Dato for udgivelse
02 feb 2024 09:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 sep 2023 10:34
SKM-nummer
SKM2024.62.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
2-1279/2023
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, tobaksafgift, told, skattekontrollov, prøvesag
Resumé

T var tiltalt for som forhold 1 at have været i besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse (ca. 200 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.1.fjernet) og ca. 12 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.2.fjernet) ). Som forhold 2 var T tiltalt for med forsæt til at unddrage statskassen tobaksafgift, at have været i besiddelse af 35.100 kopicigaretter, som ikke var forsynet med stempelmærker og derfor ikke var blevet afgiftsberigtiget efter lovgivningen, hvorved T fortiede oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved det offentlige blev unddraget 61.965 kr. i tobaksafgift. Som forhold 3 var T tiltalt for med forsæt til at unddrage statskassen told, at have købt og opbevaret 35.100 kopicigaretter, uagtet at T vidste at de var indsmuglede, hvorved statskassen blev unddraget 6.267 kr. i told. Som forhold 4-5 var T for indkomstårene 2017 og 2018, tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen, at meddele told-og skatteforvaltningen, at lønindkomsten fra T’s selskab på henholdsvis 147.700 kr. og 203.660 kr. ikke var medtaget på skatteansættelsen, hvorved det offentlige blev unddraget henholdsvis 54.626 kr. i skat og ikke under 70.000 kr. i skat. Som forhold 6 var T for indkomståret 2019 tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet vildledende eller urigtige oplysninger til brug for skatteansættelsen, idet han angav oplysninger til brug for skatteansættelsen uden samtidig at oplyse om lønindkomst på 237.856 kr. fra T's selskaber, hvorved det offentlige blev unddraget 99.931 kr. i skat.

T tilstod.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Tilståelsen fandtes støttet af de oplysninger, der i øvrigt forelå.

T idømtes 60 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 286.000 kr. samt konfiskation. Henset til forholdenes alder fandtes et vilkår om samfundstjeneste ikke fornødent.

Reference(r)

· Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (nugældende § 30, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 59).
· Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 2.
· Toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3.
· Skattekontrollovens dagældende § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. nugældende skattekontrollovens § 90, stk. 5.
· Skattekontrollovens § 82, stk. 1 og § 83, stk. 4, jf. stk. 1, til dels jf. straffelovens § 89.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2, afsnit A.C.3.5.2.1 og A.C.3.5.2

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T født den (red.dato.nr.2.fjernet)

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 18. april 2023.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (nugældende § 30, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 59), (red.dato.nr.1.fjernet) i tidsrummet fra ca. kl. 09.05 til ca. kl. 11.45 på henholdsvis Y1-adresse og Y2-adresse i Y3-by, at have været i besiddelse af 203,58 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.1.fjernet) og 12,08 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.2.fjernet) med henblik på videreoverdragelse.

2 a (2).

tobaksafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2 jf. § 2, (red.dato.nr.1.fjernet) på adressen Y2-adresse i Y3-by, med forsæt til at unddrage statskassen tobaksafgift, at have været i besiddelse af 35.100 kopicigaretter angiveligt af mærket (red.cigaret.nr.1.fjernet), som ikke var forsynet med stempelmærker og derfor ikke var blevet afgiftsberigtiget efter lovgivningen, hvorved tiltalte fortiede oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved det offentlige blev unddraget 61.965 kr. i tobaksafgift.

2 b (6).

toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3, (red.dato.nr.1.fjernet) på adressen Y2-adresse i Y3-by, med forsæt til at undgå betaling af told, at have købt og opbevaret 35.100 kopicigaretter af mærket (red.cigaret.nr.1.fjernet), uagtet at tiltalte vidste at de var indsmuglede, hvorved statskassen blev unddraget 6.267 kr. i told.

3.

skattekontrollovens dagældende § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. nugældende skattekontrollovens § 90, stk. 5, ved for indkomståret 2017 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. maj 2018 ved modtagelse af skatteansættelse af den 9. marts 2018, at meddele SKAT, at lønindkomsten fra tiltaltes selskab G1-virksomhed på 147.700 kr. ikke var medtaget på skatteansættelsen, hvorved det offentlige blev unddraget 54.626 kr. i skat.

4.

skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1, ved for indkomståret 2018 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. maj 2019 ved modtagelse af skatteansættelse af den 8. marts 2019, at meddele SKAT, at lønindkomsten fra tiltaltes selskab G1-virksomhed på 203.660 kr. ikke var medtaget på skatteansættelsen, hvorved det offentlige blev unddraget ikke under 70.000 kr. i skat.

5.

skattekontrollovens § 82, stk. 1, ved for indkomståret 2019 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet vildledende eller urigtige oplysninger til brug for skatteansættelsen, idet tiltalte den 30. oktober 2020 angav oplysninger til brug for skatteansættelsen, imidlertid uden at oplyse om, at tiltalte havde lønindkomst på 237.856 kr. fra selskaberne G1-virksomhed og G2-virksomhed og G3-virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget 99.931 kr. i skat.

6 (7).

(Påtaleopgivet)

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om en tillægsbøde på 286.522 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 203,58 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.1.fjernet) og 12,08 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.2.fjernet) samt 1 kanyle med (red.euforiserende-stoffer.nr.3.fjernet), rivejern, kniv, en digitalvægt og 35.100 kopicigaretter af mærket (red.cigaret.nr.1.fjernet) hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har forklaret, at det er rigtigt, at politiat ransagede hos ham den 3. juni 2020 og da fandt de stoffer, der anført i forhold 1. Dem havde han med henblik på videreoverdragelse. Politiet fandt også de 35.100 kopicigaretter uden stempelmærker, og som der ikke var blevet betalt told og afgift af, som er anført i forhold 2 a og 2 b. Det er rigtigt, at han for indkomstårne 2017 - 2019, som anført i forhold 3 - 5, modtog de lønindkomster, der anført i sigtelserne, og at han for de enkelte indkomstår enten undlod at reagere på, at de ikke var var medtaget på hans skatteansættelser eller angav en lønindkomst, der ikke modtog disse lønindkomster. Selskabet, der udbetalte lønningerne, var hans eget.

Ved dom af 14. februar 2020 blev tiltalte for overtrædelse af færdselsloven straffet med en bøde på 7.000 kr.

Kriminalforsorgen har den 10. januar 2023 udarbejdet en personundersøgelse, jf. retsplejelovens § 808.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har lagt en kriminel fortid bag sig. Han stoppede i den forbindelse med at indtage stoffer, efter at politiet havde ransaget hos ham. Han arbejder nu som formand i byggebranchen. Han vil gerne være gældfri, se sine børn og måske avancere i sit job.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (nugældende § 30, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 59), tobaksafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2 jf. § 2, toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3, samt skattekontrollovens dagældende § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. nugældende skattekontrollovens § 90, stk. 5, skattekontrollovens § 82, stk. 1, og § 83, stk. 4, jf. stk. 1, til dels jf. straffelovens §89.

Straffen findes at kunne gøres betinget, og henset til forholdenes alder findes et vilkår om samfundstjeneste ikke fornødent. Straffen skal herefter ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 286.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 60 dage.

Konfiskationspåstanden tages til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t :

Tiltalte T straffes med fængsel i 60 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 286.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 203,58 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.1.fjernet) og 12,08 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.2.fjernet) samt 1 kanyle med (red.euforiserende-stoffer.nr.3.fjernet), rivejern, kniv, digitalvægt og 35.100 kopicigaretter af mærket (red.cigaret.nr.1.fjernet).

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.