Dato for udgivelse
10 apr 2006 14:12
SKM-nummer
SKM2006.223.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1754-0006
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anmodning, fritagelse, procenttillæg
Resumé

En anmodning om fritagelse for procenttillæg blev ikke imødekommet. Klager havde ved en fejl indbetalt på ægtefællens girokort.

Reference(r)
Kildeskatteloven §§ 59, 61, stk. 2 og 73 D

Klagen vedrører afslag på anmodning om fritagelse for procenttillæg.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkats afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Klagerens årsopgørelse for 2004, som er udskrevet den 21. marts 2005, indeholdt en restskat på 19.864 kr., inkl. et procenttillæg på i alt 1.299,60 kr. Det blev oplyst i årsopgørelsen, at klageren kunne spare procenttillægget, såfremt klageren senest den 1. juli 2005 indbetalte 18.565 kr.

Klageren foretog den 1. juli 2005 en frivillig indbetaling af skat på 18.565 kr. Ved en fejl skete indbetalingen imidlertid på klagerens ægtefælles girokort. Klagerens ægtefælle fik derfor beløbet tilbagetalt den 12. juli 2005.

Klageren har oplyst, at han den 13. juli 2005 rettede henvendelse til sit skattecenter om fejlen. Der fik han oplyst, at det muligvis nok skulle gå i orden, og at han ville få besked, hvis det ikke kunne lade sig gøre. Den 22. august 2005 modtog han 3 girokort til indbetalingen af restskatten. Klageren kontaktede herefter den 23. august 2005 skattecentret og ifølge aftale med centret indbetalte han de 18.565 kr. på ny.

Klageren anmodede samtidig om fritagelse for skattetillæg.

Indbetalingen blev ikke indregnet i klagerens skatteindbetalinger for indkomståret 2004. Klageren er derfor pålagt et procenttillæg af restskatten på 1.299 kr.

ToldSkats afgørelse

Klagerens anmodning om fritagelse for procenttillæg er ikke imødekommet.

Ved betaling af restskat skal der jf. kildeskattelovens § 61, stk. 2, tillige betales et procenttillæg på 7 % af restskatten. Der er ikke hjemmel til at undlade at beregne procenttillæg, idet bestemmelsen i kildeskattelovens § 61 er rent objektiv og alene forudsætter, at der sker opkrævning af restskat.

Af kildeskattelovens § 73 D fremgår, at skatteministeren, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, kan eftergive eller meddele henstand med skatter, som personer mv. er pålignet. Af cirkulære nr. 91 af 16. juni 1995 fremgår, at bestemmelsen også antages at omfatte renter og gebyrer, der påløber skattebeløb. Kompetencen efter bestemmelsen er senest ved bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 tillagt de regionale told- og skattemyndigheder.

Som hovedregel kan der efter gældende praksis ikke indrømmes fritagelse for betaling af tillægget, men det kan dog ske, dels når en skattemyndighed har afgivet ukorrekt information over for en skatteyder, dels når der er begået en myndighedsfejl.

Det fremgår, at årsagen til, at der er påløbet procenttillæg til restskatten for indkomståret 2004, er, at klageren fejlagtigt har anvendt ægtefællens girokort i forbindelse med frivillig indbetaling af skat. Klageren har efter det oplyste først selv foretaget en frivillig indbetaling af skat den 30. august 2005.

Da fejlen er begået af klageren, og fejlen på ingen måde kan lastes skattemyndighederne, kan der ikke ske fritagelse for betaling af procenttillæg for indkomståret 2004.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har anmodet om fritagelse for betaling af procenttillæg.

Restskatten blev indbetalt inden den 1. juli 2005. Ved en fejl blev beløbet dog indbetalt på ægtefælles cpr. nr. Så snart han blev klar over fejlen, indbetalte han beløbet igen.

Klageren har således gerne ville indbetale beløbet til tiden, og han har handlet i god tro.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af kildeskattelovens § 59 fremgår følgende:

"Den skattepligtige kan indbetale foreløbig skat ud over, hvad der er indeholdt i A-indkomst eller opkrævet ved skattebillet. Sådan indbetaling kan også foretages efter udløbet af indkomståret, men ikke senere end den 1. juli i året efter indkomståret."

Efter kildeskattelovens § 61, stk. 2, skal der ved betaling af restskat tillige betales et tillæg på 7 % af restskatten.

Efter kildeskattelovens § 73 D kan skatteministeren, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, eftergive eller meddele henstand med skatter, som personer er pålignet.

Indbetalingen af 18.565 kr. på klagerens ægtefælles girokort den 1. juli 2005 kan ikke anses som en indbetaling af foreløbig skat foretaget af klageren. Det må således være en betingelse for at anse en indbetaling af foreløbig skat for rettidig foretaget efter § 59, at skattemyndighederne umiddelbart kan identificere indbetaleren. Det er derfor med rette, at klageren er pålagt procenttillæg efter kildeskattelovens § 61, stk. 2.

Da indbetalingen på ægtefællens girokort alene skyldes en fejl fra klagerens side, og da der ikke er forekommet myndighedsfejl, foreligger der ikke sådanne forhold, som i ganske særlig grad taler for eftergivelse af det pålagte tillæg, jf. kildeskattelovens § 73 D.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.