Dato for udgivelse
07 Jun 2006 10:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2006 15:35
SKM-nummer
SKM2006.361.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1680-0267
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Udenlandsk, arbejdskraft, indeholdelse, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag
Resumé

Klageren blev anset for pligtig at indbetale A-skat samt arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med anvendelse af indlejet polsk arbejdskraft.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra c og stk. 3, § 48 og § 69

Klagen vedrører pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkat har anset klageren for pligtig til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren er håndværksmester og ejer af B A/S, der driver bygge- og anlægsvirksomhed. Klageren ejer en ejendom i X.

Klageren har den 8. februar 2005 indgået en aftale, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"Accept

Sag.: Totalrenovering af sommerhus i X.

Hermed overdrager A som bygherre, C v/ D (udenlandsk firma), som totalentreprenør at udføre følgende:

  • alle arbejder og leveringer iht. arbejdsbeskrivelsen af d. 01.01.2005

Ovennævnte punkt udføres til en samlet pris af kr. 130.000,00 excl. moms.

Følgende dokumenter er en del af acceptens aftalegrundlaget:

1. Nærværende accept

2. Ejendommen i X arbejdsbeskrivelse af d. 1-1-2005.

3. ABT 93

4. Arbejderne skal være færdiggjort senest d. 01.04-2005.

(...)"

Klageren har ikke fremlagt den i kontrakten nævnte arbejdsbeskrivelse af 1. januar 2005.

Ifølge et brev fra Y Politi til Z Politi dateret 2. marts 2005 har Y Politi fredag den 25. februar 2005 anholdt fire polakker, der var ved at renovere en villa i Å. Det fremgår af brevet, at polakkerne arbejdede for D, der imidlertid hverken kunne dokumentere, at de arbejdede for ham, eller at de arbejdede lovligt i Danmark. Y Politi har mistanke om, at polakkerne fra den 1. marts 2005 til den 1. april 2005 vil arbejde på ejendommen i X.

ToldSkat har den 14. april 2005 skrevet til C v/ D, at denne som direktør og ejer af firmaet i Polen efter ToldSkats opfattelse ikke samtidig kan lede og fordele det arbejde, som hans medarbejdere udfører, i både Danmark og i Polen, at det er ToldSkats opfattelse at D ikke er til stede som arbejdsgiver i Danmark, at klageren efter ToldSkats opfattelse må anses for arbejdsgiver for de polske håndværkere, der har arbejdet i X, og at klageren derfor er pligtig til at indeholde skat i håndværkernes løn. Af brevet fremgår endvidere, at hvis D eller dennes medarbejdere har indvendinger mod dette, skal de rettes til ToldSkat inden 14 dage.

ToldSkat har ikke modtaget svar på brevet fra hverken D eller nogen af dennes medarbejdere.

Klagerens repræsentant har fremlagt en liste, hvorpå der angives at være sket fem a conto betalinger vedrørende ejendommen i X i perioden marts til maj 2005. De samlede betalinger ifølge denne liste har udgjort 110.000 kr.

Klagerens repræsentant har fremlagt kopi af en anmeldelse om momsregistrering af C v/ D hos ToldSkat. Anmeldelsen er telefaxet fra B A/S den 4. marts 2005. Det oplyses, at den momspligtige virksomhed er påbegyndt den 21. februar 2005.

ToldSkat har den 9. august 2005 bl.a. meddelt Landsskatteretten, at C v/ D så vidt vides endnu ikke er blevet registreret i Danmark.

ToldSkats afgørelse

ToldSkat har anset klageren for pligtig til at indeholde af A-skat samt arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med anvendelse af indlejet udenlandsk arbejdskraft og har som følge heraf gjort hæftelse for ikke indeholdte beløb gældende over for klageren.

Klageren anses for hvervgiver for fire polske håndværkere, der er udlejet til ham af firmaet C. Ved vurderingen af om der er tale om arbejdsudleje, er der lagt vægt på, at det polske firma stiller medarbejdere til rådighed for at udføre arbejde for klageren, at firmaet C ikke er registreret i Danmark, at det er klageren, der som ejer af ejendommen må anses for ansvarlig for arbejdet, at klageren som håndværksmester og som ejer af huset har haft den daglige styring af arbejdet på sommerhuset, at aftalen om renovering er truffet mellem klageren og det polske firma, og at klageren, som ejer og direktør/arbejdsgiver i bygge- og anlægsvirksomheden B A/S har kendskab til reglerne om arbejdsudleje.

De polske håndværkere oppebærer indkomst hidrørende fra virksomhed udført her i landet, og denne indkomst anses, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h, for A-indkomst. De polske håndværkere er begrænset skattepligtige af lønindkomsten, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c. Klageren er derfor, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 1, pligtig til at indeholde A-skat på 30% brutto, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 3, og kildeskattelovens § 48 B.

Klageren er ligeledes pligtig til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag med 8%, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 2. 

Ifølge den dansk-polske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 15 har Danmark beskatningsretten til vederlag, der udbetales for det arbejde, der er udført for klageren.

I mangel af oplysninger om den enkelte medarbejders navn og adresse samt manglende oplysning om den enkelte medarbejders løn m.v., er det ToldSkats opfattelse, at klageren skulle indeholde et beløb svarende til 30% af det til udbetalte beløb. På det foreliggende grundlag ansættes skatten derfor til 30% af det aftalte honorar på 130.000 kr., svarende til 39.000 kr.

Klagerens pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat gælder også eventuelle andre udbetalinger vedrørende løn til det polske firma.

Selskabet hæfter for den eventuelt ikke indeholdte A-skat m.v., jf. kildeskattelovens § 69.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klageren ikke er pligtig til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af entreprisesummen på 130.000 kr.

De fire polske håndværkere var ikke arbejdsudlejet til klageren, men var ansat af firmaet C. Som dokumentation herfor henvises til den fremlagte acceptskrivelse vedrørende entreprisekontrakten, der er underskrevet af den polske entreprenør, til den fremlagte kvittering for betalte a conto beløb, og til den fremlagte momsregistrering for C i Danmark.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

På det for Landsskatteretten foreliggende grundlag er retten enig med ToldSkat i, at de polakker, der har udført arbejde for klageren, må anses for arbejdsudlejede til ham.

Retten har herved bl.a. henset til, at C v/ D har stillet medarbejdere til rådighed for at udføre arbejde for klageren på dennes ejendom i X, at klageren som ejer af ejendommen og endvidere som er ejer af og direktør for en bygge- og anlægsvirksomhed må antages at have haft den daglige styring af arbejdet, at klageren ikke har fremlagt den i aftalen af 8. februar 2005 nævnte arbejdsbeskrivelse af 1. januar 2005, og at C v/ D ikke har reageret på ToldSkats henvendelse.

De polske arbejdstagere er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

Klageren skal indeholde 30%'s bruttoskat i de polske arbejdstageres løn, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 3 og § 48.

ToldSkat har af mangel af oplysninger om de polske arbejdstageres løn fastsat indeholdelsespligten til 30% af det samlede vederlag til C v/ D. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte dette.

Hvervgiveren hæfter for en eventuelt manglende indeholdelse af A-skat, jf. kildeskattelovens § 69.

Retten lægger til grund, at der ikke er beregnet arbejdsmarkedsbidrag m.v. af det udbetalte vederlag, fordi de polske medarbejdere er omfattet af social sikring i Polen.

Den påklagede afgørelse stadfæstes herefter.