Dato for udgivelse
02 Feb 2024 09:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2023 12:45
SKM-nummer
SKM2024.60.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BD60-4189/2022
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, tobaksafgift, prøvesag
Resumé

T var tiltalt for svig af særlig grov karakter med tobaksafgift, ved i tiden frem til den 8. oktober 2021 på sin bopæl, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have modtaget, besiddet og overdraget mindst 4.115.000 stk. ikke-afgiftsberigtigede cigaretter med henblik på videresalg til tredjemand her i landet, alt hvorved det offentlige blev unddraget mindst 7.254.333,50 kr. i afgift.

T tilstod.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Tilståelsen fandtes støttet af de oplysninger, der i øvrigt forelå.

Ved straffastsættelsen lagde byretten vægt på, at T havde haft en forholdsvis mindre rolle i det helt organiserede netværk af produktion og videredistribution af ulovlige og ikke-afgiftsberigtigede cigaretter, men at T’s rolle samtidig havde været nødvendig som et led i distributionskæden, og han havde selv haft et økonomisk motiv i form af videresalg af nogle af cigaretterne. Desuden tillagdes det store beløb, som disse mange cigaretter udgjorde i afgift, vægt, samt at T var ustraffet og hans gode personlige forhold. Endvidere blev det tillagt en vis mindre vægt, at der var gået godt to år, siden kriminaliteten blev afdækket, til der blev afsagt dom, og at dette ikke skyldtes T’s forhold.

T idømtes 1 år og 6 måneders fængsel, heraf 1 år og 3 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste i 200 timer, konfiskation samt en tillægsbøde på 7.250.000 kr., der efter den nyeste praksis blev fastsat til et beløb svarende til den unddragne afgift. Henset til de kriminalpræventive og pønale hensyn bag en tillægsbøde ved afgiftsunddragelse fandt retten ikke grundlag for at nedsætte tillægsbøden.

Reference(r)

· Straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 4
· Straffelovens § 50, stk. 2
· Straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, afsnit A.C.3.1.1 og afsnit A.C.3.2.1.13 og afsnit A.C.3.5.2.2

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T cpr-nummer ...12

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 31. oktober 2022. T er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og nr. 4, ved i tiden frem til den 8. oktober 2021 på sin bopæl, Y1-adresse i Y2-by, med forsæt til at uddrage det offentlige afgift og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have modtaget, besiddet og overdraget mindst 4.115.000 stk. ikke-afgiftsberigtigede cigaretter med henblik på videresalg til tredjemand her i landet, alt hvorved det offentlige blev unddraget mindst 7.254.333,50 kr. i afgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf af fængsel.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte skal straffes med en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af en (red.mobiltelefon.nr.1.fjernet), 142 kasser/713.000 stk. ikke-afgiftsberigtigede cigaretter af mærket "(red.cigaretmærke.nr.1.fjernet)" og "(red.cigaretmærke.nr.2.fjernet)", samt 2.450 kr. i kontanter hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at de mange cigaretter nævnt i sigtelsen var nogle, der blev leveret hos tiltalte. Der blev spurgt på (red.kommunikationstjeneste.nr.1.fjernet), om der måtte blive læsset cigaretterne af hos ham. Det endte med at blive dagen før, at han egentlig skulle have haft et læs. Der var åbenbart nogen, der vidste, at han havde et partytelt oppe. Han har tidligere kun fået fem kasser ad gangen. Hver kasse indeholder 50 kartonner cigaretter. Det er noget, som han har solgt til kammerater og tjent lidt på. Han var med på, at det var cigaretter, der ikke var afgiftsberigtiget, og at der var tale om ulovligt producerede cigaretter. Han har haft mange paller stående. Han fik de mange cigaretter leveret med en lastbil, og så var han selv med til at modtage dem og læsse af. Han blev spurgt, om det var i orden, og det sagde han ja til. Han studsede over den store mængde. Han fik som betaling cigaretter, som han kunne sælge videre til en fordelagtig pris. Tiltalte hjalp selv til med en palleløfter, som det også ses på billederne i sagen. Han har ikke kendskab til, hvem der hentede de mange cigaretter igen. Dagen efter var en stor del af cigaretterne blevet hentet, mens han stadig havde en del kasser tilbage på to paller.

Han kendte ikke navnene på dem, som han kommunikerede med.

Da politiet kom, erkendte han og samarbejdede. Han påviste cigaretterne og også penge fra cigaretsalg. Han solgte selv cigaretterne til venner og bekendte. Det var med et økonomisk motiv. Pengene gik også til at være med til at finansiere den ombygning af huset, som de var i gang med.

Teltet stod på stedet som følge af hans datters fødselsdag. Det var ikke et, der var stillet op til formålet.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Kriminalforsorgen har i en personundersøgelse af 30. november 2022 efter retsplejelovens § 808 oplyst, at tiltalte er egnet til at modtage en helt eller delvist betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at en af hans sønner netop er flyttet hjem til tiltalte. Han er fortsat indstillet på at samarbejde med Kriminalforsorgen. Han ønsker ikke igen at begå kriminalitet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig. Efter den tilståelse, som der ved sagens fremme som en tilståelsessag er lagt til grund, har tiltalte opbevaret over fire millioner ulovligt producerede cigaretter for nogle ukendte bagmænd i kortere tid, idet han dog selv skulle beholde nogle af cigaretterne med henblik på opnåelse af profit ved videresalg. Tiltalte har således haft en forholdsvis mindre rolle i det helt organiserede netværk af produktion og videredistribution af ulovlige og ikkeafgiftsberigtigede cigaretter. Retten har dog også lagt vægt på, at tiltaltes rolle har været nødvendig som et led i distributionskæden, og at han selv har haft et økonomisk motiv i form af videresalg af nogle af cigaretterne. Endvidere er der lagt vægt på det store beløb, som disse mange cigaretter udgør i afgift.

Disse forhold må tillægges vægt ved straffens fastsættelse, ligesom der må lægges vægt på, at tiltalte er ustraffet og har gode personlige forhold. Det må endvidere tillægges en vis mindre vægt, at der er gået godt to år, siden kriminaliteten blev afdækket, til der er afsagt dom, og at dette ikke skyldes tiltaltes forhold.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder finder retten, at straffen passende kan fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og nr. 4.

Tre måneder af straffen skal afsones nu, mens fuldbyrdelsen af den resterende del af straffen udsættes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 64, jf. § 58, jf. § 56, stk. 1, og § 63. Tiltalte skal herunder inden for en længstetid på 1 år udføre samfundstjeneste i 200 timer.

Retten har endvidere fundet, at tiltalte skal betale en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2, der efter den nyeste praksis fastsættes til et beløb svarende til den unddragne afgift. Henset til de kriminalpræventive og pønale hensyn bag en tillægsbøde ved afgiftsunddragelse har retten ikke fundet grundlag for at nedsætte tillægsbøden. Herefter skal tiltalte betale en tillægsbøde på 7.250.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes efter beløbets størrelse til fængsel i 3 måneder.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t :

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

3 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1.             Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

2.             Tiltalte skal inden for en længstetid på 1 år fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 200 timer.

3.             Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 7.250.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 3 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres en (red.mobiltelefon.nr.1.fjernet), 142 kasser/713.000 stk. ikke-afgiftsberettigede cigaretter af mærket "(red.cigaretmærke.nr.1.fjernet)" og "(red.cigaretmærke.nr.2.fjernet)", samt 2.450 kr. i kontanter.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.