Dato for udgivelse
28 Aug 2006 15:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2006 13:45
SKM-nummer
SKM2006.526.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-085323
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fusion, ophævelse af sambeskatning, perioderegnskaber
Resumé

Med udgangspunkt i en konkret tilladelse om skattefri fusion ønskede forespørger Skatterådets stillingstagen til fusionsdatoen.

Skatterådet svarede, for så vidt angår det selskab, der ikke har været sambeskattet med andre selskaber, anses den skattemæssige fusionsdato at være sammenfaldende med den selskabsretlige fusionsdato. For de selskaber, der har været sambeskattet, rykkes den skattemæssige fusionsdato til tidspunktet for ophøret af koncernforbindelsen, og der skal for disse selskaber udarbejdes perioderegnskaber.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 5
Selskabsskatteloven § 31, stk. 1
Selskabsskatteloven § 31 C

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.D.1.6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.D.4.1.1.2
Spørgsmål

Er fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt. og selskabsskattelovens § 31, stk. 3, overholdt således, at den meddelte tilladelse af 25. januar 2006 til skattefri fusion fra Skattecenter X kan gennemføres?

Svar

Fusionen betragtes som skattefri under forudsætning af, at der bliver udarbejdet de i anmodningen omtalte skattemæssige periodeopgørelser for A A/S og B A/S fra 1. januar 2006 til fusionen endelig gennemføres på ekstraordinære generalforsamlinger og sambeskattes med de respektive holdingselskaber for denne periode.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabsretligt har fusionen virkning fra 1. januar 2006, idet de 3 selskabers drift sammenlægges med tilbagevirkende kraft til denne dato.

Fusionen forventes vedtaget på selskabernes generalforsamlinger den 1. juni 2006.

Skattemæssigt påregnes fusionen behandlet således:

1. For C A/S, der bliver det fortsættende selskab, udarbejdes der en normal skatteopgørelse for hele 2006. Selskabet har ikke været sambeskattet med andre selskaber.

2. For A A/S udarbejdes der en skatteopgørelse efter SEL § 31, stk. 3 for perioden 1/1 - 31/5 2006, som beskattes med D Holding ApS for 2006.

3. For A A/S udarbejdes der ligeledes en skatteopgørelse for perioden 1/6 - 31/12 2006, som tillægges og beskattes sammen indkomsten for C A/S for 2006.

4. For B A/S udarbejdes der en skatteopgørelse efter SEL § 31, stk. 3 for perioden 1/1 - 31/5 2006, som beskattes med E Holding ApS for 2006.

5. For B A/S udarbejdes der ligeledes en skatteopgørelse for perioden 1/6 - 31/12 2006, som tillægges og beskattes sammen med indkomsten for C A/S for 2006.

De 3 selskabers bogholderier vil blive holdt adskilt hele 2006, således at de i spørgsmålet nævnte skatteopgørelser kan udarbejdes.

Ved brev af 27. december 2005 ansøgte revisor på selskabernes vegne Skattecenter XY om tilladelse til en skattefri fusion mellem C A/S, A A/S og B A/S.

Den 25. januar 2006 meddelte Skattecenter X tilladelse til den ansøgte skattefrie fusion, og gjorde samtidig opmærksom på de nye tvungne sambeskatningsregler og fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt.

Selskaberne er nu i fuld gang med at gennemføre den tilladte skattefrie fusion, men er kommet i tvivl om, hvordan fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt. skal fortolkes og overholdes, for at der er sikkerhed for, at en gennemført skattefri fusion også med sikkerhed er skattefri.

Som følge heraf fremsendte revisor et brev den 1. maj 2006 til Skattecenter X, hvori han skitserede, hvordan man vil overholde fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt. ved udarbejdelse af forskellige skatteopgørelser og foretage sambeskatning med de respektive holdingselskaber indtil koncernforholdet ophører ved fusionen på selskabernes generalforsamlinger, hvor den endelige fusion vedtages.

Skattecenter XY bekræftede den anførte fremgangsmåde, men opfordrede repræsentanten til at ansøge om et bindende svar.

På baggrund heraf ønskes et bindende svar i sagen.

Såfremt gennemførelse af fusionen mod forventning f.eks. bliver udskudt, bliver perioderne i skatteopgørelsen selvfølgelig ændret tilsvarende.

SKATs afgørelse og begrundelse

En skattefri fusion skal gennemføres i overensstemmelse med fusionsskattelovens regler.

Fusionsskattelovens § 5 indeholder reglerne om selve fusionsdatoen, og bestemmelsen kan inddeles i et udgangspunkt og en undtagelse.

Udgangspunktet findes i fusionsskattelovens § 5, 1. og 2. pkt. Her fremgår det, at datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab i skattemæssig henseende anses for fusionsdato, samt at det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i fusionsskatteloven, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

En fusion kan således kun anses for skattefri, dvs. gennemført i overensstemmelse med betingelsen i fusionsskattelovens § 5, 2. pkt., hvis fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

Undtagelsen til ovenstående udgangspunkt findes i fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt. Her fremgår det, at skal indkomsten i et af de i fusionen deltagende selskaber opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 3, som følge af, at koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med fusionen, anvendes tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af koncernforbindelsen uanset 1. og 2. pkt. som skattemæssig fusionsdato for det pågældende selskab. I dette tilfælde kræves ikke, at selskaberne i fusionen har samme skattemæssige fusionsdato.

Undtagelsen finder således anvendelse, hvis indkomsten i et af de i fusionen deltagende selskaber skal opgøre indkomsten efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 3, dvs. hvis der skal udarbejdes perioderegnskaber, som følge af at koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med fusionen.

I modsætning til udgangspunktet i fusionsskattelovens § 5, 1. og 2. pkt., hvor den skattemæssige fusionsdato er sammenfaldende med den selskabsretlige fusionsdato, og hvor en manglende overholdelse af bestemmelsen medfører, at fusionen må anses for skattepligtig, medfører fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt., at den skattemæssige fusionsdato blot rykkes til tidspunktet for ophøret/etableringen af koncernforbindelse.

Problemstillingen er ligeledes behandlet i SKM2006.106.SR og SKM2006.118.SKAT.

I nærværende sag gennemføres en fusion mellem C A/S, A A/S og B A/S. I forbindelse med fusionen vil det modtagende og fortsættende selskab være C A/S. Selskabsretligt skal fusionen have virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2006.

C A/S har ikke været sambeskattet med andre selskaber.

A A/S sambeskattes med D Holding ApS.

B A/S sambeskattes med E Holding ApS.

Ud fra de foreliggende oplysninger er det SKAT, Store Selskaber - Services opfattelse, at C A/S vil have fusionsdato den 1. januar 2006, idet selskabets regnskabsår begynder den 1. januar 2006, jf. fusionsskattelovens § 5, 1. og 2. pkt.

For de indskydende selskaber A A/S og B A/S, som er sambeskattede med moderselskaber, vil fusionsdatoen være tidspunktet for vedtagelsen af fusionen på de respektive selskabers generalforsamlinger. jf. fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt.

Den skattemæssige fusionsdato fikseres således til tidspunktet for ophøret af koncernforbindelsen, og der skal udarbejdes perioderegnskaber, jf. selskabsskattelovens § § 31, stk. 2, jf. 31 C.

Det bemærkes, at SKAT, Store Selskaber - Service alene har taget stilling til, hvorvidt der er tale om koncernforbindelse efter selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1, om flertal af stemmerettigheder. Det er således forudsat i besvarelsen, at der ikke foreligger koncernforbindelse efter andre bestemmelser.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.