Dato for udgivelse
11 Apr 2006 16:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Feb 2006 13:53
SKM-nummer
SKM2006.234.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1822-1998
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omgørelse, tilbageførsel, udbytte
Resumé

Der blev givet afslag på anmodning om tilbageførsel af udbytte, idet vedtagelsen af udbyttet på 50.000 kr. på generalforsamlingen, som ønskedes omgjort, ikke kunne antages at have utilsigtede skattemæssige virkninger, som var væsentlige.

Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 37 C, stk. 1, nr. 2 (nu skatteforvaltningsloven § 29, stk. 1, nr. 2).

Klagen angår afslag af 24. august 2005 på tilladelse til omgørelse efter dagældende skattestyrelseslovs § 37 C (nu skatteforvaltningslovens § 29).

Skattemyndigheden har den 24. august 2005 meddelt afslag på en anmodning om tilbageførsel af udbytte, som blev vedtaget på generalforsamling den 24. november 2003 i A ApS.

Landsskatterettens afgørelse

Det meddelte afslag stadfæstes.

Sagens oplysninger

A ApS (Selskabet) ejes 100 % af B.  

På generalforsamling den 24. november 2003 blev vedtaget et udbytte for Selskabets 1. regnskabsår omfattende perioden 1.1.2002 - 30.6.2003 (indkomstår 1993) på 50.000 kr. Af årets resultat på 91.715 kr. blev de resterende 41.715 kr. overført til Selskabets overskudskonto. Selvangivelsen for indkomståret 2003 - hvoraf udbyttet på 50.000 kr. fremgår - er modtaget af skattemyndigheden den 6. december 2003. Der er indeholdt udbytteskat 14.000 kr., jf. kildeskattelovens § 65. Klagen angår afslag på omgørelse af den vedtagne udbytteudlodning.

På ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober 2004 blev det vedtaget at tilbageføre udbytteudlodningen for 1. regnskabsår. Af referatet fra generalforsamlingen, hvor punkt 2 på dagsordenen var: "Årets udbytte for regnskabsåret 2002/2003 tilbageføres.", fremgår vedrørende dette punkt: "Udloddet udbytte for Årsrapporten 2002/2003 tilbageføres da det endnu ikke er blevet udbetalt."

Af årsrapporten for 2. regnskabsår omfattende perioden 1.7.2003 - 30.6.2004 (indkomstår 2004) fremgår: "Ledelsen har ved ekstraordinær generalforsamling d. 1. oktober 2004 vedtaget tilbageførsel af ikke udbetalt udbytte kr. 50.000 for regnskabsåret 2002/2003". Årets resultat var på -128.448 kr. Ved egenkapitalopgørelsen pr. 30.6.2004 indgår overskudskonto med -36.733 kr., der ifølge note 5 fremkommer som saldo pr. 1.7.2003 41.715 kr. + tilbageført udbytte sidste år 50.000 kr. - årets underskud 128.448 kr.  

Det er for skattemyndigheden oplyst, at baggrunden for tilbageførsel af ikke udbetalt udbytte for indkomståret 2003 er Selskabets ringe indtjening i 2003/2004 og for ikke at forværre egenkapitalen unødigt.

Skattemyndigheden har ved kendelse af 9. juni 2005 vedrørende indkomståret 2004 anset Selskabet for skattepligtig af tilbageført nettoudbytte 36.000 kr. (efter indbetalt udbytteskat 14.000 kr.) som tilskud fra hovedanpartshaveren, jf. statsskattelovens § 4.

Selskabet har i forbindelse med ansættelsesændringen anmodet om tilladelse til omgørelse efter dagældende skattestyrelseslov 37 C. Udbyttet på 50.000 kr., som blev afsat på generalforsamlingen den 24. november 2003 for indkomståret 2003, ønskes omgjort til opsparet overskud i Selskabet for indkomståret 2003, jf. herved beslutningen på generalforsamlingen den 1. oktober 1994.  

Det har herved for skattemyndigheden bl.a. været anført, at der er tale om en ansvarlig eneanpartshaver, som har ønsket at give afkald på tidligere ej udbetalt udbytte for at sikre virksomheden bedst mulig. Samtidig hermed vil transaktionen ikke betyde, at skatteunddragelse eller minimering af skattetilsvaret vil finde sted med fremtidige udbyttedispositioner. Videre har det været anført, at det er opfattelsen, at de fem betingelser for omgørelse i skattestyrelseslov ens § 37 C, stk. 1, er opfyldt, jf. nærmere bl.a. brev til skattemyndigheden af 22. juli 2005. Specielt i relation til betingelsen i § 37 C, stk. 1, nr. 2, er det opfattelsen, at dispositionen har utilsigtet skattemæssig betydning, som er væsentlig, herunder set i lyset af tilskudsbeskatningen af Selskabet i indkomståret 2004.

Selskabets repræsentant har i øvrigt under sagens behandling for Landsskatteretten givet udtryk for, at det er hans opfattelse, at problemstillingen i sagen har ændret sig, idet det under revisionen af Selskabet for 2004/2005 er konstateret, at Selskabet har udbetalt udbyttet for 2002/2003, jf. herved note 6 i årsrapporten for 2004/2005. Nettobeløbet 36.000 kr. er udbetalt til anpartshaver og 14.000 kr. er betalt som udbytteskat. Det er herefter opfattelsen, at tilskudsbeskatningen for indkomstår 2004 bør bortfalde og sagen herved kan afsluttes.

Ifølge årsrapport for 3. regnskabsår omfattende perioden 1.7.2004-30.6.2005 (indkomstår 1995) udgør årets resultat 150.370 kr. Ifølge forslag til overskudsdisponering er udbytte for regnskabsåret 0 og overført overskud 150.370 kr. Af ledelsespåtegning fremgår: "Selskabet har i regnskabsåret 2004/2005 udbetalt udbyttet for 2002/03 kr. 50.000. Selskabets tiltag omkring tilbageførsel er underkendt af skatteforvaltningen". Under egenkapitalopgørelsen indgår overskudskonto 63.637 kr., der ifølge note 6 fremkommer som saldo pr. 1. juli -36.733 kr. - tilbageført udbytte sidste år 50.000 kr. + årets overskud 150.370 kr.

Skattemyndighedens afgørelse

Anmodningen om omgørelse efter skattestyrelseslovens § 37 C for indkomståret 2003, således at udbytte på 50.000 kr., som blev afsat på generalforsamlingen den 24. november 2003 for indkomståret 2003, omgøres til opsparet overskud i Selskabet for indkomståret 2003, er ikke imødekommet, jf. afgørelse af 24. august 2005. 

Dispositionen medførte, at Selskabet blev pålignet en udbytteskat på 14.000 kr., jf. kildeskattelovens § 65.

Betingelsen i skattestyrelseslovens § 37 C, stk. 1, nr. 2, hvorefter dispositionen utvivlsomt skal have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige, er ikke opfyldt.

Skattecentret's udtalelse

Skattecentret anser ikke, at udbetalingen til hovedanpartshaveren på 36.000 kr., som fremgår af årsrapporten for 3. regnskabsår (indkomstår 1995), har ændret problemstillingen, idet Selskabet fortsat på generalforsamlingen den 28. november 2003 vedtog at udlodde udbytte til hovedanpartshaveren for indkomståret 2003 på 50.000 kr., og den 1. oktober 2004 vedtog Selskabet på en ekstraordinær generalforsamling, at det udloddede udbytte fra indkomståret tilbageføres til Selskabets egenkapital for indkomståret 2004, da det endnu ikke er blevet udbetalt. Skattecentret anser derfor fortsat Selskabet for indkomstskattepligtig af det tilbageførte nettoudbytte (tilskud fra hovedanpartshaveren) i indkomståret 2004.

Klagerens påstand og argumenter

Der anmodes om tilbageførsel af afsat udbytte uden skattemæssig konsekvens.

Afslag er givet på baggrund af skattestyrelseslovens § 37 C, stk. 1, nr. 2, dvs. at betingelserne i bestemmelsens nr. 1, 3, 4 og 5 er opfyldt. Baggrunden for, at bestemmelsens nr. 2, ikke er opfyldt, er ganske enkelt ikke klart. Der ønskes derfor enten tydeliggørelse eller accept af anmodningen om tilbageførsel uden skattemæssig konsekvens.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den påklagede afgørelse vedrører afslag af 24. august 2005 på tilbageførsel af udbyttet på 50.000 kr., som blev vedtaget på generalforsamling den 24. november 2003 for indkomstår 2003.

Afslaget er begrundet i, at betingelsen for omgørelse i skattestyrelseslovens § 37 C, stk. 1, nr. 2 (nu skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 2), hvori det hedder: "Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige", ikke er opfyldt.  Retten kan tiltræde dette.

Det må lægges til grund, at Selskabet, som ejes 100 % af B, på generalforsamling den 24. november 2003 vedtog et udbytte på 50.000 kr. for indkomstår 2003 (1. regnskabsår omfattende perioden 1.1.2002 - 30.6.2003). Indeholdt udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 androg 14.000 kr.

Der er ikke grundlag for at antage, at vedtagelsen af udbyttet på 50.000 kr. på generalforsamlingen den 24. november 2003 for indkomståret 2003 - som ønskes omgjort - angår en disposition, som har medført utilsigtede skattemæssige virkninger, og dermed heller ikke utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige.

Det bemærkes herved, at det således heller ikke er vedtagelsen af udbyttet, men beslutningen om at tilbageføre udbyttet, som er baggrunden for tilskudsbeskatningen af Selskabet for indkomstår 2004 ifølge kendelsen af 9. juni 2005.

I øvrigt bemærkes, at retten ikke har taget stilling til tilskudsbeskatningen for indkomstår 2004, idet klagesagen ikke angår denne regulering.  

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.