Dato for udgivelse
03 jul 2006 09:16
SKM-nummer
SKM2006.445.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-065571
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse + Straf
Emneord
Sikkerhed, sikkerhedsstillelse, opkrævningslovens § 11a, opkrævningslovens § 11, frigivelse, registrering, nægtelse, inddragelse, hæftelse
Resumé
Den 1. juli 2006 træder Fairplay II-loven i kraft, hvilket bl.a. indebærer nogle væsentlige ændringer i opkrævningslovens § 11 samt en ophævelse af opkrævningslovens § 11a. SKAT har besluttet, at en endnu ikke frigivet sikkerhed, der er stillet i medfør af § 11a, frigives til virksomheden, medmindre der pr. 1. juli 2006 eksisterer en restance, der skal dækkes med sikkerheden, eller det vurderes, at der efter opkrævningslovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, er belæg for at kræve sikkerhedsstillelse, hvilket i så fald meddeles virksomheden ved en afgørelse.
Hjemmel
Opkrævningslovens §§ 11 og 11a
Reference(r)
Opkrævningsloven
Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2006-3, afsnit D.1.4.2.6
Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2006-3, afsnit D.2.3.1
Henvisning
Inddrivelsesvejledning 2006-3, afsnit D.2.4.1

1. Fairplay II-lovens ændringer i opkrævningsloven

Ved § 2 i Fairplay II-loven, jf. lov nr. 408 af 8. maj 2006, lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II), er der gennemført en række væsentlige ændringer i opkrævningslovens bestemmelser om sikkerhedsstillelse.

Bestemmelsen i § 11 er blevet udvidet, hvorimod opkrævningslovens § 11a er blevet ophævet. Der henvises nærmere til bemærkningerne til Fairplay II-loven.

Loven - og dermed ophævelsen af § 11a - træder i kraft den 1. juli 2006, jf. Fairplay II-lovens § 13.

2. Konsekvenser af ophævelsen af opkrævningslovens § 11a

Ophævelsen af § 11a medfører, at det fra den 1. juli 2006 i forbindelse med registreringen for moms, lønsumsafgift, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ikke længere vil være muligt at kræve sikkerhedsstillelse af de af § 11a omfattede virksomheder (selskaber m.v.) som følge af utilstrækkeligt formuegrundlag.

SKAT har besluttet, at en eksisterende § 11a-sikkerhed, der den 1. juli 2006 endnu ikke er blevet frigivet, frigives til virksomheden.

Sikkerheden skal dog ikke frigives i følgende situationer:

  • Hvis der pr. 1. juli 2006 eksisterer en restance bestående af de tilsvarsformer, som sikkerheden omfatter, dvs. moms, lønsumsafgift, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og selskabsskat samt renter heraf, anvendes sikkerheden til at dække denne restance
  • Såfremt der efter en sådan dækning af en restance stadig resterer en sikkerhed, frigives denne dog ikke, hvis skattecentret finder belæg for at træffe afgørelse om at kræve sikkerhedsstillelse efter opkrævningslovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, jf. ordlyden pr. 1. juli 2006, og sikkerheden - hvis størrelse beregnes efter stk. 5 - beløbsmæssigt viser sig at være mindst lige så stor som den resterende § 11a-sikkerhed
  • Hvis der pr. 1. juli 2006 ikke eksisterer nogen restance, men skattecentret finder belæg for at træffe afgørelse om at kræve sikkerhedsstillelse efter opkrævningslovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, jf. ordlyden pr. 1. juli 2006, og sikkerheden - hvis størrelse beregnes efter stk. 5 - beløbsmæssigt viser sig at være mindst lige så stor som den resterende § 11a-sikkerhed.

Skal sikkerheden i de to sidstnævnte situationer være større end den allerede modtagne (resterende) sikkerhed, pålægges virksomheden at stille sikkerhed for forskelsbeløbet. Er sikkerheden derimod mindre end den allerede modtagne (resterende) sikkerhed, frigives den til forskelsbeløbet svarende del af den modtagne (resterende) sikkerhedsstillelse.

Hvis SKAT ikke frigiver sikkerheden som følge af de ovenfor nævnte grunde, skal SKAT træffe afgørelse herom. Henset til de særlige omstændigheder omkring behandlingen af eksisterende § 11a-sikkerheder, jf. ovenfor, skal SKAT udarbejde et forslag til en afgørelse. Forslaget sendes i høring hos virksomheden med en høringsfrist på mindst 14 dage. Efter udløbet af høringsfristen kan SKAT sende en endelig afgørelse til virksomheden. Afgørelsen skal være ledsaget af klagevejledning og i øvrigt opfylde forskrifterne i opkrævningslovens § 11a.

3. Ændring af opkrævningslovens § 11

3.1 Sikkerhedsstillelse over for allerede registrerede virksomheder - § 11, stk. 1

Opkrævningslovens § 11, stk. 1, om pålæg om sikkerhedsstillelse over for allerede registrerede virksomheder udvides som følge af Fairplay II-loven med to nye numre, 3 og 4.

3.1.1 Opkrævningslovens § 11, stk. 1, nr. 3

Hvis skattecentret konstaterer, at en person som omtalt i § 11, stk. 2, jf. stk. 4, er til stede i en allerede registreret virksomhed på den i § 11, stk. 2, nr. 1-3, beskrevne måde - dvs. som ejer, medlem af direktion eller bestyrelse eller som den, der reelt leder virksomheden - kan der fra den 1. juli 2006 kræves sikkerhedsstillelse, jf. § 11, stk. 1, nr. 3.

Bestemmelsen tilsigter at lukke et hul i den eksisterende udformning af § 11, stk. 2, om sikkerhedsstillelse i forbindelse med registreringen, idet det har været muligt at omgå denne bestemmelse ved anvendelsen af stråmænd eller ved først efter registreringen for moms m.v. at indtræde som ejer, direktions- eller bestyrelsesmedlem.

Bestemmelsen i § 11, stk. 1, nr. 3, skal ikke anvendes i de tilfælde, hvor skattecentret i forbindelse med registreringen - i hvilken situation der gælder en frist på 14 hverdage til at træffe afgørelse om evt. sikkerhedsstillelse, jf. § 11, stk. 8, i affattelsen pr. 1. juli 2006 - har været klar over tilstedeværelsen af den person, der ifølge stk. 2 kan udløse et krav om sikkerhedsstillelse.

Hvis det derimod først efter registreringen konstateres, at en sådan person er til stede i virksomheden, og personen inden for de seneste 5 år regnet fra tidspunktet for en afgørelse om sikkerhedsstillelse efter § 11, stk. 1, nr. 3, har været til stede som ejer, direktions- eller bestyrelsesmedlem i en eller flere andre virksomheder, der enten er gået konkurs eller er blevet konstateret insolvent(e), hvorved der er påført staten et tab eller SKAT et usikret tilgodehavende på over 50.000 kr. bestående af de skatter og afgifter m.v., der opkræves efter opkrævningsloven, kan der med hjemmel i § 11, stk. 1, nr. 3, kræves sikkerhedsstillelse.

Det skal understreges, at det tillige er en betingelse for at stille krav om sikkerhedsstillelse efter § 11, at det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten, jf. § 11, stk. 3. Hvis tilstedeværelsen af en sådan person som nævnt i § 11, stk. 2, jf. stk. 4, konstateres efter registreringen, og personen har været til stede i virksomheden i længere tid, hvor den har angivet og afregnet til tiden, vil dette forhold således skulle indgå i vurderingen efter stk. 3, hvilket kan bevirke, at det konkret vurderes, at sikkerhedsstillelse ikke er nødvendig.

3.1.2 Opkrævningslovens § 11, stk. 1, nr. 4

Som et værn mod momskarruselsvig er der med § 11, stk. 1, nr. 4, indført en adgang til at pålægge en virksomhed at stille sikkerhed, såfremt det vurderes, at virksomheden er en såkaldt "missing trader" eller "skraldespandsselskab", der forsætligt eller groft uagtsomt ikke vil afregne den moms, der opstår ved virksomhedens indenlandske salg af varer, der handles i en momskarrusel.

Der henvises nærmere til bemærkningerne til Fairplay II-loven for så vidt angår denne bestemmelse.

3.1.3 Inddragelse af registreringen ved manglende opfyldelse af et pålæg om sikkerhedsstillelse efter § 11, stk. 1

Der er desuden som en væsentlig ændring indført en adgang til at sanktionere en manglende opfyldelse af et pålæg om sikkerhedsstillelse efter § 11, stk. 1, idet en manglende sikkerhedsstillelse indebærer, at virksomhedens registrering inddrages, jf. § 11, stk. 9, i affattelsen pr. 1. juli 2006.

Inddragelsen vil gælde samtlige de forhold, for hvilke virksomheden er registreret, og for hvilke opkrævningsloven finder anvendelse, dvs. moms, lønsumsafgift, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og/eller punkt- og miljøafgifter.

3.1.4 En konkret risikovurdering foretages i alle tilfælde - opkrævningslovens § 11, stk. 3

Som følge af skærpelsen af § 11, stk. 1, er det i § 11, stk. 3, nu udtrykkeligt fremhævet, at et pålæg om sikkerhedsstillelse efter denne bestemmelse - ligesom efter § 11, stk. 2 - kræver en konkret risikovurdering af virksomheden, jf. ovenfor.

3.2 Sikkerhedsstillelse i forbindelse med registreringen af en virksomhed - § 11, stk. 2

Opkrævningslovens § 11, stk. 2, om pålæg om sikkerhedsstillelse i forbindelse med registreringen af virksomheder ændres tillige som følge af Fairplay II-loven.

I § 11, stk. 2, der finder anvendelse i forbindelse med registreringen af virksomheder, er § 11, stk. 2, nr. 2, blevet ændret, således at det fra den 1. juli 2006 ikke længere er nødvendigt, at den person, der reelt - men ikke formelt - leder virksomheden, skal være nærtstående til ejeren, for at der evt. kan kræves sikkerhedsstillelse, såfremt personen med sin tilstedeværelse i de seneste 5 år i en eller flere andre konkursramte eller insolvente virksomheder har et medansvar for, at staten har lidt et tab, eller SKAT har fået et usikret tilgodehavende på over 50.000 kr., jf. ovenfor.

3.3 Hæftelsesgennembrud - administrativ afgørelse

Endelig er der med § 11, stk. 11, indsat en bestemmelse om hæftelsesgennembrud, idet ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter eller indleder driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget eller nægtet efter stk. 9, hæfter for de af opkrævningsloven omfattede skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Det har hidtil været nødvendigt at overveje at føre erstatningssag i disse tilfælde. Fra den 1. juli 2006 vil en solidarisk hæftelse kunne pålægges ved en administrativ afgørelse, hvilket indebærer, at SKATs pantefogeder kan foretage udlæg hos de personer, der er gjort hæftelsesansvarlige efter stk. 11, på baggrund af den udpantningsret, der eksisterer for de ikke betalte skatter og afgifter, jf. herved inddrivelseslovens § 1. En sådan udpantningsret eksisterer ikke for et erstatningskrav.

4. Affattelsen af opkrævningslovens § 11 fra den 1. juli 2006

§ 11. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed at stille sikkerhed, når

1)   virksomheden for de seneste 12 afregningsperioder 4 gange ikke rettidigt har indbetalt skatter og afgifter m.v., der er omfattet af denne lov, og

a)   virksomheden er i restance vedrørende skatter og afgifter, for hvilke den er registreret, samt eventuelt selskabsskatter, med et beløb, der overstiger 25.000 kr., og virksomheden ikke indbetaler denne restance senest den 10. hverdag fra modtagelsen af en erindringsskrivelse fra de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved virksomheden underrettes om, at den ved fortsat manglende betaling pålægges at stille sikkerhed, eller

b)   virksomheden ikke rettidigt har indsendt selvangivelse eller

2) virksomhedens kapitalgrundlag, herunder den lovpligtige kapital i selskaber, er trukket ud af virksomheden, eller

3) en person som omtalt i stk. 2, jf. stk. 4, efter virksomhedens registrering konstateres at være til stede i virksomheden på den måde, der er beskrevet i stk. 2, nr. 1-3, eller

4) virksomheden leverer varer med leveringssted her i landet, jf. momslovens kapitel 4, som den har erhvervet fra udlandet eller af en virksomhed, som selv har erhvervet varerne fra udlandet, jf. momslovens kapitel 3, eller af enhver anden virksomhed i senere indenlandske transaktionsled, når den merværdiafgift, der opstår i forbindelse med virksomhedens indenlandske salg, forsætligt eller groft uagtsomt ikke vil blive afregnet til told- og skatteforvaltningen, jf. momslovens kapitel 15.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til registrering m.v. efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, at stille sikkerhed, såfremt en fysisk eller juridisk person, som er eller inden for de seneste 5 år har været ejer af en anden virksomhed eller medlem af bestyrelsen eller direktionen i en anden virksomhed, der er gået konkurs eller er blevet konstateret insolvent, hvorved told- og skattemyndighederne har et ikke fuldt sikret tilgodehavende, eller staten er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov,

1)   er ejer af virksomheden,

2)   reelt driver virksomheden eller

3)   er et medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion.

Stk. 3. Der skal dog kun stilles sikkerhed efter stk. 1 eller 2, når det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten. Når en virksomhed pålægges at stille sikkerhed efter stk. 2, kan virksomheden ikke registreres, før dette pålæg er opfyldt.

Stk. 4. Er den i stk. 2 nævnte virksomhed et selskab, en fond eller en forening m.v., anses som ejer også

1)   en person, der besidder sådanne kapitalandele i virksomheden, som henregnes til hovedaktionæraktier efter aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4,

2)   et selskab m.v., der besidder sådanne kapitalandele i virksomheden, som er omhandlet i kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller

3)   en fysisk eller juridisk person, der udøver kontrol som defineret i ligningslovens § 2, stk. 2, over virksomheden.

Stk. 5. Sikkerhed efter stk. 1 og 2 skal stilles for et beløb, der svarer til virksomhedens restancer med skatter eller afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, samt det forventede gennemsnitlige tilsvar i en 3-måneders-periode. Det gennemsnitlige tilsvar beregnes for igangværende virksomheder på baggrund af det senest afleverede årsregnskab. Sikkerhedsstillelsen for selskabsskatter beregnes med udgangspunkt i beregnet acontoskat for indeværende regnskabsår reduceret med eventuelle acontobetalinger.

Stk. 6. Sikkerhed efter stk. 1 og 2 skal stilles senest 8 dage efter, at virksomheden har modtaget meddelelse herom, idet fristen dog i særlige tilfælde kan forlænges efter anmodning herom. Pålæg om sikkerhedsstillelse meddeles virksomheden ved rekommanderet brev.

Stk. 7. Meddelelse om pålæg om sikkerhedsstillelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomhedens registrering vil blive inddraget, og at en fortsættelse af virksomheden efter inddragelsen vil være strafbar efter § 17, stk. 3.

Stk. 8. Pålæg om sikkerhedsstillelse efter stk. 2 skal meddeles virksomheden senest 14 hverdage efter, at virksomheden anmeldes til registrering. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomheden ikke kan registreres m.v., og at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter § 17, stk. 3.

Stk. 9. Stilles sikkerheden efter stk. 1 ikke rettidigt, inddrages virksomhedens registrering. Stilles sikkerheden efter stk. 2 ikke rettidigt, nægtes virksomheden registrering.

Stk. 10. Meddelelse om, at registreringen er inddraget eller nægtet efter stk. 9, skal tilsendes virksomheden ved rekommanderet brev, der tillige skal oplyse, at en fortsættelse af virksomheden efter registreringsinddragelsen eller registreringsnægtelsen vil være strafbar efter § 17, stk. 3, og at ledelsen ved en fortsættelse af virksomheden hæfter for skatter og afgifter m.v., jf. stk. 11.

Stk. 11. Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter eller indleder driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget eller nægtet efter stk. 9, hæfter for de af loven omfattede skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Stk. 12. Sikkerhed stillet efter stk. 1 og 2 frigives, når tidligere restancer er betalt og virksomheden i de seneste 12 måneder rettidigt har indbetalt skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov.