Dato for udgivelse
15 maj 2023 07:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 mar 2023 07:20
SKM-nummer
SKM2023.216.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0060029
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Ejerforhold, registreringsforhold, interessentskab, registrering, tilbagevirkende kraft
Resumé

Sagen angik, hvorvidt en interessents anmodning om ændring af tidspunktet for registrering af hans udtræden af et interessentskab den 3. marts 2018 kunne ændres til den 31. december 2013. Landsskatteretten fandt, at interessentens anmodning om ændring af registreringsforholdet tilbage i tid ikke kunne imødekommes, da pligten til at anmelde ændringer i registreringsforholdet påhvilede interessenten. Landsskatteretten bemærkede, at der ikke sås at være hjemmel til, at en ændring i registreringsforholdet kunne ske med tilbagevirkende kraft. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skattestyrelsens afgørelse.

Reference(r)

Opkrævningslovens kapitel 1 og kapitel 5 a
Momslovens § 47
Kildeskattelovens § 85
Arbejdsmarkedsbidragslovens § 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, D.A.14.6

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet interessentens anmodning om at ændre registreringen af tidspunktet for hans udtrædelse af interessentskabet fra den 3. marts 2018 til den 31. december 2013.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 I/S (herefter benævnt interessentskabet), CVR-nr. […], blev stiftet den 20. februar 2008 af X (herefter benævnt interessenten) og A (herefter benævnt A).

Interessentskabet var i det Centrale Virksomhedsregister, CVR, registreret under branchekoden 773200, som omfatter udlejning og leasing af entreprenørmateriel.

Interessentskabet var registreret for moms pr. 20. februar 2008 samt for AM-bidrag og A-skat pr. 31. januar 2013.

Erhvervsstyrelsen modtog den 1. marts 2018 anmeldelse om, at B (herefter benævnt B) indtrådte den 1. januar 2018 som interessent i interessentskabet. Videre modtog Erhvervsstyrelsen den 3. marts 2018 anmeldelse om, at interessenten udtrådte som interessent pr. 3. marts 2018.

SKAT (nu Skattestyrelsen) modtog den 3. marts 2018 oplysning om, at interessenten udtrådte af interessentskabet, og at B indtrådte.

Interessentskabet ophørte den 28. oktober 2018 og blev taget under konkursbehandling ved dekret af den 29. oktober 2018. Af redegørelsen for konkursboet af den 24. juni 2019 er A og B anført som interessenter af interessentskabet.
Gældsstyrelsen fremsendte den 21. november 2018 et brev til interessenten. Af brevet fremgår det blandt andet, at Gældsstyrelsen ekstraordinært afskrev 1.618,28 kr. af interessentens gæld. Gælden, der er omfattet af afskrivningen, vedrører gebyrer og renter fra 2015. Videre fremgår det, at interessentens gæld hos Gældsstyrelsen pr. 21. november 2018 udgjorde i alt 1.686.520,45 kr. og vedrører AM-bidrag fra 2013 til 2018, A-skat fra 2013 til 2018, moms fra 2013 til 2017, B-skat fra 2015 til 2018 samt grøn ejerafgift, renter og gebyrer.

Gældsstyrelsen fremsendte den 9. juni 2021 et brev til interessenten, hvoraf det fremgår, at interessentens gæld til Gældsstyrelsen pr. 9. juni 2021 udgjorde i alt 1.854.243,45 kr.

Interessentens repræsentant sendte den 29. juni 2021 et brev til Gældsstyrelsen om, at interessenten tidligere var interessent i interessentskabet, og at interessenten var udtrådt som interessent den 31. december 2013. Interessenten hæftede derfor kun for interessentskabets skyldige moms og afgifter frem til den 31. december 2013.

I henhold til udtrædelsesaftale af den 30. juni 2014, underskrevet af interessenten og A, fremgår der blandt andet følgende:

"­…
Mellem undertegnede [interessenten] og [A] er indgået følgende i forbindelse med [interessentens] udtræden af interessentskabet med virkning fra 1/1 2014:

Udtrædelsen sker i henhold til den pr. 1/1 2014 udarbejdede opgørelse af interessentskabets kapitalforhold.

Den udtrædende interessents hæftelse er begrænset til virksomhedens gæld ultimo 2013, og omfatter, da leverandørgælden efterfølgende er betalt, alene skyldig moms og afgifter pr. 31/12 2013 opgjort til 351.801.

[A] foranlediger at de nødvendige ændringer i registreringsforhold overfor SKAT gemmenføres.
…"

I henhold til overdragelsesaftalen fremgår det, at interessenten udtræder af interessentskabet pr. 31. december 2013. Videre fremgår der en fordeling af de aktiver, som henholdsvis interessenten og A overtager. Overdragelsesaftalen er udateret og underskrevet af interessenten og A.

Skattestyrelsen blev den 31. august 2021 gjort bekendt med udtrædelsesaftalen af den 30. juni 2014 og overdragelsesaftalen.

Repræsentanten har fremlagt interessentens årsopgørelse for 2015 til støtte for, at der af årsopgørelsen ikke fremgår, at interessenten var interessent i interessentskabet i det pågældende år.

Videre har repræsentanten fremlagt interessentskabets årsrapporter for 2014, 2015, 2016 og 2017. Af årsrapporten for 2014 er interessenten og A anført som interessenter af interessentskabet, og årets resultat for 2014 blev fordelt således, at A modtog 845.822 kr. og interessenten modtog 0 kr. Af årsrapporterne for 2015, 2016 og 2017 er alene A anført som indehaver.

Endvidere har repræsentanten fremlagt en erklæring af den 18. maj 2022, hvoraf det fremgår, at B bekræfter på tro og love, at hun indtrådte som interessent i interessentskabet pr. 1. januar 2014 i forbindelse med interessentens udtræden af interessentskabet. Erklæringen er underskrevet af B.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ikke imødekommet interessentens anmodning om at ændre registreringen af tidspunktet for hans udtrædelse af interessentskabet fra den 3. marts 2018 til den 31. december 2013.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen blandt andet anført følgende:

"…
Vi kan ikke i vores IT-systemet/sagsbehandlingssystemer se, at X har oplyst, at han er udtrådt af interessentskabet før den 3. marts 2018.

Vi har først vidst om udtrædelsen i forbindelse med, at der bliver sendt en anmeldelse til Erhvervsstyrelsen den 3. marts 2018.

På skat.dk/tastselv under faneblad Skatteoplysninger fremgår for årene 2013 til 2018, at X var med i interessentskabet H1 I/S cvr-nr. […].

X har derfor selv kunnet konstatere i årene fra 2014 til 2018, at A ikke har foranlediget, at de nødvendige ændringer i registreringsforholdet, var gennemført hos Erhvervsstyrelsen og derved efterfølgende hos Skattestyrelsen (tidligere SKAT).

Vi har ikke I vores forslag til afgørelse nævnt, at det var muligt via opslag hos Erhvervsstyrelsen/ CVR-registeret at konstatere, hvem der var interessenter i interessentskabet. Vi henviser til skat.dk/tastselv.

Anmeldelse af ændringer til registreringsforholdene i interessentskabet H1 I/S skulle være anmeldt til Erhvervsstyrelsen og ikke til Skattestyrelsen (tidligere SKAT).

X er selv ansvarlig for at følge op på, at hans udtræden er korrekt registreret hos Erhvervsstyrelsen på Indberet.virk.dk. og derved hos Skattestyrelsen (tidligere SKAT).

Vi mener der er tale om et civil sag/forhold mellem de to interessenter X og A.

Vi kan ikke ændre udtrædelsestidspunktet i interessentskab H1 I/S for X til 31. december 2013.
…"

Under sagens behandling har Skattestyrelsen i sin udtalelse af den 29. juli 2022 blandt andet anført følgende:

"…
Klager anfører, at X udtræder som interessent pr. 31.12.2013 jævn før bilag 1 og 2. I forbindelse med denne klagesag, vedlægger klager en underskreven erklæring på at B er trådt ind pr samme dato.

Vi skal bemærke at interessentskab skal have minimum 2 interessenter. Det er først i marts 2018 at det bliver anmeldt til Erhvervsstyrelsen, at X træder ud af H1 I/S og at B træder ind fra 1. januar 2018.

Vi skal også bemærke at en interessent vil hæfte frem til at vi som fordringshaver vidste eller burde vide at interessenten ikke længere er interessent.

X har derfor selv et ansvar for at Skatteforvaltningen bliver bekendt med hans udtræden.

Den interne selvstændig udarbejdet aftale af 31. december 2013 bilag 1 og en mere formaliseret aftale bilag 2, bliver vi først gjort bekendt den 31. august 2021.

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning (DJV) afsnit A.D.4.2 at:

"En udtrådt interessent kan ikke frasige sig sin hæftelse for selskabets forpligtelser, der er opstået frem til det tidspunkt, hvor kreditor vidste eller burde vide, at interessenten var trådt ud."

Klager henviser til at det i kurators redegørelse bilag 6 fremgår at B og A var angivet som fuld ansvarlig deltager.

Vi skal bemærke at dekretdato for konkursen i interessentskabet var den 29. oktober 2018 og på dette tidspunkt var B og A ansvarlige deltager i interessentskabet. X udtrådte den 3. marts 2018 og derfor fremgår kun 2 interessenter på dekretdato.

Skattestyrelsen finder derfor at vores afgørelse skal fastholdes, at X ikke kan udtræde af Interessentskabet med tilbagevirkende kraft.
…"

Interessentens opfattelse
Repræsentanten har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsen skal anerkende, at interessenten er udtrådt af interessentskabet med virkning pr. 1. januar 2014.

Til støtte herfor har repræsentanten blandt andet anført følgende:

"…
Sagen omhandler virksomheden H1 I/S, cvr. nr. […], hvor min klient, X tidligere har været interessent, men er udtrådt pr. 31.12.2013, med virkning fra 1.1.2014.

Til dokumentation herfor, vedlægges som bilag 1 en af X og A selvstændigt udarbejdet aftale af 31. december 2013, og som bilag 2 vedlægges en mere formaliseret aftale, udarbejdet med bistand fra interessentskabets revisor, underskrevet den 30.6.2014.

Af begge dokumenter fremgår, at X udtræder som interessent pr. 31.12.2013, med virkning fra 1.1.2014.

Da et interessentskab pr. definition skal ejes af mere end én ejer, indtrådte As ægtefælle, B som interessent pr. samme dato.

Som bilag 3 vedlægges en af B underskrevet erklæring herom, indhentet efter Skattestyrelsens afgørelse.

Af bilag 2 fremgår, at A (den tilbageværende interessent) " foranlediger at de nødvendige ændringer i registreringsforholdet overfor SKAT gennemføres".

Henset til ovennævnte, og eftersom min klient herefter aldrig hørte noget fra hverken Skat eller andre vedrørende interessentskabet, er han herefter - med rette gået ud fra - at han var endelig udtrådt af interessentskabet, og at hans hæftelse ligeledes var ophørt.

X har aldrig været registreret som ansvarlig deltager hos Erhvervsstyrelsen. Som bilag 4 vedlægges udskrift fra Erhvervsstyrelsen af 10.3.2018, hvoraf fremgår at B og A er angivet som "fuldt ansvarlig deltager". Det fremgår da også af kurators redegørelse (bilag 6, som nedenfor omtalt)

Det bemærkes i den forbindelse, at der ved opslag i CVR-registreret pr. dags dato, fremgår 3 interessenter, herunder min klient, hvilket jeg stiller mig ganske uforstående overfor, herunder i relation til, hvem der har ændret dette!?

Gældsstyrelsen har, først ved brev af 21. november 2018, der vedlægges som bilag 5 fremsendt opkrævning/opgørelse over Xs påståede gæld vedrørende interessentskabet.

H1 I/S blev - ved dekret af 29. oktober 2018 - taget under konkursbehandling, jf. forside af redegørelse fra kurator, fremlagt som bilag 6

Det er særdeles påfaldende, at Gældsstyrelsen først henvender sig til X efter interessentskabet er gået konkurs, uagtet at den påståede gæld stammer tilbage fra 2013.

-----

Interessentskaber med fysiske interessenter, er (var) ikke omfattet af erhvervsvirksomhedslovens regler om registreringspligt, jf. erhvervsvirksomhedslovens § 2 stk. 3.

Det bestrides derfor, at det i perioden indtil 1. marts 2018 overhovedet har været muligt via opslag hos Erhvervsstyrelsen / CVR-registeret at konstatere, hvem der var interessenter i interessentskabet.

Momslovens § 47 stk. 6 sidste punktum angiver ikke, hvem der er ansvarlig for, at en virksomheds registreringsforhold meddeles til Skat.

X har således overholdt de regler der var og har haft føje til at tro, at A i overensstemmelse med den af parterne indgåede aftale, ville sørge for, at meddele ændringer i interessentskabskredsen til Skat.

Dette sammenholdt med, at X ikke på noget tidspunkt i perioden 1. januar 2014 indtil den 21. november 2018, hvor interessentskabet er taget under konkursbehandling, har modtaget nogen form for opkrævning eller information fra Skat, herunder Skattestyrelsen, omkring gæld til Skat, hvorfor han ikke har haft nogen anledning til at betvivle, at A havde overholdt sin forpligtelse til, at meddele til Skat, at X var udtrådt.

Det forhold, at det måtte have fremgået af Xs skatteoplysninger, kan ikke tillægges betydning i den sammenhæng. Skatteoplysningerne (R75) er en oplysning til Skat om, hvilke indberetninger der er modtaget, f.eks. fra banker mv., og er ikke et dokument der principielt "tilstilles" borgeren - modsat eksempelvis en årsopgørelse.

I forlængelse heraf bemærkes, at det ikke på Xs årsopgørelse fremgår noget om, at han skulle være interessent i H1 I/S, jf. eksempelvis årsopgørelse for 2015, der vedlægges som bilag 7.

Hertil kommer i øvrigt, at de for interessentskabet udarbejdede og indsendte regnskaber ikke er hverken gennemgået, modtaget eller underskrevet af X, ligesom der ikke - i hvert fald ikke med Xs viden - er foretaget skatteindberetning af interessentskabets overskud/underskud siden 2013.

Ifølge mine oplysninger, var det ikke muligt at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen i 2014 for så vidt interessentskaber, da oplysninger om reelle ejere i virksomheder, først er blevet indført på et væsentligt senere tidspunkt, i forbindelse med indførelse af register over reelle ejere, hvor der var frist til at indberette reelle ejere den 1. december 2017 og således at hvis det ikke skete inden den 1. juli 2018, ville selskabet/virksomheden blive sendt til tvangsopløsning.

Dette gjaldt også interessentskaber.

På den baggrund er det min helt klare opfattelse, at oplysningerne i Erhvervsstyrelsen alene er indsendt, da A formentligt har fået "trusler" fra Erhvervsstyrelsen om, at det nu var sidste frist for at bringe forholdet i orden. Registreringen hos Erhvervsstyrelsen er således ikke udtryk for tidspunktet for de reelle ændringer i interessentskabskredsen.

På tidspunktet for overdragelsen, var det alene nødvendigt at give besked til Skat om, en interessents udtræden, hvilket X med rette kunne have gået ud fra, at A således ville have gjort.

Efter modtagelse af afgørelse af 2. maj 2022, har X forespurgt A om, hvorvidt han gav meddelelse om ændringerne i interessentskabskredsen i 2014, hvilket han har oplyst at han gjorde. Såfremt der kan fremfindes dokumentation herfor, vil dette blive eftersendt.

På ovennævnte baggrund skal jeg således anmode om, at det i overensstemmelse med de faktiske forhold registreres, at X rettelig er udtrådt af H1 I/S pr. 31. december 2013 og at gæld oparbejdet efter dette tidspunkt slettes hos ham.
…"

Under sagens behandling har repræsentanten blandt andet anført følgende:

"…
Som det fremgår af årsrapporten for 2014 er årets resultat i 2014 fordelt med 0 kr. til X jfr. side 8 på årsrapporten.

Samtidig fremgår af årsrapporten for 2014, at kapitalindestående for så vidt X er nedreguleret til 0, hvilket under note 16 er beskrevet således, at X har hævet kapitalindeståendet kontant i løbet af året qua hans udtræden pr. årsskiftet 2013/2014.

Af årsrapporterne for 2015, 2016 og 2017 fremgår dels, at X ikke længere er registreret som indehaver af virksomheden og der er således heller ikke indtægtsført indkomst for så vidt X fra nævnte virksomhed.

X har således heller ikke hverken haft nogen indflydelse på eller indsigt i virksomhedens drift siden hans udtræden og han har som følge heraf - sammenholdt med, at han ikke siden udtrædelsestidspunktet har modtaget noget fra SKAT vedrørende virksomheden - ikke haft grund til at betvivle, at A havde foranlediget de nødvendige ændringer i registreringsforholdet overfor SKAT gennemført.
…"

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet interessentens anmodning om at ændre registreringen af tidspunktet for hans udtrædelse af interessentskabet fra den 3. marts 2018 til den 31. december 2013.

Af opkrævningsloven, jf. lov nr. 2711 af 20. december 2021, fremgår der blandt andet følgende:

"Kapitel 1
Lovens anvendelsesområde
§ 1. Loven gælder for opkrævning af skatter og afgifter m.v., for hvilke virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. er eller skulle have været registreret hos eller anmeldt til told- og skatteforvaltningen, i det omfang der ikke er fastsat særlige bestemmelser i anden lovgivning eller i EF-forordninger. (…)

Kapitel 5 a
Anmeldelse og registrering
§ 16 e. Skatteministeren kan efter aftale med erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om, at virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v., som er omfattet af nærmere angivne skatte- og afgiftslove, skal foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.
Stk. 2. Skatteministeren kan efter aftale med erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om, at Erhvervsstyrelsen foretager registrering af anmeldelser, som er omfattet af stk. 1, efter reglerne i den nævnte lov. Det kan herunder fastsættes, at en afgørelse truffet af Erhvervsstyrelsen efter regler, som er udstedt i medfør af 1. pkt., kan indbringes for Erhvervsankenævnet."

Skatteministeren har udnyttet bemyndigelsen ved bekendtgørelse om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, jf. bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, hvoraf der blandt fremgår følgende:

"§ 1. Anmeldelse om nyregistrering, ændring af igangværende registreringer og afmeldelse fra registrering i medfør af de i bilag 1 og 2 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser skal ske til Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 og 9 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen).

§ 2. For de i bilag 1 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser træffer Erhvervsstyrelsen på baggrund af anmeldelsen afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering, jf. dog stk. 2."

Bilag 1 omfatter blandt andet momsloven, kildeskatteloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag.

Af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering m.v. i Erhvervsstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1476 af 11. december 2013, fremgår der blandt andet følgende:

"§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 2-8 og 10-12 samt bilag 1-3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen:
(…)
3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
(…)

Kapitel 10
Anmeldelse om registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen
§ 70. Anmeldelse om registrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, skal mindst angive:
1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne.
2) Virksomhedens adresse, herunder supplerende adresser.
3) Virksomhedens driftsform og branche.
4) Dato for regnskabsårets afslutning.
5) Navn, CVR-nummer eller CPR-nummer, jf. dog stk. 2, samt indtrædelses- og udtrædelsesdato for ansvarlige deltagere i virksomheden.
6) Eventuelt tidligere indehaver.
7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte- og afgiftslovene.
8) Navn, adresse og CPR-nummer på en person, som virksomheden har givet fuldmagt til at anmelde oplysninger om virksomheden til registrering.
Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Ændres anmeldte forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

§ 71. Erhvervsstyrelsen eller SKAT træffer afgørelse om registrering på baggrund af anmeldelsen, jf. bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove.
Stk. 2. Registrering sker i SKAT’s Erhvervssystem. Der udstedes et bevis for registreringen."

Af momslovens § 47 fremgår blandt andet følgende:

"Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. (…)

Stk. 6. Anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed. (…) Ændringer i en virksomheds registreringsforhold skal meddeles til told- og skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen."

Af kildeskattelovens § 85 fremgår følgende:

"Told- og skatteforvaltningen fører registre over de indeholdelsespligtige.
Stk. 2. Enhver, der er indeholdelsespligtig efter afsnit V og VI, skal inden 8 dage give told- og skatteforvaltningen meddelelse om
a) indtræden af indeholdelsespligt,
b) ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, og
c) tilgang og afgang af modtagere af A-indkomst samt arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst."

Af arbejdsmarkedsbidragslovens § 7 fremgår følgende:

"Bestemmelserne i kildeskatteloven og opkrævningsloven om indeholdelse, opkrævning, hæftelse m.v. finder anvendelse ved indeholdelse og opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag efter denne lov."

Interessenten har sammen med A stiftet og drevet interessentskabet siden den 20. februar 2008. Interessentskabet var registreret for moms, A-skat og AM-bidrag.

Ifølge den fremlagte udtrædelsesaftale af den 30. juni 2014 og overdragelsesaftalen, fremgår det, at interessenten udtrådte af interessentskabet pr. 31. december 2013.

Erhvervsstyrelsen modtog den 3. marts 2018 anmeldelse om, at interessenten udtrådte af interessentskabet pr. 3. marts 2018.

Henset hertil finder Landsskatteretten, at det er med rette, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet interessentens anmodning om at ændre registreringen af tidspunktet for hans udtrædelse af interessentskabet fra den 3. marts 2018 til den 31. december 2013, idet pligten til at anmelde ændringer i registreringsforholdene påhviler interessenten.

Det bemærkes herved, at der ikke ses at være hjemmel til, at en ændring i registreringsforholdene kan ske med tilbagevirkende kraft.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes herefter.