og afgift.

Landsretten fandt T skyldig for så vidt angår afgiftsunddragelsen på 2.554 kr. og idømte T en bøde på 5.000 kr. samt betaling af et told og afgiftsbeløb på 2.554 kr.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1

Østre Landsrets dom af 16. december 2005, 12. afdeling, S-2151-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket)

Afsagt af landsdommerne

Ole Græsbøll Olesen, Tuk Bagger (kst.) og Lotte Wetterling (kst.)

----------

Københavns Byrets dom af 26. maj 2005, 33. afdeling, SS 33.17564/05

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift af 19. juli 2004 er modtaget den 21. juli 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af principalt

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 23, med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, subsidiært

overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 1, nr. 1, jf. § 23,

ved i forbindelse med indrejse den 5. august 2002 fra Saudi Arabien over Københavns Lufthavn at have undladt at angive 221 gram diverse guldsmykker for de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen blev unddraget et told- og afgiftsbeløb på kr. 4.989.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om dom efter den principale tiltale og en bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale de unddragne told og afgifter på 4.989 kr. jf.. toldlovens § 73, stk. 4.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen er behandlet uden domsmænd.

Bevisførelsen, herunder forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har til retsbogen den 24. februar 2005 afgivet følgende forklaring

at han kom fra Afrika til Danmark i 1992.

Den 5. august 2002 var anden gang han kom til Københavns Lufthavn. Han var rejst til Saudi Arabien, fordi hans far var syg. Hans nabo havde nogle guldsmykker, der var gået i stykker, som skulle repareres, og hans kones veninde havde bestilt nogle guldsmykker. Naboens guldsmykker havde han med til Saudi Arabien. Smykkerne kunne repareres, men der blev skiftet nogle lænker. Han havde også nogle smykker med til reparation, der var konens og datterens. De nye smykker, han havde med tilbage til Danmark, var smykker, som han havde fået overdraget i Saudi Arabien, og det var alle smykker med navne på.

Foreholdt sagens bilag 10 forklarede tiltalte, at han havde medbragt smykkerne fra Danmark til Saudi Arabien undtagen fire halskæder med navne. Halskæderne er købt i Saudi Arabien. Tiltalte har udpeget de nye smykker og naboens smykker på bilaget. Foreholdt sagens bilag 12 forklarede tiltalte, at fakturaen formentlig vedrører køb af smykker. Foreholdt sagens bilag 13 forklarede tiltalte, at fakturaen formentlig vedrører reparation af smykker. Foreholdt sagens bilag 14 og 15 forklarede tiltalte, at han ikke ved, om fakturaen vedrører reparation af smykker eller køb af nye smykker.

Da han og datteren ankom til Københavns Lufthavn, nåede han ikke gennem nogen udgang, da han blev stoppet op af en tolder. Han kender godt systemet med rød, grøn og blå udgang. Ved bagagebåndet spurgte tolderen hans datter: "Hvor er I på vej hen?". Han svarede, at de var kommet fra Saudi Arabien. Tolderen spurgte, om de havde noget guld med. Han svarede "ja", og han gik sammen med tolderen hen til et andet lokale og pakkede derefter guldet ud. Han ved ikke, hvilken farve de gik i gennem på vej hen til lokalet. Guldet var opbevaret i en håndtaske. Hvis der ikke var kommet nogen tolder, ville han have været gået igennem rød udgang, fordi han havde guld med.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han stod ved lige ved siden af bagagebåndet, da tolderen henvendte sig til ham

Tiltalte har til retsbogen den 19. maj 2005 forklaret følgende

Tiltalte vedstod sin forklaring til politirapport af 2. maj 2005 side 2 nederst og side 3 øverst. Tiltalte siger dog, at V.2 også ejer øreringe og armbånd og ring, hvilket han også fortalte til politiet.

V.1 har som vidne til retsbogen af 24. februar 2005 forklaret følgende

at han var på arbejde den 5. august 2002 i Københavns Lufthavn. Vidnet kontaktede tiltalte, da tiltalte var på vej ud ad den grønne udgang. Den røde udgang er et helt andet sted. Vidnet stoppede tiltalte og bad ham om gå gennem x-ray. Vidnet så derefter, at tiltalte havde nogle smykker i sin bagage. Herefter fortsatte kontrollen ved en almindelig disk. Tiltalte tog ikke selv på noget tidspunkt smykkerne frem. Vidnet fandt herefter smykkerne, og tiltaltes forklaringer gik fra, at alle smykker var taget med fra Danmark via, at smykkerne var givet ham af venner og familie i Saudi Arabien og til, at alle smykkerne var købt i Saudi Arabien. Da vidnet og tiltalte gennemgik regningerne fortalte tiltalte, at han havde købt smykkerne i Saudi Arabien, men regningerne var ganske uoverskuelige. Tiltalte sagde til vidnet, at vidnet kunne skrive en rapport om smykkerne, og at tiltalte nok skulle få sine smykker igen, og at han kendte alt til toldreglerne. Dette er egentlig den eneste årsag til, at vidnet kan huske episoden.

Vidnet er af anklageren gjort bekendt med, at tiltalte har forklaret, at tolderen kom hen til ham ved bagagebåndet. Vidnet sagde hertil, at det kan han ikke genkende. Vidnet har bekræftet, at han har udfærdiget bilag 3, og at han ikke skrev om regningerne.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at så vidt vidnet husker, sagde datteren ikke noget i forbindelse med kontrollen. Vidnet har ikke på noget tidspunkt tilbudt, at sagen kunne sluttes med betaling af 1.000 eller 2.000 kr.

Vidnet V.2 har til retsbogen den 19. maj 2005 afgivet følgende forklaring

at hun på et tidspunkt bad tiltalte om at tage en halskæde, en ring, et armbånd og nogle øreringe med til en guldsmed i udlandet for at få smykkerne repareret og fornyet. Hun har fået smykkerne tilbage af tiltalte, og hun udpegede på sagens bilag 10 nr. 13 som den halskæde, der er hendes, og måske nr. 4 - 5 som det armbånd, den ring og de øreringe, som er hendes.

Udspurgt af anklageren forklarede vidnet, at hun gav tiltalte en fornemmelse af, hvordan smykkerne skulle være, og derefter var det tiltalte, der bestemte udseendet. Hun betalte også penge for at få smykkerne ændret/omsmeltet. Hun har ikke set billedet af smykkerne før i dag. Hun kan godt huske, at politiet har været ude hos hende, og de viste hende vist et brev. Vidnet er herefter foreholdt sagens bilag 31, hvoraf det fremgår, at hun skulle have sagt til politiet, da hun fik forevist bilaget, at der ikke var nogen af smykkerne der var hendes, og hun havde mere spinkle smykker. Hun siger hertil, at det har hun ikke sagt, og det var svært at forstå. Vidnet er herefter spurgt, om hun har talt med tiltalte, efter politiet har været hos hende, hvilket hun benægtede at have gjort. Vidnet er herefter, af anklageren, gjort bekendt med, at tiltalte har sagt til sin forsvarer, at tiltalte havde talt med vidnet efter politiets besøg. Vidnet siger hertil, at de så har talt sammen. Vidnet fik smykkerne retur for ca. 2 år siden, og vidnet benægtede, at hun først for nylig har fået smykkerne af tiltalte. Politiets besøg var ikke længere end 2 minutter og sønnen fungerede som tolk. Vidnet og tiltalte er naboer og kender hinanden godt.

Vidnet lånte undervejs briller af forsvareren for at se på bilaget.

Der er dokumenteret erklæringer af 2. september 2002 og 1. april 2005 fra ToldSkat vedrørende afgiftsberegning.

Der er dokumenteret 4 salgsfakturaer vedrørende køb af guld og guldsmykker. Det fremgår af disse fakturaer, at prisen for guldet har været 34,55 rial pr gram, 35 rial pr. gram og 45,12 rial pr. gram.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af tiltaltes forklaring, at han er kendt med forholdene i lufthavnen, herunder den grønne og røde udgang. Det fremgår af vidnet V.1s forklaring, der lægges til grund af retten, at tiltalte blev kontaktet, da tiltalte var på vej ud ad den grønne udgang.

Det fremgår af de dokumenterede fakturaer, at der er købt en del guldsmykker, og at der er betalt fuld pris for disse smykker. Tiltaltes forklaring vedrørende smykkerne har dels til vidnet V.1, dels til politiet og dels i retten været ændret flere gange. Den af vidnet V.2 afgivne forklaring i retten finder retten ikke kan lægges til grund. Også dette vidnes forklaring har virket usikker og utroværdig.

På denne baggrund finder retten, at anklagemyndigheden har bevist, at tiltalte har bragt nye smykker med til landet, at der ikke er identitet mellem de indbragte smykker og andre her fra landet medtagne smykker, og at tiltalte havde forsæt til ikke at betale told og afgifter ved hjemkomsten i lufthavnen. Derfor findes tiltalte skyldig i den principale tiltale.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, jf. §23, til en bøde på 9.500,00 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Den nedlagte påstand om betaling af told og afgifter tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 9.500,00 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage betale 4.989,00 kr. til ToldSkat

Tiltalte skal betale sagens omkostninger herunder 10.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Poul Tvermoes.

----------

Østre Landsrets dom af 16. december 2005, 12. afdeling, S-2151-05

Københavns Byrets 33. afdelings dom af 26. maj 2005 (SS 33.17564/05) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse, subsidiært nedlagt påstand om en bøde på 5.000 kr. og betaling af told og afgifterne med 2.554 kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og forklaring af vidnerne V.3, V.4, V.5 og V.6.

Tiltalte har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han havde haft nogle af smykkerne med fra Danmark til reparation i Saudi Arabien. Der var også nogle af hans hustrus smykker, som skulle bruges til gave. De smykker, tiltalte havde med, blev vejet af guldsmeden, der tog dem i bytte til nye smykker. Der skulle dog også betales noget ekstra. Han har også købt smykker for nogen fra Danmark. Han forklarede også i byretten, at han havde byttet smykker. Det var også det, han fortalte politiet. Det er sædvanligt at hjælpe sine bekendte på den måde. Tiltalte har kun været i Saudi Arabien den ene gang.

V.3 har forklaret, at hun via tiltaltes hustru gav tiltalte nogle af sine smykker, så han kunne tage dem med til Saudi Arabien og få dem ændret. Det var to små knækkede kæder. Han fik dem ændret til én kæde med navnet "..." på. Hun har fået sin kæde igen. Det er almindeligt at få ændret sine smykker på den måde.

V.4 har forklaret, at hun er tiltaltes hustru. Hun var ikke med på rejsen i august 2002. Hun gav ham nogle smykker med til reparation. Det var et sæt, der bestod af ring, ørering, kæde og armbånd. Smykkerne blev byttet til et andet sæt smykker med samme karat som de smykker, hun gav tiltalte med. Det er almindeligt at bytte sine smykker på den måde.

Hun gav også tiltale smykker med fra V.3, V.5 og V.6.

V.5 har forklaret, at tiltalte er deres nabo. Hun gav ham sin halskæde med navn, fordi den skulle repareres. Vidnets mor, V.2, havde også givet ham nogle smykker. Tiltalte skulle have dem med til Saudi Arabien, fordi det er billigere at få dem repareret der. Hun fik sit smykke tilbage, og det var repareret. Hendes mor fik også sit smykke tilbage i repareret stand. Det er helt normalt at få repareret sine smykker på den måde.

V.6 har forklaret, at hun via tiltaltes hustru gav tiltalte nogle af hendes smykker, som skulle repareres i Saudi Arabien, fordi guldsmedene ..., Danmark ikke kunne finde ud af det. Det var to halskæder med navne på. Hun fik halskæderne tilbage, og de var repareret. Det er almindeligt at få repareret sine smykker på den måde.

De i byretten af vidnerne V.1 og V.2 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens begrundelse

Efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i hvert fald for så vidt angår afgiftsunddragelsen på 2.554 kr. svarende til de foreliggende fakturaer. Landsretten finder ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at dømme tiltalte i videre omfang.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal endvidere betale et told- og afgiftsbeløb på 2.554 kr.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med en bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal inden 14 dage betale 2.554 kr. til ToldSkat.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.