Dato for udgivelse
10 maj 2024 07:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 feb 2024 14:29
SKM-nummer
SKM2024.269.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-42359/2021-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsskat + Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandet + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Udlejning af udenlandsk ejendom, skattepligtig, beskatning af indsætninger
Resumé

Sagen angik for det første opgørelsen af den skattepligtige indkomst hidrørende fra udleje af skatteyderens ejendom i Y1-land. Ligesom byretten fandt Landsretten, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at han ikke var eneejer af ejendommen, og skatteyderen var derfor skattepligtig af det fulde overskud hidrørende fra den.

Sagen angik videre beskatning af en række indsætninger på i alt 515.151 kr. på skatteyderens bankkonto. Skatteyderen gjorde gældende, at der var tale om et lån. Ligesom byretten fandt landsretten, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at beløbet hidrørte fra allerede beskattede eller skattefrie midler, hvorfor han var skattepligtig af indsætningerne på bankkontoen.

Byrettens dom (SKM2021.575.BR) blev derfor stadfæstet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra b

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.H.3.2.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, j.nr. 16-1498327, offentliggjort

Appelliste

Sag BS-42359/2021-OLR (18. afdeling)

Parter

A

(advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(advokat Asger Hinsch)

Københavns Byret har den 8. oktober 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS37890/2020-KBH).

Landsdommerne Ulla Staal, Henrik Hjort Elmquist og Amelie Brofeldt (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, principalt at hans skatteansættelse for indkomstårene 2010-2015 nedsættes med henholdsvis 45.468 kr., 573.413 kr., 70.040 kr., 63.598 kr., 68.297 kr. og 70.000 kr., subsidiært at hans skatteansættelser for de pågældende indkomstår hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

Der er heller ikke afgivet forklaringer for landsretten.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen angår, om A er skattepligtig af det fulde overskud ved udlejning i årene 2010-2015 af en ejendom beliggende i Y1-land. Sagen angår endvidere, om A er skattepligtig af tre indsættelser i juli 2011 på i alt ca. 115.000 kr. på hans og hans (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet) fælles bankkonto.

Udlejning af ejendommen i Y1-land

A ejede ejendommen i Y1-land i årene 2010-2015, men han har gjort gældende, at han ejede den i lige sameje med sin (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet), og at han derfor alene er skattepligtig af halvdelen af overskuddet ved udlejning af ejendommen.

Trods gentagne opfordringer har A ikke indhentet en attest fra de Y1-landske myndigheder om ejendommens ejerforhold i de pågældende år, og han har heller ikke sandsynliggjort, at dette ikke er muligt. Herefter, og da A ikke på anden vis har godtgjort, at han ikke var eneejer af ejendommen i årene 2010-2015, tiltræder landsretten, at A i de pågældende år er skattepligtig af det fulde overskud ved udlejningen af ejendommen, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra b.  

Indsættelser på bankkonto

Der blev på A og hans (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet) fælles bankkonto i juli 2011 ad tre gange indsat i alt ca. 515.000 kr. Det påhviler A at godtgøre, at disse indsættelser stammer fra beskattede midler eller midler, som er undtaget fra beskatning, da udgangspunktet er, at al indkomst er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.  

A har gjort gældende, at indsættelserne er foretaget af et af ham ejet selskab, G1-virksomhed, og udgør lån til hans (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet).  

Ifølge en kontoudskrift for juli 2011 for (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet) fælles bankkonto er modtageren af de tre indsættelser A, og der foreligger ingen dokumentation for tilbagebetaling af et lån. A’s anbringende om, at indsættelserne på kontoen udgør et lån til hans (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet) er således ikke bestyrket ved objektive kendsgerninger, og landsretten tiltræder derfor, at A er skattepligtig af et beløb svarende til de nævnte indsættelser, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.   

Landsretten stadfæster derfor byretten dom.  

Efter sagens værdi, forløb og udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 45.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgift til advokatbistand inkl. moms.  

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 45.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.