Dato for udgivelse
07 maj 2024 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 mar 2024 12:40
SKM-nummer
SKM2024.259.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0095826
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Fjernsalg, moms, leveringsstedet for varer
Resumé

Klageren var et tysk selskab, der henvendte sig til danske kunder med salg af bl.a. træpiller o.lign. og dyrefoder. Selskabet bad Skatterådet om bindende svar på, om det kunne bekræftes, at virksomheden ikke i henhold til momslovens § 4 c, stk. 3, om fjernsalg var indirekte involveret i transporten af det købte vareparti, når virksomheden i form af en klarmeldingsliste informerede den transportør, kunden havde valgt, om, hvornår denne kunne afhente partiet med henblik på transport til kunden. Landsskatteretten anførte, at virksomheden ved klarmeldingslisten til transportøren gav transportøren, og dermed tredjepart, "oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren", jf. momslovens § 14 b, stk. 1, og gennemførelsesforordningen artikel 5a, stk. 1, litra d, sidste led.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar.

Reference(r)

Momslovens § 4 c, stk. 3, § 14 b, § 14 b, stk. 1
Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 af 21. november 2019, artikel 5a, artikel 5a, stk. 1, litra d, sidste led

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, D.A.6.1.6.2

Redaktionelle noter

Se tidligere instans (SKM2022.429.SR)

Klagen skyldes, at Skatterådet har besvaret følgende spørgsmål med et "Nej":

"Når en privatkunde ikke har mulighed for at afhente det købte vareparti selv, men i stedet selv har valgt en transportør, giver han oplysning herom til H1. Kan det bekræftes at H1 ikke er indirekte involveret i transporten, når H1 informerer transportøren om, hvornår han kan afhente de bestilte varer?"

Det drejer sig om spørgsmål 3 i det bindende svar.

Landsskatteretten stadfæster Skatterådets besvarelse af spørgsmålet.                                                        

Faktiske oplysninger
Følgende faktiske oplysninger fremgår af Skatterådets bindende svar:

"H1 er en tysk etableret virksomhed, som sælger energiprodukter i form af træpiller/brændselspiller, brænde og koks/grillkul. Derudover forhandles hestefoder og dyrefoder m.m.

Salget sker fortrinsvist gennem selskabets hjemmesider, […] og […], hvortil der henvises for yderligere informationer.

H1 er fysisk lokaliseret i grænseområdet og henvender sig i vidt omfang til danske kunder. Kundegruppen omfatter såvel privatpersoner som erhvervsvirksomheder.

Selskabets priser er på hjemmesiderne oplyst i danske kroner, ab lager i By Y1.

Når en privatkunde foretager en bestilling via hjemmesiden og har lagt de bestilte varer i indkøbskurven med henblik på betaling, bliver kunden mødt med følgende tekst:

"PS: Hvis du som B2C-KUNDE (Slutbruger/Privatkunde) ikke selv afhenter dine varer på vores lager i By Y1/Tyskland, så skal du selv finde, kontakte, bestille og betale for en fragtmand/transportør, der skal afhente dine varer hos os på vores lager i By Y1/Tyskland." 

På hjemmesiden er der en fane med TRANSPORT/FRAGT. Ved klik på fanen skal der vælges mellem B2C-KUNDE (Slutbruger/Privatkunde) eller B2B-KUNDE (Firma/Erhvervskunde).

Ved klik på B2C-KUNDE fremgår følgende tekst: 

"Alle varer sælges ab lager By Y1/Tyskland 

Er du en B2C-kunde (slutbruger/privatkunde) og gerne vil købe varer hos os i By Y1/Tyskland med hhv. 7% og 19% tysk moms, må vi lige som førhen ikke være dig behjælpelig med fragten og på grund af de nye EU-moms-/fjernsalgsregler pr. 01.07.2021 ej heller henvise eller linke til en fragtmand/transportør mere på vores hjemmeside og derfor skal du lige som førhen stadigvæk selv afhente dine varer hos os på vores lager i By Y1/Tyskland og/eller du skal selv finde, kontakte, bestille og betale en fragtmand/transportør til at afhente dine varer hos os på vores lager i By Y1/Tyskland." 

Ved klik på B2B-KUNDE henvises kunden til at rette henvendelse til H1 med henblik på at få hjælp til hjemtransport af de købte varer. 

Spørgsmålene angår sidstnævnte link, hvor H1 gerne vil udvide denne service, så der henvises til udvalgte transportører, som kan forestå hjemtransporten på vegne af B2B-kunden.

Når en privatkunde har afgivet sin bestilling eller forud for dette, og har læst teksten vedrørende B2C-kunder, forekommer det, at kunden ringer til H1 for at spørge om eventuelle transportmuligheder. I dag besvares sådanne spørgsmål med, at H1 ikke kan og ikke må give kunden oplysninger herom. Men H1 ser det som en almindelig kundeservice at kunne give kunden et antal valgmuligheder, hvilket er baggrunden for det andet spørgsmål." 

Selskabets repræsentant har i forbindelse med anmodningen henvist til følgende regler og praksis: 

"Fjernsalg af defineret i momslovens § 4c, stk. 3, hvoraf fremgår: 

Ved fjernsalg af varer inden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporten, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelse af varerne, fra et andet EU-lande end det, hvor forsendelse eller transporten af varerne til en køber afsluttes, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

1)                Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49-50a, 51 eller 51a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.
2)                De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering 

Momslovens § 14b fastslår, at for fjernsalg af varer inden for EU er leveringsstedet her i landet, når varerne befinder sig her i landet på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten af varerne afsluttes.

Bestemmelserne følger principperne i Momsdirektivets artikel 14, stk. 4 og artikel 33.

Spørgsmålet om leverandørens indirekte medvirken ved transporten følger af Momsforordningens artikel 5a:

Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 4, i direktiv 2006/112/EF skal varer anses for at være blevet forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved forsendelsen eller transporten af varerne, navnlig i følgende tilfælde: 

a)                når forsendelsen eller transporten af varerne gives i underentreprise til en tredjepart, der leverer varerne til kunden
b)                når forsendelsen eller transporten af varerne foretages af en tredjepart, men leverandøren enten helt eller delvist er ansvarlig for levering af varerne til kunden
c)                 når leverandøren fakturerer og opkræver transportgebyrerne fra kunden og videresender dem til en tredjepart, som står for forsendelsen eller transporten af varerne
d)                når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren. 

Gennemførelsesforordningen indeholder ikke oplysninger, som nærmere tjener til en tolkning af den ændrede definition, hvilket særligt gælder punkt d)."

Selskabets repræsentant har anført følgende overordnede vurdering:

"Momsforordningens punkt d) i artikel 5a har til formål at sikre momsbeskatning i slutkundens land, hvis leverandøren søger at fremme en eller flere nærmere bestemte transportørers interesser i forhold til private kunder.

Med formuleringen må det antages, at leverandøren skal udfolde aktive bestræbelser i den forstand, at leverandøren skal sætte kunde og transportør i kontakt med hinanden eller give transportøren de oplysninger, som er nødvendige for at denne kan foretage en levering af varerne til privatkunden.

Derudover lægges der vægt på, at leverandørens formål er at fremme transportørens interesser i forhold til privatkunden.

H1 har på sin hjemmeside klart afgrænset salg af varer til private kunder fra selskabets salg til erhvervskunder. I forhold til private kunder udfolder H1 ingen bestræbelser på at fremme en eller flere bestemte transportør.

Tværtimod fremgår det udtrykkeligt af hjemmesiden, at private kunder enten skal afhente varerne selv eller selv skal sørge for at tage kontakt til en transportør.

At H1 tilbyder erhvervskunder bistand med transport, kan ikke anses for at være relevant i forhold til vurderingen af private kunder, når hjemmesiden er så skarpt opdelt, som tilfældet er, og hvor H1 hverken direkte eller indirekte fremmer enkelte transportørers interesser i forhold til de private kunder.

Det forhold at H1 vil fremme enkelte transportørers interesser i forhold til erhvervskunder kan efter vores opfattelse ikke ændre på dette forhold."

Vedrørende spørgsmål 3 har repræsentanten anført:

"Når en privatkunde har afgivet sin bestilling via H1s hjemmeside, oplyser han samtidig om han selv afhenter varerne eller disse bliver afhentet af en vognmand, som privatkunden selv har engageret til opgaven. Samtidig oplyser kunden, hvem denne har valgt som transportør.

For at undgå at transportøren kører forgæves, informerer H1 denne om, hvor og hvornår han kan afhente det pågældende vareparti.

Dette sker ved at transportøren får tilsendt en "klarmeldingsliste" med hvilke varer/ordrer/fakturanr. der er klar til afhentning hos H1. Listen er en orientering til transportøren og indeholder kundens navn, fakturanummer og antal paller til afhentning.

Det er vores opfattelse, at dette ikke fører til at H1 er indirekte involveret i selve transporten, men blot en service som skal sikre, at den valgte transportør kan planlægge sin kørsel hensigtsmæssigt. Denne service ydes til samtlige de transportører, som skal afhente varer hos H1, og kan ikke anses for at være et tiltag, som fremmer en eller få transportørers interesser.

I øvrigt ydes en tilsvarende service overfor de kunder, som selv afhenter deres varer, og som også har behov for orientering om, hvornår det købte vareparti er klar til afhentning.

Vi indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "ja"."

Skatterådets bindende svar
Skatterådet har besvaret selskabets spørgsmål 3 med et "Nej".

Skattestyrelsen har bl.a. anført følgende i styrelsens indstilling og begrundelse, som er tiltrådt af Skatterådet: 

"Begrundelse
Af Momsforordningens artikel 5a, som behandlet i spørgsmål 1, fremgår det, at hvis en leverandør på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser, anses leverandøren for indirekte at medvirke til at levere eller tilrettelægge transporten af disse varer og dermed omfattet af reglerne om fjernsalg.

Det følger af samme bestemmelse, at en sælger må anses for at medvirke i transporten af varerne, når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at såfremt Spørger i forbindelse med en privatkundes køb af energiprodukter informerer den transportør, som privatkunden har indgået en transportaftale med, om, hvornår transportøren kan afhente de bestilte varer ved at sende en "klarmeldingsliste" med hvilke varer/ordrer/fakturanr., så må Spørgers anses for at være indirekte involveret i transporten af varerne, jf. momslovens § 4c, stk. 3.

Der er herved henset til, at Spørger i den situation giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge i forbindelse med transporten af varerne, jf. Momsforordningens artikel 5a, litra d).

I dette tilfælde anses Spørger for at være […] direkte eller indirekte involveret i transporten, hvorfor der foreligger et fjernsalg.

Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark.

Selskabets opfattelse
På vegne af selskabet har repræsentanten fremsat påstand om, at spørgsmål 3 i det bindende svar ændres fra et "Nej" til et "Ja", idet der ikke er tale om fjernsalg efter momslovens § 4 c, stk. 3, da H1 ikke er involveret i transport af varer til private kunder, når selskabet forsyner en transportør med oplysninger om, hvornår et bestilt vareparti kan afhentes på selskabets lager i Tyskland.

Selskabets repræsentant har som begrundelse for påstanden bl.a. anført:  

"Faktiske forhold

(…)

Skatterådet har bekræftet, at selskabets salg ab lager til private kunder i Danmark som udgangspunkt ikke medfører at selskabet omfattes af momspligt i Danmark, jf. besvarelsen af det første spørgsmål. Skatterådet lægger vægt på at private kunder selv skal sørge for afhentning af varerne samt at H1 ikke er involveret i transporten.

Ved en privat kundes bestilling via selskabets hjemmeside er kunden instrueret om, at han selv skal afhente de bestilte varer. Det er herefter kundens valg om han selv vil afhente varepartiet eller vil bestille en transportør til at afhente varepartiet. Kunden oplyser herom i forbindelse med sin bestilling, ligesom han oplyser hvem den valgte transportør er.

Kunden modtager han direkte besked om, hvornår varepartiet er klar til afhentning, hvorefter kunden selv tager kontakt til sin transportør. Men selskabet har et ønske om at kunne give transportøren direkte besked om, hvornår et vareparti er klar til afhentning. Dette vil ske i form af en klarmeldingsliste, som indeholder oplysning om varepartiet, kunden og dato for, hvornår varepartiet kan afhentes.

Skatterådets bindende svar
Skatterådet har i det bindende svar vurderet, at H1 vil være indirekte involveret i transporten af varerne, hvis de via klarmeldingslisten informerer transportøren om, hvornår han kan afhente de bestilte varer. Skatterådet henser til at H1 i den situation giver tredjepart oplysninger, som denne skal bruge i forbindelse med transporten af varerne.

Dermed konkluderer Skatterådet, at H1 er forpligtet til at lade sig registrere for fjernsalg i Danmark, jf. momslovens § 4c, stk. 3.

Lovgrundlag og praksis

(…)

Der er ikke offentliggjort tolkningsbidrag, som har relevans for nærværende sag.

Vores opfattelse
Det er vores opfattelse, at H1 ikke bliver hverken direkte eller indirekte involveret i transporten af bestilte varer, hvis de fremsender en klarmeldingsliste til en transportør, som en privat kunde har engageret til at afhente bestilte varer. Der er alene tale om en nødvendig service overfor transportøren, som modtager oplysning om, hvornår et bestilt vareparti er klar til afhentning på selskabets lager.

På samme måde modtager private kunder, som har tilkendegivet at de selv afhenter de bestilte varer, en besked om, hvornår de bestilte varer er klar til afhentning på selskabets lager.

Denne service har ikke noget med transport af varerne til slutkunden at gøre, men er alene et spørgsmål om, at det logistisk er en fordel for såvel H1 som for transportørerne i forbindelse med udlevering af varerne. Alternativt ville selskabet være nødsaget til at give klarmeldingen direkte til slutkunden, som herefter skulle informere transportøren, hvilket alt andet lige ville medføre flere fejl og dermed flere forgæves kørsler. 

At det er en service, som er i transportørens interesse, kan ikke føre til, at H1 anses for at "fremme en tredjeparts leveringsydelser". I denne formulering ligger efter vores opfattelse implicit, at selskabet skal tilgodese visse transportører frem for andre, hvilket jo også indikeres i den forstand, at en virksomhed ikke må anbefale udvalgte transportører på sin hjemmeside.

I stedet er der tale om en service på linje med, om varerne er placeret hensigtsmæssigt på lageret, så transportøren nemt kan laste sit køretøj, om der er truckservice, så varerne kan lastes ombord på køretøjet, om der er et pauselokale til transportører osv. Intet af dette vedrører selve transporten og bør i sagens natur ikke føre til, at en virksomhed er indirekte involveret i en varetransport."

Selskabets repræsentant har ved et møde med Skatteankestyrelsens medarbejder uddybet det ovenfor anførte og har tillige fremhævet, at klarmeldingslisten vil være den første og eneste kontakt, der er mellem selskabet og transportøren.

Repræsentanten anførte, at der ikke ses at være tale om indirekte involvering, når selskabet blot orienterer transportøren om, hvornår varepartiet er klar til afhentning. Dette er bl.a. begrundet i, at kontakten ikke har noget med selve transporten af varepartiet at gøre. Kontakten sker blot for, at transportøren helt generelt har mulighed for at planlægge sin rute, og for at undgå, at formidlingen af klarmeldingen til transportøren skal ske via kunden.

Retsmøde
Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling 

"Skattestyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse, som er en stadfæstelse af Skatterådets besvarelse af spørgsmål 3 i det bindende svar.

Det er således fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at en leverandørs fremsendelse af en klarmeldingsliste til transportøren af varer, som en privat køber har indgået transportaftale med, anses for en indirekte medvirken ved transport af varerne jf. momslovens § 4 c, stk. 3.

Salget skal således anses for fjernsalg, med leveringssted i køberens land, i dette tilfælde Danmark." 

Selskabets bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling 

"Ifølge forslaget anses udlevering af en klarmeldingsliste til den transportør, som en kunde selv har valgt, for at udgøre en indirekte medvirken ved transportørens tilrettelæggelse af transporten til danske kunder. Der er henvist til momsforordningens punkt d.

Det fastholdes at fremsendelse af en klarmeldingsliste, som giver oplysning om, hvornår et vareparti kan afhentes, ikke er en service, som kan føre til at sælger kan anses for at være direkte eller indirekte involveret i den varetransport, som forestås af transportøren.

Punkt d i Gennemførelsesforordningen lyder i sin helhed:

Når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Klarmeldingslisten tjener det ene formål at oplyse kunden om, at de bestilte varer er klar til afhentning. Hvis kunden har valgt en ekstern transportør, er ønsket med anmodningen om bindende svar, at klarmeldingslisten kan sendes direkte til den af kunden, valgte transportør, i stedet for at klarmeldingslisten sendes via kunden til den valgte transportør.

Dette er en service, som ikke har betydning for selve transporten. Det er en oplysning til transportøren, men denne vælger selv tidspunktet for afhentning, ligesom en transportør frit kan vælge at overlade afhentningen til en underleverandør eller samarbejdspartner.

Derudover finder vi at udformningen af punkt d, hvor udtrykket "fremmer" anvendes (engelsk: promote) tillige indikerer at sælgers direkte eller indirekte medvirken skal have til formål at fremme en eller flere transportører på bekostning af andre.

Dette synspunkt bekræftes af det Revideres grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg, som Skatteministeriet har udarbejdet 5. februar 2019, journal nr. 2018-8540. Af dette notat fremgår vedrørende bestemmelsen i punkt d:

Det vil således f.eks. blive anset som indirekte involvering, hvis leverandøren på sin hjemmeside eller i andet reklamemateriale omtaler eller henviser til en eller flere mulige transportører." 

Indlæg ved retsmødet
Selskabets repræsentant fastholdt påstanden om, at svaret på spørgsmål 3 skal ændres til et "Ja" og gennemgik anbringenderne i overensstemmelse med de skriftlige indlæg. Repræsentanten anførte yderligere, at selskabet ikke indirekte vil være involveret i en transport ved salg til private kunder, da selskabet på hjemmesiden skriver, at køber selv skal afhente varen eller engagere med en transportør. Repræsentanten anførte endvidere, at selskabet alene fremsender en klarmeldingsliste til køberens eller transportørens mail, som er oplyst af køberen. Ordningen har derfor alene betydning for varelagerlogistikken.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at Skatterådets svar stadfæstes.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling til, om det er med rette, at Skatterådet har svaret benægtende på spørgsmålet om, at selskabet ikke er indirekte involveret i transporten af varer købt af danske privatpersoner, når selskabet informerer transportøren om, hvornår solgte varer til danske privatpersoner kan afhentes på selskabets lager.  

Landsskatteretten skal således tage stilling til, om selskabet bliver omfattet af reglerne for fjernsalg i ovennævnte situation.

Retsgrundlag
Af momslovens § 4 c, stk. 3, fremgår vedrørende fjernsalg:

"Ved fjernsalg af varer inden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra et andet EU-land end det, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til en køber afsluttes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49-50 a, 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

2) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering."

Endvidere fremgår det af momslovens § 14 b, at ved fjernsalg af varer inden for EU, er leveringsstedet her i landet, når varerne befinder sig her i landet på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren afsluttes.

Bestemmelserne følger principperne i Momsdirektivets artikler 14, stk. 4 og 33.

Spørgsmålet om leverandørens indirekte medvirken ved transporten følger af Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 af 21. november 2019, artikel 5a, hvoraf følgende fremgår:

"Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 4, i direktiv 2006/112/EF skal varer anses for at være blevet forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved forsendelsen eller transporten af varerne, navnlig i følgende tilfælde: 

a)                når forsendelsen eller transporten af varerne gives i underentreprise til en tredjepart, der leverer varerne til kunden
b)                når forsendelsen eller transporten af varerne foretages af en tredjepart, men leverandøren enten helt eller delvist er ansvarlig for levering af varerne til kunden
c)                 når leverandøren fakturerer og opkræver transportgebyrerne fra kunden og videresender dem til en tredjepart, som står for forsendelsen eller transporten af varerne
d)                når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Varer anses imidlertid ikke for at være forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, når kunden transporterer varerne selv, eller når kunden arrangerer levering af varerne med en tredjemand, og leverandøren ikke direkte eller indirekte medvirker til at levere eller tilrettelægge forsendelsen eller transporten af disse varer."   

Artikel 5a er, jf. momsforordningen, indsat for at sikre en korrekt og ensartet anvendelse i medlemsstaterne af reglerne om fjernsalg.

Landsskatterettens begrundelse og resultat
Når en privatkunde har afgivet bestilling af en vare hos selskabet, oplyser kunden samtidig, om kunden selv afhenter varen hos selskabet, eller om varen afhentes af en vognmand, som kunden selv har engageret. Samtidig oplyser kunden over for selskabet, hvem kunden har valgt som transportør.

Med spørgsmålet ønsker selskabet bekræftet, at selskabet ikke er indirekte involveret i transporten, når selskabet herefter ved en klarmeldingsliste informerer transportøren om, hvornår transportøren kan afhente varen hos selskabet, og dermed bekræftet, at der i denne situation ikke foreligger fjernsalg med leveringssted i landet i henhold til momslovens § 4 c, stk. 3, jf. momslovens § 14 b.

Ved klarmeldingslisten til den transportør, som kunden har valgt, giver selskabet transportøren, og derved tredjepart, "oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren", jf. momslovens § 14 b, stk. 1, og gennemførelsesforordningen artikel 5a, stk. 1, litra d, sidste led.

Landsskatteretten er dermed enig i Skatterådets svar og stadfæster dette.