Dato for udgivelse
30 Nov 2006 09:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Nov 2006 15:54
SKM-nummer
SKM2006.728.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-150883
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Biobrændsel, mineralolie, mineralolieprodukter
Resumé
Skatterådet bekræfter, at biobrændsler ikke er affaldsafgiftspligtige, såfremt der ikke er tale om restprodukter fra anden produktion omfattet af affaldsbekendtgørelsen, og at biobrændsler bliver afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven når de sammenblandes med afgiftspligtige olieprodukter inden indfyring i en kedel.
Hjemmel

SR06-055563

Reference(r)

Affaldsafgiftsloven
Mineralolieafgiftsloven
CO2-afgiftsloven
Svovlafgiftsloven
Bekendtgørelse om affald med senere ændringer

Henvisning
Punktafgiftsvejledning 2006-4 F.1.1
Spørgsmål

Er der afgiftsfrihed for forbrug af flydende vegetabilsk biobrændsel - rapsolie, palmeolie og anden vegetabilsk olie eller fedtstoffer - på selskabets kraftcentral, idet det delvist skal erstatte indfyring af heavy fuel-olie?

Svar

Nej - biobrændsler bliver afgiftspligtige når de sammenblandes med afgiftspligtige olieprodukter inden indfyring i en kedel.

Spørgsmålet vedrørende anden vegetabilsk olie eller fedtstoffer afvises, idet der ikke er fremkommet tilstrækkelige oplysninger vedrørende disse biobrændsler.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet producerer blandt andet olier og fedtstoffer til chokolade- og konfektureindustrien, levnedsmiddelindustrien, kosmetikindustrien samt foderstofindustrien.

Selskabet ønsker at anvende flydende vegetabilsk biobrændsel på selskabets kraftcentral, hvor de delvist ønsker at erstatte indfyring af heavy fuel-olie med mere miljørigtig biobrændsel. Selskabet oplyser, at det vegetabilske biobrændsel fx kan være rapsolie eller anden vegetabilsk olie/fedt. Selskabet ønsker i det bindende svar en bekræftelse på, at de ikke vil blive pålagt afgift af dette.

Selskabet er efter anmodning to gange fremkommet med yderligere oplysninger om de forespurgte biobrændsler og anlæggets art.

Spørgsmålet vedrører produkter som rapsolie, palmeolie eller øvrige vegetabilske olier og fedtstoffer. Der foreligger ikke mere præcise oplysninger om de øvrige vegetabilske olier eller fedtstoffer.

Der er tale om såvel egne fremstillede som tilkøbte produkter, men selskabet giver ikke oplysning om hvorvidt der er tale om restprodukter fra egen eller anden produktion.

Produkterne skal i givet fald indfyres på virksomhedens kraftcentral, hvor der fremstilles damp, men selskabet oplyser ikke hvorvidt der er tale om et kedelanlæg eller et motordrevet kraftvarmeværk.

Selskabet har oplyst, at der vil ske en sammenblanding med fuelolie inden indfyring, hvor der vil ske måling af nøjagtig tilførte mængder af de respektive brændsler.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Bemærkninger i forbindelse med anmodningen og yderligere oplysninger

Selskabet er af den opfattelse, at de ikke vil blive pålagt afgift, såfremt de vælger delvist at substituere den fuelolie, de anvender i dag, med vegetabilsk biobrændsel, og ønsker i det bindende svar en bekræftelse på, at de ikke vil blive pålagt afgift af dette.

Selskabet mener selv, at der ikke er tale om forhold, relateret til mineralolieafgiftsloven, og at der ikke er tale om affald.

Bemærkninger til sagsfremstillingen

Selskabet er ikke fremkommet med bemærkninger til sagsfremstillingen.

Punktafgiftscenter Grenå's bemærkninger

Punktafgiftscenter Grenå er enige i sagsfremstillingen og har derfor ingen yderligere bemærkninger til denne.

SKATs indstilling og begrundelse

Det bindende svar kan alene gælde de biobrændsler, som der er afgivet præcise oplysninger om. Der foreligger ikke præcise oplysninger om de øvrige vegetabilske olier eller fedtstoffer, så svaret kan derfor alene gælde for anvendelsen af rapsolie og palmeolie.

For at vurdere, om der er afgiftsfrihed ved afbrænding af rapsolie og palmeolie i en kraftcentral skal det undersøges, om der er afgiftsfrihed efter affaldsafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven, kuldioxidafgiftsloven og evt. svovlafgiftsloven.

Affaldsafgift

Efter lov om afgift af affald og råstoffer (herefter affaldsafgiftsloven), lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998 med senere ændringer, § 11, stk. 2 og § 9, stk. 1 skal virksomheder, der på egen grund forbrænder eget affald, som er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt, registreres hos told- og skatteforvaltningen og betale affaldsafgift af det forbrændte affald.

Efter affaldsafgiftslovens § 11 stk. 1 og § 9, stk. 1 skal virksomheder, som modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, registreres hos told- og skatteforvaltningen og betale afgift af affald, som tilføres den registreringspligtige virksomhed.

Er de omhandlede olier restprodukter fra anden produktion, såvel egen som andres, skal der svares affaldsafgift efter affaldsafgiftslovens bestemmelser, hvis de er omfattet af affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27. juni 2000 med senere ændringer, og er anvisningspligtigt affald. Er der derimod tale om rene handelsvarer, er der ikke tale om affald omfattet af affaldsbekendtgørelsen, og der skal ikke svares afgift efter affaldsafgiftsloven.

Selskabet har ikke oplyst, om hvorvidt der er tale om restprodukter fra egen eller anden produktion, men tilkendegiver blot, at der er tale om såvel egne fremstillede som tilkøbte produkter, og at der ikke er tale om affald.

SKAT vurderer, at under forbehold for, at der ikke er tale om restprodukter fra egen eller anden produktion, og at der ikke er tale om anvisningspligtigt affald omfattet af affaldsbekendtgørelsen, er der afgiftsfrihed efter affaldsafgiftsloven ved afbrænding af rapsolie og palmeolie i selskabets kraftcentral.

Mineralolieafgift mv.

Som udgangspunkt er det afgiftsfrit efter lov om afgift af mineralolieprodukter mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006 (mineralolieafgiftsloven) med senere ændringer, at afbrænde biobrændslerne i et kedelanlæg, hvor der fremstilles varme/damp, idet biobrændslerne ikke er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1 eller § 1, stk. 3, 1. pkt. Skal biobrændslerne derimod anvendes som motorbrændstof i et motordrevet kraftvarmeværk (stationær motor) skal der svares afgift af dette efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 3, 2. punktum.

Det er ikke oplyst, om selskabets kraftcentral er et kedelanlæg eller et motordrevet kraftvarmeværk. Det vil derfor være en forudsætning for afgiftsfrihed, for hvad angår anlæggets art, at der er tale om indfyring i en kedel.

Hvis planteolierne sammenblandes med den fuelolie, som efter det oplyste også afbrændes på kraftcentralen, inden indfyring i kraftcentralen, og planteolierne således ikke indfyres særskilt og selvstændigt, skal der efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 5 svares afgift af hele blandingen, uanset at der sker måling af nøjagtigt tilførte mængder af de forskellige brændsler. Der skal ligeledes svares kuldioxidafgift jf. § 2, stk. 3, 1. pkt. i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998 (CO2-afgiftsloven) med senere ændringer, og evt. svovlafgift efter lov om afgift af svovl, lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006 med senere ændringer, hvilket vil afhænge af det faktuelle indhold af svovl i varen.

Når selskabet foretager en sammenblanding af afgiftspligtige olieprodukter med andre varer, vil selskabet blive registreringspligtigt som oplagshaver efter mineralolieafgiftslovens § 3 som fremstiller af afgiftspligtige varer.

Under henvisning til ovenstående og med de anførte forbehold indstiller SKAT, at spørgsmålet vedrørende anden vegetabilsk olie eller fedtstoffer afvises og for så vidt angående spørgsmålet vedrørende rapsolie og palmeolie, at der svares nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.