Dato for udgivelse
15 Aug 2023 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Mar 2023 08:15
SKM-nummer
SKM2023.402.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0049711
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Eksportgodtgørelse, selvanmelder, dokumentation, periodeforskydning
Resumé

Motorstyrelsen havde nægtet at udbetale eksportgodtgørelse til et selskab for 106 køretøjer med den begrundelse, at selskabet ikke havde dokumenteret, at køretøjerne var udført her fra landet, jf. registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c. Efter konkrete bevisvurderinger ændrede Landsskatteretten Motorstyrelsens afgørelse for en række af køretøjerne, idet Landsskatteretten om betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse anførte, at Motorstyrelsen ikke kunne stille krav om, at der forelå dokumentation for salg af køretøjer, der var udført til et auktionshus i Tyskland, hvor de skulle sælges, at køretøjerne først kunne anses for udført, når køretøjerne var betalt, og at der forelå billeddokumentation for udførsel af køretøjerne, når de i øvrigt var dokumenteret udført.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 7 b, forarbejderne til § 7 b, § 7 b, stk. 1, § 7 c, forarbejderne til § 7 c, § 7 c, stk. 1, forarbejderne til § 7 c, stk. 1, § 7 c, stk. 1, sidste pkt., bemærkningerne vedrørende indførelsen af § 7 C, forslag til lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-02 I.A.1.6

Motorstyrelsen har afvist at udbetale 1.701.788 kr. i eksportgodtgørelse for i alt 106 køretøjer, som selskabet har angivet på månedsangivelsen for oktober måned 2018 under henvisning til, at betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b og § 7 c, ikke er opfyldt.

Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Selskabet driver handel med brugte køretøjer, herunder import og eksport af brugte køretøjer.  

Selskabet er registreret som selvanmelder, jf. dagældende registreringsafgiftslovens § 14, stk. 1, således at selskabet kan angive godtgørelsen af afgift af et køretøj ved eksport af køretøjet, jf. § 7 b, og periodevis betale afgiften af køretøjer, som virksomheden har angivet afgiften af på selskabets månedsangivelse i Køretøjsregisteret.

Motorstyrelsen har ført kontrol med selskabets månedsangivelse for oktober måned 2018, hvor selskabet har angivet i alt 169 køretøjer. Selskabet har ved angivelsen af køretøjerne på månedsangivelsen værdiansat de enkelte køretøjer.

Motorstyrelsen har som følge af kontrollen afvist at udbetale eksportgodtgørelse for 17 køretøjer under henvisning til, at køretøjerne ikke er dokumenteret udført af landet (køretøjsgruppe 1).

Motorstyrelsen har videre afvist at udbetale eksportgodtgørelse for 89 køretøjer under henvisning til, at køretøjerne ikke er dokumenteret udført af landet inden lukningen af månedsangivelsen for oktober måned den 15. november 2018. (køretøjsgruppe 2).

Køretøjsgruppe 1
Motorstyrelsen har afvist at udbetale 253.554 kr. i eksportgodtgørelse for 17 køretøjer under henvisning til, at selskabet ikke har dokumenteret, at køretøjerne udført her fra landet.

De 17 køretøjer har følgende nummerering i Motorstyrelsens afgørelse: 1, 2, 4, 17, 23, 25, 29, 33, 35, 61, 88, 89, 102, 130, 150, 155 og 169.

Selskabet har fremlagt dokumentation for ejerskab af alle 17 køretøjer. Alle køretøjerne er afmeldt fra Køretøjsregisteret, og selskabet har fremlagt kopi af køretøjernes registreringsattester. Alle køretøjerne er toldsynet i registreringsklar stand, og selskabet har fremsendt dokumentation for selskabets værdiansættelse af køretøjerne.  

Køretøj nr. 1; stel nr. […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 1 har selskabet fremlagt salgsfaktura dateret den 21. november 2018 med angivelse af køberens tyske adresse.

Videre er fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 21. november 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på egne prøveplader. Endvidere er fremlagt kopi af køberens tilladelse til at køre med tyske prøveplader med angivelse af køberens tyske adresse og med en gyldighedsperiode fra den 10. oktober 2018 - 5. oktober 2022.

Herudover er der fremlagt faktura for køberens videresalg af køretøjet, dateret den 13. december 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der er udstedt prøvemærker til køretøjet den 13. december 2018.

Køretøj nr. 2; stel nr. […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 2 har selskabet fremlagt salgsfaktura, dateret den 16. oktober 2018, med angivelse af køberens tyske adresse.

Videre er fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 16. oktober 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på egne prøveplader. Endvidere er fremlagt kopi af køberens tilladelse til at køre med tyske prøveplader med angivelse af køberens tyske adresse og en gyldighedsperiode fra den 10. oktober 2018 - 5. oktober 2022.

Herudover er der fremlagt faktura for køberens videresalg af køretøjet, dateret den 22. oktober 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 4; stel nr. […]
Selskabet har sat køretøj nr. 4 til salg på auktion i Tyskland via auktionshuset G1 GmbH, By Y1.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 4 har selskabet fremlagt fragtbrev dateret den 3. oktober 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model, samt de sidste seks cifre af køretøjets stelnummer. G1 GmbH har kvitteret for modtagelsen af køretøjet med stempel og underskrift.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 17; stel nr. […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 17 har selskabet fremlagt salgsfaktura dateret den 22. november 2018 med angivelse af køberens bulgarske adresse og ID på køberen med angivelse af dennes bulgarske adresse.

Videre har selskabet fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 22. november 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på egen trailer.

Der er fremlagt kopi af bulgarsk registreringsattest på køberens trailer.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 23; stel nr. […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 23 har selskabet fremlagt salgsfaktura dateret den 19. oktober 2018 med angivelse af køberens tyske adresse og ID på køberen.

Videre er fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 19. oktober 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på egen trailer.

Endvidere er fremlagt kopi af tysk registreringsattest på køberens trailer. Herudover er der fremlagt dokumentation for køberens betaling af køretøjet den 23. oktober 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 25; stel nr. […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 25 har selskabet fremlagt salgsfaktura dateret den 31. oktober 2018 med angivelse af køberens rumænske adresse, samt rumænsk ID på køberen.

Der er fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 31. oktober 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på danske prøvemærker.

Der er fremlagt kopi af Motorstyrelsens tilladelse til at udføre køretøjet på danske prøvemærker, der er udstedt til køberen af køretøjet med angivelse af hans rumænske adresse vedrørende eksport af køretøjet i perioden 31. oktober til den 2. november 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 29; stel nr.: […]
Selskabet har solgt køretøj nr. 29 på auktion i Tyskland via auktionshuset G1 GmbH, By Y1.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 29 har selskabet fremlagt CMR fragtbrev dateret den 10. oktober 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model, samt de sidste seks cifre af køretøjets stelnummer. G1 By Y1 har kvitteret for modtagelsen af køretøjet med stempel og underskrift den 10. oktober 2018.

Der er fremlagt salgsfaktura dateret den 25. oktober 2018 udstedt til G1 GmbH, der ved salg af køretøj på auktion afregner direkte med selskabet.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 33; stel nr. […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 33 har selskabet fremlagt salgsfaktura dateret den 22. november 2018 med angivelse af køberens rumænske adresse, samt rumænsk ID på køberen.

Der er fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 22. november 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på prøvemærker.

Der er fremlagt kopi af Motorstyrelsens tilladelse til at udføre køretøjet på danske prøvemærker, der er udstedt til køberen i perioden 22. november til den 24. november 2018 med angivelse af dennes rumænske adresse. Der er fremlagt dokumentation for køberens betaling for køretøjet den 6. december 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der igen er udstedt prøvemærker til køretøjet den 3. december 2018.

Køretøj nr. 35; stel nr. […]
Selskabet har solgt køretøj nr. 35 på auktion i Tyskland via auktionshuset G1 GmbH, By Y1.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 35 har selskabet fremlagt CMR fragtbrev dateret den 8. oktober 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model, samt de sidste seks cifre af køretøjets stelnummer. G1 GmbH har kvitteret for modtagelsen af køretøjet med stempel og underskrift den 8. oktober 2018.

Der er fremlagt salgsfaktura dateret den 25. oktober 2018 udstedt til G1 GmbH, der ved salg af køretøjer på auktion afregner direkte med selskabet.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.  

Køretøj nr. 61; stel nr. […]
Selskabet har solgt køretøj nr. 61 på auktion i Danmark via auktionshuset G2 A/S den 24. oktober 2018.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 61 har selskabet fremlagt CMR fragtbrev dateret den 5. november 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model, og køretøjets stelnummer. Det fremgår af CMR-fragtbrevet, at G2 A/S har afsendt køretøjet til en fransk køber, der har kvitteret for modtagelsen af køretøjet den 8. november 2018.  

Selskabet har fremlagt dokumentation for betaling af køretøjet til selskabet fra G2 A/S den 6. november 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 88; stel nr.: […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 88 har selskabet fremlagt salgsfaktura dateret den 23. oktober 2018 med angivelse af køberens tyske adresse.

Videre er fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 23. oktober 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på egne prøveplader.

Der er fremlagt kopi af køberens tilladelse til at køre med tyske prøveplader med angivelse af køberens tyske adresse og en gyldighedsperiode fra den 10. oktober 2018 til 5. oktober 2022.

Herudover er der fremlagt faktura for køberens videresalg af køretøjet, dateret den 29. oktober 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 89; stel nr.: […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 89 har selskabet fremlagt salgsfaktura dateret den 12. oktober 2018 med angivelse af køberens tyske adresse.

Videre er fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 12. oktober 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på egen trailer.

Der er fremlagt kopi af tysk registreringsattest på køberens trailer.

Herudover er der fremlagt faktura dateret den 3. december 2018, hvoraf fremgår at køberen har videresolgt køretøjet.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 102; stel nr.: […]
Selskabet har sat køretøj nr. 102 til salg på auktion i Tyskland via auktionshuset G1 GmbH, By Y1.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 102 har selskabet fremlagt CMR fragtbrev dateret den 31. oktober 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model, samt de sidste seks cifre af køretøjets stelnummer. G1 GmbH har kvitteret for modtagelsen af køretøjet med stempel og underskrift den 31. oktober 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 130; stel nr.: […]
Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 130 har selskabet fremlagt salgsfaktura dateret den 13. november 2018 med angivelse af køberens tyske adresse.

Videre er fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet den 13. november 2018. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på egne prøveplader.

Der er fremlagt kopi af tilladelse til at køre med tyske prøveplader, med angivelse af tysk adresse og en gyldighedsperiode fra den 10. oktober 2018 til 5. oktober 2022.

Herudover er der fremlagt faktura for køberens videresalg af køretøjet, dateret den 14. december 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 150; stel.nr.: […]
Selskabet har sat køretøj nr. 150 til salg på auktion i Tyskland via. auktionshuset G1 GmbH, By Y1.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 150 har selskabet fremlagt fragtbrev dateret den 2. november 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model, samt de sidste seks cifre af køretøjets stelnummer. G1 GmbH, By Y1, har kvitteret for modtagelsen af køretøjet med stempel og underskrift den 2. november 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 155; stel.nr.: […]
Selskabet har sat køretøj nr. 155 til salg på auktion i Tyskland via auktionshuset G1 GmbH, By Y1.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 150 har selskabet fremlagt fragtbrev dateret den 30. oktober 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model, samt de sidste seks cifre af køretøjets stelnummer. G1 GmbH, By Y1, har kvitteret for modtagelsen af køretøjet med stempel og underskrift den 30. oktober 2018.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøj nr. 169; stel.nr.: […]
Selskabet har solgt køretøj nr. 169 på auktion i Tyskland via auktionshuset G1 GmbH, By Y1.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 169 har selskabet fremlagt CMR fragtbrev dateret den 8. oktober 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model, samt de sidste seks cifre af køretøjets stelnummer. G1 By Y1 har kvitteret for modtagelsen af køretøjet med stempel og underskrift den 8. oktober 2018. Der er fremlagt salgsfaktura dateret den 25. oktober 2018 udstedt til G1 GmbH, der ved salg af køretøjer på auktion afregner direkte med selskabet.

Det fremgår af Køretøjsregisteret, at der ikke efterfølgende er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Køretøjsgruppe 2
Motorstyrelsen har afvist at udbetale 1.448.234 kr. i eksportgodtgørelse for 89 køretøjer under henvisning til, at køretøjerne er dokumenteret udført her fra landet efter lukningen af månedsangivelsen for oktober måned, den 15. november 2018.  

De 89 køretøjer har følgende nummerering i Motorstyrelsens afgørelse: 5, 6, 9, 16, 27, 28, 30, 31, 39, 40, 41, 46, 53, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 og 167.

Alle 89 køretøjer er dokumenteret udført i oktober eller november måned 2018 inden lukningen af månedsangivelsen for november måned, den 15. december 2018.

Motorstyrelsen har vedrørende køretøjerne nr. 9, 27, 28, 30, 39, 40, 41, 59, 67, 75, 82, 83, 91, 92, 95, 98, 103, 104, 110, 111, 117, 121, 123, 126, 129, 132, 133, 137, 148, 149, 156 og 158 vurderet, at køretøjerne først er udført efter den 15. november 2018 under henvisning til, at selskabet først har modtaget betaling for køretøjerne efter lukningen af månedsangivelsen den 15. november 2018. Køretøjerne er i henhold til den øvrige dokumentation for udførsel udført i oktober måned 2018.

Motorstyrelsens afgørelse
Motorstyrelsen har afvist at udbetale eksportgodtgørelse for 106 køretøjer under henvisning til at betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse ikke er opfyldt, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b og § 7 c.

Motorstyrelsen har anført følgende begrundelse (uddrag):

"[…]
Motorstyrelsen har foretaget kontrol af selskabets månedsangivelse for oktober måned 2018

Motorstyrelsen forhøjer virksomhedens angivelse for perioden oktober måned 2018 med 1.701.788 kr.

Motorstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af 856.567 kr. til selskabet for månedsangivelsen oktober 2018 således:

Talmæssig opgørelse

Kr.

Angivelse eksport + import

 -2.558.355

Eksport - godkendt documentation

   1.086.551

Import - godkendt documentation

     -229.984

Godkendt godtgørelse af registreringsafgift i alt

      856.567

Eksport -Ikke godkendt grundet mangelfuld dokumentation

      253.554

Eksport - Ikke godkendt grundet periodeforskydning

   1.448.234

Ikke godkendt godtgørelse af registreringsafgift

   1.701.788

I alt godtgørelse af registreringsafgift til udbetaling

      856.567

Motorstyrelsen har behandlet yderligere indsendt materiale samt indsigelser og på denne baggrund er køretøjerne opgjort jf. nedenstående. Motorstyrelsen træffer afgørelse om at:

·         63 køretøjer til eksport godkendes. Afgiften på disse køretøjer udgør 1.086.551 kr.
·         7 køretøjer til afgiftsberigtigelse skønnes dokumentationen for køretøjerne at være passende. Afgiften på disse køretøjer udgør -229.984 kr.
·         17 køretøjer til eksport ikke godkendes grundet mangelfuld dokumentation. Afgiften på disse køretøjer udgør 253.554 kr.
·         89 køretøjer til eksport ikke godkendes for månedsangivelsen for oktober, da køretøjerne ikke ses at være solgt/udført af Danmark i denne måned. Afgiften på disse køretøjer udgør 1.448.234 kr.

[…]

Sagsfremstilling og begrundelse
1.       Godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med eksport
1.1.  De faktiske forhold og Motorstyrelsens begrundelse for de enkelte køretøjer
Motorstyrelsen har gennemgået den dokumentation, som virksomheden har indsendt som dokumentation for, at virksomheden er berettiget til godtgørelse af registreringsafgift, i forbindelse med eksport, på de køretøjer, der er angivet af virksomheden på månedsangivelsen for oktober måned 2018, samt de køretøjer der er angivet til afgiftsberigtigelse.

De enkelte køretøjer gennemgås på de efterfølgende sider:
[…]

Køretøj nr. 1
Stel nr.: […]
Mercedes-Benz Vito 113 Cdi
Angivelsestidspunkt: 02-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder fortsat ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark:
·         Da der ikke er modtaget fyldestgørende dokumentation for, at køretøjet rent faktisk er udført af Danmark. Der foreligger eksempelvis ikke billeddokumentation, der tydeligt viser køretøjet med de udenlandske prøveskilte.
·         Da køretøjet er angivet den 02-10-2018 men først solgt og udført den 21-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 2
Stel nr.: […]
Mercedes Vito 113 CDI
Angivelsestidspunkt: 02-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder fortsat ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark:
·         Da der ikke er modtaget fyldestgørende dokumentation for, at køretøjet rent faktisk er udført af Danmark. Der foreligger eksempelvis ikke billeddokumentation, der tydeligt viser køretøjet med de udenlandske prøveskilte.

[…]
Køretøj nr. 4
Stel nr.: […]
Toyota Corolla Verso 2,2 D-4d DPF Sportsvan
Angivelsestidspunkt: 02-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·         Der er ikke modtaget dokumentation for betaling af køretøjet fra køber i udlandet som fx indbetalingsudskrift.

Køretøj nr. 5
Stel nr.: […]
Volkswagen Golf Plus Van 1,6
Angivelsestidspunkt: 02-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 02-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 19-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 28-12-2018 og der er modtaget betaling den 11-01-2019.

·         
Køretøjet er ikke ude af Danmark på det tidspunkt hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 6
Stel nr.: […]
VW Transporter Kassevogn 2,0 TDI
Angivelsestidspunkt: 02-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·         Faktura nr. 43017 udstedt af virksomheden til SV, Moldavien er dateret 16.11.2018.
·         Virksomheden har modtaget betaling for køretøjet den 26.11.2018.
·         Udførselsangivelse af 16-11-2018

[…]
Køretøj nr. 9
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, CADDY, 1.6 TDI BMT 75 HK
Angivelsestidspunkt: 02-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42942 udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret 05.11.2018.
·        Virksomheden har modtaget betaling for køretøjet den 26.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 16
Stel nr.: […]
TOYOTA, HIACE, 2,5 D-4D
Angivelsestidspunkt: 03-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 03-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 23-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 22-10-2018 og der er modtaget betaling den 27-11-2018.

Køretøjet er ikke ude af Danmark på det tidspunkt hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 17
Stel nr.: […]
Toyota Hiace 2,5D Van
Angivelsestidspunkt: 03-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf at virksomheden fortsat ikke har dokumenteret udførsel og salg af køretøjet idet der ikke er:

·         Modtaget dokumentation for betaling af køretøjet fra køber i udlandet som fx indbetalingsudskrift
·         Modtaget dokumentation for udførsel af Danmark fx i form af billede, som tydeligt skal vise køretøjet og kundens eget transportmiddel eller de udenlandske prøveskilte eller lignende
·         Modtaget kopi af ID på køber
·         Da køretøjet er angivet den 03-10-2018 men først solgt og udført den 22-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]

Køretøj nr. 23
Stel nr.: […]
Volkswagen Golf Plus Van 1,9 TDI
Angivelsestidspunkt: 04-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er udført af Danmark da:
·        Der er ikke fremsendt fuld dokumentation for udførsel af Danmark fx i form af kopi af ID på køber

[…]
Køretøj nr. 25
Stel nr.: […]
Opel Zafira 1,9 CDTI
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er udført af Danmark da:
·        Der er ikke fremsendt fyldestgørende dokumentation for udførsel af Danmark fx i form af ID på køber eller lignende

[…]

Køretøj nr. 27
Stel nr.: […]
Opel Corsa 1,2 5-dørs
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43085 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 28.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 11.12.2018.

[…]

Køretøj nr. 28
Stel nr.: […]
Opel Corsa 1,2
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43084 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 28.11.2018.
·        Betalingen er modtaget af H1 ApS den 11.12.2018

Køretøj nr. 29
Stel nr.: […]
Opel Corsa 1,2 5-dørs
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·        Der er ikke modtaget dokumentation for betaling af køretøjet fra køber i udlandet som fx indbetalingsudskrift.

[…]
Køretøj nr. 30
Stel nr.: […]
Opel Corsa 1,2
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]

Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42956 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 07.11.2018.
·        Betalingen er modtaget af H1 ApS den 23.11.2018 

[…]

Køretøj nr. 31
Stel nr.: […]
FIAT, SCUDO VAN, 2,0 JTD
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 10054765 udstedt af G2, By Y2 til G3, Tyskland er dateret den 07.11.2018.
·        Betalingen er modtaget af H1 ApS den 16.11.2018

[…]
Køretøj nr. 33
Stel nr.: […]
Volkswagen Golf Van
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·        Der er ikke fremsendt fuld dokumentation for udførsel af Danmark fx i form af kopi af ID på køber
·        Køretøjet er angivet den 05-10-2018 men først solgt og udført den 22-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 35
Stel nr.: […]
SEAT, ALTEA XL VAN, 2,0 TDI AUT.
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·        Der er ikke modtaget dokumentation for betaling af køretøjet fra køber i udlandet som fx indbetalingsudskrift.

[…]
Køretøj nr. 39
Stel nr.: […]
Renault Trafic 1,6
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42995 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 15.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 40
Stel nr.: […]
Renault Trafic 1,6 dCi 90
Angivelsestidspunkt: 05-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43106 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 30.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 41
Stel nr.: […]
Renault Trafic 1,6 dCi 90
Angivelsestidspunkt: 07-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43108 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 30.11.2018.
·        Betaling af køretøjet først er modtaget 21.12.2018

[…]
Køretøj nr. 46
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, KASSEVOGN 2.0 TDI LANG BMT 114 HK
Angivelsestidspunkt: 08-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ikke har dokumenteret at det er H1 ApS der har solgt og udført køretøjet af Danmark, da:
·        Det fremgår af materialet, at det er G2 A/S, der har udstedt salgsfaktura og udført køretøjet af Danmark.
·        Køretøjet er angivet den 08-10-2018 men først udført den 06-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 53
Stel nr.: […]
RENAULT, TRAFIC, 1.6 dCi 115
Angivelsestidspunkt: 09-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ikke har dokumenteret at det er H1 ApS der har solgt og udført køretøjet af Danmark, da:
·        Det fremgår af materialet, at det er G2 A/S, der har udstedt salgsfaktura og udført køretøjet af Danmark.
·        Køretøjet er angivet den 09-10-2018 men først udført den 06-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 59
Stel nr.: […]
OPEL, ZAFIRA FLEXIVAN, 1,9 CDTI AUT.
Angivelsestidspunkt: 11-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43011 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH er dateret den 15-11-2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23-11-2018.

[…]
Køretøj nr. 60
Stel nr.: […]
OPEL, MOVANO, 2,3 CDTI
Angivelsestidspunkt: 11-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 11-10-2018 men først udført den 06-11-2018. Motorstyrelsen finder at køretøjet burde være udført af Danmark i oktober måned.

[…]
Køretøj nr. 61
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, CADDY, 1.6 TDI BMT 75 HK
Angivelsestidspunkt: 11-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·        Der er ikke fremsendt dokumentation for udførsel af Danmark fx i form af CMR-fragtbrev, registreringsattest fra udlandet eller lignende
·        Det fremgår af materialet, at det er G2 A/S, der har udstedt salgsfaktura og udført køretøjet af Danmark. Det er ikke dokumenteret, at det er H1 ApS, der har solgt køretøjet.

[…]
Køretøj nr. 62
Stel nr.: […]
TOYOTA, HIACE, 2,5 D-4D
Angivelsestidspunkt: 11-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 11-10-2018 men først udført den 26-11-2018. Motorstyrelsen finder at køretøjet burde være udført af Danmark i oktober måned.

[…]
Køretøj nr. 66
Stel nr.: […]
RENAULT, MASTER, 2.3 dCi S&S 135 Chassis
Angivelsestidspunkt: 12-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42936 udstedt af virksomheden til G4, Polen er dateret den 05.11.2018.
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 06.11.2018 og modtaget af køber i Polen den 08.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 19.11.2018 

[…]
Køretøj nr. 67
Stel nr.: […]
OPEL, ZAFIRA FLEXIVAN, 1,9 CDTI
Angivelsestidspunkt: 12-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43013 udstedt af virksomheden til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 23.11.2018
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23.11.2018

[…]
Køretøj nr. 69
Stel nr.: […]
FIAT, DOBLÓ CARGO, 1,6 MJT
Angivelsestidspunkt: 12-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ikke har dokumenteret at det er H1 ApS der har solgt og udført køretøjet af Danmark, da:
·        Det fremgår af materialet, at det er G2 A/S, der har udstedt salgsfaktura og udført køretøjet af Danmark.
·        Køretøjet er angivet den 12-10-2018 men først solgt af G2 A/S den 07-11-2018 og udført den 16-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 74
Stel nr.: […]
TOYOTA, HIACE, 2,5 D-4D
Angivelsestidspunkt: 12-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 12-10-2018 men først udført den 26-11-2018. Motorstyrelsen finder at køretøjet burde være udført af Danmark i oktober måned.

[…]
Køretøj nr. 75
Stel nr.: […]
FORD, TRANSIT VAN 300M, 300M 2,2 TDCI
Angivelsestidspunkt: 12-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42957 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 07.11.2018
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 27.11.2018

[…]
Køretøj nr. 77
Stel nr.: […]
RENAULT, MASTER, 150.35 L2H1 QUICK
Angivelsestidspunkt: 14-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43041 udstedt af H1 ApS til UAB G5, Litauen er dateret den 22.11.2018
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 28.11.2018 og modtaget af køber i Litauen den 30.11.2018
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 27.11.2018 

[…]
Køretøj nr. 79
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 316 CDI Kassevogn Standard
Angivelsestidspunkt: 14-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43024 udstedt af H1 ApS til UAB G5, Litauen er dateret den 16.11.2018
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 19.11.2018 og modtaget af køber i Litauen den 20.11.2018
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 27.11.2018 

[…]
Køretøj nr. 81
Stel nr.: […]
OPEL, MOVANO, 2,3CDTi  125HK Kassevogn
Angivelsestidspunkt: 16-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42927 udstedt af H1 ApS til G4, Polen er dateret den 05-11-2018
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 07-11-2018 og modtaget af køber i Polen den 09-11-2018
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 19-11-2018

[…]
Køretøj nr. 82
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, VITO, 111 CDI
Angivelsestidspunkt: 16-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43027 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH er dateret den 19-11-2018
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 30-11-2018

[…]
Køretøj nr. 83
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, TRANSPORT.KASSEVOGN, 2,5 TDI AUT
Angivelsestidspunkt: 16-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42960 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH er dateret den 07.11.2018
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23.11.2018

[…]
Køretøj nr. 86
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, sprinter 316 CDI, 316 CDI
Angivelsestidspunkt: 16-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42945 udstedt af H1 ApS til SA, Moldavien er dateret den 05-11-2018
·        Det fremgår af Kopi af prøveplader, at gyldighedsperiode er 07-11-2018 til 12-11-2018.
·        Ifølge modtaget udførselsangivelsen er køretøjet udført 12-11-2018
·        Betaling er indbetalt af H1 ApS i bank den 16-11-2018

[…]
Køretøj nr. 88
Stel nr.: […]
FORD, Transit Custom, 2.2 TDCi (155 HK) 330L Van Forhjulstræk Manuel
Angivelsestidspunkt: 17-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da der ikke er modtaget:
·        Dokumentation for afhentning af køretøjet i form af billeddokumentationen, der tydeligt viser køretøjet og kundens eget transportmiddel eller udenlandske prøveskilte

[…]
Køretøj nr. 89
Stel nr.: […]
FORD, Transit Custom, 2.2 TDCi (155 HK) 310S Van Forhjulstræk Manuel
Angivelsestidspunkt: 17-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da der ikke er modtaget:
·        Dokumentation for afhentning af køretøjet i form af billeddokumentationen, der tydeligt viser køretøjet og kundens eget transportmiddel eller udenlandske prøveskilte
·        Køretøjet er angivet den 17-10-2018 men først solgt og udført den 12-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Motorstyrelsens endelige afgørelse:
Virksomheden har efter at Motorstyrelsen har udsendt forslag af 24-01-2019 indsendt følgende materiale:
·        Faktura af 03.12.2018 udstedt af SE (Virksomhedens køber) til G6, Polen på 7.700 EUR.

[…]
Køretøj nr. 91
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, GOLF PLUS VAN, 1,4 TSI
Angivelsestidspunkt: 17-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42996 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH er dateret den 15-11-2018
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23-11-2018

[…]
Køretøj nr. 92
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, CRAFTER KASSEVOGN, 2,5 TDI
Angivelsestidspunkt: 17-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43112 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH er dateret den 30-11-2018

[…]
Køretøj nr. 93
Stel nr.: […]
Ford Transit Van 260s/280, 280 2,2 TDCI
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42946 udstedt af H1 ApS til AV, Moldova er dateret den 05-11-2018
·        Det fremgår af kopi af prøvemærketilladelse, at den er gyldig i perioden 07-11-2018 til 11-11-2018
·        Betalingen er først indsat i bank den 08-11-2018
·        Udførselsangivelse (3. land uden for EU) den 06-11-2018

[…]
Køretøj nr. 94
Stel nr.: […]
FORD, Transit 280S, 2.2 TDCi (100 HK) Kassevogn Man.
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ikke har dokumenteret at det er H1 ApS der har solgt og udført køretøjet af Danmark, da:
·        Det fremgår af materialet, at det er G2 A/S, der har udstedt salgsfaktura og udført køretøjet af Danmark.
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018 men først solgt den 07-11-2018 af G2 A/S og udført den 16-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 95
Stel nr.: […]
JEEP, CHEROKEE, 2,8 CRD AUT.
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·        Der ikke er fremsendt dokumentation for udførsel af Danmark fx i form af CMR-fragtbrev, registreringsattest fra udlandet eller lignende. Der er modtaget et CMR-fragtbrev af 26-10-2018, men ovennævnte køretøj fremgår ikke af dette dokument.
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018 men først solgt og udført den 30-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]

Køretøj nr. 97
Stel nr.: […]
TOYOTA, HIACE, 2,5 D-4D VAN
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018 men først udført den 23-11-2018. Motorstyrelsen finder at køretøjet burde være udført af Danmark i oktober måned.

[…]
Køretøj nr. 98
Stel nr.: […]
FORD, Transit Custom, 2.2 TDCi (155 HK) 310L Van Forhjulstræk Manuel
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 23-10-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er først afstået den 21-01-2019 og der er modtaget betaling den 22-01-2019.

Køretøjet er ikke afstået på det tidspunkt hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 99
Stel nr.: […]
TOYOTA, RAV 4, 2,2 D - 4D VAN
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 16-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er først afstået den 06-12-2018 og der er modtaget betaling den 21-12-2018.

Køretøjet er ikke afstået eller udført af Danmark på det tidspunkt hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 100
Stel nr.: […]
CITROËN, Berlingo Cityvan, 1,6 Kassevogn 6 Aut.
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 13-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 18-10-2018, men først solgt den 07-11-2018 af G2 A/S og udført den 13-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 102
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, TRANSPORTER KASSEVOG, 2,0 TDI
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·        Det er oplyst af virksomheden i mail af 02.12.2018, at køretøjet endnu ikke er solgt og betalt fra G1 By Y1. Køretøjet står i By Y1.

[…]
Køretøj nr. 103
Stel nr.: […]
HYUNDAI, SANTA FE VAN, 2,2 CRDI 4 WD
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:

Køretøjet er angivet den 18-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 26-10-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 28-12-2018 og der er modtaget betaling den 11-01-2019.

Da køretøjet er angivet den 18-10-2018 men først solgt den 28-12-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 104
Stel nr.: […]
FORD, GALAXY, 2,0
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43009 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 15-11-2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23-11-2018.

[…]
Køretøj nr. 105
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, CADDY, 1.6 TDI BMT 102 HK
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 12-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 27-11-2018.

Køretøjet er angivet den 18-10-2018 men først solgt den 07-11-2018 af G2 A/S og udført den 12-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 108
Stel nr.: […]
IVECO, DAILY 35S17L V, 6-TRIN
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 22-11-2018, jf. Erklæring om udførsel.
·        Køretøjet er afstået den 22-11-2018 og der er modtaget betaling den 08-01-2019.

Da køretøjet er angivet den 18-10-2018 men først solgt og udført den 22-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 110
Stel nr.: […]
CITROËN, JUMPER, 2,2 HDI
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43008 udstedt af H1 ApS til G1 GmbH er dateret den 15-11-2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23-11-2018.

[…]
Køretøj nr. 111
Stel nr.: […]
TOYOTA, LANDCRUISER, 3,0
Angivelsestidspunkt: 18-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 18-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 23-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 28-12-2018 og der er modtaget betaling den 11-01-2019.

Da køretøjet er angivet den 18-10-2018, men først solgt den 07-11-2018 og udført af Danmark den 23-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 112
Stel nr.: […]
CITROËN, Berlingo Cityvan, 1,6 Kassevogn
Angivelsestidspunkt: 19-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 19-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 15-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 19-10-2018, men først solgt den 07-11-2018 og udført af Danmark den 15-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

[…]
Køretøj nr. 114
Stel nr.: […]
FORD, TRANSIT, 2.2 TDCi (140 HK) 350L Van FWD Manuel
Angivelsestidspunkt: 21-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43019 udstedt af H1 ApS til UAB G5, Litauen er dateret den 16-11-2018.
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 28-11-2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 27-11-2018.

[…]
Køretøj nr. 117
Stel nr.: […]
SAAB, 9-5 SPORTCOMBI VAN, 2,0T AUT.
Angivelsestidspunkt: 21-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43080 udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret den 28.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 11.12.2018.

[…]
Køretøj nr. 120
Stel nr.: […]
RENAULT, KANGOO, 1.5 dCi 90
Angivelsestidspunkt: 22-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 22-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 13-11-2018, jf. CMR dokument. (Det er efterfølgende konstateret, at udførselsdatoen ifølge CMR dokument er den 13-11-2018 og ikke som tidligere anført den 16-11-2018).
·        Køretøjet er afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-01-2019.

[…]
Køretøj nr. 121
Stel nr.: […]
FORD, TRANSIT, 2.2 TDCi (140 HK) 350L Van FWD Manuel16-10-2018
Angivelsestidspunkt: 24-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43047 udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret den 23.11.2018.
·        Købers betaling af køretøjet først er modtaget den 21.12.2018.

[…]
Køretøj nr. 122
Stel nr.: […]
VW Crafter DOBB.KAB Ladvogn
Angivelsestidspunkt: 24-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018, da:

  • Faktura nr. 42937 udstedt af virksomheden til G4 er dateret den 05.11.2018
  • Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 07.11.2018 og modtaget af køber i Polen den 09.11.2018
  • Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 19.11.2018

[…]
Køretøj nr. 123
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 315 CDI11-10
Angivelsestidspunkt: 24-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43001 udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret den 15.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 124
Stel nr.: […]
TOYOTA, HIACE, 2,5
Angivelsestidspunkt: 24-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura vedrørende salg af køretøjet er dateret 25.10.2018
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 26.11.2018 og modtaget af køber i Tyskland 27.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 27.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 125
Stel nr.: […]
FIAT, DUCATO, 2.3 MJT 150 KASSEVOGN
Angivelsestidspunkt: 24-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 24-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 29-11-2018, jf. udførselsangivelse.
·        Køretøjet er afstået den 29-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 24-10-2018, men først solgt og udført den 29-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 126
Stel nr.: […]
FORD, S-MAX VAN, 2,0 TDCI
Angivelsestidspunkt: 24-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43028 udstedt af virksomheden til G1 er dateret den 19.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 30.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 127
Stel nr.: […]
PEUGEOT, EXPERT VAREBIL G9, 2,0 HDI 128 HK L1H1
Angivelsestidspunkt: 24-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42970 udstedt 13.11.2018 af virksomheden til køber SE, Tyskland.
·        Erklæring om udførsel køretøjet dateret 13.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 15.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 128
Stel nr.: […]
RENAULT, TRAFIC, 1.6 dCi 115
Angivelsestidspunkt: 25-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 25-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 03-12-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 21-12-2018 og der er modtaget betaling den 30-11-2018.

Køretøjet er ikke afstået eller udført af Danmark på det tidspunkt hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 129
Stel nr.: […]
CITROËN, JUMPER, 2,2 HDI
Angivelsestidspunkt: 25-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 25-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 31-10-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 21-01-2019 og der er modtaget betaling den 22-01-2019.

Køretøjet er ikke afstået på det tidspunkt hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 130
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, VITO, 113 CDI
Angivelsestidspunkt: 25-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder fortsat ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark:
·        Da der ikke er modtaget fyldestgørende dokumentation for, at køretøjet rent faktisk er udført af Danmark. Der foreligger eksempelvis ikke billeddokumentation, der tydeligt viser køretøjet med de udenlandske prøveskilte.
·        Da køretøjet er angivet den 25-10-2018 men først solgt den 13-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Motorstyrelsen henleder opmærksomheden på, at det ifølge vejledning af 20-12-2017 i afsnit omkring afhentningssalg ved brug af udenlandske prøveskilte, er et krav, at selve afhentningen skal dokumenteres i form af billeddokumentation, som viser selve køretøjet og de udenlandske prøveskilte.
Motorstyrelsen finder ikke, at den modtagne dokumentation i form af faktura for videresalg af køretøjet i Tyskland, der i øvrigt ikke er udstedt af køber SK men af SE, kan erstatte den krævede billeddokumentation.

Køretøj nr. 131
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 318 CDI
Angivelsestidspunkt: 25-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·         Faktura nr. 42948 er udstedt af virksomheden den 05.11.2018 til den udenlandske køber af køretøjet.
·         Indbetalingsudskrift af 08-11-2018 fra F1-Bank for indbetaling af EUR
·         4.100 som dokumentation for købers betaling for køretøjet.
·         Udførselsangivelse nummer […] af 06-11-2018 med oplysning om udrejse den 14-11-2018.

[…]
Køretøj nr. 132
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, TRANSPORTER KASSEVOG, 2,0 TDI 4MOTION
Angivelsestidspunkt: 25-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42999 er udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret den 15.11.2018.
·        Betalingen først er modtaget af H1 ApS den 23.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 133
Stel nr.: […]
OPEL, ZAFIRA FLEXIVAN, 1,9 CDTI
Angivelsestidspunkt: 25-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43003 udstedt af virksomheden til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 15.11.2018.
·        Betalingen først er modtaget af H1 ApS den 23.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 134
Stel nr.: […]
Renault, Master, 2,5 DCI 120
Angivelsestidspunkt: 26-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42930 udstedt af virksomheden til G4, Polen er dateret 05.11.2018
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 06.11.2018 og modtaget af køber i Polen den 08.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 19.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 135
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, Vito Kassevogn, 116 CDI Kassevogn Lang
Angivelsestidspunkt: 26-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42967 udstedt af virksomheden til G7 er dateret den 12.11.2018.
·        Det fremgår af modtaget erklæring om udførsel, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 12.11.2018 og udført af Danmark den 13.11.2018.
·        Tilladelsen til at køre med prøvemærker er udstedt til chaufføren den 13.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 14.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 137
Stel nr.: […]
BMW, X5 VAN, 3,0 D AUT.
Angivelsestidspunkt: 26-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43045 udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret den 22.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 30.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 138

Stel nr.: […]

VOLKSWAGEN, TOUAREG, V6 TDI

Angivelsestidspunkt: 27-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 27-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 28-11-2018, jf. internt fragtbrev.
·        Køretøjet er afstået den 12-12-2018 og der er modtaget betaling den 21-12-2018.

Køretøjet er ikke afstået eller udført af Danmark på det tidspunkt, hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 139
Stel nr.: […]
TOYOTA, RAV 4, 2,0 DIESEL 4 WD
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43007 udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret den 15.11.2018.
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 06.11.2018 og modtaget af køber i Tyskland den 07.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23.11.2018.

Endvidere bemærkes det, at køretøjet først er afmeldt i køretøjsregisteret den 06.11.2018.
[…]

Køretøj nr. 140
Stel nr.: […]
OPEL, ZAFIRA FLEXIVAN, 1,9 CDTI
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 28-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 06-11-2018, jf. internt fragtbrev.
·        Køretøjet er afstået den 12-12-2018 og der er modtaget betaling den 20-12-2018.

Køretøjet er ikke afstået eller udført af Danmark på det tidspunkt, hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 141
Stel nr.: […]
OPEL, VIVARO, 2.0CDTi 114HK Kassevogn
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 28-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 13-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 28-10-2018, men først solgt den 07-11-2018 af G2 A/S og udført den 13-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 142
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, TRANSPORTER KASSEVOG, 2,0 TDI
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:

Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Fakturanr. 43033 er udstedt af virksomheden den 20.11.2018 til den udenlandske køber af køretøjet.
·        Udførselsangivelsen er dateret 20.11.2018
·        Prøvemærketilladelsen er udstedt 20.11.2018.
·        Betaling af køretøjet er modtaget den 26.11.2018

[…]
Køretøj nr. 143
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, CADDY VAN, 1,9 TDI AUT.
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43327 udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret den 28.12.2018.
·        Det fremgår af modtaget Internt fragtbrev, at køretøjet udføres 02.11.2018.
·        Betalingen sker den 11.01.2019 ifølge indbetalingsudskrift af 11.01.2019.

Køretøjet er ikke afstået på det tidspunkt, hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned.

Køretøj nr. 144
Stel nr.: […]
NISSAN, NV400, 2.3 dCi 110 Kassevogn 6 M/T
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 28-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 26-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 23-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 28.10.2018, men først solgt den 07.11.2018 af G2 A/S og udført den 26.11.2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 145
Stel nr.: […]
FIAT, TALENTO, 1,6 MJT 120HK KASSEVOGN
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 28-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 13-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er først afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 28.10.2018, men først solgt den 07.11.2018 af G2 A/S og udført den 13.11.2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 146
Stel nr.: […]
RENAULT, TRAFIC, 1.6 dCi 90
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 28-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 12-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er først afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 28.10.2018 men først solgt den 07.11.2018 af G2 A/S og udført den 12.11.2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 147
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, CADDY VAN, 1,6 TDI
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 28-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 15-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er først afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 28.10.2018, men først solgt den 07.11.2018 af G2 A/S og udført den 15.11.2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 148
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, KASSEVOGN 2.0 TDI LANG 140 HK
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 28-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 30-10-2018, jf. Internt fragtbrev.
·        Køretøjet er først afstået den 30-11-2018 og der er modtaget betaling den 10-01-2019.
Da køretøjet er angivet den 28-10-2018 men først solgt den 30-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 149
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, TRANSPORTER KOMBI, 1,9 TDI
Angivelsestidspunkt: 28-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43010 udstedt af virksomheden til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 15.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 150
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, CADDY, 1.6 TDI BMT 75 HK
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke, at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·        Der er ikke indsendt faktura som dokumentation for at køretøjet er solgt.
·        Der er ikke indsendt dokumentation for modtaget betaling fra en eventuel køber af køretøjet.

Der henses endvidere til, at det sammen med indsendelsen af ovennævnte dokumentationsmateriale er oplyst, at køretøjet endnu ikke er solgt, og at køretøjet står ved G1 i By Y1.

[…]
Køretøj nr. 151
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, TRANSPORTER KASSEVOG, 2,0 TDI
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42938 udstedt af virksomheden til G4, Polen er dateret den 05.11.2018.
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 09.11.2018 og modtaget af køber i Polen den 11.11.2018.
·        Betalingen først er modtaget af H1 ApS den 19.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 152
Stel nr.: […]
PEUGEOT, EXPERT VAREBIL G9, 2,0 HDI 128 HK L1H1
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43035 udstedt af virksomheden til SE, Tyskland er dateret den 21.11.2018.
·        Det fremgår af modtaget erklæring om udførsel af køretøjet, at køretøjet er udført den 21.11.2018.
·        Betalingen først er modtaget af H1 ApS den 23.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 153
Stel nr.: […]
SKODA, YETI VAN, 1,8 TSI 4X4
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43006 udstedt af virksomheden til G1 er dateret den 15.11.2018.
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 06.11.2018 og transporteret til køber i Tyskland.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 23.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 154
Stel nr.: […]
VOLKSWAGEN, CRAFTER KASSEVOGN, 2,5 TDI
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018, da:
·        Faktura nr. 43076 udstedt af virksomheden til køber er dateret den 28.11.2018.
·        Udførselsangivelse er dateret 28.11.2018.
·        Prøvemærketilladelsen er gyldig perioden 29.11.2018 - 30.11.2018.
·        Modtaget betaling af køber den 30.11.2018

[…]
Køretøj nr. 155
Stel nr.: […]
TOYOTA, Sportsvan, 1.6 D-4D
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·         Der er ikke indsendt faktura som dokumentation for at køretøjet er solgt.
·         Der er ikke indsendt dokumentation for modtaget betaling fra en eventuel køber af køretøjet.
·         Der henses endvidere til, at det sammen med indsendelsen af ovennævnte dokumentationsmateriale er oplyst, at køretøjet endnu ikke er solgt, og at køretøjet står ved G1 i By Y1.

[…]
Køretøj nr. 156
Stel nr.: […]
TOYOTA, Sportsvan, 1.6 D-4D
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 30-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 30-10-2018, jf. internt fragtbrev.
·        Køretøjet er afstået den 21-01-2019 og der er modtaget betaling den 25-01-2019.

Da køretøjet er angivet den 30.10.2018, men først solgt den 21.01.2019 af virksomheden, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 157
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 218 CDI
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 30-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 19-11-2018, jf. udførselserklæringen
·        Køretøjet er afstået den 16-11-2018 og der er modtaget betaling den 27-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 30-10-2018 men først solgt den 16-11-2018 og udført den 19-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 158
Stel nr.: […]
TOYOTA, VERSO SPORTSVAN, 1.6 VAN MAN.6.
Angivelsestidspunkt: 30-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43048 udstedt af virksomheden til G1 GmbH, Tyskland er dateret den 23.11.2018.
·        Betalingen er først modtaget af H1 ApS den 30.11.2018.

[…]
Køretøj nr. 159
Stel nr.: […]
RENAULT, MASTER, 2.3 dCi S&S 135
Angivelsestidspunkt: 31-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 31-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 16-11-2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 31.10.2018, men først solgt den 07.11.2018 af G2 A/S og udført den 16.11.2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 160
Stel nr.: […]
RENAULT, MASTER, 2.3 dCi S&S 135
Angivelsestidspunkt: 31-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 31-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark i november 2018, jf. CMR dokument.
·        Køretøjet er afstået den 07-11-2018 og der er modtaget betaling den 16-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 31.10.2018, men først solgt den 07.11.2018 af G2 A/S og udført den 16.11.2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 161
Stel nr.: […]
FORD, TRANSIT VAN 350L, 350L 2,4 TDCI
Angivelsestidspunkt: 31-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 31-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 13-11-2018, jf. udførselsangivelse.
·        Køretøjet er afstået den 13-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 31-10-2018, men først solgt den 13-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 162
Stel nr.: […]
FORD, TRANSIT CONNECT, 220 S 1,8 TDCI
Angivelsestidspunkt: 31-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er solgt den 30.11.2018 til G1 GmbH.
·        Køretøjet er købt den 19.11.2018 af H2 ApS
·        Køretøjet er udført den 06.11.2018 jf. CMR fragtbrev.

[…]
Køretøj nr. 163
Stel nr.: […]
RENAULT, MAXITY, 150.35/6 CH KAB L3
Angivelsestidspunkt: 31-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 31-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 07-11-2018, jf. udførselserklæringen
·        Køretøjet er afstået den 05-11-2018 og der er modtaget betaling den 19-11-2018.

Da køretøjet er angivet den 31-10-2018 men først solgt den 05-11-2018 og udført den 07-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 164
Stel nr.: […]
FORD, TRANSIT 350MD LADV., 350 MD 2,4 TDCI
Angivelsestidspunkt: 31-10-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet den 31-10-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 15-11-2018, jf. udførselserklæringen
·        Køretøjet er afstået den 30-11-2018 og der er modtaget betaling den 21-12-2018.

Da køretøjet er angivet den 31-10-2018 men først solgt den 30-11-2018 og udført den 15-11-2018, kan køretøjet ikke angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018.

Køretøj nr. 165
Stel nr.: […]
FORD, TRANSIT LADVOGN 350M, 350M 2,4 TDCI
Angivelsestidspunkt: 05-11-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 43107 udstedt af virksomheden til G1 GmbH er dateret den 30.11.2018.
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 09.11.2018 og modtaget af køber i Tyskland.
·        Betalingen er endnu ikke modtaget af H1 ApS, jf. oplysninger modtaget den 02.12.2018.

Køretøj nr. 166
Stel nr.: […]
MERCEDES-BENZ, SPRINTER, UOPLYST
Angivelsestidspunkt (rettet): 05-11-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen mener imidlertid ikke, at køretøjet er udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Køretøjet er angivet (rettet) den 05-11-2018
·        Køretøjet er udført af Danmark den 23-11-2018, jf. CMR fragtbrev.
·        Køretøjet er afstået den 29-10-2018.

Da køretøjet er angivet for oktober måned med udbetaling af godtgørelse den 15-11-2018 men først udført den 23-11-2018, finder Motorstyrelsen at køretøjet burde være udført af Danmark før en eventuel udbetaling af godtgørelse.

Køretøj nr. 167
Stel nr.: […]
IVECO, 35C, 35C15,E4, PLAGB. 4,2
Angivelsestidspunkt (rettet): 05-11-2018

[…]
Begrundelse:
Periodeforskydning:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet og at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark. Motorstyrelsen finder imidlertid ikke, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark i oktober 2018 da:
·        Faktura nr. 42928 udstedt af virksomheden til G4 er dateret 05.11.2018.
·        Det fremgår af modtaget CMR-fragtbrev, at køretøjet er afhentet i By Y3 den 23.11.2018 og modtaget af køber i Polen 25.11.2018.
·        Virksomheden har modtaget betaling for køretøjet den 18.12.2018.

[…]
Køretøj nr. 169
Stel nr.: […]
SSANGYONG, REXTON, 2,7 XVT AUT.
Angivelsestidspunkt: 05-11-2018

[…]
Begrundelse:
Motorstyrelsen har gennemgået det modtagne materiale og vurderer på baggrund heraf, at virksomheden ejer køretøjet, men finder ikke at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark da:
·        Der er ikke modtaget dokumentation for betaling af køretøjet fra køber.
[…]"

Klagerens opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet er berettiget til udbetaling af eksportgodtgørelse for de 106 køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, og § 7 c.

Repræsentanten har anført følgende begrundelse (uddrag):

"[…]
Sagens faktiske oplysninger

[…]
I forbindelse med eksport af køretøjerne for oktober måned 2018 har Klager således anmodet Motorstyrelsen via selvanmelderordningen om godtgørelse af den resterende registreringsafgift, som påhviler køretøjerne, der er blevet solgt/udført i oktober måned 2018.

Klager har som selvanmelder værdifastsat køretøjerne og beregnet den godtgørelsesberettigede registreringsafgift, som er sat på månedsangivelsen i den periode, hvor køretøjet er klar til udførsel.

Motorstyrelsens afgørelse af 15. marts 2019
Motorstyrelsen har foretaget kontrol af vores klients månedsangivelse for oktober måned 2018. Ved afgørelse af 15. marts 2019 har Motorstyrelsen nægtet godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med udførsel af køretøjer på i alt kr. 1.701.788.
Motorstyrelsens begrundelse for at nægte godtgørelse af registreringsafgift er henholdsvis mangelfuld dokumentation for udførsel og fejlagtig periodisering - fordelt som følger:

- 17 køretøjer til eksport kan ikke godkendes på grund af mangelfuld dokumentation kr. 253.554
- 89 køretøjer til eksport kan ikke godkendes på grund af periodeforskydninger kr. 1.448.234

Anbringender
Til støtte for Klagers påstand gøres følgende gældende:

1.             At køretøj nr. 4,29, 35, 102, 130, 150, 155 og 169 er dokumenteret udført, da der er fremlagt dokumentation for, at køretøjerne er solgt på auktion hos G1 i By Y1
2.             At køretøj nr. 1, 2, 88 og 89 er dokumenteret udført, da der foreligger dokumentation for salget til den udenlandske køber og der er fremlagt dokumentation for den udenlandske købers videresalg af køretøjerne i Tyskland
3.             At køretøj nr. 61 er dokumenteret udført ved fremlæggelse af dokumentation for den udenlandske købers overtagelse og betaling for køretøjet
4.             At der ikke er hjemmel til at stille krav om betaling for at yde godtgørelse af registreringsafgift
5.             At krav om billeddokumentation for udførslen ikke giver større sikkerhed for udførslen køretøj nr. 1, 2, 17, 88, 89 og 130
6.             At ID på køber ikke giver større sikkerhed for udførslen af køretøj nr. 17, 23, 25 og 33
7.             At der ikke er hjemmel til tilbageholdelse af registreringsafgiften, når køretøjerne er dokumenteret udført.

Bemærkninger vedrørende dokumentation for udførsel af køretøjer
Motorstyrelsen har i 17 tilfælde nægtet vores klient godtgørelse af registreringsafgift, idet der efter styrelsens opfattelse ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at udførsel af de pågældende køretøjer har fundet sted. Begrundelserne for, at dokumentationen ikke foreligger, varierer, men fælles for samtlige afgørelser vedrørende dokumentationskravene er, at Motorstyrelsen finder det godtgjort, at vores klient har overtaget de pågældende køretøjer; men at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at udførsel af køretøjerne fra Danmark rent faktisk har fundet sted.

I henhold til registreringsafgiftslovens § 7b kan afgift af et:

"..Brugt køretøj godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregistret og udføres fra landet." 

Det følger desuden af registreringsafgiftslovens § 7c, stk. 1, sidste pkt., at:

"Afgiften godtgøres af told- og skatteforvaltningen, når køretøjets afgiftspligtige værdi er fastslået og told- og skattemyndigheden har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra Køretøjsregistret og udføres her fra landet." 

Af bemærkningerne til lovforslaget, hvorved reglerne om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport blev gennemført (L 181, folketingsåret 2001/02) fremgår desuden, at:

"Betingelserne for udbetaling af godtgørelse er, at køretøjets værdi er fastslået, og der er afgivet dokumentation for, at køretøjet er udført."

Det fremgår således af det refererede, at to betingelser skal være opfyldt, for at der kan udbetales godtgørelse ved eksport af køretøjer: For det første, at køretøjet er afmeldt Motorregistret; for det andet, at køretøjet er udført her fra landet. Det følger desuden af lovens tekst, at godtgørelsen kan ydes på det tidspunkt, hvor køretøjerne er dokumenteret udført af Danmark - under forudsætning af, at afmelding i motorregistret har fundet sted, og at køretøjet er værdifastsat.

SKAT-meddelelse SKM2016.369.SKAT om eksportgodtgørelse - krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer angiver eksempler på dokumentation for udførsel, som der vil kunne lægges vægt på ved afgørelsen af, om udførsel har fundet sted. Der nævnes bl.a. dokumenter, som fastslår, at et salg til udlandet har fundet sted, eller dokumenter som godtgør, at udførsel har fundet sted, fx i form af et transportbilag eller en kvittering ved afhentningssalg.

Det anføres udtrykkeligt i meddelelsen, at denne alene:

"..Angiver typer af dokumentation, der efter SKATs opfattelse kan fremlægges for, at det anses for godtgjort, at den, der anmoder om eksportgodtgørelse, har udført køretøjet her fra landet."

I SKATs Vejledning om dokumentation for eksport af et køretøj af 20. december 2017 nævnes tillige:

"..Eksempler på dokumentation ved eksport til EU-lande, som lever op til kravene."

Her nævnes en række eksempler ved henholdsvis udførsel ved fragtmand, afhentningssalg ved brug af prøvemærker samt ved afhentningssalg ved brug af kundens eget transportmiddel eller udenlandske prøveskilte på dokumentation, som vil kunne lægges til grund ved afgørelsen af, om udførsel af køretøjet har fundet sted eller ej.

De citerede vejledninger giver således eksempler på dokumentation, der kan fastslå, at udførsel har fundet sted. Udførsel anses således for godtgjort, såfremt der eksempelvis kan fremlægges dokumentation for køb og betaling i importlandet; for transport ud af Danmark og for afhentning af køretøjet i importlandet. Vejledningerne giver derimod intet holdepunkt for, at det er en betingelse for eksportgodtgørelse, at der foreligger dokumentation for, at et salg i importlandet har fundet sted, eller at transport til og ibrugtagning af køretøjet i importlandet har fundet sted. Det er blot eksempler på, hvordan det er muligt at dokumentere, at udførsel har fundet sted.

Et krav om, at et salg skal have fundet sted til udlandet; at transport til udlandet kan dokumenteres; at betaling for overtagelse af køretøjet har fundet sted, eller at ibrugtagning i udlandet kan fastslås, er således i strid med lovgivningens ordlyd, i strid med SKATs vejledninger og i øvrigt i strid med hensigten med lovgivningen. Der er alene tale om eksempler på dokumentation, der kan tjene til at fastslå, at udførsel af de pågældende køretøjer har fundet sted - ikke absolutte krav som forudsætning for udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift.

Det er således i strid med registreringsafgiftsloven og fejlagtig retsanvendelse, når Motorstyrelsen i samtlige afgørelser vedrørende påstået manglende dokumentation for udførsel anfører, at:

"Man finder ikke, at virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark." 

Den citerede passus viser, at Motorstyrelsen har fortolket lovgivningen forkert og derfor generelt udøvet sit skøn i strid med lovgivningen, idet styrelsen lægger til grund, at kun ved et salg til udlandet kan udførsel have fundet sted.

Motorstyrelsen anfører desuden i sin afgørelse af 15. marts 2019 under bemærkningerne til de modtagne indsigelser, at:

"Motorstyrelsen er af den opfattelse, at da H1 ApS´ aktivitet bl.a. består i eksport af køretøjer, må det gælde, at køretøjet både er solgt og transporteret ud af Danmark for at et køretøj kan anses for at være udført af Danmark." 

Denne opfattelse er i direkte modstrid med lovens ordlyd, der alene stiller krav om, at køretøjet er afmeldt Motorregistret og udført, og det bestrides derfor, at Motorstyrelsen har hjemmel til at lægge denne - ganske uunderbyggede - fortolkning til grund om, at et køretøj også skal være solgt, inden Klager er berettiget til godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af køretøjer fra Danmark.

Motorstyrelsen henviser i sin afgørelse af 15. marts 2019 generelt til afgørelserne refereret i SKM2016.14.HR, der stadfæstede Vestre Landsrets dom refereret i SKM2014.428.VLR samt til SKM2017.86.VLR. Af disse afgørelser fremgår, at der stilles relativt store krav til dokumentationen for, at udførsel har fundet sted. I de nævnte domme forelå der imidlertid i begge tilfælde en konkret begrundet tvivl om de pågældende handlers gennemførelse. Det kan således udledes af disse domme, at der kan stilles vidtgående krav til dokumentation for at imødegå misbrug, men at der ikke kan opstilles på forhånd fastlagte krav til den fornødne dokumentation. Tværtimod lægges der i disse sager netop vægt på den særligt begrundede tvivl med hensyn til den fremlagte dokumentation som begrundelse for i den konkrete situation at afvise, at udførsel var dokumenteret.

I den førstnævnte sag var der en række konkrete påviste mangler ved de som dokumentation for udførslen fremlagte slutsedler; der betød, at det var usikkert, om udførslen overhovedet havde fundet sted. I den sidstnævnte sag anføres det af byretten, hvis afgørelse landsretten henviser til, at:

"Retten finder imidlertid, at der er så stor usikkerhed (efter de afgivne forklaringer) om handlerne og påtegningen på fakturakopierne vedrørende de omhandlede biler, at de fremlagte fakturakopier ikke i sig selv udgør tilstrækkeligt bevis for, at disse er udført af Danmark. Det fremgår videre af korrespondancen med de tyske myndigheder, at den i fakturaerne anførte køber har bestridt at have foretaget momspligtige køb af biler. Retten finder, at det ikke på dette grundlag er tilstrækkeligt dokumenteret, at de i sagen omhandlede biler er udført af Danmark."

Havde domstolene fulgt Motorstyrelsens opfattelse, ville godtgørelse være blevet nægtet allerede på grund af karakteren af de fremlagte dokumenter, idet der i begge sager alene var fremlagt slutsedler som dokumentation for udførsel.

Motorstyrelsen har i forhold til de her foreliggende afgørelser ikke anført eller på anden måde godtgjort, at der skulle herske tvivl om, hvorvidt de pågældende transaktioner har fundet sted, eller at der skulle foreligge en konkret risiko for misbrug, men alene henvist til generelle krav til dokumentationen. Motorstyrelsens afgørelser i denne sag er derfor ikke i overensstemmelse med den foreliggende retspraksis.

Ad. 1 - Udførsel køretøjer til G1 By Y1
Motorstyrelsen er af den opfattelse, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for udførslen af køretøjer, som er sendt til G1 GmbH i By Y1, hvorfra køretøjerne er blevet solgt på auktion.

Som dokumentation for udførslen er der fremlagt dokumentation i form af fragtbrev samt faktura udstedt af G1 for salget af køretøjet på auktionen.
Et køretøj kan ikke sælges på en auktion, uden at auktionshuset har modtaget køretøjet. Ud fra den fremlagte dokumentation er der således ikke belæg for Motorstyrelsens påstand om, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for udførslen for følgende køretøjer:

Køretøj nr. 4, 29, 35, 102, 130, 150, 155 og 169 i Motorstyrelsens afgørelse.

Ad. 2 - Køretøj nr. 1, 2, 88 og 89
Der er indsendt følgende dokumentation for udførslen af ovenstående køretøjer
•              Faktura udstedt af Klager til SE
•              Indbetalingsudskrift fra F1-Bank som dokumentation for købers betaling for køretøjet
•              Erklæring om udførsel af køretøjerne
•              Kopi af ID på køber
•              For køretøj nr. 88 er indsendt kopi af tilladelse til SE til brug af tyske prøveplader

Som yderligere dokumentation for udførslen har Klager efterfølgende indsendt dokumentation for købers videresalg af ovenstående køretøjer i form af:
•              Kopi af tysk faktura som køber (SE) har udstedt til ny køber
•              Kopi af tilladelse til at bruge tyske prøveplader udstedt til SE.

Der er ikke belæg for Motorstyrelsens påstand om, at køretøjet ikke er udført af Danmark, idet den samlede dokumentation underbygger udførslen, idet der både er udstedt tyske prøveplader og dokumentation for, at køber har videresolgt køretøjerne i Tyskland.

Motorstyrelsens krav om, at der skal fremlægges billeddokumentation, der viser køretøjerne med de tyske prøveskilte, giver ikke en bedre sikkerhed for udførslen end den dokumentation, der allerede er forelagt Motorstyrelsen, eftersom det klart fremgår af den forelagte dokumentation, at køretøjerne er solgt, udført og taget i brug i udlandet.

Kravet om billeddokumentation for ovenstående køretøjer anses for et uproportionalt krav i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

Ad. 3 - Manglende dokumentation for udførsel i form af fragtbrev mv. - køretøj nr. 61
Motorstyrelsen har nægtet godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med udførsel i køretøj nr. 61 i Motorstyrelsens afgørelse med den begrundelse, at der ikke foreligger dokumentation for udførsel i form af CMR-fragtbrev, registreringsattest fra udlandet eller lignende.

Af SKAT-meddelelse SKM2016.369.SKAT fremgår, at dokumentation for, at køretøjet rent faktisk er udført, kan foreligge i form af eksempelvis CMR-dokument, registreringsattest mv. Det anføres videre, at:

"Dokumentation kan foreligge i form af afregningsbilag (dokumentation for betaling), der bekræfter at handlen er gennemført i overensstemmelse med salgsdokumentet." 

Ligesom der nævnes:

"..Eventuel anden dokumentation, der sandsynliggør, at køretøjet er udført af landet."

I den konkrete afgørelse er der fremlagt salgsfaktura, dokumentation for indbetaling af købssummen samt en endelig afregningsrapport mellem eksportør og den virksomhed, som på vegne af eksportøren forestod salget i udlandet. Der er således fremlagt såvel dokumentation for handlens gennemførelse som for udførslen i form af faktura udstedt af G2 A/S til G8, Frankrig samt indbetalingsudskift fra F1-Bank som dokumentation for købers betaling for køretøjet.

Ad. 4 - Manglende dokumentation for købers betaling
Det er Motorstyrelsens opfattelse, at det i en række tilfælde ikke er dokumenteret, at udførsel har fundet sted, idet der ikke foreligger dokumentation for betalingerne af køretøjerne i udlandet - fx i form af indbetalingsudskrift og pengestrøm med reference til den konkrete handel. Dette gælder afgørelse nr. 4, 17, 29, 35, 150, 155 og 169.

Det bestrides som tidligere nævnt, at der overhovedet kan opstilles et krav om, at det pågældende køretøj er solgt; det skal blot være udført. Det bestrides derfor dels i konsekvens heraf dels som et selvstændigt argument, at der er hjemmel til generelt at opstille et krav som betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse, at der skal foreligge dokumentation for betaling for det udførte køretøj. En betingelse herom er heller ikke nævnt i SKAT-meddelelse SKM2016.369.SKAT, der i stedet opregner en række oplysninger om salget, der "som udgangspunkt" kan tjene som dokumentation for udførsel.

I de konkrete afgørelser har der været fremlagt faktura og fragtbrev, CMR-dokument eller erklæring om udførsel. Der er således fremlagt en dokumentation, der lever op til de angivne krav i SKAT-meddelelse SKM2016.369.SKAT. Der hersker ingen begrundet tvivl om, at udførsel rent faktisk har fundet sted. Tværtimod er der fremlagt oplysninger, som dokumenterer, at de pågældende køretøjer er udført - uagtet at de konkrete betalingsstrømme ikke er angivet.

Motorstyrelsens afgørelser savner derfor hjemmel i lovgivningen, ligesom de er udtryk for en standardiseret sagsbehandling, der ikke konkret lægger vægt på, om den fornødne dokumentation er opnået, eller om der er grund til at frygte et misbrug, jf. SKM2016.14.HR og SKM2017.86.VLR.

Vi skal særligt henlede Landsskatterettens opmærksomhed på, at køretøj nr. 4, 29, 35, 150, 155 og 169 er leveret til auktionshuset G1 i By Y1 med henblik på at blive solgt på den tyske auktion. I henhold til auktionshusets procedure for at sætte køretøjer på auktionen er der ingen grundlag for at betvivle leveringen af køretøjerne til auktionshuset.

Der er fremlagt dokumentation for, at køretøjerne er solgt på auktionen i Tyskland og det er et krav, at køretøjerne er leveret til auktionshuset for at køretøjerne kan blive bortauktioneret på auktionen.

For alle køretøjer foreligger der erklæring om modtagelse af køretøjerne i udlandet. Der foreligger ingen særlige omstændigheder, der begrunder en tilsidesættelse af den fremlagte dokumentation.

Ad. 5 - Manglende billeddokumentation
Motorstyrelsen har nægtet godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med eksport af køretøjer i et antal afgørelser med den begrundelse, at der ikke foreligger dokumentation for udførslen fx i form af billeder af køretøjet med udenlandske prøveskilte eller af transporten af køretøjet.  Det gælder afgørelse nr. 1, 2, 17, 88, 89 og 130. Motorstyrelsen henviser i fem af disse seks afgørelser til SKATs vejledning af 20. december 2017, hvoraf fremgår, at ved afhentningssalg skal der foreligge dokumentation for selve afhentningen i form af billede, der tydeligt viser køretøjet og kundens eget transportmiddel eller de udenlandske prøveskilte.

For så vidt angår henvisningen til vejledningen af 20. december 2017 skal det for det første påpeges, at det udtrykkeligt i denne er angivet, at:
"Det ikke (er) muligt at give den fuldstændige opskrift på, hvad der skal være af dokumentation for, at den bliver godkendt. Der vil altid være tale om en konkret og individuel vurdering fra sag til sag."

For det andet bestrides det, såfremt Motorstyrelsen - på trods af det citerede - anser vejledningen for bindende, at der er hjemmel til dette krav om billeddokumentation i registreringsafgiftsloven eller noget andet sted.

Et krav om billeddokumentation for udførsel findes ikke i SKAT-meddelelse SKM2016.369.SKAT, der tværtimod nævner "eventuel anden dokumentation, der sandsynliggør, at køretøjet er udført af landet".

I de konkrete sager er der fremlagt dokumentation for udførsel i form af CMR-breve eller erklæringer om, at køretøjet er udført. Desuden er fremlagt salgsfaktura, dokumentation for betaling og kopi af ID på køber. Det bestrides, at den af Motorstyrelsen forlangte billeddokumentation er bedre end de foreliggende dokumentationer fastslår, at udførelse i de angivne tilfælde har fundet sted, ligesom Motorstyrelsen ikke har konkretiseret den risiko, som ønskes imødegået ved det pågældende krav. Motorstyrelsen må i det mindste kunne påvise en konkret tvivl om, hvorvidt udførslen reelt har fundet sted, som begrundelse for afvisningen af den fremlagte dokumentation, jf. SKM2016.14.HR og SKM2017.86.VLR. Det ses ikke at være tilfældet.

Motorstyrelsen gengiver blot SKATs vejledning uden nogen form for konkret vurdering af den foreliggende dokumentation. Det bemærkes desuden, at begrundelserne i de seks afgørelser er identiske, hvorfor det er vores opfattelse, at Motorstyrelsen har sat skøn under regel. Dette bestyrkes yderligere af, at Motorstyrelsen i sine bemærkninger til de modtagne indsigelser alene henviser til SKATs vejledning af 20. december 2017.

Ad. 6 - Manglende dokumentation for købers identitet
Motorstyrelsen har nægtet eksportgodtgørelse i fire tilfælde med den begrundelse, at der ikke foreligger dokumentation for købers identitet. Det gælder afgørelse nr. 17, 23, 25 og 33.

Det bestrides, såvel at der er hjemmel til at kræve salg af køretøjet som betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse, som at der er hjemmel til at kræve købers identitet angivet.

Der er intet konkret behov for at kræve yderligere dokumentation for udførsel, når der allerede er fremlagt dokumentation i form af salgsfaktura, dokumentation for betaling samt CMR-dokument eller erklæring om udførsel samt kopi af registreringsattest på transporttrailer, kopi af prøvemærketilladelse eller kopi af bevis for udenlandske prøveskilte.

Motorstyrelsens afgørelser i denne kategori savner derfor hjemmel i lovgivningen, ligesom de er udtryk for en standardiseret sagsbehandling, der ikke lægger vægt på, om den fornødne dokumentation er tilvejebragt på anden vis, eller om der er grund til at frygte et misbrug, jf. SKM2016.14.HR og SKM2017.86.VLR.

For ovenstående køretøjer giver fremlæggelse af ID på køber ikke større sikkerhed for udførslen. Krav om ID på køber i de konkrete tilfælde, må derfor anses for et uproportionalt krav.

Ad. 7 - Bemærkninger vedrørende afslag på grund af periodeforskydning
Som tidligere nævnt har Motorstyrelsen givet afslag på godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med eksport i 89 tilfælde, idet køretøjerne efter styrelsens opfattelse er angivet for en forkert måned, og derfor ikke som angivet kan henføres til oktober måned 2018.

Efter de gældende retningslinjer kan en registreret virksomhed, der ønsker at eksportere et køretøj, angive godtgørelsen af køretøjet på sin månedsangivelse. Dette skal ske, før køretøjet er udført, således at Motorstyrelsen har 14 dage til at vurdere, om køretøjet ønskes besigtiget. Afgiften godtgøres først, når køretøjet er udført, jf. Den juridiske Vejledning, afsnit I.A.1.10.

Motorstyrelsen anfører imidlertid i sin afgørelse af 15. marts 2019, at:

"Det er en betingelse for godkendelse af månedsangivelsen, at alle køretøjer er solgt i angivelsesmåneden og udført straks 14 dage efter angivelsesdatoen." 

Motorstyrelsen nægter derfor at godtgøre registreringsafgiften i tilfælde, hvor salget først har fundet sted i den måned, der følger efter angivelsesmåneden. Motorstyrelsen anfører i begrundelserne til flere af de konkrete afslag, at:

"Køretøjet ikke er ude af Danmark på det tidspunkt, hvor udbetaling af eksportgodtgørelse kunne være sket. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering, at køretøjet ikke er berettiget til godtgørelse for oktober måned."

I de generelle bemærkninger til afgørelsen af 15. marts 2019 anfører styrelsen tillige, at:

"Virksomhedens anvendte forretningsgang medfører, efter Motorstyrelsens opfattelse, at der er risiko for udbetaling af eksportgodtgørelse, som virksomheden ikke er berettiget til."

Det fremgår således af Den juridiske Vejledning, at et køretøj skal optages på månedslisten, inden det er udført, mens Motorstyrelsen forudsætter, at køretøjet er solgt, før end det kan optages på månedslisten. Det er generelt Motorstyrelsens opfattelse, at en forudsætning for, at udførsel har fundet sted, er, at køretøjet er solgt i udlandet.

Motorstyrelsen har overfor os uddybet styrelsens holdning i en vejledende udtalelse af 15. april 2019, bilag 2, hvorefter det ifølge styrelsen:

"..Er en forudsætning, at før virksomheden godkender sin månedsangivelse senest den 15. i den efterfølgende måned, skal betingelserne for eksportgodtgørelse af hvert enkelt køretøj være opfyldt i angivelsesperioden, og dermed at køretøjerne er udført inden lukning af månedsangivelsen." 

Det anføres videre samme sted, at:

"Det følger af normal praksis, at det vil blive betragtet som en ny anmeldelse, såfremt en virksomhed skal have flyttet et køretøj, som er anmeldt til eksport, fra én månedsangivelse til en anden, inden virksomheden lukker månedsangivelsen. Virksomheden skal være opmærksom på, at et evt. toldsyn kan være forældet. Derudover vil der løbe en ny periode på 14 dage, hvor Motorstyrelsen kan indkalde til besigtigelse."

Motorstyrelsens opfattelse kan herefter opsummeres således, at eksportgodtgørelse alene kan finde sted for selvanmeldere, såfremt et køretøj er opført på månedsangivelsen og solgt inden udløbet af den måned, denne vedrører. Er køretøjet ikke solgt, skal virksomheden anmode om at få den taget af månedslisten, hvorefter køretøjet kan optages på ny på en følgende månedsliste under iagttagelse af de regler, der gælder herfor.

Der er intet grundlag for at stille en selvanmelder ringere end en virksomhed, der ikke er registreret som selvanmelder efter registreringsafgiftsloven hos Motorstyrelsen.

Bestemmelsen om selvanmelderordningen blev indført med henblik på at lette administrationen og flytte en del af arbejdsbyrden fra SKAT over på virksomhederne i forbindelse med værdiansættelse af køretøjerne.

Det forhold, at SKAT/Motorstyrelsen ikke har indrettet månedsangivelsen og administrationen af reglerne om eksportgodtgørelse for selvanmeldere således, at udbetaling af eksportgodtgørelsen ikke finder sted før køretøjet er udført, berettiger ikke Motorstyrelsen til at nægte godtgørelse af registreringsafgiften, når køretøjet er dokumenteret udført.

Det bestrides, at der er hjemmel til den af Motorstyrelsen anførte praksis. Registreringsafgiftsloven indeholder som tidligere omtalt ingen betingelser for udbetaling af eksportgodtgørelse om, at det pågældende køretøj er solgt, og dermed heller ikke om, at det er solgt inden en bestemt dato. Efter registreringsafgiftsloven skal køretøjet alene være afmeldt af Motorregistret og udført.

Det følger dernæst af Den juridiske Vejledning, at angivelse af et køretøj på månedsangivelsen skal ske inden køretøjet er udført. Det har formodningen imod sig, at hensigten har været at fastsætte en særdeles kort frist for salg af køretøjet, således at dette vil skulle være solgt i det korte tidsrum mellem angivelse og udløb af måneden.

Motorstyrelsen angiver, at den af vores klient fulgte fremgangsmåde, hvorefter også køretøjer, der på angivelsestidspunktet endnu ikke er endeligt solgt, figurerer på månedsangivelsen, indebærer en risiko for fejlagtig udbetaling eller gratis kredit. Dette argument skaber i sig selv ikke hjemmel til en skærpelse af kravene til udbetaling af godtgørelse. Imidlertid er der allerede i de gældende bestemmelser taget højde for myndighedernes kontrolmuligheder. Indtil 2017 skulle et køretøj være udført, førend det kunne anføres på månedsangivelsen til eksportgodtgørelse. Denne betingelse blev imidlertid ændret af hensyn til Motorstyrelsens mulighed for at kræve besigtigelse, hvilket ikke var muligt, hvis køretøjet allerede var udført. Det har formodningen imod sig, at man på samme tidspunkt både kræver, at handelen ikke må fysisk gennemføres, samtidig med at der stilles krav om, at den juridisk er gennemført.

For så vidt angår forrentning skal der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med eksportgodtgørelse fratrækkes 15 pct. i det godtgørelsesberettigede beløb.

I de konkret foreliggende situationer er der i alle tilfælde på anmeldelsestidspunktet taget forholdsregler med henblik på udførsel af de pågældende køretøjer - som forudsat i Den juridiske Vejledning - og i alle tilfælde er der rent faktisk sket udførsel, som er blevet dokumenteret efterfølgende overfor Motorstyrelsen.

For de omhandlede køretøjer er der således sket udførsel, hvorfor betingelserne for eksportgodtgørelse er opfyldt, og Motorstyrelsen er derfor forpligtet til at udbetale registreringsafgift. Selv hvis der var hjemmel til at opstille det af Motorstyrelsen stillede krav om, at et salg skal have fundet sted inden udgangen af den pågældende måned, hvilket bestrides, er Motorstyrelsen ikke berettiget til at nægte godtgørelse af registreringsafgift, når udførsel har fundet sted og er dokumenteret, hvilket Motorstyrelsen ikke bestrider.

Motorstyrelsen er som underlagt officialprincippet forpligtet til at lægge samtlige forelagte oplysninger til grund med henblik på at nå en objektiv korrekt afgørelse. I det omfang Motorstyrelsen er af den opfattelse, at godtgørelsen skal henføres til en efterfølgende måned, må styrelsen træffe de fornødne forholdsregler for, at der på det forelagte grundlag træffes en materielt korrekt afgørelse.

Manglende inddragelse af de pågældende oplysninger fører til en forkert og ikke proportional afgørelse. Det forhold, at der er anmodet om godtgørelse af registreringsafgift i oktober måned 2018, men at vores klient efter Motorstyrelsens opfattelse først anses for at være berettiget til godtgørelse i november eller december 2018, berettiger på ingen måde Motorstyrelsen til at nægte godtgørelse af registreringsafgift, når de efterfølgende måneder er afsluttet. Kravet om en materiel korrekt afgørelse forudsætter, at der tages hensyn til den fremlagte dokumentation og at der træffes afgørelse på dette grundlag.

Der skal i nærværende sag endvidere henses til, at Klager ikke har fået udbetalt den godtgørelsesberettigede registreringsafgift, idet Motorstyrelsen ved kontrollen har tilbageholdt godtgørelsen. Der er således ikke udbetalt godtgørelse af registreringsafgift før køretøjerne er udført i de konkrete forhold, som nærværende klage omhandler.

Afslutning
På baggrund af ovenstående fastholder vi, at Klager er berettiget til at få udbetalt eksportgodtgørelse af de udførte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, skt. 1.
[…]

Motorstyrelsens udtalelse
Motorstyrelsen har sendt følgende udtalelse (uddrag):

"[…]
Motorstyrelsens bemærkninger til klage af 6. juni 2019.
Virksomhedens repræsentant R1 ved advokat og partner MD har ved brev af 6. juni 2019 klaget over Motorstyrelsens afgørelse af 15. marts 2019, hvor Motorstyrelsen ikke godkender udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift, i alt 1.701.788 kr.

Indledningsvis skal det nævnes, at Motorstyrelsens kontrol af H1 ApS´ negative månedsangivelse for oktober måned 2018, hvor virksomheden anmoder om udbetaling af negativ registreringsafgift med 2.558.355 kr., har til formål at sikre, at udbetalingen sker på et dokumenteret grundlag, og at virksomheden kan anses for berettiget til udbetaling af det anmodede beløb.

Motorstyrelsen finder, at for at betingelserne kan anses for opfyldte, er det et krav, at et anmeldt køretøj på månedsangivelsen for oktober måned 2018 er solgt/faktureret senest den 31. oktober og udført/transporteret til udlandet inden, at virksomheden har angivet deres afgiftstilsvar ved at godkende og lukke deres månedsangivelse i Køretøjsregistret.

Der skal foreligge dokumentation for, at virksomheden er ejer af køretøjet, og dermed kan angive køretøjet på månedsangivelsen og foretage salg af køretøjet til eksport. Motorstyrelsen finder derfor, at købs- og salgsfakturaer samt tilhørende betalingsstrømme dokumenterer dette, og er et naturligt dokumentationskrav, der må stilles til en virksomhed, som udøver eksportsalg af køretøjer. Udover disse betingelser, kræves det, at køretøjet rent faktisk er udført af Danmark, f.eks. dokumenteret ved CMR-fragtbrev eller prøvemærker. Disse dokumentationskrav skal sikre, at det er muligt at afgøre om virksomheden reelt er berettiget til at få udbetalt eksportgodtgørelse (negativ registreringsafgift).

Motorstyrelsen er således ikke enig i repræsentantens opfattelse af, at det er tilstrækkeligt, at køretøjet fysisk er ført ud af Danmark, og at der ikke kan stilles krav om at et salg er foretaget, herunder dokumentation for betalinger.

Motorstyrelsen kan her henvise til sagsfremstillingen i Motorstyrelsens afgørelse af 15. marts 2019, afsnit 1.5.1. Udførsel af Danmark samt afsnit 1.5.1.2 Øvrige krav til dokumentation, hvor Motorstyrelsen nærmere redegør for hvilke dokumentationskrav, der skal opfyldes.

Motorstyrelsen har for en række køretøjer truffet afgørelse om, at disse er angivet i en periode, hvor virksomheden ikke er berettiget til udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift, idet betingelserne om salg inden den 31. oktober 2018 og udførsel inden den 15. november 2018 ikke ses opfyldt.

Repræsentanten kommenterer dette forhold under punkt 7 i klagen: "Bemærkninger vedrørende afslag på grund af periodeforskydning. Repræsentanten er af den opfattelse, at Motorstyrelsen er forpligtet til at foretage udbetaling af eksportgodtgørelse, da der er sket udførsel af de pågældende køretøjer.

Motorstyrelsen er ikke enig i, at virksomheden kan kræve udbetaling af eksportgodtgørelse for køretøjer, angivet på månedsangivelsen for oktober måned 2018, der ikke er solgt senest den 31. oktober 2018 og udført inden den 15. november 2018 (tidspunkt for lukning af månedsangivelsen med efterfølgende udbetaling). At køretøjet efterfølgende er solgt og udført medfører ikke, at virksomheden har et krav, der kan henføres til månedsangivelsen for oktober 2018.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 16, hvilke køretøjer der skal eller kan angives på månedsangivelsen for virksomheder, som er registreret for registreringsafgift.

Det fremgår således, at:
" En registreret virksomhed skal til told- og skatteforvaltningen angive afgiften af de køretøjer, som virksomheden anmelder til registrering i Køretøjsregisteret mod forevisning af bevis for virksomhedens registrering, jf. § 15, stk. 5.
Stk. 2. En registreret virksomhed kan til told- og skatteforvaltningen angive godtgørelsen efter § 7 b af afgift af et køretøj.
Stk. 3. En angivelse skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til kontrol af den angivne afgift eller godtgørelse."

Motorstyrelsen finder derfor, at de køretøjer, som kunne angives på virksomhedens månedsangivelser, var køretøjer, som opfyldte betingelserne for godtgørelse af registreringsafgift ved eksport i registreringsafgiftslovens §§ 7b og 7c.

For køretøjer, der efter Motorstyrelsens opfattelse ikke kan angives på månedsangivelsen for oktober måned 2018, kan virksomheden anmode om genoptagelse af afgiftsangivelsen for de måneder, hvor køretøjerne er solgt og udført, og hvor køretøjerne reelt skulle have været angivet. I forbindelse med en behandling af en eventuel genoptagelse vil Motorstyrelsen stille de samme dokumentationskrav som ved enhver angivelse, hvor der anmodes om udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift ved eksport. På tidspunkt for anmodning om genoptagelse kan et evt. toldsyn være for gammelt, hvorfor der skal foretages et ny.

Endelig har repræsentanten anført, bl.a. i punkterne 4 og 6 i klagen nedenfor, at Motorstyrelsens sagsbehandling "er udtryk for en standardiseret sagsbehandling".

Hertil skal Motorstyrelsen bemærke, at nærværende sag omfatter 169 køretøjer, hvor der i et vist omfang er ensartede dokumentationsproblemer, hvorfor Motorstyrelsens afgørelse på disse punkter vil kunne fremstå ensartede. Dette betyder dog ikke, at Motorstyrelsen ikke har foretaget en individuel og konkret vurdering af hvert enkelt køretøj. Derimod er det udtryk for, at Motorstyrelsen har vurderet og behandlet ensartede problemstillinger.

Virksomhedens repræsentant advokat MD har følgende anbringender i klagen:

[…]
Motorstyrelsens bemærkninger til de enkelte punkter:

Ad. 1 - Udførsel køretøjer til G1 By Y1.
Virksomhedens repræsentant fremfører i klagen, at:
[…]
[…]
Hvad angår køretøjnummer 102, 150 og 155 er der ikke modtaget dokumentation for salg i form af faktura eller dokumentation for betaling fra G1 By Y1. Det er derimod oplyst af virksomheden i forbindelse med gennemgangen, at køretøjerne endnu ikke er solgt og betalt fra G1 By Y1 og at køretøjet står ved G1 i By Y1. Dette er oplyst i mails af henholdsvis 29-11-2018 og 02-12-2018.

Køretøj 130 ses ikke at være udført til G1 By Y1 ifølge modtaget materiale.

Ad. 2 - Køretøj nr. 1, 2, 88 og 89.
[…]
Det ses af den modtagne tilladelse til brug af tyske prøvepladerne, at prøvepladerne har nummer […] og er gyldige i perioden 10.10.2018 til 05.10.2022. Da det ses, at prøvepladerne ikke er udsted til et bestemt køretøj, er det Motorstyrelsens opfattelse, at tilladelsen ikke kan stå alene, men at eksempelvis et billede af køretøjet påsat de tyske prøveplader, vil dokumentere, at køber har benyttet prøvepladerne ved udførsel af køretøjet.

Ad. 3 - Manglende dokumentation for udførsel i form af fragtbrev mv. - køretøj nr. 61.
[…]
En af delforudsætningerne for at modtage godtgørelse af registreringsafgift ved eksport er, at køretøjet er udført af Danmark. Uden dokumentation for udførsel i form af CMR-fragtbrev, registreringsattest fra udlandet eller lignende, er det ikke muligt for Motorstyrelsen at konstatere, om køretøjet er udført af Danmark eller på hvilket tidspunkt det er sket. Spørgsmålet om tidspunkt for udførslen har betydning for kontrol af, om betingelserne for udbetaling af godtgørelse for månedsangivelsen for oktober er opfyldt, samt for fastsættelse af køretøjets værdi på udførselstidspunktet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 2.

Ad. 4 - Manglende dokumentation for købers betaling.
[…]
Denne problemstilling er kommenteret af Motorstyrelsen under Ad. 1, hvorfor der henvises hertil. Det bemærkes, at det at følge pengestrømmen, der knytter sig til fakturaen, er en væsentlig og for Motorstyrelsen naturlig del af kontrollen. Motorstyrelsen skal kontrollere rigtigheden af den fremlagte dokumentation og er endvidere underlagt en indberetningspligt ved uretmæssigheder mv omkring kontante betalinger til hvidvasksekretariat.

Ad. 5 - Manglende billeddokumentation.
[…]
Vedrørende køretøj nr. 1, 2, 88 og 89 kan der henvises til Ad. 2, der omhandler samme problemstilling for disse køretøjer.

[…]
I Motorstyrelsens afgørelse af 15. marts 2019 er der foretaget en konkret og individuel vurdering af de enkelte køretøjer, hvor udgangspunktet er, om det modtagne materiale kan dokumentere, at køretøjet er udført. Et billede, der tydeligt viser køretøjet og kundens eget transportmiddel eller de udenlandske prøveskilte, vil være et eksempel på materiale, der er med til at sandsynliggøre, at køretøjet er udført af Danmark.

Vedr. køretøj 17 og 130 er det Motorstyrelsens opfattelse, at det modtagne materiale ikke kan stå alene som dokumentere for, at køretøjerne er udført, men at eksempelvis billeddokumentation kunne indgå som en del af dokumentationen for udførsel af køretøjet.

Ad. 6 - Manglende dokumentation for købers identitet.
[…]
Når køretøjet udføres af Danmark til et andet EU-land enten som afhentningssalg ved brug af prøvemærker eller som afhentningssalg ved brug af kundens eget transportmiddel eller udenlandske prøveskilte, og køber er en privatperson, vil dokumentationen for købers identitet kunne sammenholdes med fakturaoplysningerne, og dermed vil dokumentationen være til at sandsynliggøre, at køretøjet er solgt og udført af Danmark. Ved salg til erhvervsdrivende vil der på fakturaen være angivet et udenlandsk CVR-nr., der kan bruges ved kontrol.

SKAT/Motorstyrelsen har løbende udsendt Nyhedsbreve, Skat-meddelelser mv. til virksomheder vedr. bl.a. krav til dokumentation, herunder:
-         Nyhedsbrev af 20170217 - SKAT vejleder om krav til dokumentation ved eksport af et køretøj.
-         Nyhedsbrev af 20170217 - Ændring af processen for eksport af køretøjer.
-         Nyhedsbrev af 20171220 - SKAT vejleder om dokumentation for eksport af et køretøj.
-         SKAT-meddelelse 20160831 - Eksportgodtgørelse - krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer.

I forbindelse med kontrol af virksomhedens månedsangivelse for oktober måned 2018 har der løbende været kontakt til virksomheden. Virksomheden har på forespørgsel den 08-01-2019 meddelt, at virksomheden ikke har yderligere materiale, hvorfor der er udsendt forslag af 24-01-2019. Efter at forslag er udsendt, er der modtaget yderligere materiale fra virksomheden efterfulgt af en indsigelse af 12-02-2019 fra virksomhedens repræsentant advokat MD. Der er sendt afgørelse 15-03-2019.

Motorstyrelsen indstiller, at afgørelsen af 15. marts 2019 fastholdes. Hvis der kommer yderligere oplysninger fra klager, ønsker Motorstyrelsen at blive hørt i sagen igen, inden Skattestyrelsen træffer afgørelse i sagen. […]"

Klagerens bemærkninger
Selskabets repræsentant har sendt følgende bemærkninger til Motorstyrelsens udtalelse (uddrag):

 "[…]
Vedrørende manglende dokumentation
På vegne af Klager skal vi fastholde, at Motorstyrelsen ikke har hjemmel til generelt at nægte udbetaling af eksportgodtgørelse med den begrundelse, at et salg og betaling i denne forbindelse ikke er dokumenteret.

Som nævnt i vores klage af 6. juni 2019 indeholder registreringsafgiftslovens §§ 7b og 7c alene krav om, at køretøjet skal være afmeldt køretøjsregistret, at køretøjet er udført her fra landet og at dokumentation for udførsel foreligger. Loven indeholder derimod intet krav om, at køretøjet er solgt, og dermed heller ikke krav om, at betaling i forbindelse med salget er dokumenteret.

Motorstyrelsen har ikke kommenteret dette, men anfører alene, at "der skal foreligge dokumentation for, at virksomheden er ejer af køretøjet, og dermed kan angive køretøjet på månedsangivelsen og foretage salg af køretøjet til eksport. Motorstyrelsen finder derfor, at købs- og salgsfakturaer samt tilhørende betalingsstrømme dokumenterer dette, og er et naturligt dokumentationskrav, der må stilles til en virksomhed, som udøver eksportsalg af køretøjer."  Det fremgår af denne udtalelse, at Motorstyrelsen lægger vægt på, at de angivne dokumenter er fremlagt, og følgelig afviser eksportgodtgørelse, dersom disse ikke fremlægges.

Motorstyrelsen har i sin afgørelse af 15. marts 2018 henvist til to domme, refereret i henholdsvis SKM2016.14.HR og i SKM2017.86.VLR. I vores klage af 6. juni 2019 har vi anført, at de to afgørelser netop viser, at en afvisning af eksportgodtgørelse forudsætter en begrundet tvivl om, hvorvidt udførslen har fundet sted, og at der i øvrigt ikke kan stilles særlige formkrav til dokumentationen for, at udførsel har fundet sted; jf. at afvisning af godtgørelse i de to domme skete efter en konkret vurdering, uanset at der i begge sager kun var fremlagt dokumentation af en karakter, der ikke lever op til de krav, Motorstyrelsen her har angivet. Motorstyrelsen har ikke kommenteret dette i den nu foreliggende udtalelse.

På vegne af Klager skal vi derfor fastholde, at Motorstyrelsen ikke har lovhjemmel til at kræve som betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse, at det udførte køretøj er solgt. Det er tilstrækkeligt, at det er udført her fra landet.

Vi skal dernæst fastholde, at der heller ikke er hjemmel til at opstille krav om fremlæggelse af på forhånd angiven dokumentation som betingelse for udbetaling af eksportgodtgørelse. Afgørende er, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at udførsel har fundet sted, og at Klager er berettiget til godtgørelse i denne forbindelse.

Motorstyrelsen har på intet tidspunkt, hverken i afgørelsen af 15. marts 2019 eller i den senere udtalelse, angivet nogen form for konkret tvivl om, hvorvidt betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse er opfyldt. Styrelsen har alene henvist til, at en række nærmere angivne dokumenter eller erklæringer mv. ikke foreligger.

Dette stemmer ikke overens med de retningslinjer, SKAT tidligere har udsendt, jf. SKAT-meddelelse SKM2016.369.SKAT om eksportgodtgørelse og SKATs vejledning om dokumentation for eksport af et køretøj af 20. december 2017. De opstillede dokumentationskrav er heller ikke i overensstemmelse med de ovenfor anførte to domme, der netop lægger vægt på den tvivl, der hersker i forhold til, om udførsel rent faktisk har fundet sted. Motorstyrelsen angiver ikke nogen konkret begrundet tvivl, men afviser godtgørelse alene på grund af påståede mangler ved den fremlagte dokumentation. At der ikke er hjemmel hertil, fremgår tillige af det forhold, at Motorstyrelsen, som citeret ovenfor, alene kan henvise til "et naturligt dokumentationskrav".

I stedet for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om betingelserne for at udbetale eksportgodtgørelse er opfyldt, har Motorstyrelsen sat skøn under regel og blot mekanisk kontrolleret, om en række af styrelsen selv opstillede og ikke lovhjemlede, formelle betingelser er opfyldt.

I samtlige afgørelser, hvor Motorstyrelsen har afvist eksportgodtgørelse med den begrundelse, at dokumentationen for udførsel er mangelfuld, anfører Motorstyrelsen, at man ikke finder, at "virksomheden har dokumenteret, at køretøjet er solgt til udlandet og udført af Danmark". Også heraf fremgår det, at det er Motorstyrelsens opfattelse, at loven opstiller det krav, at køretøjet er solgt, for at der kan ydes eksportgodtgørelse. Vi er derfor fortsat af den opfattelse, at Motorstyrelsen foretager en forkert retsanvendelse.

Vedrørende spørgsmålet om periodisering
Motorstyrelsen fastholder i udtalelsen, at det er korrekt, at udbetaling af eksportgodtgørelse er nægtet med den begrundelse, at de pågældende køretøjer af Klager er angivet i en periode, hvor virksomheden ikke er berettiget til udbetaling af godtgørelse, fordi et salg af de omhandlede køretøjer ikke havde fundet sted inden den 31. oktober 2018, og udførsel ikke havde fundet sted den 15. november 2018. Motorstyrelsen anfører, at den omstændighed, at køretøjet efterfølgende er solgt og udført, ikke medfører, at virksomheden har et krav, der kan henføres til månedsangivelsen for oktober 2018. Styrelsen henviser i stedet til mulighederne for genoptagelse og heraf følgende fornyet behandling.

Motorstyrelsen anfører, at registreringsafgiftslovens § 16, stk. 3, hvorefter en angivelse om godtgørelse skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til kontrol af den angivne godtgørelse, skal forstås som et krav om, at betingelserne for godtgørelse skal være til stede på angivelsestidspunktet.

Som tidligere anført stilles der i §§ 7b og 7c alene krav om, at køretøjet er afmeldt køretøjsregistret og udført her fra landet. Der er ingen hjemmel til at forlange, at køretøjet tillige er solgt.

Hertil kommer, at Motorstyrelsen - selv hvis den havde hjemmel til at opretholde kravet om et gennemført og dokumenteret salg, hvilket som anført bestrides - som offentlig myndighed er forpligtet til at stræbe efter den materielt rigtige afgørelse. Når betingelserne for at yde eksportgodtgørelse er opfyldt på afgørelsestidspunktet, er det styrelsens forpligtelse at tilvejebringe den materielt korrekte afgørelse. Det er således i strid med officialprincippet, unødigt formalistisk og ikke proportionalt at forlange, at der skal indgives genoptagelsesanmodning, gennemføres et nyt toldsyn og indsendes fornyet ansøgning og indledes fornyet prøvelse af de fremlagte opgørelser, hvorved køretøjet på ny bliver låst i en 14 dages periode, hvor Motorstyrelsen kan tage stilling til, om de vil have fremstillet køretøjet.

Motorstyrelsen anfører i forbindelse med muligheden for genoptagelse, at der på tidspunktet for genoptagelsen kan være tale om, at toldsynet er for gammelt, hvorfor der skal foretages et nyt. Eftersom de pågældende køretøjer for længst er udført her fra landet, er der tale om en helt illusorisk mulighed. Det har formodningen imod sig, at en offentlig myndighed angiver løsningsmuligheder, som reelt ikke eksisterer, ligesom Motorstyrelsen stiller en selvanmelder ringere end en virksomhed, der ikke er registreret som selvanmelder efter registreringsafgiftsloven. Derfor må Motorstyrelsen have pligt til på det foreliggende grundlag at yde eksportgodtgørelsen på tilsvarende måde som for ikke selvanmeldere, når de objektive betingelser herfor foreligger.

Vi skal henlede Landsskatterettens opmærksomhed på, at en virksomhed, der ikke er registreret som selvanmelder efter registreringsafgiftsloven, anmoder Motorstyrelsen om at foretage en værdiansættelse af køretøjet til brug for eksportgodtgørelse. En selvanmelder foretager selv værdiansættelsen. I forbindelse med en ikke selvanmelders anmodning om værdiansættelse af et køretøj, skal der vedlægges en told-synsrapport, der ikke er mere end 4 uger gammel. Når en ikke selvanmelder har anmodet om værdiansættelse af et køretøj til brug for eksport, kan selvanmelderen udføre køretøjet, når køretøjet enten er blevet fremstillet for Motorstyrelsen eller der er gået mere end 14 dage fra anmodningen om værdiansættelse. Når køretøjet er udført, sender virksomheden dokumentationen for udførslen ind til Motorstyrelsen. Herefter udbetaler Motorstyrelsen eksportgodtgørelsen.

Der er ikke hjemmel i registreringsafgiftsloven til at fastsætte en kortere frist for udførsel af køretøjer for selvanmeldere end for andre virksomheder. Det forhold, at Motorstyrelsen har indrettet månedsangivelsen og administrationen af bestemmelserne for godtgørelse af registreringsafgift således, at selvanmeldere kan få udbetalt godtgørelse af registreringsafgift før et køretøj reelt er udført, berettiger ikke Motorstyrelsen til at nægte selvanmeldere som Klager godtgørelse af registreringsafgift, når de objektive betingelser for godtgørelse af registreringsafgift foreligger.

Vedrørende ad 1 - Udførsel køretøjer til G1 By Y1
Motorstyrelsen fastholder afslaget på eksportgodtgørelse i et antal tilfælde, hvor der ifølge styrelsen mangler dokumentation for udførsel af køretøjer, der er solgt på auktion i By Y1. Motorstyrelsen angiver, at der mangler dokumentation for modtaget betaling eller købsfaktura fra auktionshuset.

Motorstyrelsen angiver ikke hvilken konkret risiko, der ligger til grund for afslaget. Af de af Klager fremlagte oplysninger fremgår, at de pågældende køretøjer er udført og modtaget af auktionshuset i Tyskland. Der er fremlagt fragtbrev som dokumentation for udførslen.

Motorstyrelsens afgørelse er derfor udtryk for en standardiseret sagsbehandling, der alene beror på ulovhjemlede dokumentationskrav, som styrelsen selv har opstillet; som ikke afspejler nogen konkret risiko, og som er udtryk for en misforstået retsanvendelse, der forudsætter et salg til udlandet som betingelse for eks-portgodtgørelse.

Vedrørende ad 2 - Køretøj nr. 1, 2, 88 og 89
Motorstyrelsen fastholder uden yderligere bemærkninger det hidtidige krav om billeddokumentation for udførslen af de pågældende køretøjer.

Klager har fremlagt dokumentation for, at de pågældende køretøjer er udført fra Danmark samt dokumentation for salg og betaling fra køber. Yderligere billeddokumentation, som krævet af Motorstyrelsen, giver ikke større sikkerhed for udførsel end den fremlagte. Der er derfor tale om en standardiseret sagsbehandling, der alene beror på ulovhjemlede dokumentationskrav, som styrelsen selv har opstillet, og som ikke er affødt af nogen konkret begrundet eller påpeget risiko.

Vedrørende ad 3 - Manglende dokumentation for udførsel i form af fragtbrev - køretøj nr. 61
Motorstyrelsen anfører, at det ikke uden dokumentation i form af CMR-fragtbrev, registreringsattest fra udlandet eller lignende er muligt for styrelsen at konstatere, om køretøjet er udført af Danmark eller på hvilket tidspunkt, det er sket.

Klager har, for så vidt angår dette køretøj, fremlagt dokumentation for udførsel, for gennemførelse af salget og for betaling herfor. Der forekommer derfor ikke at være noget begrundet tvivl om udførslens gennemførelse. Motorstyrelsens krav anses endvidere for at være i strid med SKATs meddelelse offentliggjort som SKM2016.369.SKAT, hvoraf det fremgår, at udførsel kan dokumenteres ved hjælp af afregningsbilag (dokumentation for betaling), der bekræfter, at handelen er gennemført i overensstemmelse med salgsdokumentet.

Af Motorstyrelsens supplerende udtalelse synes at fremgå, at det er tidspunktet for udførslen, som styrelsen ikke finder klarlagt. Det bestrides, jf. det ovenfor anførte vedrørende periodisering, at udførselstidspunktet er afgørende for adgangen til eksportgodtgørelse, når betingelserne herfor er opfyldt. Styrelsen angiver desuden, at tidspunktet for udførsel har betydning for køretøjets værdi på udførselstidspunktet. I det konkrete tilfælde er toldsyn og almindeligt syn gennemført den 9. oktober 2018, og salgsfaktura udstedt den 24. oktober 2018. På denne baggrund synes bemærkningen ikke at give mening. Det skal endvidere bemærkes, at Motorstyrelsen ikke har konstateret køretøjet i Danmark.

Vedrørende ad 4 - Manglende dokumentation for købers betaling
Motorstyrelsen kommenterer ikke yderligere det i vores klage af 6. juni 2018 herom anførte, idet det dog nævnes, at "det at følge pengestrømmen, der knytter sig til fakturaen, er en væsentlig og for Motorstyrelsen naturlig del af kontrollen."

Da der ikke kan opstilles et krav om, at det udførte køretøj er solgt, følger det allerede heraf, at der heller ikke er hjemmel til at opstille et generelt krav om fremlæggelse af dokumentation for købers betaling.

I de konkrete tilfælde er der fremlagt dokumentation for udførsel bl.a. i form af faktura og fragtbrev mv. Der er således ikke angivet nogen konkret risiko, som styrelsens afgørelse søger at afdække. Derimod synes styrelsens supplerende bemærkning at bekræfte, at der blot mekanisk håndhæves et standardiseret formkrav, som styrelsen selv har opstillet uden nærmere lovhjemmel.

Vedrørende ad 5 - manglende billeddokumentation
Motorstyrelsen fremkommer ikke med yderligere bemærkninger knyttet til de afslag, der er givet med den begrundelse, at der ikke foreligger dokumentation for udførslen i form af billeder af køretøjet med udenlandske prøveskilte eller af transporten af køretøjet.

Motorstyrelsen angiver ingen konkrete holdepunkter for, at der skulle herske tvivl om, hvorvidt de pågældende køretøjer rent faktisk er udført. Tværtimod henviser styrelsen i afgørelsen af 15. marts 2016 til SKATs vejledning af 20. december 2017, der netop angiver, at kravet til dokumentationen er konkret og individuelt.

Også hvad disse konkrete afgørelser angår, synes der at være tale om en standardiseret og mekanisk håndhævelse af ubegrundede, ulovhjemlede formkrav.

Vedrørende ad 6 - Manglende dokumentation for købers identitet
I de afgørelser, hvor Motorstyrelsen har afslået eksportgodtgørelse med den begrundelse, at der ikke er fremlagt dokumentation for købers identitet, har Klager fremlagt dokumentation for salgets gennemførelse, dokumentation for betaling samt CMR-dokument eller udførselserklæring samt kopi af registreringsattest på transporttrailer, kopi af prøvemærketilladelse eller kopi af bevis for udenlandske prøveskilte.

Motorstyrelsen har ikke angivet, hvilken risiko man ønsker at afdække. Det bestrides derfor, at der er hjemmel til at give afslag på eksportgodtgørelse med denne begrundelse, idet der er tale om en standardiseret og mekanisk håndhævelse af ikke lovhjemlede formkrav.
[…]"

Motorstyrelsens supplerende udtalelse
Skatteankestyrelsen har anmodet Motorstyrelsen om en supplerende udtalelse i forhold til Østre Landsrets dom af 8. juli 2022 offentliggjort i SKM2022.448.ØLR.

Motorstyrelsen har sendt følgende bemærkninger:

"[…]
Motorstyrelsen bemærker, at enkelte af sagens køretøjer bør hjemvises til fornyet behandling i Motorstyrelsen, for så vidt angår opgørelse af afgiftsgodtgørelsen, da køretøjerne jf. Østre Landsret dom af 8. juli, opfylder betingelserne for at få udbetalt eksportgodtgørelse. Det vedrører de køretøjer, hvor Motorstyrelsen har nægtet udbetaling af eksportgodtgørelse, fordi køretøjerne først er dokumenteret udført efter godkendelse af virksomhedens månedsangivelse. Det gælder køretøjerne angivet i afgørelsen med nr. 16, 46, 53, 60, 62, 74, 97, 124 og 166.

Motorstyrelsen fastholder afgørelsen for de øvrige af sagens køretøjer.

Vi har følgende bemærkninger:

Udførsel efter godkendelse af månedsangivelse:
For sagens køretøjer angivet med nr. 16, 46, 53, 60, 62, 74, 97, 124 og 166 i Motorstyrelsens afgørelse, foreslår Motorstyrelsen, at Landsskatteretten hjemviser køretøjerne til fornyet behandling, da der for disse køretøjer er nægtet udbetaling af eksportgodtgørelse, alene med henvisning til at køretøjerne er udført efter virksomhedens godkendelse af månedsangivelsen.

Dvs. køretøjerne er dokumenteret udført og det er dokumenteret at anmelder er ejer af køretøjerne. Det er ligeledes dokumenteret at køretøjerne er henført til den afregningsperiode, hvor eksporten er påbegyndt.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at anmelder på baggrund af Østre Landsrets dom af 8. juli 2022, er berettiget til at få udbetalt eksportgodtgørelse for disse køretøjer.

Det er Motorstyrelsen vurdering, at de nævnte køretøjer bør hjemvises til fornyet behandling ved Motorstyrelsen med henblik på at fastslå, om godtgørelsens størrelse er korrekt, herunder om der er sket en værdiforringelse imellem anmeldelses- og udførselstidspunktet.

Motorstyrelsen foreslår på den baggrund, at Landsskatteretten hjemviser køretøjerne med nr. 16, 46, 53, 60, 62, 74, 97, 124 og 166 til fornyet behandling.

Ingen (eller ikke fyldestgørende) dokumentation for udførsel:
Motorstyrelsens har nægtet udbetaling af eksportgodtgørelse for en række af sagens køretøjer med henvisning til, at Motorstyrelsen ikke har modtaget (fyldestgørende) dokumentation for udførsel af køretøjerne.

Med henvisning til vores anførte begrundelse i Motorstyrelsens afgørelse af 15. marts 2019, samt Motorstyrelsens udtalelse til sagen af 25. juli 2019, er det fortsat vores vurdering, at den fremsendte dokumentation for en række af sagens køretøjer ikke er tilstrækkelig til at dokumentere, at køretøjerne er udført af landet.

Motorstyrelsens henviser i øvrigt til, at Østre Landsret i dommen af 8. juli 2022 ikke finder grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering, for så vidt angår manglende dokumentation for udførsel af sagens køretøjer, for de køretøjer, hvor der ikke efterfølgende er fremlagt dokumentation for indregistrering i et andet land.

Motorstyrelsen fastholder derfor afgørelsen for de køretøjer, hvor Motorstyrelsen har nægtet udbetaling af eks-portgodtgørelse med henvisning til, at der ikke er modtaget fyldestgørende dokumentation for udførsel.

Periodeforskydning:
For en stor del af sagens køretøjer har Motorstyrelsen nægtet udbetaling af eksportgodtgørelse med henvisning til, at køretøjerne ikke er angivet til eksport i den rette afregningsperiode.

Motorstyrelsen har nægtet udbetaling af eksportgodtgørelse, fordi køretøjerne er anmeldt til eksport på selvanmelderens månedsangivelse, inden selvanmelder eksporterer eller indgår endelig aftale om eksport af køretøjerne.

Køretøjerne er således ikke sat på månedsangivelsen i den periode de henhører under jf. registreringsafgiftslovens § 17 og opkrævningslovens § 2.

Det følger af registreringsafgiftslovens § 17, stk. 2 og 3, at godtgørelsen skal henføres til den afregningsperiode, hvor køretøjet anmeldes til registrering.
Det er Motorstyrelsens vurdering, at ordlyden "anmeldes til registrering", ved eksport skal anses som den afregningsperiode, hvor anmelder eksporterer eller indgår aftale om eksport af køretøjet.

Det følger endvidere af opkrævningslovens § 2, at afregningsperioden er kalendermåneden. Det fremgår ligeledes af opkrævningslovens § 2, at hvor der i anden lovgivning er henvist til afgiftsperioden, svarer dette til afregningsperioden.

Det fremgår ligeledes af opkrævningslovens § 2, at for hver afregningsperiode og for hver skat eller afgift m.v. skal der indgives en angivelse med de oplysninger, som følger af reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at selvanmelder først er berettiget til at anmelde et køretøj til eksport via månedsangivelsen, når eksporten er påbegyndt. Motorstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at såfremt selvanmelder kan fremlægge dokumentation for, at et køretøj er solgt til eksport eller der er indgået endelig aftale om salg af et køretøj til eksport i den pågældende afregningsperiode, så anses køretøjet for at være anmeldt i den korrekte afregningsperiode.
Motorstyrelsen godkender også anden dokumentation for, at eksporten er påbegyndt, det kan fx være dokumentation for en anmeldt flytning mv.

Det er således Motorstyrelsens opfattelse, at en selvanmelder jf. registreringsafgiftsloven og opkrævningsloven først er berettiget til at angive køretøjet til eksport i den måned, hvor eksporten påbegyndes. Et køretøj kan således ikke anmeldes til eksport via månedsangivelsen, fordi selvanmelder påtænker at eksportere køretøjet.

For en række af denne sags køretøjer er køretøjet angivet på månedsangivelsen i månederne inden der er fremlagt dokumentation for, at køretøjerne er solgt til eksport eller inden der er indgået aftale om salg af sagens køretøjer til eksport.

H3 ApS har ikke fremlagt dokumentation for, at eksporten er påbegyndt i den periode, hvor køretøjerne er anmeldt til eksport via månedsangivelsen.

Når en selvanmelder angiver et køretøj til eksport via månedsangivelsen, er det selvanmelderens ansvar at sikre, at betingelserne for at få udbetalt eksportgodtgørelse er opfyldt. Det er ligeledes selvanmelderens ansvar, at køretøjerne anmeldes til eksport i den afregningsperiode som eksporten hidrører under. Når selvanmelder godkender månedsangivelsen i den efterfølgende måned, får selvanmelder godtgørelsen udbetalt uden yderligere kontrol, medmindre Skatteforvaltningen har udtaget køretøjet til kontrol, som i denne sag.

I de tilfælde hvor et køretøj angives til eksport på månedsangivelsen én eller flere perioder før eksporten er påbegyndt, vil selvanmelderen få udbetalt eksportgodtgørelse før betingelserne for at få udbetalt eksportgodtgørelse er opfyldt. Én selvanmelder ville således kunne sikre sig ekstra likviditet fra statskassen, ved at anmelde køretøjer til eksport, alene på en formodning om at disse skal eksporteres.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at det følger af opkrævningslovens § 2, at en selvanmelder først kan anmode om eksportgodtgørelse, når aftalen om eksporten er endelig. Det er ligeledes Motorstyrelsens opfattelse, at Østre Landsret i dommen af 8. juli 2022, alene tager stilling til, om Motorstyrelsen har hjemmel til at nægte udbetaling af eksportgodtgørelse for køretøjer, som efterfølgende er dokumenteret udført.

Østre Landsrets henviser i dommen til forarbejderne til indførelse af godtgørelsesordningen, hvoraf det fremgår at dokumentation for udførsel til andre EU-lande kan foreligge i form af bl.a. bevis på indregistrering i et andet land. Østre Landsret finder at sådan dokumentation ofte må antages først at foreligge efter tidspunktet for lukning af månedsafgivelsen.
Østre Landsret tager ikke stilling til, i hvilken periode et køretøj skal angives til eksport, men tager alene stilling til om køretøjet kan udføres på et senere tidspunkt end tidspunktet for godkendelse af månedsangivelsen.

Når et køretøj anmeldes til eksport, skal selvanmelder samtidig fastsætte værdien af køretøjet, for at beregne godtgørelsens størrelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 7 b.

Det fremgik endvidere af den daværende registreringsafgiftslovs § 7 c, stk. 1, at der sammen med en anmodning om eksport, skulle fremlægges en synsrapport for køretøjer, der var ældre end 10 år, regnet fra anmodningens indgivelse. Synsrapporten måtte ikke være ældre end 4 uger, regnet fra anmodningens indgivelse1.
1 Bestemmelsen er efterfølgende ændret, så der nu er krav om toldsyn for alle køretøjer. Se § 7 c i lovbekendtgørelse nr. 785 af 24. maj 2022.
Toldsynet skulle sikre at køretøjet var i registreringsklar stand, ligesom køretøjets stand på registreringstidspunktet (udførselstidspunktet), skulle lægges til grund ved værdifastsættelse af sagens køretøj.

I de tilfælde hvor køretøjet ikke var anmeldt til eksport via den rette månedsangivelse, ville det således være muligt for selvanmelder at spekulere i at undgå kravet om toldsyn, såfremt køretøjet lå på grænsen til at være 10 år gammel, ved at anmelde køretøjet til eksport inden der er indgået aftale om eksport.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at et køretøj først kan anmeldes til eksport af en selvanmelder, når eksporten af køretøjet er påbegyndt. Det er selvanmelder der skal fremlægge dokumentation for, at køretøjet er anmeldt i den rette afregningsperiode.
Motorstyrelsen fastholder på den baggrund afgørelsen for de af sagens køretøjer, hvor der ikke er fremlagt dokumentation for at eksporten er påbegyndt i den måned, hvor køretøjet er anmeldt til eksport.

Konklusion
Motorstyrelsen foreslår på baggrund af ovenstående bemærkninger, at Landsskatteretten hjemviser køretøjerne med nr. 16, 46, 53, 60, 62, 74, 97, 124 og 166 til fornyet behandling i Motorstyrelsen, imens Motorstyrelsen fastholder afgørelsen for de øvrige af sagens køretøjer.
[…]"

Klagerens høringssvar
Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har været i høring hos selskabets repræsentant, der har sendt følgende bemærkninger (uddrag):

"[…] Med henvisning til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse af 5. januar 2022, skal jeg hermed på vegne af H3 ApS bemærke, at vi er enige i Skatteankestyrelsens indstilling til Landsskatteretten om forslag til afgørelse.
[…]"

Motorstyrelsens høringssvar
Motorstyrelsen har sendt følgende høringssvar vedrørende Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse: 

"[…]
Motorstyrelsen bemærker, at vi fastholder en del af afgørelsen, mens vi tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling for den anden del af afgørelsen. Vi har følgende bemærkninger:

Køretøjsgruppe 1 - Ingen (eller ikke fyldestgørende) dokumentation for udførsel
Køretøj 1
Motorstyrelsen har, for køretøj 1, nægtet eksportgodtgørelse, da det efter en konkret vurdering ikke er fundet bevist, at køretøjet er udført af Danmark. Det er fortsat Motorstyrelsens vurdering, at der ikke er sammenhæng mellem dokumentation for ejerskab og udførsel. Motorstyrelsen lægger særligt vægt på, at der udstedes danske prøvemærker til køretøjet den 13. december 2018, hvilket er samme dag, som den person, der købte køretøjet af klager, videresolgte køretøjet.

Motorstyrelsen er således ikke enig i Skatteankestyrelsens indstilling, og fastholder afgørelsen af den 15. marts 2019.

Køretøj 2, 4, 17, 29, 35, 88, 89, 102, 130, 150, 155, 169
Motorstyrelsen har, for ovenstående køretøjer, nægtet at udbetale eksportgodtgørelse med henvisning til, at der ikke foreligger fyldestgørende dokumentation for udførslen.

Det er fortsat Motorstyrelsens vurdering, med henvisning til begrundelsen i afgørelsen af den 15. marts 2019, samt Motorstyrelsens udtalelse af den 25. juli 2019, at den fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig til at bevise, at køretøjerne er udført af Danmark.

Motorstyrelsen kan således ikke tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling, og fastholder derfor afgørelsen af den 15. marts 2019.

Køretøj 23, 25, 33
Motorstyrelsen har for ovenstående køretøjer nægtet eksportgodtgørelse, henset til at dokumentationen for udførsel ikke er fyldestgørende. For disse køretøjer anfører Skatteankestyrelsen at der er fremlagt ID på køber. Selvom der kan være fremlagt ID på køber efter Motorstyrelsen har truffet afgørelse, finder Motorstyrelsen fortsat, at køretøjerne ikke er dokumenteret udført. Der lægges i vurderingen vægt på, at der, ligesom for køretøj 17, ikke er fremlagt billeddokumentation for, at køretøjerne rent faktisk er udført på købers trailer.

Motorstyrelsen er således ikke enige i Skatteankestyrelsens indstilling for ovenstående køretøjer, hvorfor afgørelsen af den 15. marts 2019 fastholdes.

Køretøj 61
Motorstyrelsen har, for køretøj nr. 61, nægtet at udbetale eksportgodtgørelse, henset til, at dokumentationen for udførsel ikke er fyldestgørende. Motorstyrelsen har i begrundelsen anført, at der ikke er fremsendt dokumentation for udførsel, fx i form af CMR-fragtbrev, registreringsattest fra udlandet eller lignende. Skatteankestyrelsen anfører, at klager som dokumentation for udførsel har fremlagt CMR-fragtbrev.

Såfremt der, efter Motorstyrelsen har truffet afgørelse, er fremlagt et CMR-fragtbrev, er Motorstyrelsen enig i Skatteankestyrelsens indstilling. Dog under forudsætning af, at Skatteankestyrelsen finder det dokumenteret, at klager har sikret sig, at køretøjet faktisk blev udført, samt at klager ved aftale har sikret sig retten til eksportgodtgørelse.

Køretøjsgruppe 2 og køretøj nr. 1, 17 og 33 - udført efter lukning af månedsangivelsen
Motorstyrelsen kan, på baggrund af en ny konkret vurdering, tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling, for så vidt angår de køretøjer der er dokumenteret udført efter lukning af månedsangivelsen, og der er gået under 3 måneder fra værdifastsættelsen til udførslen.

For køretøj 1, 17 og 33 er det Motorstyrelsens vurdering, at de ikke er dokumenteret udført, hvorfor der efter Motorstyrelsens opfattelse, ikke kan udbetales eksportgodtgørelse. Der henvises til begrundelsen for den manglende dokumentation for udførsel under køretøjsgruppe 1.

Motorstyrelsen fastholder således afgørelsen for så vidt angår en del af køretøjerne, mens Motorstyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling for den anden del af køretøjerne.
[…]"

Klagerens bemærkninger til Motorstyrelsens høringssvar
Selskabets repræsentant har sendt følgende bemærkninger til Motorstyrelsens høringssvar: 

"[…]
Køretøj nr. 1
Det må antages, at Motorstyrelsen mener, at Klager ikke er berettiget til godtgørelse af registreringsafgiften for køretøj nr. 1, da der efter Motorstyrelsens opfattelse, ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem ejerskabet og udførslen.

Motorstyrelsen anfører, at der udstedes danske prøvemærker til køretøjet den 13. december 2018, hvilket er samme dag, som den person, der købte køretøjet af klager, videresolgte køretøjet.

Klager har fremlagt følgende dokumentation for, at køretøjet har været ejet af Klager og er udført af Danmark:

[…]

Klager har ved fremlæggelsen af ovenstående dokumentation utvivlsomt dokumenteret, at Klager har været ejer af omhandlende køretøj, ligesom det fremgår af den fremlagte dokumentation, at Klager har solgt køretøjet uden afgift.

I forbindelse med Klagers salg af køretøjet, er der fremlagt dokumentation for, hvem Klager har solgt køretøjet til. Det er oplyst hvilke prøveskilte, der er anvendt af køber i forbindelse med udførslen og køber har erklæret at have udført køretøjet. Der er således ikke grundlag for at betvivle, at køretøjet er udført i forbindelse med Klagers salg af køretøjet.

Det forhold at der efterfølgende er udstedt danske prøvemærker til køretøjet den 13. december 2018 kan ikke medføre, at køretøjet ikke er dokumenteret udført og at Klager ikke er berettiget til at få udbetalt den godtgørelsesberettigede registreringsafgift.

Som Motorstyrelsen selv er bekendt med, anmoder udenlandske købere ofte Motorstyrelsen om tilladelse til brug af danske prøvemærker selvom de pågældende ejere ikke er berettiget til at få udstedt prøvemærker til de pågældende køretøjer, da brugen af prøvemærkerne ikke skal anvendes til udførsel af køretøjet. Det forhold, at Motorstyrelsen for omhandlende køretøj har udstedt danske prøvemærker den 13. december 2018, kan ikke komme Klager til skade. Det forhold, at Motorstyrelsen udsteder prøveplader uden at undersøge, hvorvidt den pågældende er berettiget til at få udstedt danske prøveplader kan ikke komme et tidligere omsætningsled til skade.

På baggrund af ovenstående fastholdes det, at Klager har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at omhandlende køretøj er dokumenteret udført af Danmark den 21. november 2018. Såfremt Landsskatteretten skulle komme frem til at køretøjet først er dokumenteret udført den 13. december 2018, vil dette ikke have betydning i forhold til Klagers adgang til godtgørelse af registreringsafgift.

Landsskatteretten har ved afgørelse den 28. oktober 2022 sagsnr. 19-0074720 fastslået, at en selvanmelder kan søge registreringsafgiften godtgjort for køretøjer som ejes af andre, idet selvanmeldere ikke kan være civilretlig ejer af et køretøj på tidspunktet hvor der er indgået aftale om salg og køretøjet udføres. Der er således ikke krav om, at køberen skal udføre køretøjet. Det afgørende for Klagers adgang til godtgørelse af registreringsafgift er, at Klager har videresolgt køretøjet uden afgift og køretøjet er blevet udført, hvilket køretøjet er.

Derudover skal der henses til, at der ikke er andre, som har anmodet om godtgørelse af registreringsafgiften, hvorfor der ikke er det fornødne grundlag for at så tvivl om, hvorvidt Klager er berettiget til godtgørelse af registreringsafgift for det pågældende køretøj.

Hvorvidt Klager var ejer af køretøjet på udførselstidspunktet, er således irrelevant i forhold til stillingtagen til, om Klager er berettiget til at få udbetalt eksportgodtgørelsen, når køretøjet utvivlsomt er udført af Danmark.

Motorstyrelsen har ikke belæg for at nægte godtgørelse af registreringsafgift, da der hverken er bevist mangler ved den fremlagte dokumentation eller begrundet mistanke om misbrug. Der skal i tilknytning hertil henses til, at der ikke er andre, der har anmodet om godtgørelse af registreringsafgift for nærværende køretøj, ligesom køretøjet ikke er observeret i Danmark.

Køretøj nr. 2, 4, 17, 29, 35, 88, 89, 102, 130, 150, 155 og 169
Motorstyrelsen fastholder, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for udførslen af ovenstående køretøjer og henviser generelt til Motorstyrelsens begrundelser i Motorstyrelsens afgørelsen af 15. marts 2019 samt udtalelse af 25. juni 2019.

Køretøj nr.  4, 29, 35, 102, 150, 155 og 169
Vedrørende køretøj nr.  4, 29, 35, 102, 150, 155 og 169 er det Motorstyrelsen opfattelse, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for udførslen af køretøjerne, som er sendt til G1 GmbH i By Y1, hvorfra køretøjerne er blevet solgt på auktion. Det er Motorstyrelsens opfattelse, at det ikke er dokumenteret, at udførsel har fundet sted, idet der ikke foreligger dokumentation for betalingerne af køretøjerne i udlandet - fx i form af indbetalingsudskrift og pengestrøm med reference til den konkrete handel.

Som anført i klagen af 6. juni 2019 bestrides det, at der overhovedet kan opstilles et krav om, at et køretøj skal være solgt og dermed betalt inden Klager kan anmode om godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med udførsel af køretøjerne. Der er alene to betingelser som skal være opfyldt for, at Klager er berettiget til godtgørelsen af registreringsafgift, køretøjet skal være afmeldt Køretøjsregisteret og udført af Danmark.

Det har været Klagers forretningsgang at levere køretøjerne til auktionshuset G1 i By Y1 med henblik på at få solgt køretøjerne på den tyske auktion. I henhold til auktionshusets procedure for at sætte køretøjer på auktionen er der ingen grundlag for at betvivle leveringen af køretøjerne til auktionshuset.

Klager har som dokumentation for udførsel af køretøjerne fremlagt CMR-fragtbreve og interne fragtbreve, hvor køretøjernes mærke og model, samt de sidste 6 cifre af stelnummeret fremgår. G1 GmbH, By Y1 har med stempel og underskrift kvitteret for modtagelsen af køretøjerne. Ud fra den fremlagte dokumentation er der således ikke belæg for Motorstyrelsens påstand om, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for udførslen af de pågældende køretøjer.

Køretøj nr.  2, 17, 88, 89 og 130
Vedrørende køretøj nr.  2, 17, 88, 89 og 130 er det Motorstyrelsens opfattelse, at Klager skal fremlægge billeddokumentation af køberens prøveplader, når køberen anvender egne prøveplader, ligesom der skal fremlægges billeder af køretøjet på købers trailer, hvis køber udfører køretøjet på egen trailer eller autotransport.

Klager har som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 2, 88 og 130, fremlagt salgsfakturaer, tro- og loveerklæringer fra køberne om udførsel af køretøjerne. Videre er der fremlagt kopi af tilladelse til at køre med tyske faste prøveplader, med angivelse af køberens tyske adresse og gyldighedsperioden for de tyske faste prøveskilte. Endvidere er der for køretøjerne fremlagt kopi af køberens faktura for videresalg af køretøjerne i udlandet.

Den af Motorstyrelsen krævede billeddokumentation giver på ingen måde en bedre sikkerhed for udførslen i forhold til den dokumentation, som allerede er fremlagt.

Klager har som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 89 fremlagt salgsfakturaer med angivelse af køberens tyske adresse, samt tysk ID på køberen. Videre er fremlagt tro- og loveerklæring fra køber om udførsel af køretøjet. Der er fremlagt kopi af den tyske registreringsattest på køberens trailer, som køretøjet er udført på.

Den af Motorstyrelsen krævede billeddokumentation giver derfor på ingen måde en bedre sikkerhed for udførslen i forhold til den dokumentation, som allerede er fremlagt.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 17, har Klager fremlagt salgsfaktura, med angivelse af køberens bulgarske adresse, og ID på køberen med angivelse af dennes bulgarske adresse. Videre har Klager fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring fra køber om udførsel af køretøjet. Endvidere er der fremlagt kopi af bulgarsk registreringsattest på køberens trailer.

Den af Motorstyrelsen krævede billeddokumentation giver derfor på ingen måde en bedre sikkerhed for udførslen i forhold til den dokumentation, som allerede er fremlagt.

For ovenstående køretøjer må kravet om billeddokumentation anses for uproportional, da denne type dokumentation ikke kan anses for at være stærkere dokumentation end den dokumentation, som Klager allerede, har fremlagt.

Klager er derfor enig i Skatteankestyrelsens indstilling om, at Klager med den fremlagte dokumentation har dokumenteret, at køretøjerne er blevet udført.

Der er for nærværende køretøjer ikke uenighed om, at de pågældende køretøjer er afmeldt Køretøjsregisteret og at der ikke er andre, som har anmodet om at få registreringsafgiften godtgjort, hvilket Østre Landsret bl.a. lagde vægt på i dommen offentliggjort som SKM2022.448.ØLR.

Køretøj nr. 23, 25 og 33
Vedrørende køretøj 23, 25 og 33 mener Motorstyrelsen, at der skal fremlægges billeddokumentation af udførslen.

Landsskatterettens opmærksomhed henledes på, at Motorstyrelsen i afgørelse af 15. marts 2019 som begrundelse for nægtelse af godtgørelse af registreringsafgift for ovenstående tre køretøjer har anført, at Klager ikke havde fremlagt kopi af ID på køber. Når Klager efterfølgende har fremlagt denne dokumentation overfor Motorstyrelsen, har Motorstyrelsen ikke belæg for at forlange yderligere dokumentation.

Motorstyrelsens bemærkning på side 2 i sin udtalelse for køretøj nr. 23, 25 og 33 om at der ikke er fremlagt billeddokumentation for, at køretøjerne rent faktisk er udført på købers trailer, må anses for usaglige. Der skal i tilknytning hertil henses til, at køretøj nr. 25 og 33 er udført på danske prøvemærker, hvorfor Motorstyrelsens udtalelse om, at Klager skal fremlægge billeddokumentation for, at køretøjerne er udført på købers trailer, ikke har nogen sammenhæng. Motorstyrelsens udtalelse til køretøj nr. 25 og 33 er alene udtryk for en standardiseret sagsbehandling, som ikke bærer præg af en konkret vurdering af den fremlagte dokumentation for hvert enkelt køretøj.

Klager er enig i Skatteankestyrelsens indstilling om, at den af Klager fremlagte dokumentation for udførslen må anses for tilstrækkeligt, hvorfor krav om billeddokumentation i relation til udførslen af de pågældende køretøjer ikke kan anses for at være proportional.                                                                                                                                                                 

Afsluttende bemærkninger
På baggrund af ovenstående fastholder Klager, at Motorstyrelsen ikke har hjemmel til at nægte udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af ovenstående køretøjer.
[…]" 

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling til, om selskabet opfylder betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse for 106 køretøjer, som selskabet har angivet på månedsangivelsen for oktober måned 2018, jf. registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 1, og § 7 c, dagældende lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017.

Køretøjsgruppe 1
Landsskatteretten skal tage stilling til, om selskabet har dokumenteret, at køretøjerne nr. 1, 2, 4,17, 23, 25, 29, 33, 35, 61, 88, 89, 102, 130, 150, 155 og 169 er udført her fra landet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, at afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter §§ 4-5 d, 29 eller 29 a, godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret og udføres fra landet.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 1, sidste pkt., at afgiften godtgøres af told- og skatteforvaltningen, når køretøjets afgiftspligtige værdi er fastslået, og told- og skatteforvaltningen har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra Køretøjsregisteret og udførsel her fra landet

Det følger af forarbejderne til bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 1, at der ved udførsel til andre EU-lande skal fremlægges passende dokumentation i form af faktura, bevis på indregistrering eller andet, som skattemyndighederne skønner som egnet dokumentation, jf. forslag til lov nr. 181 af 20. marts 2002, nr. 12.

Der er ikke uenighed om, at køretøjerne er afmeldt af Køretøjsregisteret og toldsynet i registreringsklar stand.

Der er imidlertid uenighed om, hvorvidt de pågældende køretøjer er dokumenteret udført her fra landet, herunder hvilke krav der kan stilles til denne dokumentation.

Vestre Landsret har i dom af 14. juni 2014 (offentliggjort i SKM2014.428.VLR) fastslået, at det følger af registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c, at der gælder et egentligt dokumentationskrav for at få tilbagebetalt registreringsafgift ved eksport af køretøjer. Vestre Landsret anførte bl.a. følgende:

"Det følger af forarbejderne til bestemmelsen, at der ved udførsel til andre EU-lande skal fremlægges passende dokumentation i form af faktura, bevis på indregistrering eller andet, som skattemyndighederne skønner egnet som dokumentation. At der gælder et egentligt dokumentationskrav fremgår også af Skats blanket vedrørende “Regulering af registreringsafgift", hvori blandt andet er anført: “Afgiften godtgøres, når der er indsendt dokumentation for køretøjets afmeldelse… og dokumentation for udførsel her fra landet"

Vestre Landsret anførte derudover i SKM2014.428.VLR, at det ikke er tilstrækkeligt for at opnå eksportgodtgørelse, at det er overvejende sandsynligt, at køretøjerne ikke længere er i Danmark, da der følger et dokumentationskrav i registreringsafgiftslovens §§ 7b og 7c:

"Det er i den henseende ikke tilstrækkeligt, at det søges sandsynliggjort, at en del af bilerne nu befinder sig uden for EU, eller at det efter omstændighederne i øvrigt ved driften af hans virksomhed sammenholdt med hans økonomiske dispositioner måtte være overvejende sandsynligt, at bilerne ikke længere er i Danmark. Betingelserne for godtgørelse af registreringsafgift eller for ikke at skulle tilbagebetale den allerede udbetalte afgiftsgodtgørelse er således ikke til stede, og landsretten tager herefter Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge for så vidt angår spørgsmålet om registreringsafgift"

Vestre Landsrets dom blev anket til Højesteret. Højesteret tiltrådte, at det ved de fremlagte slutsedler om salg af bruge biler til udenlandske købere ikke var dokumenteret, at bilerne var udført her fra landet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1. Herefter, og i øvrigt af de grunde, der var anført af landsretten, stadfæstede Højesteret dommen, jf. Højesterets dom af 8. januar 2016, offentliggjort i SKM2016.14.HR.

Det er selskabet, der har bevisbyrden for, at selskabet opfylder betingelserne for at opnå eksportgodtgørelse.

Der gælder ikke et krav om, at der skal fremlægges en bestemt type af dokumentation for, at de pågældende køretøjer er udført af landet. Der kan eksempelvis ved udførsel til EU-lande fremlægges dokumentation i form af faktura, bevis på indregistrering i et andet land, eller anden form for egnet dokumentation. Dette følger af forarbejderne til bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 7 c.

Det fremgår hverken af ordlyden eller forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 7 b eller § 7 c i forbindelse med indførelsen af godtgørelsesordningen, at retten til at få godtgjort afgift ved udførsel af et køretøj er betinget af, at køretøjet er solgt til udlandet, og at der er fremlagt dokumentation for betaling af køretøjet. Afgørende er, om køretøjet er dokumenteret udført her fra landet.

Som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 17 har selskabet fremlagt salgsfaktura med angivelse af køberens bulgarske adresse og ID på køberen med angivelse af dennes bulgarske adresse. Videre har selskabet fremlagt en udfyldt tro- og loveerklæring om udførsel af køretøjet. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjet udføres af landet på egen trailer. Endvidere er der fremlagt kopi af bulgarsk registreringsattest på køberens trailer.

På dette grundlag finder Landsskatteretten, at selskabet har dokumenteret, at køretøj nr. 17 er udført af landet. Det forhold, at selskabet ikke har fremlagt billeddokumentation af køretøjet på køberens trailer, ændrer ikke herpå, herunder henset til, at der ikke senere er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Selskabet har som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 23 og 89 fremlagt salgsfakturaer med angivelse af køberens tyske adresse, samt tysk ID på køberen. Videre er fremlagt udfyldte tro- og loveerklæringer om udførsel af køretøjerne. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjerne udføres af landet på egen trailer. Der er fremlagt kopi af tysk registreringsattest på køberens trailer.

Herudover er der fremlagt dokumentation for køberens betaling af købesummen for køretøj nr. 23. For køretøj nr. 89 er der endvidere fremlagt kopi af faktura for køberens videresalg af køretøjet i udlandet.

På dette grundlag finder Landsskatteretten, at selskabet har dokumenteret, at køretøjerne nr. 23 og 89 er udført af landet. Det forhold, at selskabet ikke har fremlagt billeddokumentation af køretøjerne på køberens tyske trailer, ændrer ikke herpå, herunder henset til, at der ikke senere er udstedt prøvemærker til køretøjerne.   

Selskabet har som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 25 og 33 fremlagt salgsfakturaer med angivelse af køberens rumænske adresse, samt rumænsk ID på køberen. Videre er der fremlagt udfyldte tro- og loveerklæringer om udførsel af køretøjerne. Erklæringerne er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjerne udføres af landet på danske prøvemærker.

Endvidere er der fremlagt kopi af Motorstyrelsens tilladelser til at udføre køretøjerne på danske prøvemærker, udstedt til køberen, med angivelse af dennes rumænske adresse.  

På dette grundlag finder Landsskatteretten, at selskabet har dokumenteret, at køretøjerne nr. 25 og 33 er udført af landet. Det forhold, at selskabet ikke har fremlagt billeddokumentation af køretøjerne påført danske prøvemærker, ændrer ikke herpå. Henset til, at der for køretøj nr. 33 er udstedt prøvemærker til køretøjet igen den 3. december 2018, anses køretøjet først for udført af landet den 3. december 2018.

Selskabet har som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 1, 2, 88 og 130 fremlagt salgsfakturaer og udfyldte tro- og loveerklæringer om udførsel af køretøjerne. Erklæringerne er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation for udførsel af eksportkøretøjer. Blanketten er fuldt udfyldt, og køberen har overfor de danske skattemyndigheder erklæret, at køretøjerne udføres af landet på egne prøveplader. Videre er der fremlagt kopi af tilladelse til at køre med tyske prøveplader med angivelse af køberens tyske adresse og en gyldighedsperiode fra den 10. oktober 2018 til 5. oktober 2022.

Endvidere er der for køretøj nr. 1, 2, 88 og 130, fremlagt kopi af køberens faktura for videresalg af køretøjerne i udlandet.

På dette grundlag finder Landsskatteretten, at selskabet har dokumenteret, at køretøjerne nr. 1, 2, 88 og 130 er udført af landet. Det forhold at selskabet ikke har fremlagt billeddokumentation af køretøjerne påført køberens tyske prøveplader, ændrer ikke herpå. Henset til, at der for køretøj nr. 1 er udstedt danske prøvemærker for køretøjet den 13. december 2018, anses køretøjet først for udført den 13. december 2018.

Selskabet har solgt køretøjerne nr. 4, 29, 35, 102, 150, 155 og 169 på auktion via auktionshuset G1 GmbH, By Y1. Selskabet har som dokumentation for udførsel af køretøjerne her fra landet fremlagt CMR-fragtbreve og interne fragtbreve, hvor køretøjernes mærke og model, samt de sidste 6 cifre af stelnummeret fremgår. G1 GmbH, By Y1 har med stempel og underskrift kvitteret for modtagelsen af køretøjerne. G1 GmbH, By Y1 har kvitteret for modtagelsen af køretøjerne nr.  29, 35, 61, 102, 155 og 169 i oktober måned 2018 og har kvittereret for modtagelsen af køretøj nr. 150 i november måned 2018.

På dette grundlag finder Landsskatteretten, at selskabet har dokumenteret, at køretøjerne nr. 4, 29, 35, 102, 150, 155 og 169 er udført af landet, herunder henset til, at der ikke senere er udstedt prøvemærker til køretøjerne.

Selskabet har solgt køretøj nr. 61 på auktion i Danmark via auktionshuset G2 A/S den 24. oktober 2018 til en fransk køber. Selskabet har som dokumentation for udførsel af køretøj nr. 61 fremlagt CMR fragtbrev dateret den 5. november 2018 med angivelse af køretøjets mærke og model og køretøjets stelnummer. Det fremgår af CMR-fragtbrevet, at G2 A/S har afsendt køretøjet til den franske køber, der har kvitteret for modtagelsen af køretøjet den 8. november 2018.  

På dette grundlag finder Landsskatteretten, at selskabet har dokumenteret, at køretøj nr. 61 er udført af landet, herunder henset til, at der ikke senere er udstedt prøvemærker til køretøjet.

Landsskatteretten finder herefter, at betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, er opfyldt for køretøjerne nr. 1, 2, 4, 17, 23, 25, 29, 33, 35, 61, 88, 89, 102, 130, 150, 155 og 169.

Køretøjsgruppe 2 og køretøj nr. nr. 1, 17 og 33
Landsskatteretten skal tage stilling til, om selskabet opfylder betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjerne er dokumenteret udført her fra landet efter lukningen af månedsangivelsen for oktober måned 2018. Videre skal Landsskatteretten tage stilling til, om selskabets værdiansættelse af køretøjerne kan lægges til grund for opgørelsen af eksportgodtgørelsen.

Motorstyrelsen har afvist at udbetale eksportgodtgørelse for køretøj nr. 5, 6, 9, 16, 27, 28, 30, 31, 39, 40, 41, 46, 53, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 og 167 og køretøj nr. 1, 17 og 33 under henvisning til, at køretøjerne ikke er dokumenteret udført her fra landet, inden lukningen af månedsangivelsen for oktober måned 2018 den 15. november 2018.

Østre Landsret har i dom af 8. juli 2022, offentliggjort i SKM2022.448.ØLR, udtalt, at retten til eksportgodtgørelse ikke fortabes, hvis dokumentation for udførsel først foreligger efter tidspunktet for lukning af månedsangivelsen, idet en sådan fortolkning af reglerne må kræve sikker hjemmel. Landsretten fandt efter lovens ordlyd og forarbejder, at der ikke var sikker hjemmel til en sådan fortolkning. Følgende fremgår af landsrettens præmisser:

"[…]
Landsretten finder, at en fortolkning af regelsættet som anført af Skatteministeriet, hvorefter retten til eks-portgodtgørelse fortabes, hvis dokumentation for udførsel først foreligger efter tidspunktet for lukning af månedsangivelsen, må kræve sikker hjemmel.

Det fremgår hverken af ordlyden af registreringsafgiftslovens § 7 b eller § 7 c, bestemmelsernes forarbejder eller i forbindelse med indførelsen af selvanmelderordningen, at retten til at få refunderet afgift ved udførsel af et køretøj bortfalder, hvis man ikke på tidspunktet for lukning af månedsangivelsen kan dokumentere, at køretøjet er udført. Af forarbejderne fremgår derimod, at dokumentation for udførsel til andre EU-lande kan foreligge i form af bl.a. bevis på indregistrering i det andet land. Sådan dokumentation må antages ofte først at foreligge efter tidspunktet for lukning af månedsafgivelsen.
Landsretten finder derfor, at der ikke er sikker hjemmel til at afvise H1's anmodning om eksportgodtgørelse for disse køretøjer.
Landsretten bemærker i forlængelse heraf, at hvis skattemyndighederne måtte vurdere, at et køretøj er udført af landet, men først på et senere tidspunkt end oplyst i forbindelse med ansøgningen, må myndighederne derfor vurdere, om den oplyste, afgiftspligtige værdi fortsat kan lægges til grund, eller om værdien må fastsættes på ny som følge af yderligere værdiforringelse.
[…]"

Landsskatteretten finder, at køretøjerne nr. 9, 27, 28, 30, 39, 40, 41, 59, 67, 75, 82, 83, 91, 92, 95, 98, 103, 104, 110, 111, 117, 121, 123, 126, 129, 132, 133, 137, 148, 149, 156 og 158 er dokumenteret udført her fra landet inden lukningen af månedsangivelsen for oktober måned 2018 den 15. november 2018. Det forhold, at selskabet først har modtaget betaling for køretøjerne efter lukningen af månedsangivelsen den 15. november 2018, medfører ikke, at køretøjerne først er dokumenteret udført på betalingstidspunktet.

Landsskatteretten finder herefter, at betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse for køretøjerne nr. 9, 27, 28, 30, 39, 40, 41, 59, 67, 75, 82, 83, 91, 92, 95, 98, 103, 104, 110, 111, 117, 121, 123, 126, 129, 132, 133, 137, 148, 149, 156 og 158, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, og § 7 c, er opfyldt.

Landsskatteretten finder, at køretøjerne nr. 5, 6, 16, 17, 31, 46, 53, 60, 62, 66, 69, 74, 77, 79, 81, 86, 93, 94, 97, 99, 100, 105, 108, 112, 114, 120, 122, 124, 125, 127, 131, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 og 167 og køretøj nr. 1, 33 og 128 er dokumenteret udført efter lukningen af selskabets månedsangivelse for oktober måned 2018 og inden lukningen af selskabets månedsangivelse for november måned 2018 den 15. december 2018.

Selskabet skulle således have angivet køretøjerne på månedsangivelsen for november måned 2018, idet køretøjerne blev udført her fra landet efter den 15. november 2018 og inden den 15. december 2018.

Dette forhold har imidlertid ikke som konsekvens, at selskabet fortaber retten til godtgørelse af køretøjernes registreringsafgift. Det kan imidlertid have den konsekvens, at den oplyste, afgiftspligtige værdi for køretøjerne ikke længere kan lægges til grund, således at værdien må fastsættes på ny som følge af yderligere værdiforringelse, jf. herved Østre Landsrets dom af 8. juli 2022 offentliggjort i SKM2022.448.ØLR.

Følgende fremgår af bemærkningerne vedrørende indførelsen af § 7 C, forslag til lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. LFF nr. 181 af 20. marts 2022, pkt. 12:

"[…]
Under hensyn til den fortsatte værdiforringelse, der sker efter vurderingen, er det hensigten at fastsætte en frist på 1 måned, hvorefter køretøjet skal være afmeldt fra Centralregisteret. Dokumentation for udførslen skal foreligge senest 3 måneder efter vurderingen.
[…]"

Henset til, at der alene er forløbet ca. én måned mellem værdifastsættelsen af køretøjerne på månedsangivelsen og udførslen af køretøjerne, og at der i forbindelse med enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse er en frist på 3 måneder, førend der skal foretages en ny værdifastsættelse, finder Landsskatteretten, at den oplyste, afgiftspligtige værdi for køretøjerne fortsat kan lægges til grund på anmodningstidspunktet, hvor køretøjerne er anført på selskabets månedsangivelse.

Landsskatteretten ændrer herefter Motorstyrelsens afgørelse.