Dato for udgivelse
31 Jan 2024 09:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jan 2024 07:01
SKM-nummer
SKM2024.53.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1797460
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Likvidation, fraflytning, begrænset skattepligt
Resumé

Spørger påtænkte at fraflytte Danmark senest den xx. juni 2024. Skatterådet havde tidligere bekræftet, at Spørger ikke ville være skattepligtig af aktieavancer ved fraflytningen, idet Spørger ikke på fraflytningstidspunktet havde været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller § 2 af aktiegevinster i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år før skattepligtsophøret, jf. aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 3. Spørger påtænkte efter fraflytningen af likvidere hans helejede selskab H1 ApS. Han ønskede i den forbindelse bekræftet, at han skulle beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven af likvidationsprovenuet, der udloddes fra H1 ApS i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses. Ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, bestemmer, at udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, medmindre udlodningen er omfattet af stk. 2, nr. 2, eller én af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a-d, er opfyldt. Udlodningen ville ikke være omfattet af de pågældende undtagelser. Udlodningen skulle derfor behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at Spørger skulle beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven af likvidationsprovenuet, der udloddes fra H1 ApS i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, idet Spørger efter sin fraflytning ikke længere ville være omfattet af kredsen af skattepligtige omfattet af aktieavancebeskatningsloven, jf. aktieavancebeskatningslovens kapital 2. Spørgsmål 2 bortfaldt, da spørgsmål 1 blev besvaret benægtende.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven
Ligningsloven
Kildeskatteloven

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 2
Aktieavancebeskatningslovens § 7
Ligningslovens § 16 A
Kildeskattelovens § 1
Kildeskattelovens § 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.B.2.1.3.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.B.2.10.1.

Offentliggøres i redigeret form

Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven af likvidationsprovenuet, der udloddes fra H1 ApS til Spørger i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, og aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1, 1. pkt.?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet da bekræfte, at Spørger ikke er begrænset skattepligtig til Danmark af likvidationsprovenuet i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, når likvidationen sker efter Spørgers fraflytning, og efter Spørgers fulde skattepligt til Danmark er ophørt, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1? 

Svar:

 1. Nej, se dog indstilling og begrundelse
 2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er i dag bosat i Danmark på adressen Y1. Spørger er fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og skattemæssigt hjemmehørende her i landet. 

Spørger ejer 100 pct. af anparterne i H1 ApS, som blev stiftet i 2003. Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder at eje aktier og anparter i andre unoterede selskaber.

Spørger, Spørgers ægtefælle og deres to børn overvejer at fraflytte Danmark og bosætte sig i Y2-land, hvor Spørger i dag råder over et hus. Spørger vil blive skattepligtig til Y2-land ved tilflytning til Y2-land.

I forbindelse med Spørger og familiens fraflytning fra Danmark, vil Spørgers nuværende hus på Y1 blive solgt - og hvis salg ikke kan ske - lejet ud uopsigeligt i mindst 3 år fra udlejers side. Det kan derfor i det bindende svar forudsættes, at den fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, definitivt vil ophøre i forbindelse med fraflytning fra Danmark. Fraflytning og skattepligtsophør vil ske senest den xx. juni 2024. Spørger vil efter fraflytning ikke have rådighed over en helårsbolig her i landet.

Spørger har tidligere været bosat i udlandet. Spørger var således fraflyttet Danmark i perioden marts 2011 til juni 2017, hvor Spørger og Spørgers familie boede i Y3-land.

Spørger har med Skatterådets bindende svar i sagsnr. [sagsnr. udeladt] fået bekræftet, at Spørger kan fraflytte Danmark senest den xx. juni 2024 uden at være omfattet af reglerne om fraflytterbeskatning i aktieavancebeskatningslovens kapitel 8 om fraflytning, idet Spørger ved fraflytning senest den xx.  juni 2024 ikke opfylder 7/10-års betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 3, og fordi Spørger indfriede hele den resterende henstandssaldo, inden han tilflyttede Danmark i juni 2017 og igen blev fuldt skattepligtig til Danmark og hjemmehørende her i landet.

Efter Spørgers fraflytning til Y2-land - som altså senest vil ske den xx. juni 2024 - agter Spørger at likvidere sit selskab H1 ApS, da flere af investeringerne i selskabet i forvejen er under afvikling. Disse investeringer forventes at være gennemført omkring juli 2024, hvorfor Spørger herefter ønsker at likvidere selskabet og udlodde likvidationsprovenuet. Herefter vil selskabet endeligt blive opløst.

Likvidationsprovenuet i forbindelse med likvidationen af H1 ApS vil således blive udloddet til Spørger i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det er Spørgers opfattelse, at der kan svares "Ja" til det stillede spørgsmål.

Udbytte fra anparter skal som udgangspunkt medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Til udbytte henregnes alt, hvad der udloddes fra selskabet til aktuelle aktionærer, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1.

Det fremgår imidlertid, som undtagelse hertil, af ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, at udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori et selskab endeligt opløses, skal behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier (aktieavancebeskatningsloven), medmindre udlodningen er omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 2, eller hvis en af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a - d, er opfyldt.

Udlodningen af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori H1 ApS endelig opløses, er ikke omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 2, ligesom ingen af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a - d, er opfyldt.

Hvis Spørger beslutter at likvidere sit selskab H1 ApS, skal Spørger træffe beslutning herom på en generalforsamling. Spørger vil først igangsætte og gennemføre processen med likvidation af H1 ApS, når investeringerne af H1 ApS er afviklet. Dette forventes tidligst at være gennemført omkring juli 2024. Det skal hertil bemærkes, at såfremt investeringerne af H1 ApS bliver afviklet tidligere, kan likvidation igangsættes før juli 2024.

Spørger vil i forbindelse med likvidationen af H1 ApS foretage udlodning af likvidationsprovenu i samme kalenderår, som H1 ApS endeligt opløses. Der vil ved likvidationen ikke være tale udlodning af likvidationsprovenu omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 2, og udlodningen vil ej heller være omfattet af én af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a - d. For så vidt angår ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c, bemærkes, at udlodning vil ske til en fysisk person, der på tidspunktet for udlodning er hjemmehørende i Y2-land (indenfor EU/EØS).

Det er således Spørgers opfattelse, at udlodning af likvidationsprovenu i samme kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, skal beskattes som aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven og ikke som udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, hvorfor Skatterådet kan besvare bekræftende på spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Det er Spørger opfattelse, at der kan svares "Ja" på spørgsmål 2.

Spørger påtænker at fraflytte Danmark senest den xx. juni 2024, hvor den fulde skattepligt til Danmark vil ophøre, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og hvorefter Spørger alene vil være begrænset skattepligtig, jf. bestemmelserne i kildeskattelovens § 2.

Spørger vil ved en fraflytning senest den xx. juni 2024 ikke være omfattet af reglerne om fraflytningsbeskatning i aktieavancebeskatningslovens kapitel 8 om fraflytning, da Spørger ved en fraflytning senest den xx. juni 2024 ikke vil opfylde betingelsen om at have været skattepligtig til Danmark i mindst 7 år ud af de foregående 10 år, jf. aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 3. Spørger har afdækket dette forhold tidligere i et bindende svar og fået Skatterådets bekræftelse herpå, jf. sagsnr. [sagsnr. udeladt].

Hvis Spørger likviderer H1 ApS og udlodder likvidationsprovenuet i samme kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, skal likvidationsprovenuet behandles som aktieavance efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og ikke som udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2.

Af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, fremgår det, at den begrænsede skattepligt også omfatter udbytter omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2.

Det må modsætningsvis konkluderes, at udlodninger omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 3, som dermed skal behandles som aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven, ikke er omfattet af den begrænsede skattepligt i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6.

Det er således Spørgers opfattelse, at Spørger ikke er begrænset skattepligtig til Danmark af likvidationsprovenuet i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, når likvidationsprovenuet skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, hvis likvidationen foretages efter Spørgers fraflytning til Y2-land, som vil ske senest den xx. juni 2024, og hvor den fulde skattepligt til Danmark senest vil ophøre, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Det er således Spørgers opfattelse, at Spørger ikke er begrænset skattepligtig til Danmark af udlodning af likvidationsprovenu i samme kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, når likvidationen sker efter Spørgers fraflytning, og efter Spørgers fulde skattepligt til Danmark er ophørt, hvorfor Skatterådet kan svare "Ja" til det stillede spørgsmål 2.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven af likvidationsprovenuet, der udloddes fra H1 ApS til Spørger i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, og aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1, 1. pkt.?

Begrundelse

Spørger er fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og skattemæssigt hjemmehørende her i landet. Det er oplyst, at det kan forudsættes, at Spørgers fulde skattepligt til Danmark vil ophøre i forbindelse med Spørgers fraflytning fra Danmark, der vil ske senest den xx. juni 2024. Spørger har fået bekræftet, jf. Skatterådets bindende svar i sagsnr. [sagsnr. udeladt], at Spørger kan fraflytte Danmark senest den xx. juni 2024 uden at blive skattepligtig af avance af aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 38 ved fraflytningen.

Spørger ønsker efter sin fraflytning at likvidere selskabet H1 ApS, som han ejer 100 pct. Spørger ønsker i den forbindelse bekræftet, at Spørger skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven af likvidationsprovenuet, der udloddes fra H1 ApS til Spørger i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses.

Ligningslovens § 16 A, stk. 1, bestemmer, at udbytte af aktier medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 4.

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, vedrører udbytteudlodninger, der er skattefrie for modtageren. Det forudsættes ved nærværende besvarelse, at udlodningerne ikke vil være omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 4.

Ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1, bestemmer, at alt, hvad et selskab udlodder til aktuelle aktionærer, henregnes til udbytte, jf. dog stk. 3.

Ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, bestemmer, at udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, medmindre udlodningen er omfattet af stk. 2, nr. 2, eller én af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a-d, er opfyldt.

Ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 2, vedrører udlodning af likvidationsprovenu fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning. Det forudsættes ved nærværende besvarelse, at udlodningerne ikke vil være omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 2.

Ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a-d, indeholder situationer, hvor udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, ikke skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Når modtageren af likvidationsprovenuet er en fysisk person, er det alene ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c, der er relevant. Denne bestemmer, at udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, ikke skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, når den modtagende fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2.

Da Spørger er en fysisk person, der på tidspunktet for den pågældende udlodning vil være skattemæssigt hjemmehørende i Y2-land og dermed være hjemmehørende inden for EU, vil det pågældende likvidationsprovenu skulle behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.

Udlodning af likvidationsprovenu fra H1 ApS til Spørger i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, skal således behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., bestemmer, at gevinst og tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses, skal behandles efter aktieavancebeskatningsloven.

Bestemmelsen indeholder i 2. og 3. pkt. en række undtagelser hertil svarende til undtagelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 2, stk. 3, nr. 1, litra a-d, og stk. 4, nr. 2. Som det fremgår ovenfor er det forudsat ved nærværende besvarelse, at udlodningen ikke vil være omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4. Ligeledes finder undtagelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a-d, som angivet ovenfor ikke anvendelse i den pågældende situation.

Aktieavancebeskatningslovens kapitel 2 fastsætter kredsen af skattepligtige omfattet af loven. Aktieavancebeskatningslovens § 7 vedrører personer og bestemmer, at personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregne gevinst og tab på aktier, som omfattes af §§ 1 og 2, efter de regler, der er angivet i lovens § 5, §§ 12-15, kapitel 4, §§ 19 B og 19 C, § 20, stk. 2, §§ 21 og 22, kapitel 6 og 7, §§ 37-39 B og 44-46.

Af forarbejderne til bestemmelsen, jf. de specielle bemærkninger til § 7 i lovforslag nr. 78, folketingsåret 2005/06, fremgår, at:

"Personer og dødsboer, der ikke er fuldt skattepligtige her til landet, er kun omfattet af aktieavancebeskatningsloven, for så vidt de ejer aktier, som er knyttet til

en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4."

Det følger af Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.B.2.1.3.2.1, der omhandler skattepligtige omfattet af aktieavancebeskatningsloven, at reglerne i aktieavancebeskatningsloven fortsat alene finder anvendelse for personer, der enten er fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Efter det oplyste kan det lægges til grund ved besvarelsen, at Spørgers fulde skattepligt vil være ophørt på tidspunktet for udlodning af likvidationsprovenuet. Der er heller ikke tale om, at Spørgers aktier i H1 ApS udgør kapitalandele, som er knyttet til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted i Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Spørger skal på baggrund heraf ikke medregne den pågældende likvidationsudlodning, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2, til den skattepligtige indkomst efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. § 7 modsætningsvis.

Skattestyrelsen indstiller på baggrund heraf, at det ikke kan bekræftes, at Spørger skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven af likvidationsprovenuet, der udloddes fra H1 ApS til Spørger i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, idet Spørger ikke er omfattet af kredsen af skattepligtige i aktieavancebeskatningsloven, jf. § 7 modsætningsvis.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at Spørger ikke er begrænset skattepligtig til Danmark af likvidationsprovenuet i det kalenderår, hvori H1 ApS endeligt opløses, når likvidationen sker efter Spørgers fraflytning, og efter Spørgers fulde skattepligt til Danmark er ophørt, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Begrundelse

Spørgsmålet bortfalder, da spørgsmål 1 besvares benægtende.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 og 2

Lovgrundlag

Aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1

Gevinst og tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses, behandles efter reglerne i denne lov.  1. pkt. finder dog ikke anvendelse ved udlodning af likvidationsprovenu, som er skattepligtigt for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3, og i de tilfælde, hvor udlodning af likvidationsprovenu efter ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, skal henregnes til udbytte. Ved udlodning af likvidationsprovenu fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, der er omfattet af § 21, finder 1. pkt. alene anvendelse, i det omfang udlodningen overstiger minimumsindkomsten, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 3.

Aktieavancebeskatningslovens § 7

Personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, og dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst og tab på aktier, som omfattes af §§ 1 og 2, efter de regler, der er angivet i § 5, §§ 12-15, kapitel 4, §§ 19 B og 19 C, § 20, stk. 2, §§ 21 og 22, kapitel 6 og 7, §§ 37-39 B og 44-46.

Kildeskattelovens § 1, stk. 1

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

 1. personer, der har bopæl her i landet,
 2. personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,
 3. danske statsborgere, der uden at være omfattet af bestemmelserne under nr. 1 og 2 gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her, medmindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. Udenlandsk statsborger, der inden sin tjeneste eller sit ophold om bord senest har været skattepligtig her i landet i medfør af bestemmelserne i nærværende paragraf, sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger,
 4. personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner m.v. er udsendt til tjeneste uden for riget, og som ikke er omfattet af bestemmelserne foran under nr. 1 og 2, samt de med disse personer samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende ægtefæller og børn ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer.

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4 og 6

Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, og dødsboer, der behandles i udlandet, jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de pågældende personer eller dødsboer:

(…)

4)      Udøver et erhverv med fast driftssted her i landet. Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt udøvelse af det pågældende erhverv, hvis det var udført i land, ville blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet. Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. Skattepligten omfatter endvidere indkomst i form af løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties. Skattepligten omfatter desuden bortforpagtning af en sådan virksomhed. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed. For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten gevinst, tab og udbytte på aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der indgår i driftsstedets anlægskapital.

(…)

6)      Erhverver udbytter omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2, idet selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 6. og 7. pkt., dog finder tilsvarende anvendelse. 1. pkt. omfatter ikke udbytte fra investeringsselskaber, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, og udbytte fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 c. Som skattepligtigt udbytte anses endvidere vederlag i form af andet end aktier i det erhvervende selskab, som en person erhverver ved overdragelse af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne værdipapirer i et koncernforbundet selskab (det erhvervede selskab) til et andet koncernforbundet selskab eller en koncernforbundet fond eller trust (det erhvervende selskab). Som skattepligtigt udbytte anses derudover vederlag i form af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, som en person erhverver ved overdragelse af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne værdipapirer til selskaber, der på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, jf. selskabsskattelovens § 33 A, stk. 3, hvis personen eller fysiske eller juridiske personer, hvormed den pågældende person har en forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2, efter overdragelsen ejer aktier m.v. i et eller flere af disse selskaber. Som skattepligtigt udbytte anses også vederlag i andet end aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, som en person erhverver i forbindelse med fusion eller spaltning, der ikke er omfattet af fusionsskatteloven, hvis personen eller fysiske eller juridiske personer, hvormed den pågældende person har en forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2, efter omstruktureringen ejer aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. Ved fastsættelse af, hvornår der foreligger koncernforbundne selskaber, finder ligningslovens § 2 anvendelse. 3.-5. pkt. anvendes dog ikke, hvis personen er hjemmehørende på Færøerne, i Grønland eller i et land, som er medlem af EU/EØS, eller som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og de kompetente myndigheder i denne stat skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Det er en betingelse for anvendelsen af 3. pkt., at der er forbindelse som nævnt i ligningslovens § 2 mellem personen og det erhvervede henholdsvis det erhvervende selskab, og at det erhvervede selskab og det erhvervende selskab er koncernforbundet som nævnt i ligningslovens § 2.

Ligningslovens § 16 A, stk. 1-4

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Til udbytte henregnes:

1)      Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3, og afståelsessummer omfattet af § 16 B, stk. 1.

2)      Udlodning af likvidationsprovenu for tiden fra begyndelsen af det indkomstår, i hvilket ophør sker, til ophørstidspunktet fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21, i det omfang udlodningen ikke overstiger minimumsindkomsten, jf. § 16 C, stk. 3.

3)      Den del af minimumsindkomsten efter § 16 C, stk. 3, der ikke udloddes.

4)      Udbytteskat, der tilbagebetales fra en fremmed stat, Færøerne eller Grønland vedrørende aktier, der tilhører et selskab, et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller en investeringsforening bortset fra en kontoførende investeringsforening, og som ikke tilfalder selskabet, instituttet eller investeringsforeningen.

5)      Forskellen mellem afståelsessummen pr. aktie og den nye anskaffelsessum, når et selskab, der er skattepligtigt efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, har afstået skattefri porteføljeaktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4 C og inden for 6 måneder efter afståelsen erhverver skattefri porteføljeaktier i samme selskab. Dette gælder dog kun, hvis afståelsessummen er højere end den nye anskaffelsessum og der er udloddet udbytte i perioden mellem afståelsen og erhvervelsen.

6)      Værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

Stk. 3. Følgende udlodninger behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.:

1)      Udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, medmindre udlodningen er omfattet af stk. 2, nr. 2, eller en af følgende betingelser er opfyldt:

a)      Det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

b)      Det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2. Dette gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier.

c)      Den modtagende fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2.

d)      Det modtagende selskab ejer skattefri porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, i det selskab, der likvideres, og mindst 50 pct. af aktiverne i det selskab, der likvideres, består af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, eller der inden for de seneste 3 år forud for likvidationen er foretaget en overdragelse af sådanne aktier til selskabets direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab, jf. § 2, stk. 3.

2)      Udlodning efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår:

a)      De beløb eller en del af disse, der udbetales ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber og andelsselskaber forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, når særlige omstændigheder taler derfor. Der kan ikke gives tilladelse til modtagere som nævnt i nr. 1.

b)      Beløb, der udloddes i forbindelse med en nedsættelse af aktiekapitalen eller andelskapitalen i et selskab, der ikke er under likvidation.

3)      Udlodning som nævnt i nr. 2, hvor aktierne i det udbyttegivende selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17 og det modtagende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Følgende udlodninger medregnes ikke i den skattepligtige indkomst for modtageren:

1)      Friaktier og friandele.

2)      Udlodninger af beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3.

3)      Den del af minimumsindkomsten fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, jf. § 16 C, der er nævnt i § 16 C, stk. 4, nr. 10, hvis indkomsten modtages af personer m.v., der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2. Skattefriheden gælder dog ikke, hvis modtageren af indkomsten omfattes af kursgevinstlovens § 13.

4)      Værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. For overdragelse til en udenlandsk fond m.v. er det endvidere en betingelse, at hovedaktionæren har givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på at disponere over midlerne i det overdragne selskab, og at fonden m.v. er skattemæssigt hjemmehørende i et land, hvis kompetente myndighed skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller en anden international overenskomst eller konvention, herunder en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Forarbejder

Forarbejderne til lov nr. 1413 af 21. december 2005

De specielle bemærkninger i lovforslaget til § 7

"Bestemmelsen svarer til § 1, stk. 4, i den nuværende aktieavancebeskatningslov.

Efter bestemmelsen skal personer og dødsboer, der er fuldt eller begrænset skattepligtige her til landet medregne gevinst og tab på aktier i det omfang, gevinst og tab i øvrigt er skattepligtig henholdsvis fradragsberettiget efter reglerne i § 5, §§ 12-15, kapitel 4-8 og §§ 44-47.

Kredsen af skattepligtige personer, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, er personer, der er omfattet af kildeskattelovens § 1 og § 2. (…)

Bestemmelsen foreslås formuleret således, at de skattepligtige personer og dødsboer alene afgrænses efter reglerne om skattepligt i kildeskatteloven og dødsboskatteloven, uanset om der er tale om fuld eller begrænset skattepligt.

Hverken for de fuldt skattepligtige personer og dødsboer eller de begrænsede skattepligtige personer og dødsboer indebærer denne ændrede formulering nogen ændring i forhold til den nuværende aktieavancebeskatningslov.

Personer og dødsboer, der ikke er fuldt skattepligtige her til landet, er kun omfattet af aktieavancebeskatningsloven, for så vidt de ejer aktier, som er knyttet til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4."

Praksis

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.B.2.1.3.2.1 Generelt om skattepligtige omfattet af aktieavancebeskatningsloven

"Regel

Kredsen af skattepligtige, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er

 • personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven. Se ABL § 7.
 • dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven. Se ABL § 7.
 • selskaber, fonde og foreninger mv., der er skattepligtige efter SEL eller FBL. Se ABL § 6.
 • personer og dødsboer, der ikke er fuldt skattepligtige her til landet, er begrænset skattepligtige af gevinst, tab og udbytte på næringsaktier efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, hvis aktierne er knyttet til et fast driftssted i Danmark, hvorfra der udøves erhvervsvirksomhed. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 4.
 • selskaber, fonde og foreninger mv., der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, er begrænset skattepligtige af gevinst, tab og udbytte på aktier efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, når afkastet vedrører et fast driftssted i Danmark, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der indgår i det faste driftssteds anlægskapital, samt genbeskatningssaldo efter § 31 A. Se SEL § 2, stk. 1, litra a."