Dato for udgivelse
15 May 2024 16:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Apr 2024 17:46
SKM-nummer
SKM2024.280.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-35176/2022-OLR og BS-35185/2022-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Udgifter, beskatning, selskab, forening
Resumé

Sagen angik, om skatteyderne skulle beskattes af værdien af udgifter, der i det væsentlige angik frokost- og middagsarrangementer, der blev afholdt af skatteydernes selskab, hvori de også var ansatte, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c, og ligningslovens § 16. 

Frokost- og middagsarrangementerne fandt sted i en forening, hvor skatteyderne var medlemmer. Skatteyderne gjorde gældende, at deres deltagelse i frokost- og middagsarrangementerne var erhvervsmæssigt begrundede, idet de under arrangementerne havde udøvet kundeopsøgende aktiviteter og kundepleje med henblik på mersalg. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom (SKM2022.490.BR), hvor Skatteministeriet fik medhold i, at selskabets afholdelse af udgifterne udgjorde yderligere løn for skatteyderne. Landsretten tiltrådte således efter en samlet vurdering, herunder det oplyste om foreningens formål og aktiviteter sammenholdt med oplysningerne om karakteren af de enkelte udgiftsposter, at skatteyderne ikke havde godtgjort en sådan direkte sammenhæng mellem disse udgifter og selskabets indkomsterhvervelse, at udgifterne udgjorde erhvervsmæssige udgifter.

Landsretten stadfæstede på den baggrund byrettens frifindende dom. 

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c

Ligningslovens § 16

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.C.2.1.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byretten og Landsskatteretten, j.nr. 18-0005908 og 18-0005909, ej offentliggjort

Appelliste

Parter

Sag BS-35185/2022-OLR

(17. afdeling)

A

(v/advokat Henrik Rahbek)

mod

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat Marianne Lovring (proceduretilladelse))

og 

Sag BS-35176/2022-OLR

(17. afdeling)

B

(v/advokat Henrik Rahbek)

mod

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat Marianne Lovring (proceduretilladelse))

Retten i Lyngby har den 22. august 2022 afsagt dom i 1. instans (sag BS45165/2021-LYN).

Landsdommerne Arne Brandt, Mette Lyster Knudsen og Rikke Kirstine Malkov-Hansen (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A’s skattepligtige indkomst for indkomstårene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 skal nedsættes med 6.750 kr., 21.316 kr., 22.770 kr., 31.735 kr. og 131.240 kr., og subsidiært, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A’s indkomstopgørelse for indkomstårene 2012-2016 hjemvises til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Appellanten, B, har gentaget sin påstand for byretten om principalt, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at B’s skattepligtige indkomst for indkomstårene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 skal nedsættes med 28.328 kr., 28.847 kr., 31.290 kr., 38.235 kr. og 39.240 kr., og subsidiært, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at B’s indkomstopgørelse for indkomstårene 2012- 2016 hjemvises til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

A og SM har afgivet forklaring.

A har forklaret blandt andet, at han har gået på (red.fjernet.handelsskole) handelsskole i 1 år. Han gik kun på handelsskolen i 1 år, da han var i en trafikulykke. Sideløbende med tiden på handelsskolen startede han et (red.fjernet.virksomhedstype). Han brugte pengene fra erstatningen efter ulykken til at tage til Y1-land og gå på (red.fjernet.uddannelsestype) i 1 år. Han tjente 75.000 kr. i Y1-land, der kunne betale for et såkaldt "(red.fjernet.opholdstilladelse)". Han kom hjem og ville ansøge om et (red.fjernet.opholdstilladelse). Hans far var da gået konkurs. Han følte sig forpligtet til at overtage firmaets aktiviteter. Han og hans brødre startede herefter virksomheden fra bunden af. De tre brødre og deres far drev sammen virksomheden G1-virksomhed. Hans mor, han selv og hans to brødre ejede hver 25 %. Hans mors andel overgik efter noget tid til hans far. Det gik godt, og på et tidspunkt havde de 14 (red.fjernet.butikstype)butikker. De har i dag én stor afdeling med business til business kunder samt én (red.fjernet.butikstype)butik med tøj, herunder særligt (red.fjernet.varetype). Firmagaver var business til business, og det var alt fra reklamegaver til julegaver til ansatte samt arbejdsbeklædning til store firmaer. De har ca. 3.000 erhvervskunder. De henvender sig til en bred række af virksomheder, herunder (red.fjernet.virksomhedstype1). Fra 2012 til 2016 var business til business-delen den stærkeste forretning. 

Hans far havde været medlem af G2-virksomhed i mange år, og en stor del af forretningen med business til business var bygget op af kunder, virksomheden havde fået via G2-virksomhed. Hans far anbefalede ham derfor, at han også blev medlem. Såfremt udgifterne til G2-virksomhed havde været private, havde hans brødre fået kompensation fra selskabet. Det er ikke tilfældet, og tværtimod har hans brødre takket ham for det store arbejde, det er at være medlem af G2-virksomhed. 

Hans far havde et stort netværk. Da faderen gik konkurs i (red.fjernet.årstal), var det via sit netværk, at han kunne starte en virksomhed op igen. Han blev selv medlem af G2-virksomhed i (red.fjernet.årstal1). Han blev hurtigt venner med de ældre medlemmer. Inden han blev medlem af G2-virksomhed, meldte han sig som helt ung erhvervsdrivende ind i G3-organisation for at få et netværk. Da han blev ældre, meldte han sig ind i G4-organisation, hvor han også fik et godt netværk og bl.a. lærte at holde tale for en forsamling. Mange i G2-virksomhed er tidligere medlemmer af G4-organisation.  

Til (red.fjernet.ugedage)-arrangementerne i G2-virksomhed mødes man typisk kl. 12. Man begynder med (red.fjernet.aktivitet), hvorefter man taler sammen, inden der er en let frokost. Snaps til frokosten bliver typisk sponsoreret. Der holdes herunder nogle taler. Man går herefter igen til (red.fjernet.aktivitet1), hvor man også taler sammen og netværker. Han vedligeholder her sit netværk. Man kører herefter hjem kl. 16 og skifter til fint tøj, hvorefter man mødes igen kl. 18 til middag, hvor alle brødre har gæster med. Der deltager typisk 40-60 om aftenen. Ca. 70 % af de fremmødte er gæster. Alle gæster har en forretningsfunktion. Man betaler selv for sine gæster. Der ligger en protokol over de tilmeldte gæster. Herefter er der præmieoverrækkelse af (red.fjernet.gaver). Præmierne er typisk også sponsorerede. Han har brugt gæsteprotokollen til at få kontakt til personer, han kunne bruge i sin virksomhed. Man bliver via præsentationen af de fremmødte introduceret til personer, man kan få glæde af i sin virksomhed. 

Han er selv meget aktiv i G2-virksomhed. Der er andre (red.fjernet.aktivitet2)-brødre, der ikke er lige så aktive. Foreholdt mailkorrespondance fra den 9. maj 2018 mellem hans bror NS og driftschef VK har han forklaret, at VK er driftschef på hotellet G5-virksomhed, og at han har mødt ham som gæst på G2-virksomhed. Hotellet er en stor kunde hos dem. Relationen til MA fra G6-virksomhed er også sket via G2-virksomhed. MA er en (red.fjernet.aktivitet2)-bror, og han mødte ham til et (red.fjernet.ugedag)-arrangement. G6-virksomhed ejer mange hoteller og er fortsat kunde hos dem. Advokat ST fra advokatfirmaet R1-advokat er også en (red.fjernet.aktivitet2)-bror, og deres relation og samhandel er også skabt via G2-virksomhed. De laver fortsat (red.fjernet.varetype1) og jubilæumsgaver til advokatfirmaet. Han mødte også stifteren af G7-virksomhed, LK, som gæst på G2-virksomhed og fik på den måde G7-virksomhed som kunde. G8-virksomhed, der udlejer for G9-virksomhed, var oprindelig en af hans fars kunder, som han efterfølgende overtog, efter at de havde mødt hinanden på G2-virksomhed. LM fra G10-virksomhed er også en (red.fjernet.aktivitet2)-bror, som de har haft som kunde, der på det tidspunkt bl.a. ejede baren G11-virksomhed og nogle diskoteker.

Deres virksomhed sælger en startpakke til dem, der skal deltage i arrangementerne på G2-virksomhed. Den består af den påkrævede festbeklædning for at deltage i arrangementerne på G2-virksomhed. Der er helt særlige krav til påklædningen. 

Han er nu medlem af bestyrelsen for G2-virksomhed. Hver (red.fjernet.antal) år skal et medlem afholde en særlig middag, der koster ca. (red.fjernet.pris) kr. Det er en pligt, og gør man det ikke, kan man alligevel blive faktureret en udgift på (red.fjernet.pris) kr. + moms. Det gør man, fordi G2-virksomhed er et firma med restaurant. Andre kan også leje G2-virksomhed til særlige arrangementer.

En (red.fjernet.festtype) er den årlige fest, hvor man møder netværket med sin bedre halvdel. Han tog nogle gange sin kone med, fordi man også får et kammeratskab med sit netværk. En proponent er den, der i sin tid har peget på en som nyt medlem. (red.fjernet.navn) er en (red.fjernet.aktivitet2)-bror, hvis opgave det er at finde lidt snavs på medlemmerne. Det er normalt lidt sjove ting. (red.fjernet.navn) taler efter den årlige tale fra proponenten om ens virke i G2-virksomhed, hvor man sættes op på en piedestal. Den dag betaler man for et glas til alle, der deltager. De 20 gæster, der er anført i fakturaen fra den 3. juni 2016, bestod af kunder og leverandører samt hans revisor. Den aften var den bedste reklame for deres virksomhed, og de fik som følge af arrangementet en ny stor kunde, G12-virksomhed, den aften.                            

SM har forklaret blandt andet, at han er statsautoriseret revisor og har siden 2011 været revisor for R2-revision. Udgifterne til G2-virksomhed har været behandlet som repræsentationsudgifter. Dette baserede sig på hans egen erfaring fra deltagelse som gæst i G2-virksomhed og på de forklaringer, han har fået fra A og B om, hvad deltagelsen i G2-virksomhed bestod i. Han så det fra den talmæssige side, hvor man i regnskabet kunne se en relation til de kunder, de fik via G2-virksomhed. Udgifterne til G2-virksomhed har været betragtet som en fuld erhvervsmæssig omkostning. Firmaet ser sig selv som fire selvstændige aktionærer. Ingen af brødrene fik noget, som de andre ikke synes vedrørte virksomheden. Ingen af de andre brødre er derfor kompenseret for udgifterne til medlemskab af G2-virksomhed. Virksomheden bestod oprindelig af en butiksdel og en erhvervsmæssig del med salg af arbejdsbeklædning og gaver. Den erhvervsmæssige del får i sagens natur ikke strøgkunder, men skal opsøge kunder bl.a. ved at deltage i forskellige netværk, herunder på G2-virksomhed.

Han har udarbejdet den fremlagte opgørelse af salg relateret til G2-virksomhed i perioden fra 1. januar 2012 til 26. november 2018. Han har gennemgået listen over business til business kunder i selskabet med A og NS og spurgt dem, hvilke kunder der har en relation til G2-virksomhed, enten ved at være medlemmer eller gæster. Han har herefter undersøgt, hvilke fakturaer der er udstedt til disse kunder i perioden. Mange af gæsterne købte f.eks. en smoking i G1-virksomhed, fordi der var en særlig dresscode. Dette udgjorde nok et årligt beløb på mellem (red.fjernet.pris1) kr. i perioden fra 2012 til 2018. I dag er det hans indtryk, at salg af tøj til private kunder sker via butikken i Herlev, og at det nu samlet set udgør ca. (red.fjernet.pris2) kr. årligt. 

G2-virksomhed er klart selskabets væsentligste kunderettede aktivitet. Der er også deltagelse i andre netværk. Han har selv deltaget på G2-virksomhed som gæst. Som gæst bliver man introduceret for de andre fremmødte og kan netværke. Der er herefter spisning og indlagte samtaler med medlemmer af netværket. Netværket med andre erhvervsdrivende var den primære årsag til, at han deltog som gæst. Spisningen er en integreret del af netværket.     

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter fradrages indkomstopgørelsen, såfremt de er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Udgifter til mad og drikke o.lign. anses i almindelighed som private udgifter, der ikke kan fradrages indkomstopgørelsen, medmindre den, der anser sig berettiget til fradrag, godtgør, at udgifterne er merudgifter, der er nødvendige for indkomsterhvervelsen og dermed erhvervsmæssige, og således ikke udgør yderligere løn for den pågældende. 

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det efter en samlet vurdering, herunder det oplyste om foreningens formål og aktiviteter sammenholdt med oplysningerne om karakteren af de enkelte udgiftsposter i forbindelse med arrangementer på G2-virksomhed, der ønskes fradraget, at appellanterne ikke har godtgjort en sådan direkte sammenhæng mellem disse udgifter og virksomhedens indkomsterhvervelse, at udgifterne kan fradrages indkomstopgørelserne som erhvervsmæssige udgifter. 

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A og B i sagsomkostninger for landsretten hver især betale 20.000 kr. til Skatteministeriet. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet, der er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms., lagt vægt på sagens værdi, omfang og udfald. 

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 20.000 kr. til Skatteministeriet. 

I sagsomkostninger for landsretten skal B inden 14 dage betale 20.000 kr. til Skatteministeriet. 

Beløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.