Dato for udgivelse
24 Jun 2024 16:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Apr 2024 15:56
SKM-nummer
SKM2024.337.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
3. afdeling S-1459-23
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, tobaksafgift, kopicigaretter, overdragelse, videreoverdragelse, besiddelse, varemærkeloven, narko, dopingmidler
Resumé

Straffesagen mod T1 og T2 handlede i det væsentlige om, hvordan der i et større netværk var indført og solgt ikke-afgiftsberigtigede kopicigaretter under et bestemt varemærke. Politiet havde lavet en lang række observationer af handler, ligesom der var aflyttet telefonsamtaler vedrørende handler, dronevideooptagelser og fund ved ransagninger af ikke-afgiftsberigtigede cigaretter og store kontantbeløb.

T1 og T2 var i forening med andre, hvis sager blev behandlet særskilt, tiltalt for 19 forhold af overtrædelse af tobaksafgiftsloven af særlig grov karakter ved i forening, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen og at have overdraget, erhvervet, tilegnet eller anvendt ikke under i alt 2.018.340 cigaretter, hvoraf der ikke var betalt afgift på ikke under 3.563.187 kr., som skulle have været betalt efter loven. Derudover var T1 tiltalt for 7 yderligere tilfælde af overtrædelse af tobaksafgiftsloven af særlig grov karakter med 17.835.450 cigaretter i alt, hvoraf der ikke var betalt afgift på ikke under 31.486.702 kr.

Det offentlige blev herved unddraget 35.049.889 kr. i tobaksafgift i alt.

T1 var tillige tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at være i besiddelse af 6.293 g hash med henblik på videresalg.

T2 var tillige tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer samt lov om forbud mod visse dopingmidler ved at være i besiddelse af 178 stk. morfinpiller, 30,7 g hash og 20 ulovlige dopingenheder med henblik på videresalg.

Endelig var T1 og T2 hver for sig tiltalt for 2 forhold af varemærkekrænkelse af særlig grov karakter.

I et mindre omfang erkendte de tiltalte, at der var tale om cigaretter. De tiltalte forklarede dog for en lang række af forholdene, at de ikke vidste, at der var cigaretter i kasserne, men at der blev leveret andre ting, bl.a. grænsevarer, reservedele, håndklæder og t-shirts.

Byretten fandt det bevist, at T1 i hele perioden fra ca. december 2020 til september 2021 var T2’s faste leverandør af ikke afgiftsberigtigede cigaretter. Som bevis henviste retten til indholdet af aflyttede telefonsamtaler, observationer af kasser og overdragelser, videooptagelser samt efterfølgende fund af meget store mængder ikke afgiftsberigtigede cigaretter hos både T1 og T2, der alle havde haft påskriften på cigaretmærket. Retten lagde tillige til grund, at hver kasse med cigaretter indeholdt 10.000 cigaretter. Byretten fandt herefter T1 skyldig i tiltalen dog med et mindre antal cigaretter.

T1 idømtes fængsel i 4 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 24.000.000 kr. samt konfiskation. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på forholdenes karakter og antal samt størrelsen af de unddragne beløb. Endvidere lagde byretten vægt på, at både overtrædelsen af afgiftslovgivningen og varemærkeloven var af særlig grov karakter. Endelig lagde retten vægt på, at T1 måtte betragtes som en hovedbagmand vedrørende distribution af kopicigaretter på det danske marked.

Byretten fandt T2 skyldig i tiltalen, dog med en lille justering i antal cigaretter og afgiftsbeløbet.

T2 idømtes 4 års fængsel, der omfattede en reststraf på 976 dage, samt en tillægsbøde på 2.900.000 kr. og konfiskation. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på forholdenes karakter og antal samt størrelsen af de unddragne beløb. Endvidere lagde byretten vægt på, at både overtrædelsen af afgiftslovgivningen og varemærkeloven var af særlig grov karakter.

T1 ankede dommen med påstand om frifindelse, idet han dog erkendte sig skyldig i forholdet vedrørende besiddelse af euforiserende stoffer, og i øvrigt formildelse. Anklagemyndigheden påstod dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans samt skærpelse.

Landsretten lagde til grund, at der havde været tale om cigaretter i de tilfælde, hvor det af politiets observationer fremgik, at T2 og/eller T1 havde håndteret og overdraget sådanne helt tilsvarende kasser til andre personer. Der fandtes ikke grundlag for at antage, at kasserne indeholdt andet end cigaretter, og landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at de tiltaltes forklaring om levering af andre ting, ikke var støttet af de øvrige oplysninger i sagen, herunder politiets øvrige observationer, aflytninger og fund.

T2 havde ikke anket sin dom. Spørgsmålet for landsretten var herefter om - og i givet fald i hvilket omfang - det var T1, der leverede de cigaretter, som T2 var dømt for at have videreoverdraget. Landsretten fandt ligesom byretten, at det var bevist, at T1 i perioden fra december 2020 til september 2021 var T2’s faste leverandør af de omhandlede ikke-afgiftsberigtigede cigaretter.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med de ændringer, at tillægsbøden nedsattes til 23.600.000 kr., at forvandlingsstraffen for tillægsbøden forhøjedes til fængsel i 4 måneder, og at der hos T1, udbyttekonfiskeredes 7.665.000 danske kroner.

Reference(r)

· Straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 4

· Lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 30, stk. 1, jf. § 3, jf. liste B, nr. 59 og nr. 245 (dagældende lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3 og § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 og § 3, jf. liste A, nr. 1 og liste B, nr. 230

· Lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 30, stk. 1, jf. § 3, jf. liste B, nr. 59 og nr. 245 (dagældende lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, og § 3, jf. liste A, nr. 1), og liste B, nr. 230

· Straffelovens § 299B, nr. 2, jf. varemærkelovens § 42, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 4 og EU-varemærkeforordningens artikel 9

· Lov om forbud mod visse dopingmidler § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1, nr. 2, jf. straffelovens § 89

· Straffelovens § 50, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1:

A.C.3.2.1.13

A.C.3.5.1.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: 1. instans i byretten kan tilgås her: Dom

Dom afsagt den 15. april 2024 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Erik P. Bentzen, Anders Raagaard og Annette Nørby med domsmænd) i ankesag

V.L. S-1459-23

Parter

Anklagemyndigheden mod

T1 født den (red.fødselsdato.nr.1.fjernet) (advokat Tobias Engby, Y2-by)

Retten i Sønderborg har den 29. juni 2023 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K014860/2022).

Påstande

Tiltalte, T1, har påstået frifindelse, idet han dog erkender sig skyldig i forhold 29, og i øvrigt formildelse. 

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans i forhold 6 og 14 samt skærpelse.

Supplerende oplysninger

Der er fremlagt udskrifter fra bogholderisystemet i tiltaltes virksomhed, G1-virksomhed, for 2021 samt seks fakturaer fra juni, juli, august og september 2021 vedrørende kontantsalg af bilreservedele til T2.

Der er desuden fremlagt billeder fra (red.auktionshus.nr.1.fjernet) auktion over genstande fra tiltaltes ejendom på Y1-adresse. Det fremgår, at auktionen vedrørte et "Oprydningsparti", og at den omfattede "Bl.a. plasticposer, håndklæder, en myriade af toiletsæder og assorterede autodele".

Der er vedrørende tiltaltes personlige forhold fremlagt en "Psykologisk statusvurdering med personlighedsundersøgelse" af (red.dato.nr.2.fjernet) udarbejdet af (red.uddannelse.nr.1.fjernet) IC.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne T2, IE, IG, IH, IJ, IK, IL, IM, politiassistent IN, IO og IR har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. 

Vidnerne JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JJ, JK, JL, JM, JN, JO og JP har været indkaldt for landsretten, men har som sigtede i sagen ikke ønsket af afgive forklaring.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke kan huske, hvor meget han gav for de 10 paller cigaretter, han modtog i august 2021. Han har været gennem meget og tager medicin, og derfor husker han i dag ikke så meget. Han husker ikke, om han havde beregnet en fortjeneste for sit salg af cigaretter. Han førte ikke et regnskab over det. Det havde han ikke behov for. Det var begrænset, hvad han tjente på cigaretterne. Det er korrekt, at der var styr på regnskabet i hans firma, G1-virksomhed. Han vidste godt, at en pakke cigaretter i 2021 kostede 55-60 kr. Det kan godt passe, at han selv videresolgte til væsentligt mindre end dette, men han husker det ikke nærmere. 

Hans kunder var personer, han havde kendt i nogen tid. Det var i begyndelsen svært for ham at sælge cigaretterne, fordi der ikke var så mange i hans omgangskreds, som røg. Han modtog derfor kun få stænger (kartoner), men ikke kasser og paller.

Som det også fremgår af videoovervågningen, havde han mange paller liggende på Y5-vej. Han havde også omkring 500-1.000 paller liggende på planteskolen. Når han handlede med forskellige varer, blev der anvendt forskellige paller. Nogle gange købte han også paller, f.eks. hvis de var i for dårlig stand til at bruge til fødevarer. Han solgte dem så videre til andre, som kunne bruge dem.

I tiden op til coronaudbruddet i 2020 indkøbte han gennem G1-virksomhed en del olie, som han havde regnet med at kunne sælge på et halvt års tid. Det forsinkede corona imidlertid. Når T2 hentede olie hos ham, skulle T2 lægge en kvittering på, hvor meget han havde taget, så der var styr på lageret. T2 fik typisk også en faktura, så han kunne betale. Det fremgår af nogle af de bilag, som han først for nylig har fået adgang til fra Kammeradvokaten. 

Over en periode på omkring et halvt år modtog han fra IM en større mængde håndklæder af forskellig type, som han efterfølgende gav væk. Der var tale om flere tusinde håndklæder, som han hentede i affaldssække hos IM. Nogle af dem lå indtil for nylig stadig på ejendommen, og han har fået dem udleveret af den nye ejer.

Han husker ikke en telefonsamtale med JP, hvor de taler om, at han har to hele stole klar til JP. Det er muligt, at de har handlet stole med hinanden. Han handlede med mange ting og havde mange varenumre. Det er muligt, at der er nogen, som har efterspurgt stoledele, men han husker ikke samtalen med JP.

KA, som han købte cigaretterne af, boede ved Y2-by, inden han flyttede til Y3-landsdel. Dette fortalte han til politiet i forbindelse med, at han også oplyste KA’ navn. Han har ikke sagt til politiet, at navnet blevet stavet (red.stavemåde.nr.1.fjernet), som anført i rapporten.

Han mener ikke, at det var underligt, at han ikke førte et regnskab over cigaretsalget. Han førte heller ikke et regnskab over sine salg af liebhaverbiler og knallerter. Han reklamerede ikke for cigaretsalget, men kontaktede kun personer, som han kendte. Han holdt det meget snævert. Han husker ikke, om han tjekkede, om cigaretpakkerne havde banderole. Han vidste ikke, hvordan pakkerne så ud i Danmark, og han undrede sig derfor ikke over den Y19-nationalitet tekst. Det er først under sagen, at han har set (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet)-pakkerne med stavefejl. Han kendte ikke noget til lovgivningen vedrørende cigaretter og afgifter; han købte dem bare. Han vidste dog godt, at der er afgifter på cigaretter, men han gik ud fra, at KA havde styr på dette, idet han jo købte dem i Danmark. Det var hans opfattelse, at han købte originale cigaretter. Det hørte han folk sige. Han vidste godt, at der i årtier havde været kopicigaretter på markedet, bl.a. fra Y4-land. Der var ikke noget, der for ham indikerede, at hans cigaretter var kopier, heller ikke prisen. Uden moms og afgift kostede en pakke omkring 6,40 kr., således at en stang kostede 64 kr. Når han nu betalte dobbelt så meget, gik han ud fra, at der var betalt et eller andet. Han var ikke klar over, at man skulle registreres som cigaretsælger. 

De kontantbeløb, der blev fundet ved ransagningen hos ham, stammede bl.a. fra hans salg af Y20-nationalitets specialknallerter og af liebhaverbiler, f.eks. (red.bilmærke.nr.1.fjernet) og (red.bilmærke.nr.2.fjernet). Han købte en del biler i 1990’erne og omkring finanskrisen i 2008-2009. Han havde allerede i 2012 omkring 4 mio. kr. liggende i kontanter. Han ved ikke, hvornår de fundne penge er tjent. Han havde også penge liggende på kontoret, i stuehuset og på lageret. Han husker ikke, hvor han lagde pengene fra cigaretterne. Han opdelte ikke pengene fra salg af det ene og det andet. Politiet har også taget hans kassebeholdning fra G1-virksomhed.

Han har været i Y4-land flere gange for at købe nye og brugte autodele. Det plejede han at gøre i Y20-land, men han kunne få samme kvalitet i Y4-land, og der var kortere derned. Han fik kontakt til firmaet G2-virksomhed gennem en, der hedder KB, som har hjulpet ham med at finde reservedele i mange år. I Y4-land må små firmaer ikke sælge til udlandet uden godkendelse, og derfor bestilte han hos G2-virksomhed gennem KB’s ægtefælle.

Han blev godkendt hos firmaet G3-virksomhed, så han kun skulle betale EU-moms. Han har fremlagt fakturaer fra dette firma. Han har ikke købt cigaretter i Y4-land. Han har kun købt cigaretter hos KA. Han har altid betalt i danske kroner, og der har aldrig været fakturaer.

KA havde oprindelig købt reservedele hos ham.

T2 og andre har på Y5-vej og Y6-vej hentet forskellige ting, bl.a. Y4-landske reservedele. Det er der fakturaer på, og det vil han kunne dokumentere, når han får adgang til sine bilag hos Kammeradvokaten. Kammeradvokaten har oplyst, at de sidste dele af hans fakturaer og bogføring nu er fundet. Cigaretkasserne minder meget om de kasser, han brugte til andre ting. Det skyldes, at de passer godt på europaller. Når T2 og andre hentede reservedele, blev de typisk leveret i papkasser. Man kan ikke umiddelbart se forskel på papkasserne. Kasserne var ikke mærkede. Han havde stakke af ufoldede papkasser liggende. Han købte papkasser ved G4-virksomhed i Y7-område. Han har forsøgt at få indhentet fotos af disse papkasser, men det har ikke været muligt. Han ved også, at han havde ca. 3.000 toiletsæder liggende i kasser på Y6-vej, hvilket genboen har bekræftet over for ham. Toiletsæderne er i dag blevet solgt. Køberen, som bor i Y8-by, har lovet at sende ham billeder af kasserne. Han havde en palleomvikler på ejendommen, fordi det fik kasserne til at stå mere stabilt, når de blev omviklet med film.

Han har været selvstændig siden (red.dato.nr.3.fjernet), dvs. i mere end 35 år. Hans faste udgifter blev betalt via banken, og hvis han skulle bruge kontakter, tog han dem fra kassen og lagde et kassebilag. Hans løn blev således udbetalt kontant. De kontanter, han har taget til sig selv, er blandt de beløb, der blev fundet ved ransagningen. Han har ikke overblik over, hvilke penge der stammer fra hvad. Størstedelen af de fundne penge stammer fra salg af liebhaverting fra hans egen samling. Når han købte en bil, skete betalingen gennem banken, men når han solgte en bil, foregik det typisk kontant. Når han har solgt biler, er det sket privat. Han har haft bilerne i mange år og har også repareret mange af dem. Der har ikke været tale om erhvervsmæssige salg. Det er korrekt, at nogle af de fundne penge skulle have været hentet som betaling for cigaretter.

Han har ikke haft kontakt med T2 siden anholdelsen.

IL, som omtales i hans telefonsamtale med IK den 4. august 2021, var hans samlever. Når han i samtalen omtalte, at IK skulle komme, inden IL var der, skyldtes det, at han på daværende tidspunkt arbejdede for meget. Han holdt derfor fri sammen med IL kl. 16, og så kunne han arbejde videre om aftenen. IL vidste ikke, at han havde cigaretter liggende. I samtalen med IK senere samme dag talte han om, at han skulle have ryddet op i hallen, inden ejendomsmægleren kom. Han skulle have vurderet ejendommen med henblik på, at hans børn skulle overtage den. Han ville godt være klar i god tid, og det havde ikke noget med IK at gøre.

De nye bilag, han har fremlagt, har han fået fra Kammeradvokaten, og de stammer fra hans gamle regnskabsserver. De viser, at hans firmas kontantbeholdning den 31. december 2021 var på 119.013,50 kr. Firmaets kontantbeholdning var blandet sammen med hans private kontantbeholdning, og ved ransagningen tog politiet alle hans kontanter. Firmaets kontantbeholdning lå i den kasse, der blev fundet i hallen.

Hver gang han solgte noget, blev der lavet en faktura. Ellers kunne han ikke holde styr på sit lager. Han havde også nogle slutsedler liggende på de biler og (red.bilmærke.nr.3.fjernet), han havde solgt. Dem har politiet også taget, selv om de siger, at de ikke har dem. Han havde ikke fakturaer på cigaretterne, for det havde ikke noget med firmaet at gøre. 

Han har fremlagt seks fakturaer på ting, som T2 har købt af ham kontant. T2 hentede ikke nødvendigvis tingene den dag, han betalte. Han husker ikke, hvordan tingene var pakket, når T2 hentede dem. Hjullejerne på fakturaen fra den 21. august 2021 var så små, at T2 nok ikke har fået dem i en kasse. Når T2 besøgte ham, var det ikke altid for at hente cigaretter. Han har aldrig omtalt T2 som sin primære køber. Han blev aldrig tilbudt at gennemlæse eller underskrive afhøringsrapporten fra hans afhøring hos politiet i Y9-by.

Billederne fra (red.auktionshus.nr.1.fjernet) viser betonloftet på Y1-adresse. Han har ledt efter sådanne billeder, men det er først nu lykkedes for ham at få dem fra Kammeradvokaten. Da auktionen blev afholdt, var der mange ting, som allerede var blevet solgt af kurator. Der var også ting, som var blevet flyttet fra Y6-vej til Y5-vej. Han ville gerne have kunnet vise, at han havde flere paller med usamlede papkasser, som havde omtrent samme størrelse som de papkasser, der blev brugt til cigaretter. Han er enig i (red.auktionshus.nr.1.fjernet) beskrivelse af, at genstandene bl.a. omfattede håndklæder, toiletsæder og assorterede autodele.

Han er ked af, at JB ikke ønskede at afgive forklaring i landsretten. Når hun til politiet har forklaret, at hun har overhørt ham i en telefonsamtale sige, at cigaretterne kom ind med båd, så kan det ikke passe, for det vidste han heller ikke selv. Han talte i øvrigt aldrig om cigaretter i telefonen.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han i dag ikke har nogen fast bopæl, for han ved ikke, hvad fremtiden byder. Han har et værelse to forskellige steder, hvor han opholder sig. Han er blevet indstillet til førtidspension. Han skal i (red.dato.nr.4.fjernet) opereres for (red.operation.nr.1.fjernet). Han er blevet erklæret personligt konkurs og ejer i dag ingenting. Han modtog kontanthjælp indtil (red.dato.nr.5.fjernet). Siden da har han ikke modtaget noget, fordi han har en pensionsopsparing. Han har kun meget begrænset kontakt til sin datter, som han hilste på ved sin fars begravelse i (red.dato.nr.6.fjernet). Han har kontakt til sin søn.

T2 har supplerende forklaret, at han og tiltalte i mange år boede i samme område i Y2-by Syd, men han husker ikke, hvordan de lærte hinanden at kende. Når man handler med bilstumper, kommer man let i kontakt med hinanden. Tiltalte havde mange papkasser liggende, og de blev typisk anvendt, når han hentede bilstumper hos tiltalte. Det var forskelligt, hvordan de individuelle stumper var pakket ind. Det var helt naturligt, at tiltalte havde en masse usamlede papkasser liggende på sit lager. Han har hørt, at der ikke blev taget billeder af disse i forbindelse med politiets undersøgelse.

Han har ikke købt cigaretter hos tiltalte, og det har han heller ikke sagt i byretten. De kasser, man kan se på billederne fra den 30. august 2021 indeholdt formentlig bilstumper, men han husker det ikke nærmere. Det kan have været bremseskiver og andet. Det har formentlig været markeret på kasserne, hvad de indeholdt. Tiltalte plejede at have styr på det. Han tænker, at han nok har videregivet bilstumperne til nogle af de mange personer, som han kendte, og som havde brug for dem. 

Han har selv solgt cigaretter til andre. Han vil ikke udtale sig om, hvor han har fået dem fra, men han fik ikke cigaretter fra tiltalte. Han kendte mange i Y2-by-området, som solgte cigaretter. Han husker ikke, hvor han leverede cigaretterne, men det kan godt passe, at det bl.a. var i området, hvor tiltalte boede, f.eks. ved G5-virksomhed. Hans gamle hus lå i nærheden, og han kendte mange i området. Han solgte forskellige cigaretmærker, bl.a. (red.cigaretmærke.nr.2.fjernet), (red.cigaretmærke.nr.3.fjernet) og (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet). Det varierede, hvad der var bedst. Han husker ikke, at han tjente penge på det, men det kunne man måske godt gøre. Det er muligt, at han har taget de kasser, han fik reservedele i, med hjem. Det er også muligt, at han efterfølgende har pakket cigaretter i kasserne. Det var standardpapkasser.

Hans familie bor i Y10-by, og han havde selv boet i området, siden han var 2 år. Han har også tidligere ejet en sommerhusgrund i området. Når han var i Y2-by, var det ikke kun for at besøge tiltalte. Han fik en faktura, når han handlede reservedele med tiltalte. Han betalte typisk kontant.

T2 har om forhold 1 supplerende forklaret, at han ikke husker, hvad det var for en kasse IE omtalte i telefonsamtalen den 22. juli 2021. Det kan godt have været vin. JO havde et værksted og skulle levere nogle vinterhjul til ham. JO bor i Y11-landsdel, og nogle gange tog de grænsevarer med for hinanden. Det er korrekt, at han på et tidspunkt solgte nogle cigaretter til JO. Han husker ikke, hvor han fik dem fra. Han husker ikke, hvilke cigaretter der var de bedste. Han husker ikke, hvad han selv gav for cigaretterne, men det var nok billigere end i butikkerne. Cigaretterne kom ikke fra tiltalte.

T2 har om forhold 2 supplerende forklaret, at det er korrekt, at Y12-adresse er hans bopæl. Han kan ikke umiddelbart genkende nogen af personerne fra politiets observationer den 2. juni 2021. Det er muligt, at han er en af dem. Han har ikke solgt cigaretter til JC. Han husker ikke, hvad der var i de kasser, som kan ses på politiets billeder.

T2 har om forhold 3 supplerende forklaret, at han nok kom fra Y2-by, da han den 10. april 2021 kørte forbi hos JD. Han husker ikke, om han leverede cigaretter til JD den dag. Han husker ikke, hvor mange cigaretter JD i alt købte, men det var ikke 10 kasser. Han mener, at han kun solgte kartoner til JD. Han husker ikke, hvad det handlede om, da JD i telefonsamtalen den 10. april 2021 spurgte, om han kunne "undvære 2". Det kan have været øl eller noget andet. Han husker ikke at have haft KC med ude at handle i Y2-by.

T2 har om forhold 4 supplerende forklaret, at han ikke husker at have leveret noget til JE den 4. juni 2021. Han husker heller ikke, om han har solgt cigaretter til T2. Han husker ikke, om han mødtes med T2 i maj 2021. I den periode var han tit i Y2-by, og det hændte, at han mødtes med T2, som solgte G6-virksomhed-produkter i området.

T2 har om forhold 5 supplerende forklaret, at han ikke husker, om der blev talt eller skrevet åbent om cigaretter, når de skulle leveres. Han husker ikke, om de undgik at tale om cigaretter. Han vidste, at det var ulovligt at sælge cigaretter. Hvis cigaretterne var billigere end normalt, og hvis man ikke vidste, hvor de kom fra, kunne man godt regne ud, at det var ulovligt. Han købte cigaretterne hos privatpersoner. Han husker ikke, hvad han betalte for dem.

T2 har om forhold 7 supplerende forklaret, at det er korrekt, at han har leveret to kasser cigaretter til KD. Han husker ikke, om han havde hentet cigaretterne i Y2-by. Han havde i alt omkring fem forskellige leverandører, og nogle af dem var i Y2-by-området. De enkelte leverandører havde forskellige mærker, og han solgte også selv forskellige mærker. Han ved ikke, hvor cigaretterne kom fra, herunder om de var fra udlandet. Han tænkte ikke over teksten på cigaretpakkerne, eller om den var på Y19-sprog. Hans samtale med KD den 19. maj 2021 handlede måske om den leverance, han foretog den 2. juni 2021, men han husker det ikke. Han husker ikke, om han foretog andre leverancer til KD.

T2 har om forhold 8 supplerende forklaret, at han heller ikke i dag kan huske, hvad han hentede hos tiltalte den pågældende dag. Han kender ikke umiddelbart JG. Han mener ikke, at han solgte cigaretter til personer, som han ikke kendte. Han husker dog ikke nærmere, hvor tætte relationer de havde.

T2 har om forhold 9 supplerende forklaret, at han i dag ikke kan huske, hvem JP er. Han kunne ikke genkende JP, da han så ham i byretten. Han kan ikke forklare, hvorfor de den 26. maj 2021 befandt sig i samme område. Han har ikke overdraget noget til JP. En (red.bilmærke.nr.4.fjernet) med et registreringsnummer, der begynder med (red.bogstaver.nr.1.fjernet), siger ham ikke noget.

T2 har om forhold 10 supplerende forklaret, at han kender JJ fra Y13-område. Han husker ikke, hvad han overleverede til JJ den 30. juli 2021. Han mener, at JJ købte cigaretter af ham nogle få gange, men han husker ikke, om det var ved den lejlighed. Han mener ikke, at JJ modtog flere kasser på én gang.

T2 har om forhold 11 supplerende forklaret, at han nogle gange handlede grænsevarer for KE, som boede i Y14-by. Han husker ikke, hvor ofte han i 2021 var over grænsen. Det er efter hans opfattelse underligt, hvis en døende mand som KE skal have købt 40.000 cigaretter, som det fremgår af politirapporten med KE’s forklaring.

T2 har om forhold 12 supplerende forklaret, at han ikke husker, hvad der var i de papkasser, han hentede hos tiltalte den 2. juni 2021, men det var ikke cigaretter.

T2 har om forhold 13 supplerende forklaret, at det er muligt, at han hjalp JK med bremserne på hendes bil, som det fremgår af deres samtale den 21. juli 2021. Han husker det dog ikke nærmere. Han husker ikke, hvad han leverede til JK, men hun har vist nok på et tidspunkt fået nogle få kartoner. Han husker ikke, om hun modtog kartoner i kasser med 50 kartoner. Han husker ikke, hvorfor han mødtes med JK den 4. juni 2021 og den 5. august 2021. De kendte hinanden godt, og nogle gange fik de en øl. 

T2 har om forhold 14 supplerende forklaret, at han ikke husker, hvordan han opfattede det, da KF i samtalen den 21. maj 2021 talte meget direkte om cigaretter. Det lød som om, at KF kendte en, der hed KG, som han også selv kendte. Han havde på et tidspunkt købt nogle bilfælge af KG. Han mener ikke, at han solgte cigaretter til KF, formentlig fordi KF aldrig ringede tilbage. Han husker ikke, hvilken type cigaretter de talte om, og prisen på 190 kr. pr. karton siger ham derfor ikke noget.

Når han på optagelsen af sit lommeopkald med JL den 2. juli 2021 sagde, at han "kører 18 timer i døgnet", var det fordi, han i den periode kørte meget og ikke kun med cigaretter. Det kunne også være træ, varer fra Y15-land eller pakker fra tiltalte med autodele. Tiltalte fik mange henvendelser fra folk, som ledte efter reservedele. Det handlede formentlig om øl, da han i samme samtale omtalte, at en person havde fået 30 kasser. Det var i hvert fald ikke cigaretter, for han havde slet ikke plads til 30 kasser cigaretter i sin bil.

Når KI i deres samtale den 9. august 2021 omtalte "fem meter træ" handlede det om rummeter. Det kaldes også kassemeter.

Han husker ikke indholdet af de kasser, han modtog hos tiltalte den 30. august 2021. Tiltalte sendte mange bilstumper f.eks. til bilklubber og autoværksteder, og kasserne skulle måske afleveres på posthuset. Han tog nogle gange pakker med for tiltalte, når tiltalte havde travlt. Bilstumper har mange forskellige størrelser, men tiltalte anvendte de standardkasser, han havde stående. Han mener ikke, at der var cigaretter i kasserne. Hvis bilstumperne skulle sendes til en del af landet, som han ikke selv skulle besøge, kørte han på posthuset, men hvis det lå på hans vej, kunne han finde på selv at aflevere dem. Der var tale om specialstumper til sjældne biler. Stumperne blev pakket i standardkasserne, når det kunne lade sig gøre, for de skulle være lette for ham at håndtere.

Han ved ikke, hvor de cigaretter, som han selv solgte, kom fra. Det er ikke noget, man blander sig i.

T2 har om forhold 15 supplerende forklaret, at han ikke husker, hvilken slags vin IH ønskede at bestille i samtalen den 30. august 2021, eller om der var en bestemt type - f.eks. rød, hvid eller rosé - som IH altid købte. Han husker heller ikke, hvilket cigaretmærke IH modtog.

T2 har om forhold 16 supplerende forklaret, at han kender JL fra Y2-by. Han har kendt JL i mange år. Han husker ikke, hvorfor de mødtes i den pågældende periode.

T2 har om forhold 17 supplerende forklaret, at der var t-shirts i den kasse, som IJ modtog den 4. juni 2021.

T2 har om forhold 19 supplerende forklaret, at han ikke lagde mærke til, om de cigaretter, han solgte, havde en stavefejl i teksten. Han tænkte heller ikke over, om teksten var på Y19-sprog. Han tror, at cigaretterne med stavefejl formentlig er kommet fra en anden leverandør end cigaretterne uden stavefejl.

IE har om forhold 1 supplerende forklaret, at han ikke husker, hvad det handlede om, da han i samtalen den 8. maj 2021 spurgte T2, om T2 havde et nyt lager liggende. Han var godt klar over, at T2 havde et cigaretlager. Han tror ikke, at man almindeligvis kunne bestille en hel kasse hos T2 fra dag til dag. Han gjorde det kun den ene gang, som blev omtalt i deres samtale den 22. juli 2021. Ham, han bestilte kassen for, endte dog med ikke at få den. Vidnet beholdt den selv. Han fik oprindelig kontakt til T2 i forbindelse med opbevaring af en bil. T2 spurgte ham så senere, om han ville købe cigaretter. Når han købte cigaretter hos T2, var det kun (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet). Han købte cigaretter hos T2 i omkring et års tid. (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet)-pakkerne var hvide og blå. Han husker ikke, om pakkerne havde en advarselsseddel. T2 fortalte ham ikke, hvor han havde cigaretterne fra, og han spurgte ham heller ikke om det.

IG har om forhold 6 supplerende forklaret, at cigaretterne, hun modtog, blev stillet ved hendes hoveddør. Hun ved ikke, hvem der afleverede dem. Hun kender ikke personen fra Y21-by, som T2 omtalte i deres samtale den 11. maj 2021. Hun sendte på et tidspunkt nogle penge til JB, men de vedrørte kranse til kirkegården og ikke cigaretter. Hun tror, at det skyldes en forglemmelse, at hun aldrig har betalt for de cigaretter, hun modtog. Cigaretterne blev leveret i en bærepose. Hun husker ikke, hvordan pakkerne så ud, eller hvad navnet var. Cigaretterne smagte dårligt, og hun bestilte derfor ikke flere hos T2. Hun lagde ikke mærke til, om der var advarsler på pakkerne.

Hun har om forhold 11 supplerende forklaret, at hun ikke ved, hvad det var for penge, som T2 skulle have, og som hun omtalte i samtalen med T2 den 5. juli 2021. T2 tog nogle gange rødvin og whisky med fra Y15-land. Hun ved ikke, hvad der lå i det, når hun i samtalen med T2 den 4. juli 2021 sagde, at KE gerne ville have lidt rødvin at sælge af. KE var alkoholiker, men hun kan ikke sige, om T2 nogen sinde leverede rødvin til ham. Hun ved ikke, hvad det handlede om, når hun og T2 talte om, at KE kunne betale lidt hen ad vejen. Hun ved ikke, om T2 havde et lager af rødvin liggende. KE gik ikke op i, hvilken slags rødvin han drak. KE røg også. Hun ved ikke, hvor T2 fik cigaretterne fra.

IH har om forhold 14 supplerende forklaret, at det godt kan passe, at han på et tidspunkt hentede en kasse cigaretter hos T2 og JB. Han kendte dem privat og besøgte dem jævnligt, når han var hos sin svigermor, som boede i området.  Han ved ikke, om det var ham, som i T2 og JB’s telefonsamtale den 19. maj 2021 blev omtalt som "IH". 

Det kan godt passe, at han optræder på politiets overvågning af T2’s bopæl den 4. juni 2021. Bilen med registreringsnummer Q1 er hans. Han ved ikke, hvad han havde i den (red.indkøbspose.nr.1.fjernet), som han bar på. Han har nogle gange hentet cigaretter i kartoner i stedet for i kasser.

Han har kun købt (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet)-cigaretter af T2. Han ved, at T2 hentede cigaretterne i Y2-by, men ikke hvor. Han røg ikke selv cigaretterne, men solgte dem videre uden fortjeneste. Han syntes ikke, at cigaretterne smagte godt. Han betalte 9.500 kr. for en kasse, dvs. 19 kr. pr. pakke. Han vidste godt, at der ikke var betalt afgift for cigaretterne, når de var så billige. Han tænkte ikke over, om pakkerne havde banderole, eller om teksten var på Y19-sprog. Han undersøgte ikke, om det var kopicigaretter. Han købte ikke andet end cigaretter hos T2, heller ikke grænsevarer.

Han har om forhold 15 supplerende forklaret, at når der i hans telefonsamtale med T2 den 30. august 2021 blev talt om vin, var det nok for at dække over, at det handlede om cigaretter. Det hang nok sammen med, hvordan JB skrev det ned i sit regnskab. Han har ikke set dette regnskab, men han tror, at hun f.eks. skrev vinflasker i stedet for cigaretter.

IJ har om forhold 17 supplerende forklaret, at han på intet tidspunkt har forklaret til politiet om en pris på 10.000 kr., og at han ikke har nævnt navnet "KJ". Han undrer sig over, at politiet ikke stoppede ham, hvis man mente, at han havde gjort noget ulovligt. Det er korrekt, at det er ham, som optræder på politiets overvågning den 4. juni 2021, hvor han modtager en kasse fra en anden person. Det var den anden person, der kontaktede ham. Han skulle ikke aflevere penge til personen. Han vil ikke forklare, hvem han efterfølgende afleverede kassen til. Det undrede ham ikke, at han skulle modtage t-shirts på en parkeringsplads. Papkassen vejede ikke særligt meget, og vægten kunne godt passe med t-shirts.

Der stod ikke noget på kassen, som var lukket.

IK har om forhold 24 supplerende forklaret, at han har udført forskelligt arbejde for tiltalte, bl.a. på tiltaltes huse. Tiltalte ringede til ham, når tiltalte havde en opgave til ham. Han arbejdede hos tiltalte to gange om ugen i 2 timer ad gangen. 

I forbindelse med at han havde arbejdet på tiltaltes biler, havde han set nogle håndklæder hos tiltalte, og han spurgte efterfølgende tiltalte, om han kunne få nogle af dem. Han har ikke betalt for håndklæderne, som han regner med, han stadig skylder tiltalte for. Det var håndklæder i forskellige størrelser. De fleste var hvide og havde alle mærket "(red.hjemmeside.nr.1.fjernet)". Så vidt han husker, kom de fra et vaskeri. Han husker ikke, hvordan de blev opbevaret. Han husker ikke, om der var flere kasser med håndklæder. Der var mange kasser hos tiltalte, både store og små. Der stod ikke noget på kasserne. Håndklæderne var pakket i kasser, svarende til de fremlagte billeder fra (red.auktionshus.nr.1.fjernet).

I telefonsamtalen den 4. august 2021 talte han og tiltalte om, at han skulle hente håndklæderne hos tiltalte. Han ved ikke, om der var en særlig grund til, at han havde tænkt sig at komme til tiltaltes adresse, før tiltaltes kæreste, IL, var der. Han ved ikke, hvad tiltalte talte om, da tiltalte i telefonsamtalen den 4. august 2021 sagde, at tiltalte skulle have pakket væk, inden der kom en ejendomsmægler.

Han har set mange papkasser hos tiltalte. Det er muligt, at (red.auktionshus.nr.1.fjernet) billede af stablede papkasser er fra Y1-adresse. Han ved ikke, om der er håndklæder i papkasserne på billedet. Tiltalte var handelsmand og solgte mange forskellige ting. Han ved ikke, om tiltalte solgte håndklæder til andre.

IL har om forhold 26 supplerende forklaret, at hendes ægtefælle, IM, ikke reparerede biler, men knallerter.

IM har om forhold 26 supplerende forklaret, at han ikke husker, hvordan hans aftale om afhentning af cigaretter hos tiltalte den 14. september 2021 var kommet i stand. Han havde kendt tiltalte i en længere periode gennem deres fælles interesse for at reparere biler mv. Han havde fået at vide, at han skulle hente cigaretter hos tiltalte, men han vil ikke sige for hvem.

Hans nabo, som har forbindelse til hotelbranchen, havde på et tidspunkt en masse håndklæder, som skulle kasseres. I stedet overtog han dem selv og forærede tiltalte nogle af dem. Der var tale om rigtig mange håndklæder i forskellige størrelser. Han husker ikke, hvordan håndklæderne var mærket.

Politiassistent IN har supplerende forklaret, at han var ansvarlig for ransagningen på Y6-vej, og at han også deltog i ransagningen på Y5-vej. 

På Y6-vej fandt de bl.a. en stabel ufoldede papkasser og et stativ til indpakning af paller. Han husker ikke, om de undersøgte de ufoldede kasser nærmere. Han husker ikke at have set tomme kasser svarende til kasserne med cigaretter. På Y6-vej blev der ud over cigaretter fundet noget hash. Der blev på begge adresser også fundet mange andre ting, f.eks. reservedele, krukker, papkasser, biler mv. Han mener, at man på stikprøvebasis undersøgte indholdet af de kasser, der blev fundet. Han erindrer ikke at have set de kasser, man kan se på billederne fra (red.auktionshus.nr.1.fjernet). Der var flere længer på Y6-vej, og det var i lagerhallen, at de fandt cigaretter og hash. De undersøgte lagerhallen først, fordi det var der, de havde set aktivitet. I en af de andre haller fandt de flere biler, som var placeret under en repos. De kasser, man på (red.auktionshus.nr.1.fjernet) billeder kan se opmagasineret i en af bygningerne, ligner umiddelbart de kasser, politiet har set blive udleveret. Tapen på kasserne ser dog ud til at være mørkere, men det kan muligvis skyldes lysforholdene. Der var ikke mørk tape på kasserne med cigaretter.

Han ved, at der blev fundet cigaretter hos T2, men han deltog ikke selv i ransagningen. Han erindrer ikke, at der skulle være blevet fundet vin og slik hos T2. Som disponent gik de fleste oplysninger gennem ham. Under efterforskningen fulgte de T2 mange steder, og de har ikke erfaret, at han hentede kasser andre steder end hos tiltalte. T2 kørte altid til området ved Y2-by. De så ham aldrig køre over grænsen. De observerede ikke T2 døgnet rundt, men på baggrund af aflytningerne. Desuden blev han registreret, når han passerede ANPG-kameraerne, som bl.a. findes ved Y2-by. Det er ikke blevet undersøgt, om T2 købte reservedele, olie eller andet af tiltalte.

Politiet foretog ikke standsning af de personer, som modtog kasser i forbindelse med observationerne. De kunne konstatere, at der var tale om samme type kasser, og kasserne svarede i øvrigt til de kasser med cigaretter, der senere blev fundet under ransagningerne. 

Så vidt han ved, blev tiltaltes regnskabsmateriale udleveret til Skattestyrelsen. Man undersøgte ikke, hvor tiltaltes kontantbeløb kom fra. På aflytningerne kunne de høre, at tiltalte på daglig basis havde meget travlt, men overvågningen på tiltaltes adresser viste, at der ikke kom særligt mange personer, som havde et legalt ærinde. Tiltaltes egen bil blev typisk parkeret uden for gårdspladsen på Y16-adresse, og han erindrer ikke at have set den blive lastet med f.eks. reservedele. Lagerbygningen på Y16-adresse er opdelt i to dele. I den sydlige del med den store port fandt man reservedele og 1-2 paller med cigaretter. Det var i den nordlige del, man fandt de fleste cigaretter. Indenfor var der ikke direkte forbindelse mellem de to dele af lagerbygningen. På overvågningen så de, at tiltalte flyttede paller med cigaretter fra den nordlige del af lageret til den sydlige.

IO har supplerende forklaret, at salg af uregistrerede biler og lottogevinster er eksempler på indtægter, som skattemyndighederne ikke kender til, fordi de ikke indberettes. Derfor er det en forklaring, som de ofte hører. Salg af biler vil dog ofte kunne dokumenteres gennem købsaftaler, salgsannoncer, bankoverførsler eller lignende. 

Ud fra de tal, hun har haft adgang til, ser tiltalte ikke ud til at have haft mulighed for at opspare et kontantbeløb på over 7 mio. kr. Et negativt privatforbrug, som det, der fremgår af hendes beregninger, kan opstå, hvis man har afdraget gæld eller erhvervet aktiver for midler, som man ikke kan se, hvor kommer fra. Derfor er det noget, hun typisk er opmærksom på. Oftest vil indkomsten blive ændret til 0 kr., og der vil herefter blive beregnet et sædvanligt privatforbrug. Der sker så beskatning af differencen.

Hun har ikke foretaget en beregning for 2021, fordi der på daværende tidspunkt ikke var indgivet en selvangivelse for året. Hun foretog en overfladisk undersøgelse af tiltaltes samlevers økonomi og kunne konstatere, at der ikke var noget, der tydede på, at den kunne have løftet tiltaltes privatforbrug op fra det negative niveau. Hun har foretaget sine beregninger på baggrund af oplysningerne i Skattestyrelsens systemer. Hun har ikke haft adgang til regnskabsmateriale eller kontoudtog.

IR har supplerende forklaret, at hun ved ransagningen på Y1-adresse også var inde i den store bygning med tre længer. Hun skulle lede efter genstande, der ikke var betalt afgift af, f.eks. cigaretter. Hun kan ikke genkende kasserne på billederne fra (red.auktionshus.nr.1.fjernet). Der var mange forskellige ting på de to adresser, f.eks. store tønder med olie, biler mv. Hvis der var et oplag af kasser, har de også kigget i dem. I den hal, hvor de fandt cigaretterne, befandt sig også en række andre kasser, som indeholdt krukker og andre ting, som ikke var relevante for deres undersøgelse. Så vidt hun husker, fandt man kun én palle med ufoldede papkasser, men det er muligt, at der har været flere.

Hvis man er omfattet af en afgiftssuspensionsordning, kan man f.eks. transportere afgiftspligtige varer fra Y17-land til Danmark, uden at der er betalt afgift i Y17-land. Formålet med ordningen er, at afgiften skal betales på det sted, hvor varerne forbruges. Under en sådan ordning hæfter afsenderen for afgiften, indtil det dokumenteres, at der er sket levering. Det er ikke muligt som varemodtager i Danmark at være undtaget fra at skulle betale afgift. Afgiften forfalder ved modtagelsen af varerne. Hvis tiltalte var oplagshaver og omfattet af en suspensionsordning, skulle han stadig have betalt afgiften ved modtagelsen. Alle led i omsætningen hæfter for afgiften, indtil den er betalt. Afgiften betales ved, at man køber stempelmærker, som skal sættes på de enkelte cigaretpakker, så mærkerne brydes, når pakkerne åbnes. Det er et grå-blåligt mærke, som viser salgsprisen, og hvilken afgift der er betalt. For en forbruger er stempelmærket den eneste måde at se, at afgiften er betalt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Skyldspørgsmålet

Sagen handler i det væsentlige om, hvordan der i et større netværk er indført og solgt ikke-afgiftsberigtigede kopicigaretter under varemærket (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet). For byretten drejede denne del af sagen sig for det første om tiltaltes overdragelse af sådanne cigaretter til T2 og andre personer og for det andet om T2’s efterfølgende videreoverdragelse af cigaretterne.

Oplysningerne i sagen bygger på en omfattende efterforskning, som i det væsentlige har bestået i telefonaflytninger, observationer, videoovervågning og teleoplysninger rettet mod tiltalte og T2 i perioden hen over sommeren og frem til den 14. september 2021, hvor der blev foretaget ransagninger på deres respektive ejendomme. Derudover har et større antal personer, som også er sigtede i sagen, afgivet forklaringer til politiet om køb af ikke-afgiftsberigtigede cigaretter hos tiltalte og T2.

Det fremgår af politiets observationer, at tiltalte den 13.-16. august 2021 fra en Y18-nationalitet lastbil modtog i hvert fald 9 paller omviklet med sort plast og en palle med brune papkasser på sin ejendom Y16-adresse. Tiltalte har i byretten forklaret, at der var tale om en leverance af cigaretter af mærket (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet), og at der var 300.000 cigaretter på en palle. Ved ransagningerne den 14. september 2021 hos tiltalte og T2 blev der bl.a. fundet et stort antal ens brune papkasser, som hver indeholdt 50 kartoner med hver 10 pakker á 20 cigaretter. Cigaretpakkerne var alle mærket "(red.cigaretmærke.nr.1.fjernet)" og var uden stempelmærke for betalt afgift. Tiltalte har desuden erkendt i flere tilfælde at have overdraget sådanne papkasser med cigaretter til andre, herunder til IM, som kort før ransagningen havde modtaget 25 kasser.

På denne baggrund lægger landsretten til grund, at der har været tale om cigaretter i de tilfælde, hvor det af politiets observationer fremgår, at T2 og/eller tiltalte har håndteret og overdraget sådanne helt tilsvarende kasser til andre personer. Der er således ikke grundlag for at antage, at kasserne har indeholdt andet end cigaretter, uanset at tiltalte, T2 og flere af de medsigtede har forklaret om levering af andre ting, bl.a. grænsevarer, reservedele, håndklæder og t-shirts. Landsretten lægger i den forbindelse vægt på, at disse forklaringer ikke er støttet af de øvrige oplysninger i sagen, herunder politiets øvrige observationer, aflytninger og fund.

Forhold 1-19

T2 blev i byretten i forhold 1-19 fundet skyldig i omfattende afgiftsunddragelser ved i forening med tiltalte og andre at have besiddet og videreoverdraget store mængder cigaretter. Byrettens dom er for T2’s vedkommende ikke anket af T2 eller af anklagemyndigheden, og landsretten skal i disse forhold således ikke tage stilling til, i hvilket omfang T2 har besiddet og overdraget cigaretter. Landsretten må i stedet som udgangspunkt lægge til grund, at dette er sket i det omfang, som byretten har fundet bevist, og efter bevisførelsen - som i det væsentlige har svaret til bevisførelsen for byretten - har landsretten ikke fundet grundlag for at komme til et andet resultat end byretten.

Spørgsmålet for landsretten er herefter om - og i givet fald i hvilket omfang - det var tiltalte, der leverede de cigaretter, som T2 er dømt for at have videreoverdraget.

Landsretten er i den forbindelse enig i byrettens vurdering af og begrundelse for, at det er bevist, at tiltalte i perioden fra december 2020 til september 2021 var T2’s faste leverandør af de omhandlede ikke-afgiftsberigtigede cigaretter. Dette støttes af, at tiltalte i forhold 22, 23 og 26 har erkendt på samme måde og i samme periode at have overdraget store mængder tilsvarende cigaretter til andre aftagere. Det støttes desuden af, at det på intet tidspunkt i politiets efterforskning mod T2 er konstateret, at han har modtaget cigaretter fra andre end tiltalte.

Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte er fundet skyldig i at have leveret cigaretter til T2 i samme omfang som sket i byretten, og at tiltalte af de grunde, der er anført af byretten, har været bekendt med, at der ikke var betalt afgift af cigaretterne.

Afgiftsunddragelsen i forhold 4 udgør dog rettelig 56.492,80 kr., og den samlede afgiftsunddragelse i disse forhold udgør derfor 2.959.410,64 kr.

Forhold 22-27

Efter bevisførelsen, som i det væsentlige har svaret til bevisførelsen for byretten, tiltræder landsretten af de grunde, der er anført af byretten, og sammenholdt med det ovenfor anførte om indholdet af de overdragne papkasser, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Den samlede afgiftsunddragelse i disse forhold udgør 15.941.208,92 kr.

Forhold 28

JP har den 30. september 2021 forklaret til politiet, at han begyndte at sælge cigaretter for tiltalte i sommeren 2020. Ligeledes har JN den 25. november 2021 forklaret til politiet, at han i sidste halvår af 2020 flere gange købte ikkeafgiftsberigtigede cigaretter af tiltalte, og JB har den 14. september 2021 forklaret til politiet, at T2 godt et år forinden begyndte at sælge cigaretter, som han hentede hos tiltalte. Tiltalte har selv forklaret, at han første gang modtog cigaretter til videresalg i efteråret 2020.

Ved ransagningen af tiltaltes ejendom Y16-adresse den 14. september 2021 blev der i to plastkasser fundet kontantbeløb på henholdsvis 5.500.000 kr. i 500 og 1.000 kr.-sedler og 2.125.000 kr. i 100, 200 og 500 kr.-sedler. Der blev endvidere fundet 40.000 kr. i 200, 500 og 1.000 kr.-sedler, som han kort forinden havde modtaget fra IM i forbindelse med levering af et større antal kasser med cigaretter. Politiet fandt derudover udenlandsk valuta i form af 7.634,67 Y22-valuta, 13.354,88 Y23-valuta, 720,75 Y24-valuta og 10 Y25-valuta omregnet af politiet til 117.935,52 kr. samt yderligere 7.150 danske kroner. Der blev således i forbindelse med ransagningen beslaglagt kontantbeløb med en samlet værdi på 7.790.085,52 kr.

Skattestyrelsen har ud fra de indberettede oplysninger til skattemyndighederne vedrørende tiltalte beregnet hans privatforbrug i 2017, 2018 og 2020 til at være negativt. Vidnet IO har om dette forklaret, at et negativt privatforbrug kan indikere, at den pågældende har levet af midler, der ikke er blevet beskattet eller registreret. Hun har desuden forklaret, at tiltalte ud fra de indberettede oplysninger efter hendes opfattelse ikke har haft mulighed for at opspare det kontantbeløb på over 7 mio. kr., som blev fundet ved ransagningen.

På denne baggrund og under hensyn til, at politiets efterforskning mod tiltalte overvejende har fokuseret på perioden hen over sommeren og frem til den 14. september 2021, lægger landsretten til grund, at tiltaltes samlede salg af ikke-afgiftsberigtigede cigaretter har været væsentligt større, end det, han er fundet skyldig i i forhold 1-19 og 22-26.

Da der imidlertid ikke foreligger konkrete oplysninger om tid, sted, mængder og priser vedrørende dette yderligere salg, og da tiltalte ikke har forklaret nærmere om det, kan omfanget kun fastsættes skønsmæssigt.

Anklagemyndigheden har til brug for et sådant skøn foretaget en beregning, der tager udgangspunkt i det samlede kontantbeløb på 7.790.085,52 kr., som blev fundet ved ransagningen den 14. september 2021, og en anslået salgspris på 180 kr. pr. karton á 200 cigaretter. Ud fra denne beregning svarer de fundne beløb til et samlet salg af 8.655.650 cigaretter. Med fradrag af de salg, der allerede er omfattet af tiltalen i forhold 1-19 og 22-26, har anklagemyndigheden herefter anslået den yderligere afgiftsunddragelse til 4.797.139,06 kr.

Landsretten kan tiltræde, at der ved skønnet over størrelsen af tiltaltes yderligere salg tages udgangspunkt i en salgspris på 180 kr. pr. karton á 200 cigaretter, da dette er den pris, som flere af hans aftagere, bl.a. JN og JO, har oplyst at have betalt.

Landsretten finder derudover, at der ved skønnet kan tages udgangspunkt i de kontantbeløb, der blev fundet i to plastkasser på Y16-adresse, og i det kontantbeløb, som tiltalte kort forinden havde modtaget fra IM, idet det er ubetænkeligt at lægge til grund, at disse beløb stammer fra hans salg af cigaretter. Landsretten lægger i den forbindelse vægt på, at tiltalte selv har forklaret, at nogle af pengene skulle bruges til betaling for cigaretter, og at hans handel med cigaretter udelukkende foregik i danske kontanter. Landsretten lægger desuden vægt på, at kontantbeløbene blev opbevaret på den adresse, hvor tiltalte den 13.-16. august 2021 modtog en større leverance og havde et lager, og hvorfra hans direkte aftagere hentede cigaretter. De øvrige kontanter, herunder udenlandsk valuta, der blev fundet ved ransagningen, kan derimod ikke anses for at stamme fra handlen med cigaretter og skal derfor ikke indgå ved skønnet over det yderligere salg.

Tiltaltes egen forklaring om bl.a. handel med liebhaverkøretøjer sammenholdt med den fremlagte dokumentation for hans øvrige virksomheds kassebeholdning på omtrent 119.000 kr. ved udgangen af 2021 og enkelte kontantsalg af reservedele til T2 sandsynliggør ikke, at de fundne beløb stammer fra andet end handel med ikkeafgiftsberigtigede cigaretter.

På denne baggrund lægger landsretten til grund, at de fundne kontantbeløb på i alt 7.665.000 kr. svarer til salg af i alt 8.516.666 cigaretter. Da forhold 1-19 og 22-26 samlet omfatter 5.446.340 cigaretter, udgør tiltaltes skønnede yderligere salg herefter 3.070.326 cigaretter, hvilket svarer til en yderligere afgiftsunddragelse på 5.420.353 kr.

Da forhold 28 alene omfatter en afgiftsunddragelse på 4.797.139,06 kr., tiltræder landsretten herefter, at tiltalte er fundet skyldig i dette omfang, hvilket svarer til et yderligere salg af 2.717.310 cigaretter. 

Forhold 30 og 31

Efter bevisførelsen, som i det væsentlige har svaret til bevisførelsen for byretten, tiltræder landsretten af de grunde, der er anført af byretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket, dog således at der i forhold 31 alene er tale om salg af 8.516.666 cigaretter, som det fremgår af opgørelsen under forhold 28.

Straffastsættelsen

Af de grunde, som byretten har anført, er frihedsstraffen passende fastsat til fængsel i 4 år og 6 måneder. 

Tiltalte har gjort sig skyldig i grove overtrædelser af tobaksafgiftsloven og har derved opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding for sig selv eller andre. Landsretten tiltræder på denne baggrund, at tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, skal idømmes en tillægsbøde svarende til én gang det unddragne beløb, jf. herved de specielle bemærkninger til § 28 i lovforslag nr. 24 af 2. oktober 2019 (Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love). Da det samlede unddragne beløb udgør 23.697.758,62 kr. (2.959.410,64 kr. + 15.941.208,92 kr. + 4.797.139,06 kr.), fastsættes tillægsbøden til 23.600.000 kr.

Under hensyn til tillægsbødens størrelse forhøjes forvandlingsstraffen til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 54, stk. 1, 4. pkt.

Konfiskation

Anklagemyndigheden har påstået udbyttekonfiskation af 7.790.085,52 kr., svarende til det kontantbeløb i dansk og udenlandsk valuta, der blev fundet ved ransagningen af tiltaltes ejendom i forbindelse med anholdelsen den 14. september 2021. 

Efter straffelovens § 75, stk. 1, kan udbyttet ved en strafbar handling eller et hertil svarende beløb helt eller delvis konfiskeres. Bestemmelsen tager sigte på at ramme den økonomiske fordel, som gerningsmanden har opnået.

Tiltalte er i forhold 1-19 og 22-28 fundet skyldig i at have unddraget statskassen tobaksafgift for lidt under 24 mio. kr. Da tiltalte herefter har pligt til at betale den unddragne afgift, er der ikke grundlag for udbyttekonfiskation i anledning af disse overtrædelser.

Tiltalte er endvidere i forhold 30-31 fundet skyldig i grove overtrædelser af varemærkelovgivningen ved erhvervsmæssigt at have oplagret falske (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet)-cigaretter med henblik på salg og ved at have solgt falske (red.cigaretmærke.nr.1.fjernet)-cigaretter.

Landsretten lægger i overensstemmelse med bevisresultatet i sagens forhold 28 og 31 til grund, at tiltalte ved varemærkekrænkelsen i forhold 31 har solgt i alt 8.516.666 falske cigaretter, og at dette svarer til en samlet salgssum på 7.665.000 kr. Landsretten har i den forbindelse fundet det ubetænkeligt at lægge til grund, at de kontantbeløb, som blev fundet i de to plastkasser og de 40.000 kr., som tiltalte kort forinden anholdelsen havde modtaget fra IM, stammer fra salg af cigaretter. Under hensyn hertil findes de 7.665.000 kr. i deres helhed at kunne anses som et indvundet udbytte. 

Det tiltrædes med denne begrundelse, at der hos tiltalte er sket konfiskation af 7.665.000 kr. i medfør af straffelovens § 75, stk. 1. Tiltalte frifindes derimod for påstanden om konfiskation af 7.634,67 Y22-valuta, 13.354,88 Y23-valuta, 720,75 Y24-valuta, 10 Y25-valuta og yderligere 7.150 danske kroner.

Landsretten tiltræder endvidere, at der i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, er sket konfiskation af 6.685 gram hash og 5.259.800 cigaretter.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at tillægsbøden nedsættes til 23.600.000 kr., at forvandlingsstraffen for tillægsbøden forhøjes til fængsel i 4 måneder, og at der hos tiltalte, T1, udbyttekonfiskeres 7.665.000 danske kroner. 

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.