Dato for udgivelse
16 mar 2023 15:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 feb 2023 14:49
SKM-nummer
SKM2023.124.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-44644/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
selskabet, tilbagebetalt, sædvanlig forretningsmæssig disposition,
Resumé

Sagen angik, i hvilket omfang A, der var eneanpartshaver i et selskab, skulle beskattes af hævninger på en mellemregningskonto mellem ham og selskabet i indkomståret 2013, som han løbende havde tilbagebetalt.

A gjorde gældende, at hævningerne var sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition og derfor ikke skulle beskattes - i hvert fald ikke, når der efter tilbagebetaling af hævede beløb, der allerede var beskattet, blev foretaget nye hævninger.

Efter ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt., behandles lån, som f.eks. et anpartsselskab yder til en fysisk person med bestemmende indflydelse over selskabet, efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Det indebærer, at sådanne hævninger typisk skal beskattes som udbytte eller løn hos modtageren.

Højesteret fandt, at der var hjemmel i ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt., til at beskatte A af hævningerne på mellemregningskontoen. Højesteret henviste herved til rettens dom af 30. august 2022 i en tilsvarende sag.

Landsretten var nået til samme resultat.

Reference(r)

ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt.,

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-1 - C.B.3.5.3.3

Redaktionelle noter

Tidligere instans: SKM2021.596.VLR

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM