Dato for udgivelse
30 Nov 2023 13:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Nov 2023 13:24
SKM-nummer
SKM2023.578.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0303529
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Chokoladeafgift
Resumé

Skatterådet fandt, at et kakaoprodukt til opløsning i mælk ikke var omfattet af afgiftsfritagelsen for kakaopulver. Skatterådet fandt, at Den juridiske vejledning indeholdt en beskrivelse af fritagelsen for kakaopulver til fremstilling af kakaodrik, som var klart i uoverensstemmelse med chokoladeafgiftslovens ordlyd og forarbejder. Der kunne derfor ikke støttes ret på Den juridiske vejledning for så vidt angik en vare, der ikke var et pulver. Skatterådet fandt dermed, at betingelserne for afgiftsfritagelse i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, ikke var opfyldt. Der skulle derfor betales afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Hjemmel

Chokoladeafgiftsloven

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 1
Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, afsnit E.A.2.3.8

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke skal betales afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1, af Spørgers sugerør?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger sælger sugerør med indhold af mørkebrune kugler/ granulater med indhold af kakao.

Ifølge produktspecifikationen er varen fremstillet af følgende ingredienser:  Sukker, […], fedtreduceret kakaopulver, […] og smag. Sukkerindholdet i varen er 77,70 % og det fedtreducerede kakaopulver er oplyst til at udgøre 8,53 % af varens samlede vægt.

Spørger har indsendt vareprøver af produktet, som af emballagen benævnes [sugerør]. Varen sælges i pakninger med X-antal sugerør med en angivet vægt på 6 gram pr. stk.

De enkelte sugerør indeholder små mørkebrune kugler/granulater med en gennemsnitlig diameter på ca. 1-1,5 mm. Kuglerne/granulaterne ligger løst i sugerøret. Sugerøret er udformet således, at sugerøret er delvist svejset i enderne. Kuglerne/ granulaterne forbliver derfor i sugerøret, når mælken strømmer/suges igennem.

Ved en organoleptisk undersøgelse af den indsendte vareprøve er det konstateret, at den mælk der suges op via sugerøret, får smag af kakaomælk. Smagen bliver mere intens efter noget tid, når mælken har opblødt kuglerne i sugerøret. Kuglerne/granulaterne i sugerøret er for en nærmere organoleptisk undersøgelse desuden taget ud af sugerøret. Kuglerne/granulaterne smager isoleret set, uden brug af tilsat mælk, af kakao, og fremstår visuelt som værende af kakao grundet den mørkebrune farve. Kuglerne/granulaterne fremstår ved knusning som groft kakaopulver.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har i anmodningen om bindende svar ikke tilkendegivet sin opfattelse eller vurdering af, hvordan spørgsmålet skal besvares, men anfører dog følgende i anmodningen:

"Produktet anvendes til opløsning i mælk, hvorefter dette betegnes som en kakaodrik. Som vi har læst det, er der ikke afgift på kakaodrik."

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Der ønskes svar på, hvorvidt der skal betales afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1 af Spørgers sugerør.

Begrundelse

Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1 omfatter chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.  Det er Skattestyrelsens opfattelse, at lovens § 1, stk. 1, nr. 1 på grund af sin ordlyd tilsigter et bredt anvendelsesområde.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at produktet, som er indeholdt i sugerørene, i medfør af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1 nr. 1 og SKM2015.654.ØLR skal anses som et "kakaopræparat af enhver art". I medfør af en analog fortolkning i forhold til SKM2015.654.ØLR vurderer Skattestyrelsen således, at der bl.a. skal lægges vægt på, hvor fremtrædende kakaosmagen er, samt om produktet visuelt fremtræder som værende af kakao. På baggrund af kakaoindholdet på 8,53 %, produktspecifikationen og den organoleptiske undersøgelse vurderer Skattestyrelsen, at varen har et relativt højt indhold af kakao, som er karaktergivende for produktet, samt at varen både smager af og visuelt fremstår som værende af kakao.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at varen alternativt også kan være omfattet af varegruppen, "sukkervarer af enhver art", jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, såfremt det lægges til grund, at kakaoen ikke er karaktergivende for varen. Det er herved lagt vægt på, at sukkeret er karaktergivende for varen, henset til det høje indhold af sukker som udgør 77,70 % af varen, samt den søde smag.

Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2 fritager dog som en undtagelse til stk. 1 "pulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke". Loven fritager således udelukkende pulvere med indhold af kakao, der sættes til salg med henblik på fremstilling af kakaodrikke.

Indledningsvist bemærkes, at denne undtagelse til hovedreglen om afgiftspligt skal fortolkes indskrænkende jf. bl.a. SKM2006.18.VLR.

Da chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 2, nr. 2 fritager "pulvere", er det derfor relevant at afklare, hvad der i afgiftsmæssig henseende skal forstås ved "pulver".

I 1970 blev mælkepulver til fremstilling af kakao første gang selvstændig nævnt under det afgiftsfritagne vareområde i chokoladeafgiftsloven. I 1972 blev pulvere med indhold af kakao selvstændig nævnt under det afgiftsfritagne vareområde i chokoladeafgiftsloven.  Hverken loven fra 1970, 1972 eller den nuværende chokoladeafgiftslov indeholder imidlertid en definition eller beskrivelse af afgrænsningen af pulvere.

Det fremgår dog af bilag 9 til lovforslaget med bemærkninger til loven fra 1970, at der vil være en afgiftsmæssig forskel på pulver og granulater.

Af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag nr. 19 af 9. december 1970 til lov nr. 509 af 9. december 1970 anfører Finansministeriet i bilag 9, at "Skal man lempe beskatningen for chokolademælkepulver, bør et ændringsforslag om afgiftslempelse efter departementets opfattelse affattes således, at det ud over den drikkefærdige kakaomælk, der allerede efter de gældende regler er undtaget fra den fulde afgiftspligt, omfatter varer i pulverform, der udelukkende falholdes til fremstilling af kakaodrikke, samt kagepulvere, buddingpulvere o. lign omfatter varer i pulverform, der udelukkende falholdes til fremstilling af kakaodrikke, samt kagepulvere, buddingpulvere o. lign. Herved vil varer, der fremstilles som granulater eller i pastaform o. lign., blive udelukket fra den lempeligere beskatning. Dette kan forekomme mindre rimeligt; det er imidlertid opfattelsen, at varer i disse former vanskeligt lader sig afgrænse fra sådanne varer som f.eks. bolsjer, chokoladesovse o. lign., som fortsat skal være fuldt afgiftspligtige".

I medfør af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag nr. 19 af 9. december 1970 til lov nr. 509 af 9. december 1970 er det derfor udelukkende pulvere, der er omfattet af fritagelsen. Granulater mv. er ikke omfattet af fritagelsen, da sådanne former er vanskelige at afgrænse fra andre afgiftspligtige varer.

Af Den juridiske vejledning fremgår det dog, at pulvere og lignende til fremstilling af kakaodrikke fritages for afgift. Det afgiftsfritagne vareområde er således udvidet til også at omfatte lignende produkter. Det er ikke nærmere beskrevet i Den juridiske vejledning, hvad der kan anses som "lignende".

Den juridiske vejledning indeholder derfor en mere vidtrækkende fritagelse for pulvere til fremstilling af kakaodrikke, end ordlyden i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2 giver hjemmel til.

Den nuværende tekst i Den juridiske vejledning har stået uændret siden første udgave i 2013. Der er tale om en videreførelse af teksten fra den tidligere Punktafgiftsvejledning, hvor samme tekst fremgik fra og med første version i november 2000. Teksten fremgik inden da af det daværende Told og Skats "Værd at vide-serie" fra januar 1998. Skattestyrelsen har ikke identificeret, hvorfor tilføjelsen af "og lignende" er tilføjet i "Værd at vide-serien" i januar 1998.

Af Toldvæsenets interne reglement fremgik det af den seneste opdaterede version i 1990, at det for fritagelsen af pulvere til kakaofremstilling bl.a. er en betingelse, at varen fremtræder i pulverform.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Den juridiske vejledning indeholder en beskrivelse af fritagelsen for kakaopulver til fremstilling af kakaodrik, som klart er i uoverensstemmelse med lovgivningen. Det er derfor Skattestyrelsens vurdering, at der ikke kan støttes ret på Den juridiske vejledning for så vidt angår en vare, der ikke er et pulver.

Der henvises i den forbindelse til det indledende afsnit i Den juridiske vejledning, "Om Den juridiske vejledning",  hvor det fremgår, at "Den juridiske vejledning giver udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse af gældende praksis og er bindende for Skatteforvaltningens medarbejdere, medmindre vejledningens indhold klart ikke er i overensstemmelse med højere rangerende retskilder; det vil sige EU-forordninger, lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer, domspraksis, Landsskatterettens og Skatterådets praksis".

I henhold til ordlyden af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2 samt forarbejderne til såvel lov nr. 509 af 18. december 1970 og lov nr. 518 af 13. december 1972 er det derfor Skattestyrelsens vurdering, at begrebet "pulver", som er omfattet af afgiftsfritagelsen, ikke kan udstrækkes til at omfatte lignende produkter, som fx granulater eller kugler.

Henset til lovens ordlyd, kan produktet i nærværende sag derfor ikke fritages efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, da produktet ikke kan anses som værende et "pulver".

På den baggrund skal der betales afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1 af Spørgers sugerør. 

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmålet besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1446 af 21. juni 2021 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (Chokoladeafgiftsloven)

§ 1, stk. 1: Af følgende varer svares afgift til statskassen:

1. Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

(…)

§ 1, stk. 2. Fritaget for afgift efter kap. 1 er:

(…)

2. Pulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke.

(…)

§ 1, stk. 3. For de i stk. 2, nr. 2-5, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 30 pct., 5 pct., 25 pct. og 5 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister og lign. samt på varernes detailemballage. For de i stk. 2, nr. 3, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at varerne efter deres beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer.

Ved lov nr. 509 af 18. december 1970 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forbrugsafgifter affattes fritagelsen i § 1, stk. 2 og 3 i chokoladeafgiftsloven for første gang:

I § 8, nr. 1 affattes chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2 og 3 således (uddrag):

"§ 1, stk. 2. Fritaget for afgift efter denne lov er:

(…)

3. Mælkepulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke.

(…)

§ 1, stk. 3. For de i stk. 2, nr. 3, omhandlede varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end 50 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, importør eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister o. lign. samt på varernes detailemballage."

Ved lov nr. 518 af 13. december 1972 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forbrugsafgifter affattes § 1, stk. 2 og 3 i chokoladeafgiftsloven i sin nuværende form:

I § 6, nr. 1 affattes chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2 og 3 således (uddrag):

"§ 1, stk. 2. Fritaget for afgift efter denne lov er:

(…)

2. Pulvere med indhold af kakao, der udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke.

(…)

§ 1, stk. 3. For de i stk. 2, nr. 2, 3 og 4, omhandlede varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 50 pct., 5 pct. og 25 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, importør eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister o.lign. samt på varernes detailemballage."

Ved lov nr. 168 af 27. april 1977 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m ændres satsen i § 1, stk. 3 i chokoladeafgiftsloven:

I § 1, nr. 1 affattes chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 3 således:

"For de i stk. 2, nr. 2, 3 og 4, nævnte varer er fritagelsen betinget af, at indholdet af kakao udgør mindre end henholdsvis 30 pct., .5 pct. og 25 pct. af varens vægt, og at vedkommende fabrikant, importør eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de for varerne udfærdigede fakturaer, prislister o. lign. samt på varernes detailemballage. (…)"

Forarbejder

Ved lovforslag til lov nr. 509 af 18. december 1970 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forbrugsafgifter beskrives fritagelsen af mælkepulver med indhold af kakao, som anvendes til fremstilling af kakaodrikke:

Bemærkninger til ændringsforslagene:

"Til nr. 7

Ændringsforslaget tilsigter at fritage mælkepulvere med et indhold af kakao på mindre end 50 pct., som anvendes til fremstilling af kakaodrikke, fra afgiftspligten. Samtidig præciseres det, at færdig kakaomælk er fritaget for afgift. Den til fremstillingen af de nævnte varer anvendte kakao skal afgiftsberigtiges.

Til nr. 8

Ved ændringsforslaget ophæves den hidtil bestående adgang til at opnå afgiftsfritagelse for kakaopulver, der leveres til hospitaler o. lign. eller mod lægeattest til syge og rekonvalescenter. De afgiftsfri leverancer af denne art har udgjort knap 20.000 kg kakao årligt til et chokoladeafgiftsbeløb på knap 120.000 kr. Ophævelse af bestemmelsen om afgiftsfrihed vil betyde en administrativ forenkling for de afgiftspligtige virksomheder og for toldvæsenet."

Lovforslag med bemærkninger til lov nr. 509 af. 18. december 1970:

" Bilag 9

FINANSMINISTERIET

Departementet for told- og forbrugsafgifter

Den 18. november 1970.

Efter aftale fremsendes hermed et notat vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der bør gennemføres en afgiftslempelse for chokolademælkepulver m. v.

Poul Møller/ Hans Hjort.

Til folketingets udvalg angående forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forbrugsafgifter og forslag til lov om afgift af benzin.

FINANSMINISTERIET

Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Den 18. november 1970

Chokoladeafgiftsfritagelse for chokolademælkepulvere og lignende pulvere

(…)

4. Når man lige fra chokoladeafgiftens indførelse i begyndelsen af 1920erne har ladet afgiften omfatte kakaopræparater af enhver art — i praksis med undtagelse af drikkefærdig flydende chokolademælk — må det ses som et udtryk for, at det er vanskeligt at trække en rimelig grænse, hvis man skal fritage visse varer med kakaoindhold for afgiften.

Departementet har på den givne anledning drøftet spørgsmålet på et møde den 16. november 1970 med repræsentanter for chokoladebranchen (Brancheforeningen for Danske Sukkervare-, Marcipan- og Chokoladefabrikker og Chokolade- og Sukkervarebranchens Fælles-Udvalg).

Der kan formentlig ikke være tvivl om, at varer, der er egentlige slikvarer, og varer, som med rimelighed kan tænkes anvendt som slikvarer, ikke bør nyde godt af en lempeligere form for beskatning. På den anden side må det anses for rimeligt, at såfremt man fritager chokolademælkepulver må også andre pulvere til fremstilling af kakaodrikke fritages for den fulde afgiftspligt.

Endvidere bør også færdige pulverblandinger med indhold af kakao til fremstilling af kager, buddinger, cremer o. lign. nyde samme begunstigelse. Disse sidste varer, der har indhold af mel og stivelse, adskiller sig — også efter branchens opfattelse — snarere fra de egentlige chokoladevarer, end chokolademælkepulver gør det.

Skal man lempe beskatningen for chokolademælkepulver, bør et ændringsforslag om afgiftslempelse efter departementets opfattelse affattes således, at det ud over den drikkefærdige kakaomælk, der allerede efter de gældende regler er undtaget fra den fulde afgiftspligt, omfatter varer i pulverform, der udelukkende falholdes til fremstilling af kakaodrikke, samt kagepulvere, buddingpulvere o. lign.

Herved vil varer, der fremstilles som granulater eller i pastaform o. lign., blive udelukket fra den lempeligere beskatning. Dette kan forekomme mindre rimeligt; det er imidlertid opfattelsen, at varer i disse former vanskeligt lader sig afgrænse fra sådanne varer som f.eks. bolsjer, chokoladesovse o. lign., som fortsat skal være fuldt afgiftspligtige.

Endvidere må man affinde sig med, at varer, der er afgiftspligtige, når de fremtræder i pladeform, vil blive afgiftsfri, når de fremtræder i pulverform. Resultatet vil f.eks. blive, at en vare, der har helt den samme sammensætning som kogechokolade, kun skal beskattes af kakaoindholdet.

(…)

Bilag 10

BRANCHEFORENINGEN FOR DANSKE SUKKERVARE-, MARCIPAN- OG CHOKOLADEFABRIKKER

LANDSFORENINGEN AF CHOKOLADE-& SUKKERVAREFABRIKANTER AF 1930

Den 24. november 1970

(…)

Det vil imidlertid for det tredje være ganske uantageligt at afgiftsfritage pulvere samtidig med, at man bibeholder fuld afgift for nøjagtigt samme vare i form af granulat, en form, som der uden for al tvivl meget hurtigt vil blive stillet krav om at måtte fremstille, da granulatet af forbrugerne (husmødrene) i mange retninger er at foretrække fremfor pulvere. Se prøve B. Et sådant granulat kan rent praktisk nydes, som det er, og konkurrerer altså med afgiftspligtige chokoladevarer. Det er desuden ikke muligt at fastsætte noget brugeligt kriterium for, hvornår der foreligger et granulat, og hvornår “kornstørrelsen" er så liden, at der foreligger et pulver.

For det fjerde: Hvis man fremstiller et produkt som f.eks. Lidano's, blot under tilsætning af lidt mere vand, vil det fremtræde som en pasta, som er lige anvendelig til fremstilling af en chokoladedrik. Der er ikke nogen som helst retmæssig grund til, at en sådan pasta skulle beskattes anderledes eller hårdere end pulveret. Forskellen er ganske irrelevant og ligger alene i en ringe ændring i forbrugeropskriften. En sådan pasta vil desuden, selv om den deklareres som “chokolade-mælkepasta", kunne bruges til at smøre på brød, og der er igen ingen som helst grund til — eller mulighed for — at betinge en afgiftsmæssig forskel af den rent faktiske, ukontrollable anvendelse, altså om forbrugeren spiser eller drikker produktet. — Heraf følger imidlertid fornuftsnødvendigt, at pålægschokolade som helhed må afgiftsfritages, og fører man — stadig udelukkende følgende fornuftens, logikkens og retfærdighedens bud — udviklingen videre, bliver der tilbage til beskatning i yderste konsekvens alene fyldte chokolader"

Ved lovforslag til lov nr. 518 af 13. december 1972 om ændring af forskellige lovbestemmelser beskrives ændringerne til § 1, stk. 2 og 3:

Almindelige bemærkninger til lovforslaget (uddrag):

"I lovforslaget er desuden optaget nogle forslag til ændringer i chokoladeafgiftsloven og i spiritusafgiftsloven, som ikke har noget at gøre med Danmarks forestående indtræden i EF.

Det er således foreslået at foretage en mindre justering af det efter loven om afgift af chokolade- og sukkervarer afgiftspligtige vareområde. Herefter skal visse mælkeprodukter med indhold af kakao samt kage- og buddingpulvere o. lign. med indhold af kakao ikke være omfattet af afgiftspligten."

Bemærkninger til ændringsforslagene fremsat under behandling i Folketinget:

"Til nr. 5

Ændringsforslaget er dels af redaktionel karakter, dels tager det sigte på at udvide fritagelsesbestemmelsen, således at også andre pulvere med indhold af kakao end mælkepulvere fritages for afgift, når de udelukkende falholdes som bestemt til fremstilling af kakaodrikke."

Ved lovforslag til lov nr. 168 af 27. april 1977 om ændring af lov af afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. beskrives ændringerne til § 1, stk. 3:

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

"(…)

ad nr. 1

Efter den gældende lovs § 1, stk. 2, nr. 2, jfr. stk. 3, er pulvere bestemt til fremstilling af kakaodrikke og med et indhold af mindre end 50 pct. kakao fritaget for chokoladeafgift. Ved lovforslaget foreslås, at afgiftsfritagelsen begrænses til sådanne pulvere, der indeholder mindre end 30 pct. kakao. I praksis udgør kakaoindholdet i de omhandlede varer normalt 20-25 pct."

Praksis

SKM2015.654.ØLR

Omhandler afgiftspligt for proteinbarer. Østre Landsret udtalte, at bestemmelsen er tilsigtet et bredt anvendelsesområde. Landsretten fandt, at en naturlig sproglig forståelse af "chokoladevarer" omfatter varer, hvor chokoladen er karaktergivende. I den forbindelse må der bl.a. lægges vægt på den relative mængde af chokolade i varen, hvor fremtrædende chokoladesmagen er, og om varen visuelt fremtræder som værende af chokolade.

SKM2006.18.VLR

Afgørelsen omhandler emballageafgiftsloven, som er en national punktafgift, og hvorvidt der skulle svares afgift af plastbægre med aluminiumslåg indeholdende coffeemilk.

Landsretten fandt i den pågældende sag, at undtagelsen til afgiftspligten måtte fortolkes indskrænkende, og da det omtvistede produkt hverken definitorisk eller ud fra en naturlig sproglig forståelse faldt ind under begrebet sødmælk, og da afgiftspligten ikke var i strid med lovens formål om afgiftsmæssig ligestilling af alle typer emballager, var de omtvistede produkter omfattet af afgiftspligten.

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit E.A.2.3.8 "Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse" (uddrag):

"Kakaoholdige produkter

Under de nævnte forudsætninger er produkterne i dette afsnit fritaget for chokoladeafgift i deres helhed. Der skal kun betales afgift af den mængde chokolade, kakao mv., der indgår i varen, ligesom der ved indførsel af varerne skal betales dækningsafgift. Se afsnit E.A.2.4.2 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift.

Pulvere og lignende til fremstilling af kakaodrikke

Kakaoholdige produkter er fritaget for afgift, hvis

  • varens kakaobestanddel udgør mindre end 30 pct. af varens rene nettovægt (tørstofindhold)
  • varen udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, og emballagens oplysninger skal være i overensstemmelse hermed.

Se CHOAL § 1, stk. 2, nr. 2 og stk. 3."

Punktafgiftsvejledningen 2000, afsnit D.1.1.2 "Afgiftsfri varer " (uddrag):

" Kakaoholdige produkter § 1, stk. 2, nr. 2 og 3 og stk. 3
Af følgende produkter skal der på visse betingelser kun betales chokoladeafgift af den mængde kakao, der er medgået til fremstillingen:
 
Pulvere o.l. til fremstilling af kakaodrikke

  • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 30 pct. af varens rene nettovægt (tørstofindhold)
  • varen må udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, og emballagens oplysninger skal være i overensstemmelse hermed."

Vejledning fra "Værd at vide serien" - "Afgift af chokolade- og sukkervarer" Januar 1998 (uddrag):

"Afgiftsfri varer

(…)

Kakakoholdige produkter

Af følgende produkter skal der på visse betingelser kun betales chokoladeafgift af den mængde kakao, der er medgået til fremstillingen:

Pulvere o.l. til fremstilling af kakaodrikke

  • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 30 pct. af varens rene nettovægt (tørstofindhold)
  • varen må udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, og emballagens oplysninger skal være i overensstemmelse hermed."

Det grønne reglement Omtryk nr. 6 af 8. september 1990, afsnit Nydelsesmidler mv. "Kakaoholdige produkter " (uddrag):

"Kakaoholdige produkter"

Følgende kakaoholdige produkter er fritaget for afgift på de nedenfor anførte betingelser:

- pulvere til fremstilling af kakaodrikke

- kakaoekstrakt til fremstilling af kakaodrikke

-mælkeprodukter

-buddingpulvere mv.

  • Pulvere til fremstilling af kakaodrikke

Pulvere med indhold af kakao, der udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, såfremt varens indhold af kakao udgør mindre end 30% af varens vægt.

For afgiftsfritagelsen gælder følgende betingelser:

1.      Varen skal fremtræde i pulverform.

2.      Varen må udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke.

Detailsalgsemballagen skal derfor være forsynet med oplysning (påtryk) om, at varen er bestemt til fremstilling af kakao- eller chokoladedrikke. I stedet for en verbal beskrivelse af varens anvendelse kan en illustration af anvendelsen godkendes.

Detailemballager, reklamer, prislister o lign. må ikke på nogen måde indeholde oplysning om, at varen er anvendelig til andre formål end til fremstilling af kakao og chokoladedrikke.

3.      Kakaoindholdet i varen skal udgøre mindre end 30% af varens rene nettovægt, dvs. vægten uden emballage.

4.      Kakaoindholdet i varen skal på tydelig måde deklareres

- på detailemballagen og

- i fakturaer, prislister o lign."