Dato for udgivelse
13 Sep 2023 13:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Mar 2023 11:47
SKM-nummer
SKM2023.445.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
9. afdeling S-2616-21
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skat, fradrag
Resumé

T var tiltalt ved for indkomståret 2014 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den 11. februar 2018 indberettede fradrag for indskud på etablingskonto på 82.331 kr., samt fradrag for tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, samt udbytte, der ikke er indeholdt udbytteskat i på 315.571 kr., uagtet at angivelsen rettelig var 0 kr. Som forhold 2 var T tiltalt ved for indkomståret 2015 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den 11. februar 2018 indberettede fradrag for indskud på etableringskonto på 78.331 kr. samt fradrag for tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, samt udbytte, der ikke er indeholdt udbytteskat i på 190.971 kr., uagtet at angivelsen rettelig var 0 kr. Som forhold 3 var T tiltalt ved for indkomståret 2016 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den 11. februar 2018 indberettede fradrag for tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, samt udbytte, der ikke er indeholdt udbytteskat i på 120.571 kr., uagtet at angivelsen rettelig var 0 kr.

Statskassen blev derved unddraget for 283.438,86 kr. i skat.

T forklarede, at det ikke var ham, der har foretaget indberetningerne, og at han ikke vidste, hvordan man tilgår Tast Selv.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T’s forklaring tilsidesattes som utroværdig og retten fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at det var T, der havde foretaget indberetningerne til Tast Selv. Retten lagde herved vægt på, at T’s årsopgørelse for 2014 den 31. maj 2015 blev godkendt via TastSelv, at T’s NemId efter hans egen forklaring ikke havde været misbrugt til andet, fx låneoptagelse, og at T var den eneste, der ville drage fordel af, at årsopgørelserne blev ændret, idet fradragene ville nedbringe hans gæld til det offentlige.

T idømtes 40 dages ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 283.438,86 kr. Straffen fastsattes som tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, idet T var tidligere dømt ved dom af 9. april 2018, 7. juni 2018, 29. november 2018 og 17. april 2018 for anden kriminalitet. Ved fastsættelsen af fængselsstraffen lagde byretten vægt på, at der var tale om en forsætlig overtrædelse af skattekontrolloven, hvor der er sket unddragelse for et beløb på godt 283.000 kr., og at T tidligere er straffet for berigelseskriminalitet. Henset til forholdets grovhed fandt retten, uanset T’s gode personlige forhold ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

T ankede byretsdommen med påstand om formildelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse, dog således at tillægsbøden nedrundes til 280.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedrundede tillægsbøden til 280.000 kr. og gjorde fængselsstraffen betinget på vilkår af samfundstjeneste, idet det fandtes forsvarligt.

Reference(r)

skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 1

straffelovens § 89

straffelovens § 50, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.2.1.3.2

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T (advokat LD)

Byrets dom

afsagt den 9. september 2021

Rettens nr. B6-1 1942/2020

Politiets nr. (red.fjernet.politi.nr.)

Anklagemyndigheden

mod

T

cpr-nummer (red.fjernet.cpr-nr.)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 16. september 2020.

T er tiltalt for overtrædelse af

l .

skattekontrollovens 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs 13 stk. 1, jf. straffelovens 89, ved for indkomståret 2014 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den I l . februar 2018 indberettede fradrag for indskud på etableringskonto på 82.331 kr. samt fradrag for tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, samt udbytte, der ikke er indeholdt udbytteskat i på 315.571 kr., uagtet at angivelsen rettelig var 0 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget i alt 149.859,12 kr. i skat, eller nærliggende risiko herfor.

2.

skattekontrollovens 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs 13 stk. l , jf. straffelovens 89, ved for indkomståret 2015 med forsæt til at unddrage det offentlige skat. at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den I l . februar 201 8 indberettede fradrag for indskud på etableringskonto på 78.331 kr. samt fradrag for tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, samt udbytte, der ikke er indeholdt udbytteskat i på 190.571 kr., uagtet at angivelsen rettelig var O kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget i alt 90.529,92 kr. i skat, eller nærliggende risiko herfor.

3.

skattekontrollovens 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs 13 stk. 1, jf. straffelovens 89, ved for indkomståret 2016 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den I l . februar 2018 indberettede fradrag for tab på aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, samt udbytte, der ikke er indeholdt udbytteskat i på 120.571 kr., uagtet at angivelsen rettelig var 0 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget i alt 43.049,82 kr. i skat, eller nærliggende risiko herfor.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale en tillægsbøde på 283.438,86 kr., i medfør af straffelovens 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og af vidnet V1.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han ikke kender noget til sagen. Han har aldrig været inde på Skats hjemmeside via TastSelv. Han ved ikke, hvordan man ændrer ting i selvangivelsen via TastSelv. Hvis han skal korrespondere med Skat, ringer han til dem. Der er heller ikke nogen, der har hjulpet ham med at ændre selvangivelserne via TastSelv. Han mistede på et tidspunkt sit Nemld, men han ved ikke, om det var i februar 2018. Han mistede både nøglekortet og adgangskoden, som var skrevet ned og sad viklet rundt om nøglekonet. Han har ikke oplevet andre situationer, hvor hans Nemld er blevet misbrugt. Han kan ikke huske, om han har overladt sit Nemld til nogen.

I februar 2018 arbejdede han som (red.fjernet.jobtype), hvilket han havde gjort i 3-4 år på det tidspunkt. De snakkede blandt kollegaerne om, at man via TastSelv kunne ændre fradrag online, men han syntes, at det lød besværligt, og han kan ikke kan finde ud af sådan noget. Han havde en bærbar pc på det tidspunkt. Der var ikke andre, der havde adgang til den. Ian har ikke siddet sammen med kollegaer på arbejdet med pc'en fremme.

Han har ikke modtaget brevene fra Skat. Ellers ville han have reageret på dem. Han fik ikke udbetalt penge tilbage fra Skat for de pågældende år. Han har generelt aldrig fået penge tilbage fra Skat, fordi han har haft gæld, som eventuel overskydende skat er blevet modregnet i. Han har gæld til det offentlige fra blandt andet DSB-bøder og bøder fra politiet, hvorfor han ikke ville havde met en økonomisk gevinst, hvis han havde gjort det, han er tiltalt for, bortset fra, at det ville nedbringe gælden. Han har ikke bankgæld. Han har tidligere optaget kviklån, men det har han betalt tilbage. Foreholdt Skattestyrelsens bilag 25, skatteopgørelse fra 2016, sidste side, har han forklaret, at gælden til Ekspresbank er blevet betalt tilbage ved hjælp af lån fra en kammerat og fra hans far. I 2016 var han på kontanthjælp i en kort periode. Han har ellers altid haft arbejde. Han optog gælden, fordi han var ung og naiv og ikke var klar over, hvor meget han skulle betale i rente.

V1 har som vidne forklaret blandt andet, at han er ansat i Skattestyrelsen og har behandlet tiltaltes sag. Sagen blev den 14. marts 201 8 maskinelt udtaget til nærmere undersøgelse, da der var forhold vedrørende ændringerne foretaget via TastSelv den 11. februar 2018, som overvågningssystemet fandt påfaldende. Det var blandt andet henset til fradragenes størrelse.

Den 14. marts 2018 sendte Skat brev til tiltalte med anmodning om indsendelse af oplysninger vedrørende fradragene, der var ændret. Da Skat ikke modtog oplysningerne, sendte de den 9. maj 2018 et brev til tiltalte med forslag til ændring af skattegrundlaget for 2014, 2015 og 2016. De foreslåede ændringer bestod i sletning af de indtastede fradrag. Tiltalte reagerede ikke på dette brev, hvorfor Skat den 10. juni 2018 sendte en afgørelse til tiltalte om ændring af skattegrundlaget for 2014, 2015 og 2016 svarende tit forslaget af 9. maj 2018. Brevene til tiltalte blev sendt med almindelig post til hans folkeregisteradresse på Y1-adresse.

Vedrørende 2014 har vidnet forklaret, at da ændringerne blev foretaget den 11 . februar 2018, var fristen for ændring af fradrag for året 2014 udløbet, hvorfor der teknisk set var tale om en genoptagelse. Den l . maj 2018 ville der være indtrådt forældelse, og det ville ikke have været muligt at genoptage for året 2014 ved indtastning via TastSelv. Foreholdt Skattestyrelsens bilag 5, TastSelv kvittering i 2014, har vidnet forklaret, at den vedrører den første årsopgørelse for 2014 og viser, at borgeren via TastSelv den 31. marts 2015 kl. 21.32 godkendte opgørelsen, dvs. at borgeren aktivt har godkendt det, der stod i forvejen. Det kan man gøre eller lade være. Af Skattestyrelsens bilag 6, TastSelv kvittering 2-2014, fremgår det, at der den 11. februar 2018 kl. 14.01 først blev indtastet fradragsberettiget indskud på etableringskonto på 82.331 kr. og fradrag for tab på aktier på -230.351 kr. Det fremgår af Skattestyrelsens bilag 7, TastSelv kvittering 3-2014, at fradraget for tab af aktier samme dag kl. 14.07 blev ændret til -315.571 kr.

Fordi sagen hurtigt blev udtaget maskinelt til undersøgelse, nåede der ikke at blive genereret nye afregninger for 2014, dvs. der nåede ikke at komme noget til udbetaling. Det fremgår af den simulerede årsopgørelse i Skattestyrelsens underbilag 1 3, at der ville være kommet 97.496 kr. til udbetaling, hvis ikke systemet havde stoppet det.

Vedrørende 2015 har vidnet forklaret, at der den 11. februar 2018 kl. 14.09 via TastSelv blev indtastet fradragsberettiget indskud på etableringskonto på 78.331 kr. og fradrag for tab på aktier på  -190.571 kr., hvilket fremgår af Skattestyrelsens bilag 14. For 2015 nåede tiltalte at få 22.293 kr. til udbetaling i overskydende skat. De blev dog sendt via Gældsstyrelsen til nedbringelse af eventuel gæld til det offentlige, hvorfor vidnet ikke ved, om tiltalte fik nogle af pengene udbetalt. Gældsstyrelsen sender meddelelse til borgeren, såfremt overskydende skat modregnes i gæld til det offentlige. Han ved ikke, om Gældsstyrelsen i 2018 sendte meddelelser med brev eller til e-boks. Beløbet blev krævet retur ved den tredje årsopgørelse for 201 5, som fremgår af Skattestyrelsens bilag 18.

Vedrørende 2016 har vidnet forklaret, at der den I l . februar 2018 kl. 14.1 1 via TastSelv blev indtastet fradrag for tab på aktier på -120.571 kr., hvilket fremgår af Skattestyrelsens bilag 20. For 2016 nåede tiltalte at få 9.629 kr. til udbetaling i overskydende skat. De blev også sendt via Gældsstyrelsen til nedbringelse af eventuel gæld til det offentlige. Beløbet blev krævet retur ved den tredje årsopgørelse for 2016, som fremgår af Skattestyrelsens bilag 24.

Såfremt en borgers indkomst et år er for lav til, at det fulde fradrag for fradragsberettiget indskud på etableringskonto og for tab på aktier kan udnyttes det pågældende år, overføres resten af fradraget til året efter. Det fremgår af Skattestyrelsens bilag 17 og 23, at tiltalte i både 2015 og 2016 fik overført fradrag til året efter. Det hænder, at der er en medhjælper på en selvangivelse i TastSelv, men så går Skattestyrelsen ud fra, at dette sker i samarbejde med borgeren. Der er ingen andre end borgeren selv, der vil kunne gå på selvangivelsen, hvis ikke de har borgerens cpr-nummer og Nemld-nøglekort. Der er ikke noget i tiltaltes skattesag, der indikerer, at der skulle være sket kriminelt misbrug af nøglekort i forbindelse med indtastningen i TastSelv. Vidnet har set samme type fradrag hos andre. Han har en fornemmelse af, at der er personer, der taler sammen om, hvordan man kan få store fradrag ved TastSetvindtastning. Aktieskat giver en stor skatteværdi og er mere eller mindre indkomstuafhængig, og der fremføres skatteværdi til de efterfølgende år, hvis indkomsten er lav.

Tiltalte er tidligere straffet, herunder ved

•     dom af 16. november 2015 for overtrædelse af straffelovens 285, stk. 1, jf. 276, jf. 89, med fængsel i 60 dage, betinget, prøvetid 2 år,

•     dom af 7. juni 2018 for overtrædelse af blandt andet straffelovens 164, stk. 1, med fængsel i 10 dage, betinget, prøvetid indtil den 22. juni 2019 og bøde på 17.000 kr., samt førerretsfrakendelse i 6 måneder fra den 22. juni 2018.

Kriminalforsorgen har ved udtalelse af 3. juli 2020 oplyst, at tiltalte vurderes egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er i gang med en uddannelse til (red.fjernet.uddannelse). Han er ved at finde en elevplads og skal til elevpladssamtale i morgen. Han arbejder endvidere ved siden af tre gange om ugen som (red.fjernet.jobtype). Han er flyttet sammen med sin hustru.

Der er under sagen dokumenteret fra:

•     Skattestyrelsens tiltalebegæring af 15. juni 2020

•     Skattestyrelsens vurdering af straffesag, inkl. bilag 1-26

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at der den 11. februar 2018 i tidsrummet fra kl. 14.01 til kl. 14.11 via TastSelv på tiltaltes årsopgørelser blev foretaget de fradragsindberetninger vedrørende indkomstårene 2014, 2015 og 2016, som fremgår af tiltalen. Indtastningerne har krævet adgang til tiltaltes cpr-nummer, Nemld-nøglekort og Nemld-adgangskode.

Retten finder det herefter ubetænkeligt at lægge til grund, at det er tiltalte, der har foretaget indberetningerne, idet tiltaltes forklaring om, at det ikke er ham, der har foretaget indberetningerne, og at han ikke ved, hvordan man tilgår TastSeIv, må tilsidesættes som utroværdig. Retten lægger i denne forbindelse vægt på, at tiltaltes årsopgørelse for 2014 den 31. maj 2015 blev godkendt via TastSelv, at tiltaltes Nemld efter hans egen forklaring ikke har været misbrugt til andet, f.eks. låneoptagelse, og at tiltalte er den eneste, der ville drage fordel af, at årsopgørelserne blev ændret, idet fradragene ville nedbringe hans gæld til det offentlige.

Retten finder herefter, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. skattekontrollovens 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovs 13 stk. 1. Straffen fastsættes som tillægsstraf, jf. straffelovens 89.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 283.438,86 kr. jf. straffelovens 50, stk. 2.

Retten har ved fastsættelsen af fængselsstraffen lagt vægt på, at der er tale om forsætlig overtrædelse af skattekontrolloven, hvor der er sket unddragelse for et beløb på godt 283.000 kr., og at tiltalte tidligere er straffet for berigelseskriminalitet. Henset til forholdets grovhed finder retten, uanset tiltaltes gode personlige forhold, ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Der udmåles endvidere i tillæg til fængselsstraffen efter fast praksis en tillægsbøde på én gang det unddragne beløb.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 283.438,86 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets Dom

9. afd. nr. S-2616-2 1: Anklagemyndigheden mod

T

(cpr.nr. (red.fjernet.cpr-nr.))

(advokat LD)

Retten i Y2-bys dom af 9. september 2021 (B6-1 1942/2020) er anket af tiltalte med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, dog således at tillægsbøden nedrundes til 280.000 kr.

Supplerende oplysninger

Den 15. juni 2020 indgav SKAT anmeldelse vedrørende indberetningerne foretaget den 11. februar 2018.

Personlige forhold

Tiltalte har supplerende forklaret om sine personlige forhold, at han nu bor med sin hustru, der er gravid. Tiltalte er (red.fjernet.uddannelse) og mangler 2 år af uddannelsen. Han lever af sin lærlingeløn og har desuden et halvdagsjob. Han har en gæld på ca. 40.000 kr., som han afdrager på. Han vil gerne udføre samfundstjeneste.

Tiltalte er ud over de afgørelser, der er nævnt i byrettens dom, straffet den 17. april 2020 og den 29. november 201 8 med bøder for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 959 af 24.

september 2012 om godkendelse og syn af køretøjer.

Landsrettens begrundelse og resultat

Fængselsstraffen, der fastsættes som en tillægsstraf til dom af 9. april 2018, 7. juni 2018, 29. november 2018 og 17. april 2020, findes passende udmålt. Dog findes det forsvarligt at gøre fængselsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand nedrundes tillægsbøden til

280.000 kr. med en forvandlingsstraf som fastsat ved byrettens dom.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i k e n d e s fo r r e t :

Byrettens dom i sagen mod T ændres således, at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på I år på vilkår,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, a! tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og a! tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 60 timer inden for en længstetid på 6 måneder.

Prøvetid og længstetid regnes fra landsrettens dom.

Tillægsbøden fastsættes til 280.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

I øvrigt stadfæstes byrettens dom.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.