Dato for udgivelse
25 Aug 2006 14:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2006 09:25
SKM-nummer
SKM2006.522.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, S-2272-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattekontrolloven, grov, uagtsomhed, aktiesalg, underretning, lave, skatteansættelser
Resumé

T blev tiltalt for med grov uagtsomhed at have undladt, inden 4 uger efter modtagelsen af ansættelserne for 2000 og 2001, at give skattemyndighederne meddelelse om, at ansættelserne var for lave, idet skattepligtig avance ved salg af aktier ikke indgik heri, hvorved der blev unddraget skatter med i alt 144.999 kr.

Byretten idømte T en bøde på 45.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 2

Østre Landsrets dom af 24. januar 2006, 18. afdeling, S-2272-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Leo Støchkel, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Nils Erik-Jensen, Henrik Gam og Joannes Madsen (kst.)

-----------

Brøndbyernes Byrets dom af 14. juni 2005, SS 268/05

Under denne sag tiltales

T

i henhold til anklageskrift modtaget den 2. marts 2005 for

1.

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2

ved for indkomstårene 2000 og 2001 groft uagtsomt at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af skatteansættelser for de respektive indkomstår at have undladt at give skattemyndighederne underretning om, at ansættelserne var for lave, idet han ved salg at aktier havde unddraget betaling af skatter med i alt 144.999 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har forklaret, at han købte en del aktier i 1996. Han solgte en del af aktierne i 2000 og en anden del af aktierne i 2001. Tiltalte bestrider ikke opgørelsen af den skattemæssige avance. Tiltalte bestrider ikke opgørelse af avancen ved salg af aktier. Tiltalte forklarede, at han sendte papirerne om aktiesalget til skattevæsenet. Han sendte papirerne fra postkontoret. Tiltalte mener, at det var i 2001, men han kan ikke huske præcis hvornår. Efterfølgende skrev skattevæsenet til ham, at de ikke havde fået oplysninger om aktiesalget. Tiltalte afleverede derefter papirerne personligt hos skattevæsenet, til LP. Han afleverede papirerne i kopi. Tiltalte har ikke kvittering for, at han har sendt papirerne med posten eller afleveret dem på skattevæsenet. Tiltalte kan ikke konkret huske, om han har modtaget selvangivelsen for år 2001. Tiltalte kan ikke huske, om han læste selvangivelserne for 2000 og 2001, når og hvis han modtog dem, herunder om han læste vejledningen om fristen for underretning om yderligere indkomst. Når tiltalte modtager en selvangivelse, læser han den sædvanligvis overfladisk igennem. Han regner med, at det hele er i orden. Tiltalte forklarede, at han er ny på området for aktiehandel. Han har ikke nogen uddannelse inden for området. Tiltalte driver murerfirma og er uddannet murer. Tiltalte anførte, at skattevæsenet kan hente de nødvendige oplysninger hos bankerne, og at det derfor efter hans opfattelse ikke er muligt at snyde i skat.

Tiltalte har oplyst, at han modtager førtidspension. I 2000 blev der modregnet i hans førtidspension som følge af fortjeneste ved salg af aktier. I 2001 blev der ikke modregnet i hans førtidspension som følge af fortjeneste ved salg af aktier, idet fortjenesten ikke var af en sådan størrelse, at der skulle modregnes i pensionen. Han har siden april 2004 drevet en selvstændig murervirksomhed ved siden af pensionen. Han har nu en aktiebeholdning på 200.000 kr.

Der har været fremlagt sagsakter fra den administrative behandling af sagen samt årsopgørelse for 2000 og 2001.

Rettens begrundelse og resultat

Retten lægger til grund, at tiltalte i 2000 ved salg af aktier opnåede en fortjeneste på 387.987 kr., og at tiltalte i 2001 ved salg af aktier opnåede en fortjeneste på 30.791 kr., samt at tiltalte som følge heraf skulle betale 144.999 kr. i skatter. De nævnte fortjenester ved salg af aktier i 2000 og 2001 er ikke anført på årsopgørelserne for 2000 og 2001.

Årsopgørelserne for 2000 og 2001 er udsendt som masseudgivelser. Retten finder, at det har formodningen for sig, at tiltalte har modtaget årsopgørelserne. Da tiltalte ikke erindrer nærmere om, hvorvidt han har modtaget årsopgørelserne for 2000 og 2001, lægger retten til grund, at tiltalte har modtaget disse. Af årsopgørelserne for 2000 og 2001 fremgår: "Efter skattekontrollovens § 16 har De pligt til inden 4 uger fra modtagelsen af denne årsopgørelse at underrette skattemyndighederne, hvis ansættelsen af Deres indkomst er for lav. Undladelse heraf kan medføre strafansvar." Efter udskriftsdatoerne på de fremlagte årsopgørelser sammenholdt med selvangivelsesfristen, der for tiltalte er den 1. maj, lægger retten til grund, at årsopgørelserne senest er modtaget den 1. maj 2001 henholdsvis den 1. maj 2002. Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at skattevæsenet den 19. september 2002, hvor skattevæsenet anmodede om indsendelse af materiale vedrørende eventuelle aktiefortjenester for 2001 og 2000, og den 15. oktober 2002, hvor skattevæsenet rykkede for samme, endnu ikke havde modtaget underretning fra tiltalte om, at ansættelsen af hans indkomst for 2000 og 2001 var for lav. Tiltaltes forklaring om, at han har sendt den relevante dokumentation til skattevæsenet og efterfølgende afleveret det personligt til skattevæsenet tillægges således ikke særskilt betydning, idet der henses til, at tiltalte ikke kan erindre, hvornår han har indsendt og afleveret materialet, og at tiltalte ikke ved kvitteringer eller tilsvarende kan dokumentere indsendelsen og afleveringen og tidspunkterne herfor.

Retten finder det herefter bevist, at tiltalte har overtrådt skattekontrollovens § 16, stk. 1. Retten finder det endvidere bevist, at tiltalte herved har udvist grov uagtsomhed. Der er henset til, at det for både 2000 og 2001 drejer sig om forholdsvis store beløb, og det burde have stået tiltalte klart, at sådanne beløb skulle indgå i skattevæsenets indkomstopgørelse, uagtet tiltalte ikke er regnskabs- og skattekyndig. Tiltalte er herefter skyldig efter anklageskriftet.

Straffen efter skattekontrollovens 16, stk. 2, fastsættes til en bøde på 45.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Om bødefastsættelsen bemærkes, at bøden svarer til 1/3 af den unddragne skat. Retten har ikke fundet, at der foreligger forhold, herunder vedrørende tiltaltes betalingsevne, der begrunder en nedsættelse af bøden i forhold hertil.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 45.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 24. januar 2006, 18. afdeling, S-2272-05

Brøndbyernes Rets dom af 14. juni 2005 (SS 268/05) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

T har afgivet supplerende forklaring og herunder forklaret blandt andet, foreholdt brev af 17. august 2004 fra ToldSkat, at det ikke var, fordi han var sur på kommunen, at han ikke havde oplyst sin aktiefortjeneste. Han har indleveret selvangivelse fra 2000. Han udleverede først oplysninger om aktiesalgene, da kommunen anmodede herom. Det var tidligere end 2002, han udleverede oplysningerne. Han reagerede med det samme, da kommunen anmodede om oplysningerne. Han modtager både selvangivelser og årsopgørelser, men helt sikker er han ikke. Fra bankerne får kommunerne oplysningerne om aktierne, så den måtte vide alt om avancerne. Aktiefortjenesterne er fiktive, fordi aktierne efterfølgende måske falder i kursværdi, hvis man reinvesterer i andre aktier.

Rettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.