Dato for udgivelse
06 Feb 2024 14:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Oct 2023 14:02
SKM-nummer
SKM2024.71.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-4075/2022-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Avancebeskatning ved fri bil, kørselsregnskab, privat benyttelse
Resumé

Landsretten tiltrådte, at en hovedanpartshaver og direktør skulle beskattes af værdien af fri bil efter lig­ningslovens § 16 A, stk. 5, jf. § 16, stk. 4, for så vidt angår fem leasede personbiler på hvide plader i indkomstårene 2015-2018. Leasingperioderne for nogle af bilerne var delvis overlappende.

Landsretten udtalte indledningsvis, at hovedanpartshaveren ubestridt havde rådigheden over de leasede biler, som henstod på hans privatadresse, der var sammenfaldende med selskabets adresse, og at der un­der sådanne omstændigheder er en skærpet formodning for, at bilerne også har været stillet til rådighed for hovedanpartshaveren privat. Landsretten udtalte endvidere, at hovedanpartshaveren skulle beskattes af fri bil, hvis han havde rådighed over bilerne til privat benyttelse, og at beskatningen udløses af rådig­heden og ikke den faktiske benyttelse.

Efter forklaringerne for landsretten fandt landsretten det godtgjort, at selskabet havde et erhvervsmæs­sigt behov for en personbil på hvide plader. Landsretten fandt dog, at en af de leasede biler med 2 sæder ikke kunne antages at have dækket selskabets behov, og at der kun kunne antages at have været behov for en bil ad gangen.

Herefter, og da der ikke forelå kørselsregnskab eller anden dokumentation for, at bilerne ikke stod til rådighed for hovedanpartshaverens private benyttelse, tiltrådte landsretten, at hovedanpartshaveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at bilerne ikke var stillet til rådighed for ham privat i de omhandlede ind­komstår. Hovedanpartshaverens fremlagte fraskrivelseserklæringer og den omstændighed, at han havde rådighed over en privat bil, kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom (SKM2022.71.BR).

Reference(r)

Lig­ningslovens § 16 A, stk. 5

Aktieavancebeskatningslovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.B.2.1.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-2, afsnit C.A.5.14.1.11

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landskatteretten, j.nr. 19-0075456, ej offentliggjort

Byrettens som SKM2022.71.BR.

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Mattias Chor v/advokat Mikkel Kjældsen Gylling)

Retten i Hjørring har den 4. januar 2022 afsagt dom i 1. instans (sag BS-11070/2021-HJO).

Landsdommerne Ida Skouvig, Lars Christensen og Rikke Jørgensen (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at hans skatteansættelser for ind­komståret 2015 nedsættes med 193.205 kr., indkomståret 2016 nedsættes med 256.073 kr., indkomståret 2017 nedsættes med 170.762 kr., og indkomståret 2018 nedsættes med 225.055 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt yderligere bilag, herunder specifikationer af for­skellige biltyper og artikler om hestebranchen samt fotos af G1-virksomhed.

hestelastbil og mandskabsvogn. Der er desuden fremlagt dokumentation for As fars sygdom i 2019.

Forklaringer

A har afgivet supplerende forklaring. NJ og ZM har endvidere afgivet forklaring.

A har supplerende forklaret, at G1-virksomhed opkøber heste i udlandet. Det er virksomhedens brand. Hestene er bedre end dem, der bliver avlet i Danmark, hvor udbuddet heller ikke er så stort. Han kører overalt i Europa. Han kører cirka 200.000 km om året. Prislejet på hestene er fra 20.000 euro. Hestene er dyrere end angivet i hans forklaring i byretsdommen. Hoved­parten af hestene koster mellem 40.000 euro og 100.000 euro. Han solgte en for 250.000 euro for nylig og en for 1,2 mio. euro for et år siden.

Han har ofte en rytter med, når han ser på heste, da han som følge af en rygskade ikke længere rider selv. De har 2-3 ryttere ansat. Det er vigtigt at have en rytter med for at vurdere, om hesten er egnet til deres kunder, som er halv-professionelle eller dygtige amatører.

ZM var ansat som rytter hos ham og var med i bilen 2-4 gange om måneden. De kørte efter 2-3 specifikke heste ad gangen. De kunne nå at se op til 30 heste, hvis de var afsted i flere dage. NJ, som han har et samarbejde med, var også ofte med. NJ blev hentet ved sin stald i Y1-by. De var ofte 3-4 i bilen, da han også havde kunder med.

De kunne ikke være kørt i en bil på gule plader, hvor der kun kunne sidde 2 personer. De kunne heller ikke være kørt i virksomhedens mindre hestetrans­port. Den kunne ikke køre så stærkt, og de skulle nå mange pladser på en tur. Kunder måtte desuden ikke køre med i hestetransporten, der var registreret som mandskabsvogn, og NJ måtte heller ikke køre med. Hvis de kørte i en stor hestelastbil, skulle køre-/hviletidsbestemmelserne også overhol­des. Desuden medtog de ikke hestene med det samme, og der var derfor ikke brug for en hestetransport eller hestelastbil til det. Han ville ikke kunne drive sin virksomhed, hvis han ikke havde en bil på hvide plader til rådighed. Han havde ikke gjort sig tanker om, at den leasede (red.fjernet.bilmærke) med 2 siddepladser, som var leaset fra juni til oktober 2016, ikke var særlig anvendelig. De øvrige biler var alle 4-5 personers biler.

De leasede biler var fine biler, der havde en god undervogn og kørte godt, men han vil ikke betegne dem som luksusbiler. Det var ikke nye biler. De var altid mere end tre år. Det havde stor signalværdi, at det var den slags biler, han kørte i. Hvis der kom kunder hos G1-virksomhed i fx en (red.fjernet.bilmærke.2), ville han tænke, at de ikke havde råd til at investere i en af virksomhedens heste. På samme må-

de ville han heller ikke selv få lov at prøve heste, hvis han kom i en (red.fjernet.bilmærke.2). Han havde desuden brug for en fin bil, når han hentede sine kunder i luft­havnen.

Han havde møde med sin revisor, da han begyndte at lease biler. Han fik den­gang at vide, at han ikke skulle føre kørselsregnskab, hvis han kun brugte biler­ne erhvervsmæssigt. Han brugte ikke bilerne privat. Han kørte i (red.fjernet.bilmærke.3) i 2019, da han besøgte sin far 10-15 gange pga. farens sygdom. Hans private kørselsbehov er meget begrænset. Han foretager sig stort set ikke noget privat uden for matriklen. Det er hans samlever, der står for alt i deres hjem. Alle pri­vate sammenkomster bliver holdt på ejendommen. De har ikke holdt jul og nytår uden for ejendommen i 12 år.

NJ har forklaret, at han er hestehandler. Han driver he­stevirksomhed i Y1-by. Han har kendt A i 25 år. Han har ikke noget at gøre med A privat. De er sparringspartnere og taler om heste. Han var med på ture i Europa i årene 2015-2018. De kørte sam­men flere gange om måneden. Han blev hentet i Y1-by. De samlede kontakter og kunder op undervejs. Det kunne også være en rytter. ZM var typisk med, når han var med. De kunne ikke være kørt i en bil på gule plader. Der stod andre luksusbiler, der hvor de kom. I Danmark var det fine biler, men i udlandet var de ikke usædvanlige. Det afgørende var sikkerheden i bilerne. De kørte 2-3.000 km på et par dage. De skiftedes til at køre. A kunne ikke have drevet virksomheden, hvis han ikke havde mindst en bil på hvide plader.

ZM har forklaret, at han er international springrytter. Han har levet af det, siden han var 16 år. Han lever af at købe og sælge heste og konkur­rere på internationalt niveau. Han har kendt A siden 2010 og arbejdede for ham fra 2012 til maj 2016. Han arbejdede på fuld tid. Hans job var at ride As heste 365 dage om året, tage til stævner med he­stene og køre rundt i Europa for at se på heste. De var flere ryttere. Hvis A skulle købe en hest, skulle vidnet prøve hesten og vurdere, om den var god nok. A skulle have en rytter med hver gang. De fleste gange købte de ikke en hest. De kunne nå 8 landegrænser på et døgn. Han kørte med i en (red.fjernet.bilmærke.4). Han har ikke kørt med i andre biler. NJ var tit med. Det er almindeligt, at de kører rundt i ordentlige biler i deres branche. Bilen, de kørte i, var ikke ekstravagant. Der holdt altid (red.fjernet.bilmærke.5) de steder, som de besøgte. Folk i branchen har altid sikre biler at køre i, fordi de kører mange kilometer. A kunne ikke have drevet virksomheden uden en bil på hvide plader. Han har aldrig oplevet, at A har kørt privat i bilen. Hvis der fx skulle hentes en pizza, skete det i (red.fjernet.bilmærke.3)

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

G1-virksomhed har i perioden 2015-2018 haft skiftende leasede personbiler på hvide plader af mærkerne (red.fjernet.bilmærke.4), (red.fjernet.bilmærke), (red.fjernet.bilmæke.6), (red.fjernet.bilmærke.7) og (red.fjernet.bilmærke.8). Der har som udgangspunkt kun været en bil ad gangen i virksom­heden, dog har der i perioden 1. juni-31. oktober 2016 været 2 og i perioden 30. juni-27. juli 2016 3 personbiler. Bilen af mærket (red.fjernet.bilmærke), der var leaset for peri­oden 1. juni -31. oktober 2016 havde 2 siddepladser. De øvrige biler havde flere siddepladser.

A er hovedanpartshaver og direktør i G1-virksomhed. Det er ubestridt, at han havde rådigheden over de leasede biler på hvide plader, som henstod på hans privatadresse, der var sammenfaldende med selskabets adres­se.

Det følger af retspraksis, at der under sådanne omstændigheder er en skærpet formodning for, at bilerne også har været stillet til rådighed for A privat.

A skal efter ligningslovens § 16, stk. 4, og § 16 a, stk. 5, be­skattes af værdien af fri bil i 2015, 2016, 2017 og 2018, hvis han har haft rådig­hed over bilen til privat benyttelse. Beskatningen udløses af rådigheden og ikke den faktiske benyttelse.

Efter forklaringerne for landsretten lægger landsretten til grund, at G1-virksomhed anvendte bilerne, når A sammen med en rytter, NJ og eventuelle kunder besigtigede heste i Europa forud for køb, og når han hentede kunder i lufthavnen. Landsretten finder det derfor godtgjort, at der var et erhvervsmæssigt behov for en personbil på hvide plader i virksomheden.

En personbil med 2 sæder som den leasede bil af mærket (red.fjernet.bilmærke) kan ikke an­tages at have dækket dette behov, og der kan desuden kun antages at have væ­ret behov for en bil ad gangen. Herefter, og da der ikke foreligger kørselsregn­skab eller anden dokumentation for, at bilerne ikke har stået til rådighed for As private benyttelse, tiltræder landsretten, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at bilerne ikke var stillet til rådighed for ham til privat benyttelse i indkomstårene 2015, 2016, 2017 og 2018. Fraskrivelse-serklæringerne og husstandens rådighed over en privat bil kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsret­ten betale 55.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbi­stand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet ta­get hensyn til sagens omfang og hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 55.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.