Dato for udgivelse
02 Jul 2024 16:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Feb 2024 08:26
SKM-nummer
SKM2024.363.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Sag BS-47860/2022-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Afgift
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Arv og gaver + Virksomheder + Ejendomsskat
Emneord
Værdiansættelse, udlejningsejendomme, gaveafgiftsberegning, kommanditselskaber, kommanditanparter
Resumé

Sagen angik, hvorvidt der skal betales gaveafgift i forbindelse med en ejendomsoverdragelse, hvor en far overdrog sine andele i to kommanditselskaber, hvis væsentligste aktiver bestod af faste ejendomme, til sine to døtre til værdier fastsat på grundlag af ejendommenes offentlige ejendomsvurderinger fratrukket 15 %.

I kommanditselskabernes årsrapporter var selskabernes ejendomme løbende indregnet til deres dagsværdier. På overdragelsestidspunktet udgjorde den regnskabsmæssige værdi af ejendommene henholdsvis 140.000.000 kr. og 29.750.000 kr., mens de offentlige ejendomsvurderinger udgjorde henholdsvis 98.500.000 kr. og 23.980.000 kr.

Skattestyrelsen fandt på den baggrund, at der som følge af oplysningerne om ejendommens dagsværdier i årsrapporterne forelå særlige omstændigheder, som indebar, at overdragelsen ikke kunne ske til de aftalte priser. Skattestyrelsen fastsatte skønsmæssigt ejendommenes værdier til 167.000.000 kr. og 53.000.000 kr., dvs. i alt 220.000.000 kr.

Landsskatteretten fandt derimod, at skattemyndighederne skulle acceptere de aftalte værdier.

Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene, og sagen blev grundet dens principielle karakter henvist til landsretten i 1. instans, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1.

Landsretten gav ministeriet medhold i, at der som følge af, at dagsværdierne oversteg de offentlige vurderinger med ca. 40 %, foreligger særlige omstændigheder, som indebærer, at skattemyndighederne ikke er forpligtet til at acceptere en værdiansættelse af ejendommene til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 % i forbindelse med overdragelsen af anparterne.

Landsretten gav på den baggrund Skatteministeriet medhold.

Reference(r)

Årsregnskabsloven § 37, stk. 1

Boafgiftsloven § 38, stk. 1

Boafgiftsloven § 27, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, C.A.6.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsskatteretten, j.nr. 16-017983 og 21-0013476, offentliggjort som SKM2022.412.LSR.

Byretten i Århus henviste retssagen til Vestre Landsret.

Senere instans:

Landsrettens dom er anket til Højesteret.

Appelliste

Vestre Landsret dom kan tilgås via dette link: Dom